Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande av nordisk slutkundsmarknad"— Presentationens avskrift:

1 Genomförande av nordisk slutkundsmarknad
Referensgruppsmöte Genomförande av nordisk slutkundsmarknad

2 Upplägg Uppdraget Avgränsningar Ei föreslår
Referensgruppsmöte Upplägg Uppdraget Avgränsningar Ei föreslår Författningsförslag; roll och ansvar, flytt, byten, frånkoppling, samfakturering Samfakturering Diskussionspunkt; metodgodkännande Hur har de andra nordiska länderna infört supplier centric model? Sammanfattning

3 Referensgruppsmöte Uppdraget 1(2) Energimarknadsinspektionen ska ta fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. Förslagen ska ta hänsyn till de resultat som har tagits fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en gemensam slutkundsmarknad.

4 Referensgruppsmöte Uppdraget, forts 2(2) Förändringarna syftar till att förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. Detta är ett led i genomförandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna. Rapportera till regeringen senast den 14 juni

5 Referensgruppsmöte Avgränsning 1(3) Inte skapa ett regelverk som skapar nya hinder för en nordisk slutkundsmarknad Elhandlarcentrisk modell, elhandlaren fakturerar Alla kunder ska omfattas av ändringarna Dagens avtalssituation – två avtal

6 Avgränsning 2(3) De rekommendationer som NordREG beslutar 2013:
Referensgruppsmöte Avgränsning 2(3) De rekommendationer som NordREG beslutar 2013: Nätägarrollen gentemot elhandlarrollen (anvisad elleverantör), rekommendationer klara mars 2013 Byten, juni 2013 Riskhantering, Gaia rapport maj, NordREG ”uppfattning/note” juni 2013 Flyttar, oktober 2013

7 Avgränsning, roller och ansvar 2(3)
Referensgruppsmöte Avgränsning, roller och ansvar 2(3) Kund Elhandlare - Faktura - Flytt - Byten - Frånkoppling p g a bristande betalning Nätägare - Avbrott - Elkvalitet - Förhållningssätt gentemot kund

8 Ei föreslår: Reglera informationsutbytet samt faktureringsunderlag;
Referensgruppsmöte Ei föreslår: Reglera informationsutbytet samt faktureringsunderlag; Mätvärdeshantering, underlag för fakturering, när pengar ska överföras Föreskrift kopplat till lagkrav om samfakturering SvK bör ges i uppdrag att utreda huruvida en tjänstehubb kan underlätta genomförandet av en nordisk slutkundsmarknad Frånkopplingsfunktion av elhandlare, motsvarande nödbroms Balansansvarsavtalet ställer genom balansansvarige krav på elhandlare, ”filter” redan idag

9 Författningsförslag Roller och ansvar Bytesprocess Flytt
Referensgruppsmöte Författningsförslag Roller och ansvar Bytesprocess Flytt Samfakturering Frånkoppling

10 Nordic harmonization of universal service supply obligations
Referensgruppsmöte Nordic harmonization of universal service supply obligations 1) Electricity supply: If by a mistake there happens to be contacts between customer and DSO concerning electricity supply (e.g. moving in/out, switching), the DSO shall in a neutral manner inform the customer that he/she needs to contact a supplier in order to make a supply contract. The DSO must not under any circumstances advice on any particular supplier. 2) Energy services: In contacts between customer and DSO concerning energy services performed by ESCO:s as defined in the Energy Efficiency Directive , the DSO shall in a neutral manner inform the customer that he/she needs to contact an ESCO. The DSO must not under any circumstances advice on any particular ESCO. Informationsplikt om samtal rörande flytt och byten – kontakta elhandlare

11 Referensgruppsmöte Forts… 3) General questions on the electricity market: In contacts between customer and DSO concerning general questions on the electricity market, the DSO shall in a neutral manner inform the customer on the possibility to receive advice from the single point of contact (defined by MS in each country). informationsplikt

12 Ny bestämmelse om kommunikation till elanvändare, allmänhet
Referensgruppsmöte Ny bestämmelse om kommunikation till elanvändare, allmänhet 3 kap. 24 § I kommunikationen mellan nätföretag, elhandelsföretag samt energitjänsteföretag och kunden bör det framgå tydligt vilken roll och vilket ansvar respektive aktör har. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om kommunikationen, till enskilda elanvändare eller allmänheten.

13 Bytesprocess – inga förändringar i lag
Referensgruppsmöte Bytesprocess – inga förändringar i lag 8 kap 6 § anmälan av övertagande 8 kap 7 § 8 kap 8 §, anvisad elleverantör 8 kap 9 §, övertagande av balansansvar 11 kap 19 § byte utan kostnad samt slutfaktura Implementering av NordREGs kommande rekommendationer genom föreskrift

14 Ny bestämmelse: Elhandlarens ansvar vid flytt
Referensgruppsmöte Ny bestämmelse: Elhandlarens ansvar vid flytt 8 kap 11 c §: Elleverantör som upphör med elleverans i en elanvändarens uttagspunkt i samband med flytt ska meddela befintlig nätkoncessionshavare detta. Ett meddelande från elanvändaren till elleverantören om flytt innebär också att avtalet mellan elanvändaren och nätkoncessionshavaren sägs upp. Implementering av NordREGs rekommendationer genom föreskrift

15 Referensgruppsmöte Ny bestämmelse om samfakturering: Ny rubrik ”Faktura och betalningssätt” 8 kap 14 § Kostnad för elnät och elhandel ska faktureras gemensamt av elleverantören. Av fakturan ska det framgå vad som är kostnaden för elnät respektive för elhandel. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i fakturan. Föreskriftsrätt för Ei rörande fakturans innehåll, när fakturaunderlag ska skickas och av vem

16 Referensgruppsmöte Faktureringsunderlag samt elleverantörs vidarebefordran av kundens betalning för nättariff; Ny 8 kap. 14 § a Nätkoncessionshavaren ska lämna faktureringsunderlag baserad på kundens förbrukning till elleverantören månadsvis, senast den X dagen i varje påbörjad månad. När faktureringsunderlaget har överlämnats får nätkoncessionshavaren en fordran gentemot elleverantören motsvarande nättariffen. Elleverantören ska vidarebefordra kundens betalning för nättariffen till nätkoncessionshavaren månadsvis, om inte annat avtalas. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i faktureringsunderlaget.

17 Frånkoppling av kund Ändring av 11 kap 4§:
Referensgruppsmöte Frånkoppling av kund Ändring av 11 kap 4§: Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el i enlighet med bestämmelsen i 11 kap 16 § gäller, utöver vad som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden för rättelse gått ut skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att han har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas…. Justering av 11 kap 5 § Begränsning av nätägarens möjlighet att begära bortkoppling av kunden

18 Referensgruppsmöte Samfakturering

19 Referensgruppsmöte Gaia rapporten Se separat bilaga

20 En faktura, två avtal – betalning vidarebefordras av elhandlaren
Referensgruppsmöte En faktura, två avtal – betalning vidarebefordras av elhandlaren Elnätsföretag Elhandlare Kund Avtal Informationsutbyte/fakturaunderlag Faktura Betalning Informationsutbyte: Vem ska skicka vilken information och när Betalning: ska den här processen mellan NÄ och EH regleras? När ska överföring av betalning ske? Vad händer om EH inte betalar?

21 Alternativ för kreditriskhantering
Referensgruppsmöte Alternativ för kreditriskhantering Balansansvarsavtalet Verktyg för överföring av pengar Finansiell garanti Frånkoppling av elhandlare Kombination av alternativ?

22 1. Balansansvarsavtalet
Referensgruppsmöte 1. Balansansvarsavtalet Balansansvarsavtalet reglerar relationen mellan balansansvarige och Svenska kraftnät (SvK) Finansiell säkerhet etc balansansvarige har i sin tur avtal med elhandlare Eventuellt; SvK ökar krav gentemot balansansvarige som i sin tur utökar kraven på elhandlaren Eventuellt; SvK ges möjlighet att anmoda balansansvarige att ställa krav på elhandlare

23 2. Verktyg för överföring av pengar
Referensgruppsmöte 2. Verktyg för överföring av pengar Ett verktyg för att hantera penningflöden mellan två aktörer som tillhandahålls av annan aktör, t ex bank ”Klientmedelskonto”, autogiro, bankunika lösningar etc Clearinghouse som hanterar dels mätdata och/eller finansiell data, se motsvarande exempel på telekom området

24 3. Finansiell garanti Elhandlarlicens med krav om finansiell garanti
Referensgruppsmöte 3. Finansiell garanti Elhandlarlicens med krav om finansiell garanti Bankgaranti är ett instrument som affärsparter kan använda sig av för att förstärka och säkerställa kontraktuella åtaganden. Uppdragsgivaren vänder sig till sin bank och ber den ställa ut en bankgaranti till Förmånstagaren. Efter att banken har gått igenom och godkänt ansökan upprättar banken efter vederbörlig kreditprövning ett kreditavtal med Uppdragsgivaren (Motförbindelse)… Bankgaranti är ett instrument som affärsparter kan använda sig av för att förstärka och säkerställa kontraktuella åtaganden. Uppdragsgivaren vänder sig till sin bank och ber den ställa ut en bankgaranti till Förmånstagaren. Efter att banken har gått igenom och godkänt ansökan upprättar banken efter vederbörlig kreditprövning ett kreditavtal med Uppdragsgivaren (Motförbindelse). Denna förbindelse reglerar bland annat Uppdragsgivarens och bankens skyldigheter och rättigheter i samband med ett eventuellt krav om utbetalning under garantin. Därefter utfärdar banken garantin. Bankgarantin utgör en säkerhet som är oberoende av Uppdragsgivarens vilja eller förmåga att uppfylla sin del av avtalet med Förmånstagaren. Som exempel kan nämnas då en bankgaranti ställs ut för att säkerställa återbetalning av förskott om leverans uteblir. Bankgarantier kan delas in i två typer – de som är kopplade till det underliggande kontraktet – accessorisk garanti, samt de som är helt oberoende av det underliggande kontraktet icke-accessoriska. Accessoriska garantier är i Sverige ofta kallade Borgensgarantier. Den fristående garantin kan delas in i två undergrupper Demandgarantier och Standbyremburser. En bankgaranti kan även användas för att säkerställa fullgörande av avtal. En sådan garanti innebär inte att banken fullgör ett projekt om Uppdragsgivaren inte uppfyller sitt åtagande, utan istället att banken ställer medel till förfogande så att Förmånstagaren kan fullfölja avtalet med en annan motpart.

