Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Socialstyrelsens rapport 2010 ”Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Socialstyrelsens rapport 2010 ”Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader."— Presentationens avskrift:

1 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Socialstyrelsens rapport 2010 ”Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader för barn och unga”

2 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Rapportens syfte ge kunskapsunderlag genom att beskriva och analysera:  Kommunala skillnader i utsatthet bland barn och unga genom några ofärds- och riskindikatorer  Kommunala skillnader i resursfördelning till verksamheter för barn och unga ur ett sektorsövergripande perspektiv  Hur ofärd, risk och kostnader för barn och unga kan tänkas påverka varandra och undersöka om det finns statistiska samband mellan dessa

3 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Ofärd Definition: t.ex. social utsatthet, resursbrist. utanförskap motsats till välfärd – men ändå inte

4 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Ofärdsindikatorer  Andel barn och unga 0-20 år med heldygnsinsats  Andel unga 15-20 år som lagförts för narkotika- eller våldsbrott  Andel som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet  Andel barn och unga 12-19 år med alkohol- och narkotikarelaterade diagnoser  Andel barn och unga 0-19 år med psykiatrisk diagnos  Andel unga 16-24 år i eget hushåll med ekonomiskt bistånd  Andel unga utanför 17-24 år

5 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Riskindikatorer  Andel barn och unga 0-17 år i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd  Andel barn och unga 0-19 år med ensamstående mamma  Andel barn och unga 0-19 år med minst en förälder med utländsk bakgrund  Andel barn och unga 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning  Andel barn och unga 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning  Andel barn och unga 0-19 år med minst en långtidsarbetslös förälder

6 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Beräkning  ofärds- och riskindikatorernas avvikelser i procent från den kommun som har det lägsta värdet för respektive indikator  avvikelserna summeras  indikatorerna är oviktade, dvs. alla har samma vikt

7 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Resultat - ofärdsindikatorer Andel barn och unga 0-20 år med heldygnsinsats  Jönköping 1,0 median 0,9 Andel unga 15-20 år som lagförts för narkotika- eller våldsbrott  Jönköping 0,4 median 0,4 Andel som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet  Jönköping 10,9 median 10,7 Andel barn och unga 12-19 år med alkohol- och narkotikarelaterade diagnoser  Jönköping 0,4 median 0,4 Andel barn och unga 0-19 år med psykiatrisk diagnos  Jönköping 0,5 median 1,2 Andel unga 16-24 år i eget hushåll med ekonomiskt bistånd  Jönköping 6,1 median 6,8 Andel unga utanför 17-24 år  Jönköping 2,8 median 4,0

8 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Resultat - riskindikatorer Andel barn och unga 0-17 år i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd  Jönköping 2,9 median 1,6 Andel barn och unga 0-19 år med ensamstående mamma  Jönköping 13,7 median 16,4 Andel barn och unga 0-19 år med minst en förälder med utländsk bakgrund  Jönköping 21,3 median 10,0 Andel barn och unga 0-19 år med föräldrar som har högst grundskoleutbildning  Jönköping 6,4 median 5,9 Andel barn och unga 0-19 år med minst en förälder med sjuk- eller aktivitetsersättning  Jönköping 8,1 median 8,5 Andel barn och unga 0-19 år med minst en långtidsarbetslös förälder  Jönköping 2,4 median 2,1

9 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Kostnadsmått  Totalkostnad per invånare 0-19 år består av:  kostnad för förskoleverksamhet per inv. 0-5 år  kostnad för skolbarnsomsorg per inv. 6-12 år  kostnad för grundskoleutbildning per inv. 6-15 år  kostnad för gymnasieutbildning per inv. 16-19 år  kostnad för barn- och ungdomsvård per inv.13-19 år  kostnad för fritid och kultur för barn och unga per inv. 0-19 år

10 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Resursfördelning  andel kostnader för barn och unga 0-19 år av kommunens totala kostnader Strukturella kostnader  standardkostnader – de kostnader som kommunen skulle ha om verksamheten bedrivs på genomsnittlig nivå utifrån varje enskild kommuns strukturella förutsättningar

11 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Resultat kostnadsmått Kostnadsandel för barn och unga av kommunens totala kostnader  Jönköping 45,8% medelvärde ca 45% kostnadsandel för förskoleverksamhet av totala kostnader barn och unga  Jönköping 26,5% medelvärde 25% kostnadsandel för skolbarnsomsorg  Jönköping 6,7% medelvärde 6% kostnadsandel för grundskoleutbildning  Jönköping 40,5% medelvärde 42% kostnadsandel för gymnasieutbildning  Jönköping 17,7% medelvärde 19% kostnadsandel för barn- och ungdomsvård  Jönköping 6,6% medelvärde 6% kostnadsandel för fritid och kultur för barn och unga  Jönköping 1,9% medelvärde 2%

12 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Sammanfattning och slutsatser  Förekomsten av ofärd och risker för barn och unga varierar kraftigt mellan kommunerna.  Det finns stora skillnader mellan kommunerna i kostnader för verksamheter till barn och unga  Det finns statistiska samband, om än svaga, mellan risker, ofärd och kostnader. Framförallt finns samband med kostnaderna för barn- och ungdomsvården  Det finns behov av utvecklingsarbete, både när det gäller vad som är bra indikatorer på ofärd och risker för barn och unga, och tillgången på relevant statistik

13 STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Sammanfattning och slutsatser Resursanvändningen kan bli effektivare om kommunerna och andra aktörer med verksamheter för barn och unga i större utsträckning:  Sätter barn och unga i fokus och prioriterar utifrån målgruppen snarare än den egna verksamhetens ansvarsområde och budget  Samverkar över verksamhetsgränser och mellan olika aktörer  Ser till att förebyggande insatser som är effektiva och kostnadseffektiva kommer till stånd  Följer upp och utvärderar insatser och kostnader för barn och unga samt förekomsten av ofärd och risker för barn och unga som ett led i den kontinuerliga verksamhetsutvecklingen.


Ladda ner ppt "STADSKONTORET Sammanställning: Gunilla Kärrdahl 101005 Olika villkor Socialstyrelsens rapport 2010 ”Om levnadsförhållanden, risker och kommunala kostnader."

Liknande presentationer


Google-annonser