Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hearing fjärrvärme Stockholm 2012-09-11.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hearing fjärrvärme Stockholm 2012-09-11."— Presentationens avskrift:

1 Hearing fjärrvärme Stockholm

2 Energimarknadsinspektionen (EI)
Tillsynsmyndighet för marknaderna el, naturgas och fjärrvärme Lokalisering i Eskilstuna och ett kontor i Stockholm Ca. 100 anställda

3 Bakgrund Mars Maj 2012 Fjärrvärmeutredningen & ny fjärrvärmelag Rapport om Korssubventionering – EI uttalar att en oberoende prövning behövs TPA-utredningen Regeringens PM Förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader Regeringsuppdrag till EI och STEM

4 Tre regeringsuppdrag efter regeringens promemoria Förslag på åtgärder för utvecklade fjärrvärmemarknader till nytta för konsumenter och restvärmeleverantörer Utreda och föreslå utformningen av modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling för kunder inom samma kundkategori – Energimarknadsinspektionen (EI) Utreda och föreslå utformningen av en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten – EI Utreda och föreslå en princip för redovisning av restvärmepotential vid projektering av ny fjärrvärmeproduktion - Energimyndigheten

5 Grundförutsättningar för EI:s uppdrag
Myndighetsprövning Regelverk/metodik Begränsar hänsyn till de lokala förutsättningarna Hänsyn till arbetsinsatsen EI Fjärrvärmeföretagen

6 Uppdraget prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip
Föreslå en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling samt lämna förslag till bestämmelser Jämföra olika metoder för prisförändringsprövning och beskriva för- och nackdelar Utgå från nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå Relevant tidsperiod Ex-ante eller ex-post Sanktionsmöjligheter Prövningen ska garantera kunderna trygghet med minsta möjliga ingripande

7 Förutsättningar för prisförändringsprövning
Stabil och rimlig prisutveckling Resurseffektiv prövning Skäliga priser

8 Alternativ för prisförändringsprövning
Kostnadsbaserad prisförändringsprövning Intäktsramar mellan olika år Förändring i bokförda kostnader Fastställda förhandlingsinstanser Ordning fastställd för förhandling, medling och avtal Kräver troligtvis ändå individuella prövningar Prisförändringprövning baserad på generella prisutvecklingskomponenter Allmän kostnadsutveckling/Energipriser/Fjärrvärmeindex Reglerad prisutveckling – kräver ingen individuell prövning

9 Uppdraget reglerat tillträde till fjärrvärmenäten
Föreslå en utformning av en modell för reglerat tillträde till fjärrvärmenäten för producenter av värme samt förslag till bestämmelser Den värme som produceras ska framställas till så låg samhällsekonomisk kostnad som möjligt Inte utestänga producenter på fel grunder – medge tillträde för producenter av energimässigt och tekniskt användbar kapacitet Prissättning, ansvarsfördelning och villkorskriterier bör analyseras Med villkorskriterier avses bl.a. tryck, temperatur, effekt och beräknad tillförd energi Metoden ska vara vägledande vid icke fungerande samarbeten samt konkurrensneutral mellan tillträdande producenter

10 Vägval - reglerat tillträde
Prissättning, ansvarsfördelning och villkorskriterier Reglera i så liten omfattning som möjligt Anslutningsledning - vems ansvar? Finansiering, byggande, drift och underhåll Oavsett: Avtalsfrihet råder Vilka skyldigheter ska en anslutning medföra för respektive part? Tillgänglighet, volymåtaganden Rätt till avsättning för producerad värme Kräver detta en reglering av priset på inmatad värme? Prissättningsmodeller

11 Arbetssätt Två projektgrupper på EI arbetar parallellt och tar till vara erfarenhet och synpunkter från intressenter Hearing (idag) för att samla upp intressenters idéer Samråd och referensgrupper är två verktyg för att för att samla upp erfarenheter Kontinuerliga avstämningar med näringsdepartementet under processen Projektsida på EI.se

12 Samråd och referensgrupp
Krav på samråd med: Konkurrensverket ska kunna ställa sig bakom förslagen (prisförändringsprövning och likabehandling) Konkurrensverkets och Energimyndighetens kunskaper och erfarenhet ska tas tillvara (tillträde till fjärrvärmenäten)

13 Preliminär tidplan Juni-Augusti 2012 - uppstartsfas
September Hearing samt uppstart referensgrupp Oktober-December utredning och analysarbete Januari-Mars färdigställande av rapporter och avrapportering till regeringen samt övriga intressenter Reglerat tillträde redovisas sista mars och prisförändringsprövning och likabehandling redovisas sista april

14 Två regeringsuppdrag på EI
Prisförändringsprövning och likabehandling Projektledare– Linda Werther, , Reglerat tillträde Projektledare– Göran Heldesten, , I båda projekten ingår Fjärrvärmesamordnare Katarina Abrahamsson, ,

15 Glöm inte vår projektplats på


Ladda ner ppt "Hearing fjärrvärme Stockholm 2012-09-11."

Liknande presentationer


Google-annonser