Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Oslo 2011-09-27 Fjärrvärme i konkurrens TPA-utredningens förslag Ulrika Jardfelt VD Svensk Fjärrvärme.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Oslo 2011-09-27 Fjärrvärme i konkurrens TPA-utredningens förslag Ulrika Jardfelt VD Svensk Fjärrvärme."— Presentationens avskrift:

1 Oslo 2011-09-27 Fjärrvärme i konkurrens TPA-utredningens förslag Ulrika Jardfelt VD Svensk Fjärrvärme

2 Bakgrund  Fjärrvärmeverksamheten bedrivs som monopol  Lokala marknader  Ingen konkurrens i näten  Förhållandevis svag kundställning –kan ej byta leverantör –byte av uppvärmningsform innebär ofta en relativt hög kostnad 2011-09-27Oslo2

3 Syfte 2011-09-27Oslo3  Stärka fjärrvärmekundernas ställning  Åstadkomma en effektivare värmemarknad med lägre fjärrvärmepriser och en förbättrad miljö –flera mål –ingen angiven tidshorisont

4 Uppdrag  Förslag till en reglering för tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten på icke-diskriminerande villkor  Beakta konsumentnytta, konkurrensfördelar och miljöaspekter av ett sådant förslag 2011-09-27Oslo4

5 Oslo 2011-09-27  Tredjepartstillträde till alla nät utan generella undantag – konkurrensutsättning av både produktion och handel  På en etablerad marknad införs krav på åtskillnad mellan produktion, handel och distribution, dvs. verksamheten delas i tre delar – ingen åtskillnad förrän annan aktör (producent) etablerat sig Förslaget i korthet

6 Oslo 2011-09-27  Prisreglering av distributionen – nätverksamheten är ett naturligt monopol  Krav på konkurrensneutralitet och förstärkt tillsyn för att möjliggöra konkurrensutsättning av handeln  Systemoperatörsansvar Förslaget i korthet forts.

7 Oslo 2011-09-27  Inga restriktioner för marknadstillträde  Krav på tekniska och finansiella förutsättningar  Omfattar i ett första steg producenter, i ett andra steg också handlare Tredjepartstillträde till alla nät utan generella undantag

8 Oslo 2011-09-27  Ej generellt krav – invänta uppkommen konkurrens för att undvika onödiga merkostnader  Distributionen – det naturliga monopolet (jämför el och gas)  Produktionen – för att skapa förutsättningar för konkurrens i handeln –Möjlighet till ökad valfrihet för kunden –Horisontell integration (”handelshus”) –Bättre förutsättningar för dynamiska effekter (kombinationstjänster, miljöavtal, välgörenhet etc.) –Hanterbar kostnad (eget bolag, ej funktionella krav) Krav på åtskillnad i tre delar – distribution, produktion och handel

9 Oslo 2011-09-27  Reglering av distributionen i alla nät – dvs. även i nät som också fortsättningsvis bedrivs som integrerade monopol  Skydd mot oskälig prissättning – jämför el- och gasmarknaden  Skapa bättre konkurrensförutsättningar för handel och produktion (transparens avseende distributionskostnaden Prisreglering av distributionen

10 Oslo 2011-09-11  Övergripande ansvara för att systemet fungerar tillfredsställande  Ansvara för tillförlitliga värmeleveranser till kunderna –Fysiskt balansansvar –Topplastkapacitet och effektreserver  Flexibilitet avseende organisationsform –En nätägare – naturligt att denne är SO –Flera nätägare – SO upprättas gemensamt Systemoperatör

11 Kund Lokal distributör (reglerad verksamhet ) Handlare 1 Producent 1 Handlare 2 Handlare 3 Nödvändigt med likvärdiga konkurrensvillkor för alla leverantörer Kunden väljer handlare Producent 2 Exempel på konkurrensutsatt marknad vid TPA Oslo2011-09-27 Oslo 2011-09-27

12  Osäkerheten om effekterna av införande av konkurrens är stor  Svårt att bedöma nyttan på en enskild fjärrvärmemarknad  Bedömningen av nyttan kan ske först på längre sikt Utvärdering av effekterna viktig ingrediens i utredningen

13 Oslo 2011-09-27  Inte sannolikt med generellt lägre priser –Inte hög lönsamhet i fjärrvärmesektorn – dagens priser sannolikt rimliga generellt –Konkurrens – eller potentiell konkurrens – som ”vakthund” mot oskälig prissättning  Kostnaderna för tillgång till nät, distribution, system- och balansansvar, ansvar för effektreserv är inte synliga idag  Merkostnader till följd av ökad tillsyn och administrativa kostnader (åtskillnad) Innebär TPA och konkurrens lägre priser?

14 Oslo 2011-09-11 Utfasning av fossila bränslen framgångsrikt p.g.a. fjärrvärmen – men TPA är tveeggat!  Om andelen högvärdig restvärme ökar kan miljövinst uppstå – de bränslen som frigörs av användandet av restvärme frigörs till annat Miljöaspekter vid införande av TPA

15 Oslo 2011-09-11  Men om restvärmen ersätter kraftvärme är den totala miljöeffekten inte självklar – vilken elproduktion ersätter kraftvärmen?  Om restvärme ersätter avfallsförbränning är den kortsiktiga miljöeffekten inte heller given  På lång sikt bör dock ett förbättrat resursutnyttjande generera miljövinster Miljöaspekter vid införande av TPA forts

16 2011-09-11  Möjlighet till TPA införs i samtliga nät  I praktiken är ett successivt införande av TPA att vänta – upp till affärsintressena att avgöra om befintlig leverantör ska utmanas  För ett fjärrvärmeföretag som inte utmanas: –distributionsverksamheten regleras –latent hot om framtida konkurrens Sammanfattningsvis

17 Oslo 2011-09-11  För ett fjärrvärmeföretag som agerar där konkurrens uppstår: –Distributionen reglerad –Krav på juridisk åtskillnad –Ny marknadssituation – ej längre ensam producent, ej längre ensam om att ha avtal med kunderna –Systemoperatörsansvar En nätägare – naturligt att denna är SO Flera nätägare – en SO upprättas gemensamt Sammanfattningsvis forts.

18 Oslo 2011-09-27 Tack! Ulrika Jardfelt ulrika.jardfelt@svenskfjarrvarme.se


Ladda ner ppt "Oslo 2011-09-27 Fjärrvärme i konkurrens TPA-utredningens förslag Ulrika Jardfelt VD Svensk Fjärrvärme."

Liknande presentationer


Google-annonser