Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgruppsmöte Fjärrvärme

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgruppsmöte Fjärrvärme"— Presentationens avskrift:

1 Referensgruppsmöte Fjärrvärme
Prisförändringsprövning och likabehandling fjärrvärme Stockholm

2 Agenda 10:00-10:45 Beskrivning av den metod som Ei föreslår 10:45-11:30 Kvarstående frågor med vald metod 11:30-12:00 Förslag till ny blankett för rapportering i DoA (drift- och affärsförhållanden 12:00-13:00 Lunch :30 Konsekvensanalys prisförändringsprövning 13:30-14:00 ”Poängsättning” för de olika metoderna 14:00-14:30 Likabehandlingsprincip 14:30-15:00 Övriga frågor samt avslutning

3 Definition av vad som ska prövas
Fjärrvärmelagen 5a§ Ett fjärrvärmeföretag ska för särskilt utpekade kundkategorier som fjärrvärmeföretaget har (småhus, flerbostadshus och lokaler), och till dem tillhörande underkategorier (förbrukningsnivåer), erbjuda abonnemang för leverans av fjärrvärme som är möjliga att teckna för alla som tillhör aktuell kundkategori. För kundkategorier enligt första stycket ska fjärrvärmeföretaget ta fram särskilda förbrukningsmönster som ska spegla förbrukningen hos en normalkund inom varje underkategori.

4 Definition av vad som ska prövas
Fjärrvärmeförordningen 1c§ samt föreskrift EIFS 2000:3 5a§ Ett fjärrvärmeföretag ska erbjuda abonnemang för de kundkategorier som företaget har. Kundkategorierna småhus, flerbostadshus samt lokaler delas in i underkategorier efter förbrukningsnivåer med angivande av förutsättningarna : erlagd anslutningsavgift eller inte, med eller utan kundägd värmeväxlare samt serviceavtal ingående i priset eller inte. För småhus med årlig normalförbrukning (i kWh) 15 000, 20 000, samt kWh, För flerbostadshus samt lokaler med årlig normalförbrukning (i MWh) 80, 193, 500, samt 1 000 MWh.

5 Definition av hur det ska prövas 5a-c§§
Ett särskilt fjärrvärmeindex ska fastställas årligen. Spegla kostnadsutvecklingen inom fjärrvärmebranschen, Pris på abonnemang får inte höjas mer än vad som framgår av fjärrvärmeindex. Anger i procent den maximala prisförändring som får genomföras under efterföljande år för abonnemang Möjlighet finns att spara indexutrymme i max 5 år. Sparat utrymme får tas ut med högst index för innevarande år * 1,5. Skuld (överdebitering) får inte förekomma. Vid överdebitering minskas nästa års höjningsutrymme med den överskridande delen * 2

6 Definitioner Abonnemang – avtal om fjärrvärme som inkluderar samtliga tjänster och förutsättningar som är nödvändiga för att erhålla fjärrvärme för uppvärmningsändamål……. Definition av abonnemang enligt 2§ Fjärrvärmelagen (2008:263) Definition av fjärrvärmepris Samtliga priskomponenter som används för att beräkna kundens kostnad

7 Normalförbrukning Företagen ska själva ta fram förbrukningsmönster för varje underkategori (tex. småhus kWh) som speglar en normalförbrukning Normalförbrukningsmönstret får inte ändras av fjärrvärmeföretaget Normalförbrukning ska tas fram för de olika priskomponenterna som tillämpas av företaget Exempelvis: fast avgift, effekt, energi, flöde och temperaturdifferens Hur tas normalförbrukningsmönstret fram? Median/medelvärde? Hur definieras kundkategorin?

8 Definition av underkategorier
Definition av underkategori efter förbrukningsnivåer Behövs för att kunna ta fram ett normalförbrukningsmönster Behövs även för att kunna ange i DoA:n hur stor procentuell andel av kunderna i underkategorin som representeras Indelning av kunder i underkategorier Småhus / kWh (5 000 – ) alt ( – ) Småhus kWh ( – ) alt ( – ) Småhus kWh ( – ) alt ( – ) Småhus kWh ( – ) alt ( – ) Lokaler och flerbostadshus MWh (40 – 120) alt (80 – 192) Lokaler och flerbostadshus MWh ( ) alt ( ) Lokaler och flerbostadshus MWh ( ) alt (500 – 999) Lokaler och flerbostadshus MWh (751 – 1 250) alt (1 000 – 1 500)

9 Genomgång ny DoA-blankett
Räcker definitionen med eller utan anslutningsavgift Kompletteras med delvis eller glidande skala? Är hyra av fjärrvärmecentral ”inbakat” i fjärrvärmepriset relevant som definition? Är kostnad för serviceavtal ”inbakat” i priset relevant som definition? Behov av ”frirader” i rapporteringsblanketten? Behöver det finnas några ytterligare förutsättningar för abonnemang än de som presenterats?

10 Konsekvensanalys prisförändringsprövning
Stabilt och förutsägbart för kunderna och företagen Förståelig för samtliga intressenter Liten administrativ börda för både företagen, Ei och domstolar Tar begränsad hänsyn till det enskilda företagets förutsättningar Skapar bra incitament för effektiviseringar men sämre incitament för investeringar vilket kan leda till försämrad kvalitet Ytterligare konsekvenser som bör beaktas……

11 Övrigt Uppdatering av författningsförslag Fjärrvärmenämndens roll
Instansordningen Domstolarnas sammansättning

12 Poängsättning av de olika modellerna utifrån kriterier
Kriterierna har grupperats efter intressenterna Kunder (stabil, förutsägbar, förståelig, förtroende) företag (kostnadstäckning, effektiviseringar, investeringar, dialog, prissättningsmodeller samhälle (kvalitet, administrativ börda), Poängen har satts 1-5, där 1 är sämst och 5 är bäst. Metoder som har poängsatts är: Prisförändringsprövning med index Prövning av intäktsökning baserad på bokförda värden Prövning av intäktsram utifrån korrigerade bokförda värden Prövning av intäktsram utifrån kostnader med förmögenhetsbevarande princip Prövning av intäktsram utifrån kostander med kapacitetsbevarande princip Prisförändringsprövning genom förhandling

13 Kunder

14 Företag

15 Samhälle

16 Totalt

17 Likabehandlingsprincip
Fjärrvärmeföretagets priser och övriga villkor ska vara icke-diskriminerande 4a§ fjärrvärmelagen. Fjärrvärmepriser ska vara icke-diskriminerande avseende alla delkomponenter i priset. Anslutningsavgifterna kan utgöras av fjärrvärmepris eller övriga avtalsvillkor och oavsett definition så bör även dessa omfattas av likabehandlingsprincipen.

18 Tack för er medverkan i referensgruppen för prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip!


Ladda ner ppt "Referensgruppsmöte Fjärrvärme"

Liknande presentationer


Google-annonser