Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nordisk balansavräkning 29 april Caroline Törnqvist Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nordisk balansavräkning 29 april Caroline Törnqvist Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen"— Presentationens avskrift:

1 Nordisk balansavräkning 29 april Caroline Törnqvist Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen caroline.tornqvist@ei.se

2 Ei:s regleringsbrev för 2013 3. Genomförande av nordisk slutkundsmarknad ” I den del uppdraget kan beröra ändringar i regelverket relaterade till balansansvaret ska dessa ändringar i stället redovisas senast den 30 november 2013.”

3 Sammanfattning av EI:s analys • EI:s anser att relativt små ändringar i regelverket krävs på kort sikt (stegvis implementering) men kan krävas ytterligare ändringar på längre sikt. • Obefintliga/små vinster för marknaden så länge man inte fullföljer ”hela” överflytten av balansavräkningen till en gemensam enhet

4 EI:s arbete med uppdraget • Löpande dialog med SvK • Input från branschen – Ei:s referensgrupp – NBS nordiska referensgrupp • Viss samordning mellan nordiska regulatorer • Redovisning av uppdraget till Näringsdep. februari 2014 • Ei lämnar förslag till ändringar i regelverket. • Förslag att ändringarna ska träda i kraft senast den 1 juli 2015

5 Ei:s förslag till ändringar i regelverket • Ei föreslår att Svenska kraftnät ska ha möjlighet att uppdra åt annan aktör att utföra balansavräkningen.

6 Ei:s förslag till ändringar i regelverket • Ei föreslår att reglerna om balansansvar även ska gälla för inmatning av el i inmatningspunkter.

7 Ei:s förslag till ändringar i regelverket • Den aktör som utför balansavräkningen på uppdrag av de systemansvariga ska få ingå ett balansansvarsåtagande direkt med de balansansvariga. • Ei föreslår därför att ellagen ändras så att det blir möjligt för den som utför balansavräkningen att ingå avtal direkt med de balansansvariga.

8 Ei:s förslag till ändringar i regelverket • Ei föreslår också vissa ändringar i förordningen om mätning, beräkning och rapportering av överförd el. – Förslaget innebär bl.a. att Ei föreslår att dagens ordning med preliminära och slutliga mätresultatrapporter utgår och ersätts av en rapportering. – Rapportering som redan är praxis avseende inmatningspunkter för el anges i regelverket på motsvarande sätt som gäller för uttagspunkter. – Slutligen föreslås viss utökad rapporteringsskyldighet för nätägare av mätresultat.

9 Övrigt • Ei anser att regeringen bör överväga att meddela föreskrifter avseende avräkning i enlighet med det bemyndigande som redan finns i ellagen. • Några förslag till avräkningsbestämmelser lämnas dock inte utan dessa bör enligt Ei beredas av Svenska kraftnät i egenskap av systemansvarig myndighet.

10 Fortsatt arbete på Ei • Analysera behov av följdändringar i Ei:s mätföreskrifter. • Den exakta utformningen och konsekvenserna av dessa ändringar kommer att utredas i ett projekt på Ei.


Ladda ner ppt "Nordisk balansavräkning 29 april Caroline Törnqvist Avdelningschef, Energimarknadsinspektionen"

Liknande presentationer


Google-annonser