Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Genomförande av nordisk slutkundsmarknad 2013-05-13Referensgruppsmöte.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Genomförande av nordisk slutkundsmarknad 2013-05-13Referensgruppsmöte."— Presentationens avskrift:

1 Genomförande av nordisk slutkundsmarknad Referensgruppsmöte

2 Upplägg • Uppdraget • Avgränsningar • Ei föreslår • Författningsförslag; roll och ansvar, flytt, byten, frånkoppling, samfakturering • Samfakturering • Diskussionspunkt; metodgodkännande • Hur har de andra nordiska länderna infört supplier centric model? • Sammanfattning Referensgruppsmöte

3 Uppdraget1(2) • Energimarknadsinspektionen ska ta fram förslag till de förändringar som krävs i svensk rätt för att skapa förutsättningar för en nordisk slutkundsmarknad. • Förslagen ska ta hänsyn till de resultat som har tagits fram inom ramen för de nordiska tillsynsmyndigheternas arbete med en gemensam slutkundsmarknad Referensgruppsmöte

4 Uppdraget, forts2(2) • Förändringarna syftar till att förenkla för elkunden och att stärka konkurrensen på elmarknaden genom att införa en modell som innebär att elhandlaren blir den centrala kontaktpunkten för elkunden. • Detta är ett led i genomförandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el som syftar till att underlätta för elhandlare att etablera verksamhet över nationsgränserna. • Rapportera till regeringen senast den 14 juni Referensgruppsmöte

5 Avgränsning1(3) • Inte skapa ett regelverk som skapar nya hinder för en nordisk slutkundsmarknad • Elhandlarcentrisk modell, elhandlaren fakturerar • Alla kunder ska omfattas av ändringarna • Dagens avtalssituation – två avtal Referensgruppsmöte

6 Avgränsning2(3) • De rekommendationer som NordREG beslutar 2013: – Nätägarrollen gentemot elhandlarrollen (anvisad elleverantör), rekommendationer klara mars 2013 – Byten, juni 2013 – Riskhantering, Gaia rapport maj, NordREG ”uppfattning/note” juni 2013 – Flyttar, oktober Referensgruppsmöte

7 Avgränsning, roller och ansvar2(3) Kund Elhandlare - Faktura - Flytt - Byten - Frånkoppling p g a bristande betalning Nätägare - Avbrott - Elkvalitet - Förhållningssätt gentemot kund Referensgruppsmöte

8 Ei föreslår: • Reglera informationsutbytet samt faktureringsunderlag; – Mätvärdeshantering, underlag för fakturering, när pengar ska överföras – Föreskrift kopplat till lagkrav om samfakturering – SvK bör ges i uppdrag att utreda huruvida en tjänstehubb kan underlätta genomförandet av en nordisk slutkundsmarknad • Frånkopplingsfunktion av elhandlare, motsvarande nödbroms • Balansansvarsavtalet ställer genom balansansvarige krav på elhandlare, ”filter” redan idag Referensgruppsmöte

9 Författningsförslag • Roller och ansvar • Bytesprocess • Flytt • Samfakturering • Frånkoppling Referensgruppsmöte

10 Nordic harmonization of universal service supply obligations 1) Electricity supply: If by a mistake there happens to be contacts between customer and DSO concerning electricity supply (e.g. moving in/out, switching), the DSO shall in a neutral manner inform the customer that he/she needs to contact a supplier in order to make a supply contract. The DSO must not under any circumstances advice on any particular supplier. 2) Energy services: In contacts between customer and DSO concerning energy services performed by ESCO:s as defined in the Energy Efficiency Directive, the DSO shall in a neutral manner inform the customer that he/she needs to contact an ESCO. The DSO must not under any circumstances advice on any particular ESCO Referensgruppsmöte

11 Forts… 3) General questions on the electricity market: In contacts between customer and DSO concerning general questions on the electricity market, the DSO shall in a neutral manner inform the customer on the possibility to receive advice from the single point of contact (defined by MS in each country) Referensgruppsmöte

12 Ny bestämmelse om kommunikation till elanvändare, allmänhet 3 kap. 24 § I kommunikationen mellan nätföretag, elhandelsföretag samt energitjänsteföretag och kunden bör det framgå tydligt vilken roll och vilket ansvar respektive aktör har. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om kommunikationen, till enskilda elanvändare eller allmänheten Referensgruppsmöte

13 Bytesprocess – inga förändringar i lag • 8 kap 6 § anmälan av övertagande • 8 kap 7 § • 8 kap 8 §, anvisad elleverantör • 8 kap 9 §, övertagande av balansansvar • 11 kap 19 § byte utan kostnad samt slutfaktura Implementering av NordREGs kommande rekommendationer genom föreskrift Referensgruppsmöte

14 Ny bestämmelse: Elhandlarens ansvar vid flytt 8 kap 11 c §: Elleverantör som upphör med elleverans i en elanvändarens uttagspunkt i samband med flytt ska meddela befintlig nätkoncessionshavare detta. Ett meddelande från elanvändaren till elleverantören om flytt innebär också att avtalet mellan elanvändaren och nätkoncessionshavaren sägs upp. Implementering av NordREGs rekommendationer genom föreskrift Referensgruppsmöte

15 Ny bestämmelse om samfakturering: Ny rubrik ”Faktura och betalningssätt” 8 kap 14 § Kostnad för elnät och elhandel ska faktureras gemensamt av elleverantören. Av fakturan ska det framgå vad som är kostnaden för elnät respektive för elhandel. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i fakturan Referensgruppsmöte

16 Faktureringsunderlag samt elleverantörs vidarebefordran av kundens betalning för nättariff; Ny 8 kap. 14 § a Nätkoncessionshavaren ska lämna faktureringsunderlag baserad på kundens förbrukning till elleverantören månadsvis, senast den X dagen i varje påbörjad månad. När faktureringsunderlaget har överlämnats får nätkoncessionshavaren en fordran gentemot elleverantören motsvarande nättariffen. Elleverantören ska vidarebefordra kundens betalning för nättariffen till nätkoncessionshavaren månadsvis, om inte annat avtalas. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i faktureringsunderlaget Referensgruppsmöte

17 Frånkoppling av kund Ändring av 11 kap 4§: Om avtalsbrottet består i att konsumenten försummat att betala för överföring eller leverans av el i enlighet med bestämmelsen i 11 kap 16 § gäller, utöver vad som anges i 3 §, att konsumenten sedan tiden för rättelse gått ut skall uppmanas att betala inom tre veckor från det att han har delgetts uppmaningen och en underrättelse om att överföringen annars kan avbrytas…. • Justering av 11 kap 5 § Referensgruppsmöte

18 Samfakturering Referensgruppsmöte

19 Gaia rapporten • Se separat bilaga Referensgruppsmöte

20 En faktura, två avtal – betalning vidarebefordras av elhandlaren Elnätsföretag Elhandlare Kund Avtal Informationsutbyte/fakturaunderla g Faktura Betalning Referensgruppsmöte

21 Alternativ för kreditriskhantering 1.Balansansvarsavtalet 2.Verktyg för överföring av pengar 3.Finansiell garanti 4.Frånkoppling av elhandlare Kombination av alternativ? Referensgruppsmöte

22 1. Balansansvarsavtalet • Balansansvarsavtalet reglerar relationen mellan balansansvarige och Svenska kraftnät (SvK) – Finansiell säkerhet etc – balansansvarige har i sin tur avtal med elhandlare • Eventuellt; SvK ökar krav gentemot balansansvarige som i sin tur utökar kraven på elhandlaren • Eventuellt; SvK ges möjlighet att anmoda balansansvarige att ställa krav på elhandlare Referensgruppsmöte

23 2. Verktyg för överföring av pengar • Ett verktyg för att hantera penningflöden mellan två aktörer som tillhandahålls av annan aktör, t ex bank • ”Klientmedelskonto”, autogiro, bankunika lösningar etc • Clearinghouse som hanterar dels mätdata och/eller finansiell data, se motsvarande exempel på telekom området Referensgruppsmöte

24 3. Finansiell garanti • Elhandlarlicens med krav om finansiell garanti • Bankgaranti är ett instrument som affärsparter kan använda sig av för att förstärka och säkerställa kontraktuella åtaganden. Uppdragsgivaren vänder sig till sin bank och ber den ställa ut en bankgaranti till Förmånstagaren. Efter att banken har gått igenom och godkänt ansökan upprättar banken efter vederbörlig kreditprövning ett kreditavtal med Uppdragsgivaren (Motförbindelse)… Referensgruppsmöte

25 4. Frånkoppling av elhandlare • Genom informationshanteringsmodell – Föra in bestämmelse i befintligt regelverk, 8 kap Ellagen – Hubb, se DK • Elhandlarlicens, dra tillbaka licens • Genom balansansvarsavtalet Referensgruppsmöte

26 Ny bestämmelse: Avbrytande av elleverantörens överföring av el, 8 kap 15 § Elleverantörens överföring av el i kundens uttagspunkt får avbrytas om elleverantören inte vidarebefordrar kundens betalning for nättariff i enlighet med 8 kap 14 § a 2 st. Innan överföringen avbryts ska elleverantören uppmanas att vidta rättelse inom en skälig tid och underrättas om att överföringen annars kan avbrytas. Sker inte rättelse ska nätkoncessionshavaren meddela kunden så att denne ges tillfälle att välja nytt elavtal. Ett meddelande om avbrytande av elleverantörens leverans ska samtidigt lämnas till nätmyndigheten.(3v) Referensgruppsmöte

27 Forts, Elanvändare som inte väljer nytt elavtal ska av innehavare av nätkoncession anvisas en elleverantör, som gentemot nätkoncessionshavaren har åtagit sig att leverera el till sådana elanvändare. Nätkoncessionshavaren ska utan dröjsmål underrätta elanvändaren om vilken elleverantör som anvisats, om innebörden av en sådan anvisning och om ellagens bestämmelser om byte av elleverantör. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter som ska ingå i faktureringsunderlaget Referensgruppsmöte

28 Sammanfattning: • Reglera informationsutbytet samt faktureringsunderlag; – Mätvärdeshantering, underlag för fakturering, när pengar ska överföras – Föreskrift kopplat till lagkrav om samfakturering • Bortkopplingsfunktion motsvarande nödbroms • Balansansvarsavtalet ställer genom balansansvarige krav på elhandlare, ”filter” redan idag • Ei ska inte reglera verktyg för överföring av betalning, ex klientmedelskonto – Utrymme för flexibla lösningar – Bankunika lösningar för överföring av pengar Referensgruppsmöte

29 Diskussion; Behov av metod godkännande av avtal? • Se motsvarande 4 kap 1 a § En nätkoncessionshavare får inte ingå avtal om tillträde till en ledning eller ett ledningsnät förrän de metoder som har använts för att utforma avtalsvillkoren har prövats av nätmyndigheten. Nätmyndigheten ska godkänna metoderna, om de kan antas leda till att avtalen uppfyller de krav som anges i 1 § första stycket. Prövningen ska dock inte omfatta metoder för att utforma avgifter för överföring av el och för anslutning. Om nätmyndigheten inte godkänner de metoder som föreslås i en ansökan, ska myndigheten i beslutet ange de metoder som i stället ska tillämpas. Beslut enligt första och andra styckena gäller omedelbart. Nätmyndigheten ska delge beslutet enligt 49 § första stycket 1 och andra stycket delgivningslagen Referensgruppsmöte

30 Hur har våra nordiska grannar hanterat implementeringen av SCM? • Fokus på informationshantering • Danmark – Wholesale model – Hubb • Finland – Fingrid ansvarig för informationshantering • Norge – Statnett, hubb Referensgruppsmöte

31 Basen för en nordisk slutkundsmarknad • Kundnära processer harmoniserade på övergripande nivå – Process för flytt – Process för byte – Fakturering • Fortsatt arbete – Föreskriftsarbete • Beskriver regelverk för ovanstående processer i detalj, Ei (NordREG) – Informationsutbyte • Meddelandehantering mellan aktörer, SvK (stamnätsoperatörerna) – Branschen • Utformande av avtal • Processbeskrivningar Referensgruppsmöte

32 Tack för uppmärksamheten! Referensgruppsmöte


Ladda ner ppt "Genomförande av nordisk slutkundsmarknad 2013-05-13Referensgruppsmöte."

Liknande presentationer


Google-annonser