25 4. Frånkoppling av elhandlare
Referensgruppsmöte 4. Frånkoppling av elhandlare Genom informationshanteringsmodell Föra in bestämmelse i befintligt regelverk, 8 kap Ellagen Hubb, se DK Elhandlarlicens, dra tillbaka licens Genom balansansvarsavtalet

26 Referensgruppsmöte Ny bestämmelse: Avbrytande av elleverantörens överföring av el, 8 kap 15 § Elleverantörens överföring av el i kundens uttagspunkt får avbrytas om elleverantören inte vidarebefordrar kundens betalning for nättariff i enlighet med 8 kap 14 § a 2 st . Innan överföringen avbryts ska elleverantören uppmanas att vidta rättelse inom en skälig tid och underrättas om att överföringen annars kan avbrytas. Sker inte rättelse ska nätkoncessionshavaren meddela kunden så att denne ges tillfälle att välja nytt elavtal. Ett meddelande om avbrytande av elleverantörens leverans ska samtidigt lämnas till nätmyndigheten.(3v) Ev bemyndigande föreskrift rörande meddelanden

27 Referensgruppsmöte Forts, Elanvändare som inte väljer nytt elavtal ska av innehavare av nätkoncession anvisas en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren har åtagit sig att leverera el till sådana elanvändare. Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta elanvändaren om vilken elleverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om ellagens bestämmelser om byte av elleverantör. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i faktureringsunderlaget.

28 Sammanfattning: Reglera informationsutbytet samt faktureringsunderlag;
Referensgruppsmöte Sammanfattning: Reglera informationsutbytet samt faktureringsunderlag; Mätvärdeshantering, underlag för fakturering, när pengar ska överföras Föreskrift kopplat till lagkrav om samfakturering Bortkopplingsfunktion motsvarande nödbroms Balansansvarsavtalet ställer genom balansansvarige krav på elhandlare, ”filter” redan idag Ei ska inte reglera verktyg för överföring av betalning, ex klientmedelskonto Utrymme för flexibla lösningar Bankunika lösningar för överföring av pengar

29 Diskussion; Behov av metod godkännande av avtal?
Referensgruppsmöte Diskussion; Behov av metod godkännande av avtal? Se motsvarande 4 kap 1 a § En nätkoncessionshavare får inte ingå avtal om tillträde till en ledning eller ett ledningsnät förrän de metoder som har använts för att utforma avtalsvillkoren har prövats av nätmyndigheten. Nätmyndigheten ska godkänna metoderna, om de kan antas leda till att avtalen uppfyller de krav som anges i 1 § första stycket. Prövningen ska dock inte omfatta metoder för att utforma avgifter för överföring av el och för anslutning. Om nätmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås i en ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska tillämpas. Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart. Nätmyndigheten ska delge beslutet enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen

30 Hur har våra nordiska grannar hanterat implementeringen av SCM?
Referensgruppsmöte Hur har våra nordiska grannar hanterat implementeringen av SCM? Fokus på informationshantering Danmark Wholesale model Hubb Finland Fingrid ansvarig för informationshantering Norge Statnett, hubb

31 Basen för en nordisk slutkundsmarknad
Referensgruppsmöte Basen för en nordisk slutkundsmarknad Kundnära processer harmoniserade på övergripande nivå Process för flytt Process för byte Fakturering Fortsatt arbete Föreskriftsarbete Beskriver regelverk för ovanstående processer i detalj, Ei (NordREG) Informationsutbyte Meddelandehantering mellan aktörer, SvK (stamnätsoperatörerna) Branschen Utformande av avtal Processbeskrivningar

32 Tack för uppmärksamheten!
Referensgruppsmöte Tack för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Genomförande av nordisk slutkundsmarknad"

Liknande presentationer


Google-annonser