Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hearing fjärrvärme Stockholm 2012-09-11. Energimarknadsinspektionen (EI) •Tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme •Lokalisering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hearing fjärrvärme Stockholm 2012-09-11. Energimarknadsinspektionen (EI) •Tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme •Lokalisering."— Presentationens avskrift:

1 Hearing fjärrvärme Stockholm 2012-09-11

2 Energimarknadsinspektionen (EI) •Tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme •Lokalisering i Eskilstuna och ett kontor i Stockholm •Ca. 100 anställda

3 Bakgrund 2008 2009 2011 Mars 2012 Maj 2012 Fjärrvärmeutredningen & ny fjärrvärmelag Rapport om Korssubventionering – EI uttalar att en oberoende prövning behövs TPA-utredningenRegeringens PM Förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader Regeringsuppdrag till EI och STEM

4 Tre regeringsuppdrag efter regeringens promemoria Förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader till nytta för konsumenter och restvärmeleverantörer •Utreda och föreslå utformningen av modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori – Energimarknadsinspektionen (EI) •Utreda och föreslå utformningen av en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten – EI •Utreda och föreslå en princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion - Energimyndigheten

5 Grundförutsättningar för EI:s uppdrag •Myndighetsprövning •Regelverk/metodik – Begränsar hänsyn till de lokala förutsättningarna •Hänsyn till arbetsinsatsen – EI – Fjärrvärmeföretagen

6 Uppdraget prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip •Föreslå en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling samt lämna förslag till bestämmelser – Jämföra olika metoder för prisförändringsprövning och beskriva för- och nackdelar – Utgå från nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå – Relevant tidsperiod – Ex-ante eller ex-post – Sanktionsmöjligheter •Prövningen ska garantera kunderna trygghet med minsta möjliga ingripande

7 Förutsättningar för prisförändringsprövning Stabil och rimlig prisutveckling Resurseffektiv prövning Skäliga priser

8 Alternativ för prisförändringsprövning •Kostnadsbaserad prisförändringsprövning – Intäktsramar mellan olika år – Förändring i bokförda kostnader •Fastställda förhandlingsinstanser – Ordning fastställd för förhandling, medling och avtal – Kräver troligtvis ändå individuella prövningar •Prisförändringprövning baserad på generella prisutvecklingskomponenter – Allmän kostnadsutveckling/Energipriser/Fjärrvärmeindex – Reglerad prisutveckling – kräver ingen individuell prövning

9 Uppdraget reglerat tillträde till fjärrvärmenäten •Föreslå en utformning av en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för producenter av värme samt förslag till bestämmelser – Den värme som produceras ska framställas till så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt – Inte utestänga producenter på fel grunder – medge tillträde för producenter av energimässigt och tekniskt användbar kapacitet – Prissättning, ansvarsfördelning och villkorskriterier bör analyseras • Med villkorskriterier avses bl.a. tryck, temperatur, effekt och beräknad tillförd energi – Metoden ska vara vägledande vid icke fungerande samarbeten samt konkurrensneutral mellan tillträdande producenter

10 Vägval - reglerat tillträde •Prissättning, ansvarsfördelning och villkorskriterier – Reglera i så liten omfattning som möjligt •Anslutningsledning - vems ansvar? • Finansiering, byggande, drift och underhåll • Oavsett: Avtalsfrihet råder •Vilka skyldigheter ska en anslutning medföra för respektive part? • Tillgänglighet, volymåtaganden • Rätt till avsättning för producerad värme – Kräver detta en reglering av priset på inmatad värme? » Prissättningsmodeller

11 Arbetssätt •Två projektgrupper på EI arbetar parallellt och tar till vara erfarenhet och synpunkter från intressenter – Hearing (idag) för att samla upp intressenters idéer – Samråd och referensgrupper är två verktyg för att för att samla upp erfarenheter – Kontinuerliga avstämningar med näringsdepartementet under processen •Projektsida på EI.se

12 Samråd och referensgrupp •Krav på samråd med: – Konkurrensverket ska kunna ställa sig bakom förslagen (prisförändringsprövning och likabehandling) – Konkurrensverkets och Energimyndighetens kunskaper och erfarenhet ska tas tillvara (tillträde till fjärrvärmenäten)

13 Preliminär tidplan •Juni-Augusti 2012 - uppstartsfas •September 2012 - Hearing samt uppstart referensgrupp •Oktober-December 2012 - utredning och analysarbete •Januari-Mars 2013 - färdigställande av rapporter och avrapportering till regeringen samt övriga intressenter •Reglerat tillträde redovisas sista mars och prisförändringsprövning och likabehandling redovisas sista april

14 Två regeringsuppdrag på EI •Prisförändringsprövning och likabehandling Projektledare– Linda Werther, 016-16 27 34, linda.werther@ei.se linda.werther@ei.se •Reglerat tillträde Projektledare– Göran Heldesten, 016-16 25 31, goran.heldesten@ei.se goran.heldesten@ei.se •I båda projekten ingår Fjärrvärmesamordnare Katarina Abrahamsson, 016-16 27 49, katarina.abrahamsson@ei.se katarina.abrahamsson@ei.se

15 Glöm inte vår projektplats på www.ei.se


Ladda ner ppt "Hearing fjärrvärme Stockholm 2012-09-11. Energimarknadsinspektionen (EI) •Tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme •Lokalisering."

Liknande presentationer


Google-annonser