Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildningsdepartementet Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildningsdepartementet Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun."— Presentationens avskrift:

1 Utbildningsdepartementet Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun

2 Utbildningsdepartementet Vilka? •Ungdomar som inte påbörjar gymnasiet, cirka 2 procent av de elever som avslutat år 9. •Ungdomar som inte är behöriga till ett nationellt program, cirka 12 procent •Ungdomar som avbryter en gymnasieutbildning, cirka 8 procent av samtliga elever. •Cirka 25 procent av alla elever som påbörjat gymnasiet saknar slutbetyg sju år efter påbörjad utbildning.

3 Utbildningsdepartementet Hur många? Ungefär 30 000 ungdomar årligen •Finns i alla kommuner, övervikt storstäder. •En del behöver ”bara” studie- och yrkesvägledning •Andra behöver längre insatser.

4 Utbildningsdepartementet Identifierade riskfaktorer •att föräldrarna har kort utbildning •att växa upp i en familj som mottar ekonomiskt bistånd •att växa upp med sociala problem i familjen •att växa upp i socioekonomiskt resurssvaga områden •att inte uppnå kunskapskraven i flera ämnen i grundskolan •att få barn i tonåren •att begå brott i tonåren •att drabbas av psykisk och fysisk ohälsa •att ha en funktionsnedsättning •att ha kort vistelsetid i Sverige

5 Utbildningsdepartementet Andra faktorer som påverkar •byte av program, skola •att inte komma in på sitt förstahandsval •valt fel program •högt tempo i jämförelse med grundskolan •mobbing •vantrivsel •bristande stöd från skolan

6 Utbildningsdepartementet Identifierade svårigheter En kommunal skyldighet sedan 1970-talet •2011, två tredjedelar av kommunerna har en handlingsplan •Få kommuner har särskilda medel avsatta i sin budget för informationsansvaret •bestämmelsen uppfattas som otydlig, 46 procent av kommunerna anser detta. •56 procent anser att det är svårt att veta vilka ungdomar som omfattas •85 procent av kommunerna anser att det är svårt att få kontakt med ungdomarna •88 procent tycker det är svårt att erbjuda rätt individuell åtgärd

7 Utbildningsdepartementet Uppdrag till en utredare I juni 2012 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag på hur arbetet med unga i åldern 16-25 år, som varken arbetar eller studerar, kan utvecklas. I uppdraget ingick: •Att göra en översyn av det kommunala informationsansvaret, och om behov förelåg, lämna förslag till författnings- ändringar

8 Utbildningsdepartementet Ungdomar utanför gymnasieskolan – ett förtydligat ansvar för stat och kommun (SOU 2013:13) Fokus på ungdomar 16-19 år. •Förslag till förtydliganden i bestämmelsen om det kommunala informationsansvaret •Förslag till nya uppgifter för kommunerna att föra register och dokumentera insatser •Förslag om rapportering av otillåten frånvaro till hemkommunen •Förslag som rörde Arbetsförmedlingen

9 Utbildningsdepartementet Remissinstansernas synpunkter •89 remissinstanser, varav 35 kommuner bjöds in att lämna synpunkter •61 remissinstanser, varav 21 kommuner inom med synpunkter •Många tillstyrkte utredningens förslag

10 Utbildningsdepartementet Invändningar •Förtydligandena detaljstyrning, onödiga •Förslaget till förändringar i bestämmelsen kan leda till ökade kostnader •16-17-åringar, brist på kunskap om Arbetsförmedlingen verkligen kan ge dem stöd •Saknar förslag om samverkan mellan olika aktörer

11 Utbildningsdepartementet Utredningens kostnadsberäkning - kommuner •Dokumentation: 3-6 miljoner •Krav på register: 0,8 miljoner •Rapportering till Skolverket: 30 000 kr årligen •Rapportering av otillåten frånvaro: 0,4 miljoner kronor årligen alternativt en minskning av kostnader

12 Utbildningsdepartementet Åtgärder som har påbörjats - kommunerna I budgetpropositionen 2013/14: 1 (UO 25) aviserade regeringen att: •På grund av kommande förslag om förbättring av register och statistik öka statens bidrag till kommunerna med 5 miljoner kronor under 2014 och 10 miljoner kronor per år från och med 2015.

13 Utbildningsdepartementet Åtgärder som har påbörjats - myndigheter •Uppdrag till Statens skolverk att erbjuda stöd till kommunerna i deras arbete med det kommunala informationsansvaret. I första hand med register och statistik. Utveckling av modell för nationell uppföljning. •Uppdrag till Skolinspektionen att planera och genomföra en kvalitetsgranskning under 2014 och 2015.

14 Utbildningsdepartementet Förslag till lagrändring – kommunalt informationsansvar blir kommunalt aktivitetsansvar för ungdomar Den 14 februari överlämnade regeringen en lagrådsremiss till lagrådet. •Förtydligat ansvar för kommuner – löpande under året, ansvar för att erbjuda lämpliga individuella åtgärder, i första hand motivera till utbildning •Nya uppgifter att föra register och dokumentera sina insatser

15 Utbildningsdepartementet Förordningsändring •Förordningen (2006:39) om behandling av personuppgifter i den kommunala verksamheten rörande information om icke- skolpliktiga ungdomar.

16 Utbildningsdepartementet Förslag till lagändring 15 kap 15 § och 18 kap 15 § skollagen •En annan huvudman än hemkommunen åläggs rapportera till hemkommunen om en elev som inte fyllt 20 år utan giltigt skäl är frånvarande i betydande utsträckning. •Denna skyldighet påverkar inte huvudmännens ansvar för att ge särskilt stöd till elever.

17 Utbildningsdepartementet Målsättning •Lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2015. •Vägledning om register och dokumentation ska finnas på plats när lagen träder i kraft. •Åtgärder och lagändringar syftar till att ge ökad kunskap och bättre insatser för de ungdomar som berörs.


Ladda ner ppt "Utbildningsdepartementet Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser