Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Referensgruppsmöte prisförändringsprövning 30 Oktober 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Referensgruppsmöte prisförändringsprövning 30 Oktober 2012."— Presentationens avskrift:

1 Referensgruppsmöte prisförändringsprövning 30 Oktober 2012

2 Agenda •10:00-10:30 Definition av fjärrvärmeverksamhet •10:30-11:30 Vilka priser ska prisförändringsprövas? •11:30-12:15 Metoder för prisförändringsprövning •12:15-12:30 Avslutning

3 Uppdraget prisförändringsprövning och likabehandlingsprincip •Föreslå en modell för prisförändringsprövning och en princip om likabehandling samt lämna förslag till bestämmelser – Jämföra olika metoder för prisförändringsprövning och beskriva för- och nackdelar – Utgå från nuvarande prisnivå eller en historisk prisnivå – Relevant tidsperiod – Ex-ante eller ex-post – Sanktionsmöjligheter •Prövningen ska garantera kunderna trygghet med minsta möjliga ingripande

4 Definition av fjärrvärmeverksamhet •……distribution i rörledningar av hetvatten eller annan värmebärare för uppvärmning……. En fjärrvärmeverksamhet omfattar även produktion och försäljning av den värme som distribueras i rörledningarna, om den som bedriver distributionen även bedriver produktion och försäljning av värmen. – Hur sker prisförändringsprövning om produktion och försäljning av fjärrvärme separerats från distribution? – Vem har i så fall affärsförhållandet med kund? – Hur ska det säkerställas att prisförändringsprövningen appliceras på ”rätt” företag för att skapa trygga kunder

5 Ändring i fjärrvärmelagen av definition av fjärrvärmeverksamhet? – Ett förslag är att man i definitionen lägger till …inom samma koncern. En fjärrvärmeverksamhet omfattar även produktion och försäljning av den värme som distribueras i rörledningarna, om den som bedriver distributionen även bedriver produktion och försäljning av värmen i samma koncern – Alternativt att skriva om definitionen så att den som har ett affärsförhållande med kund avseende fjärrvärme anses bedriva fjärrvärmeverksamhet – Alternativt skapa en definition för de företag som ska prisförändringsprövas. Denna definition behöver inte nödvändigtvis vara densamma som definitionen av fjärrvärmeverksamhet

6 Inrapporterade uppgifter till Ei •Till Ei rapporteras – En årsrapport för respektive fjärrvärmeföretag – Ett antal DoA-rapporter (en för varje prisområde) •Uppgifterna som lämnas till Ei avser inte alltid endast den verksamheten som enligt fjärrvärmelagen definieras som fjärrvärmeverksamhet. – Enligt definitionen ingår inte verksamhetsgrenarna fjärrkyla och process, men dessa finns ibland med på kostnads- och/eller intäktssidan i inrapporteringen till Ei •Beroende på hur prisförändringsprövningen ska göras blir detta mer eller mindre viktigt – Men det är, oavsett metod för prisförändringsprövningen, viktigt att uppgifterna är korrekta

7 Förslag till hantering för korrekt Inrapportering av fjärrvärmeverksamhet •Bibehålla nuvarande definition och säkerställa att intäkterna och kostnaderna endast avser fjärrvärmeverksamhet i inrapporteringen. •Vidga definitionen till att omfatta alla intäkter i fjärrvärmeföretaget, det vill säga även process och kyla. – Ska de i så fall ingå i prisförändringsprövningen? •Betraktas eventuella kringtjänster som fjärrvärmeföretaget tillhandahåller som fjärrvärmeverksamhet? – Exempelvis tjänster för energieffektivisering – Ska de i så fall ingå i prisförändringsprövningen?

8 Vilka priser ska prövas? 1.Enskilda kundens årstotalpris per enhet (förslagsvis kWh) 2.Normalprislistor med de priskonstruktioner som olika kundkategorier erbjuds hos ett företag 3.Prisinformation för vissa kundkategori från rapporten om drift- och affärsförhållanden 4.Medelpriset för respektive kundsegment 5.Totala intäkter 6.Kombinationer av ovanstående Denna fråga måste besvaras oavsett vilken metod för prisförändringsprövning man väljer

9 Enskilda kundens årstotalpris per kWh -Företagens olika priskonstruktioner rapporteras inte till Ei. - Det finns drygt 400 prisområden. Varje prisområde har dessutom ett antal priskonstruktioner. Det skulle innebära en stor administrativ börda för fjärrvärmeföretagen och den granskande instansen om samtliga priskonstruktioner ska rapporteras och granskas -Prövning utifrån totalpris per kWh kan missgynna vissa priskonstruktioner - Kan skapa problem om ett företag vill byta priskonstruktion för en kund +Skapar stor trygghet för den enskilde kunden + Ingen kund utesluts från prisförändringsprövningen +Kan användas på ett bra sätt om inrapportering och granskning kan begränsas + Undvika detaljreglering

10 Normalprislistor -Företagens olika normalprislistor rapporteras inte till Ei. - Det finns ca 400 prisområden. Varje prisområde har dessutom ett antal normalpriser. Det skulle innebära en stor administrativ börda för fjärrvärmeföretagen och den granskande instansen om samtliga normalprislistor ska rapporteras och granskas -Prövning utifrån normalprislistor kan missgynna vissa priskonstruktioner - Kan skapa problem vid byte av priskonstruktion i en normalprislista +Alla kunder har möjlighet att välja normalprislistan vilket torde skapa trygghet för den enskilde kunden - Den som valt ett alternativ utanför normalprislistan ingår ej i en prisförändringsprövning +Kan användas om inrapportering och granskning kan begränsas + Undvika detaljreglering

11 Rapporterad prisinformation -Endast ett urval av kundkategorierna representeras - Företaget ska, för vissa förutbestämda energinivåer, inom segmenten småhus, flerbostadshus, lokaler och samfälligheter rapportera total kostnad per år. - Prisinformationen avser det vanligaste årspriset som kunder inom respektive kundkategori kan få. -Osäkert om kunderna kommer att uppleva ökad trygghet eftersom samtliga kundkategorier inte finns representerade +Uppgifterna som krävs finns inrapporterade till Ei och därför innebär detta ingen ökad administrativ börda för fjärrvärmeföretagen

12 Medelpris per kundsegment ±Medelpriset för respektive kundsegment kan bli alltför översiktligt ± visar hur stora intäkter företaget haft i förhållande till levererad energi i GWh för alla företagets kunder i just det segmentet. -Tveksamt om medelpriset ökar kundernas trygghet - ett enskilt pris kan komma att öka mer än snittet för övriga kunder inom segmentet. -Fokus blir på energi (GWh) vilket kan hämma nya tariffkonstruktioner +Uppgifterna som krävs finns inrapporterade till Ei och därför innebär detta ingen ökad administrativ börda

13 Totala intäkter -Prisförändringsprövning med totala intäkter innebär att intäkter jämförs från år till år för det totala kundkollektivet och inte för enskilda kunder -Tveksamt om en prövning av de totala intäkterna skulle leda till en ökad trygghet för kunderna - Det blir inte den enskilda kundens pris som prövas - Behöver volymjusteras för att uppgifterna ska bli jämförbara över åren (varm respektive kall vinter), eller sätta i relation till levererade GWh. ±Bör kompletteras med krav på kostnadsriktiga tariffer ± Objektiva och icke-diskriminerande +Uppgifterna som krävs finns inrapporterade till Ei och därför innebär detta ingen ökad administrativ börda för fjärrvärmeföretagen

14 Kombination av olika alternativ för att utföra prisförändringsprövning •Alla beskrivna alternativ har för och nackdelar och kanske kan man bäst hantera dessa om flera olika priser/intäkter granskas parallellt…. – Exempelvis skulle man på förhand kunna meddela att de totala intäkterna alternativt medelintäkten per segment inte får öka med mer än x % i kombination med att individuella priser eller normalpriser inte får öka mer än ett spann på y-z %

15 Alternativa metoder för prisförändringsprövning •Kostnadsbaserad prisförändringsprövning •Prisförändringprövning efter givet index •Fastställda förhandlingsinstanser

16 Kostnadsbaserad prisförändringsprövning •Förändring av kostnaderna leder till en motsvarande förändring av intäkterna eller priserna. •Förändring mellan olika år kan baseras på bokförda kostnader eller någon typ av normkostnad. •Kan leda till volatila priser •Kan behöva kompletteras med effektivitetskrav •Kan användas ex-post (ex-ante)

17 Prisförändringprövning efter givet index •Utifrån det pris som ska prövas appliceras ett index – Allmän kostnadsutveckling (ex.vis KPI – stabilt för kunderna) – Energipriser (utgår från kostnaden för alternativen) – Fjärrvärmeindex (utgår från fjärrvärmeföretagens kostnader på aggregerad nivå) •Leder till stabila priser (beroende på vilket index som används) •Vissa år får företagen inte kostnadstäckning och vissa år blir företagen överkompenserade – bland annat beroende på var i investeringscykeln man befinner sig •Kan användas ex-ante (ex-post)

18 Fastställda förhandlingsinstanser •Fastställd ordning för förhandling, medling och avtal •Fjärrvärmeföretagets förhandlingspart kan vara enskilda kunder eller kundföreträdare •Tvister kan avgöras med exempelvis indexmetod, kostnadsbaserad metod eller annan metod •Kan användas ex-ante

19 Inför nästa möte •Fundera vidare på metod för prisförändringsprövning •Vilken tidsperiod ska prövas, ett eller flera år? •Hur ska nuvarande eller historisk prisnivå fastställas?


Ladda ner ppt "Referensgruppsmöte prisförändringsprövning 30 Oktober 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser