Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING Prioriteringsmodell Bilaga 6.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING Prioriteringsmodell Bilaga 6."— Presentationens avskrift:

1 VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING Prioriteringsmodell Bilaga 6

2 Syfte Prioriteringsmodellen hjälper organisationer att värdera och besluta om vilka förslag på satsningar i verksamhetsutveckling som ska genomföras. Vad är prioriteringsmodellen? Prioriteringsmodellen tillhandahåller förslag på värderingsområden (politisk angelägenhet, teknisk angelägenhet, samhällsnytta, nytta förvaltning, kostnad och risk) och värderingskriterier för att analysera enskilda satsningar och för att jämföra dessa med andra satsningar som konkurrerar om samma investeringsmedel. •Prioriteringsmodellen och dess värderingskriterier måste anpassas till förutsättningarna som finns i aktuell verksamhet, t.ex. bör värderingskriterierna ses över. Vad är nyttan med prioriteringsmodellen? Med hjälp av prioriteringsmodellen kan du: •göra en prioriteringsbedömning som inte enbart baseras på nettonytta/nuvärde, utan också inkluderar realiserbarhet (risknivå) och angelägenhetsgrad •värdera och bedöma förslag till satsningar i verksamhetsutveckling på ett gemensamt sätt. Hur använder man prioriteringsmodellen? •Värdera aktuella utvecklingsförslag med hjälp av prioriteringsmodellen och analyser av nytta, kostnad, risk och angelägenhet. Det största mervärdet i användningen av prioriteringsmodellen är antagligen den analys och diskussion som värderingen genererar. Referenser •WiBe 4.1, Recommendations on Economic Efficency Assessments in the German Federal Administration, in Particular with Regard to the Use of Information Technology http://www.eu.wibe.de/wibe_framework/recommendation41/recom mendation41.html •ADAE (2006) MAREVA methodology guide: Analysis of the value of ADELE projects, http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/docs /pps/2_mareva_methodology_guide.ppt http://ec.europa.eu/information_society/activities/egovernment/docs /pps/2_mareva_methodology_guide.ppt Inledning

3 Definition av värderingsområden 1.Politisk angelägenhet/efterlevnad av regelverk –efterlevnad av lagar –uppfyllande av integritets- och säkerhetskrav –korrekta rutiner och arbetsprocesser –överensstämmelse med andra krav och rekommendationer 2.Teknisk angelägenhet –angelägenhet att förändra/byta ut befintliga processer/system 3.Samhällsnytta –privatpersoner –företag och ideella organisationer –”allmänna nyttigheter” (samhällsnytta) 4.Nytta förvaltning –den egna myndigheten/kommunen/landstinget –andra offentliga organisationer 5.Kostnad –uppskattad livscykelkostnad för satsningens genomförande 6.Risk –satsningens komplexitet och identifierade risker kopplade till nyttorealisering lösning, genomförande, resurser osv. Skala 5) Väldigt hög 4) Hög 3) Medium 2) Låg 1) Väldigt låg 0) Obefintlig

4 Prioriteringsmodell Politisk angelägenhet, efterlevnad av regelverk Angelägenhet att förändra/byta ut befintliga processer/system SamhällsnyttaNytta förvaltningKostnaderRisk 5 Krav för att kunna efterleva lag Uppdrag i regleringsbrev eller särskilt direktiv Verksamhetskritiskt system måste ersättas för att undvika verksamhetsstopp med långt gående negativa konsekvenser (t.ex. pga. support upphör, bristfällig kapacitet/funktion, går ej at vidareutveckla) Satsningen kommer att resultera i dramatiska förbättringar inom kritiska områden Intäktsökningar/kostnadsredu ceringar > 50 mnsek Utvecklingskostnader > 50 mnsek Satsningen kommer att resultera i dramatiska kostnadsökningar inom kritiska områden Satsningen är mycket komplex Väldigt många risker har identifierats kopplade till realisering av aktuella nyttor 4 Krav för att kunna efterleva förordningar, föreskrifter och riktlinjer Bedömd konsekvens av uppdrag i regleringsbrev eller särskilt direktiv Verksamhetskritiskt system måste ersättas för att undvika verksamhetsstopp med mycket negativa konsekvenser (t.ex. pga. support upphör, bristfällig kapacitet/funktion, går ej at vidareutveckla) Satsningen kommer att resultera i anmärkningsvärda förbättringar Intäktsökningar/kostnadsredu ceringar mellan 50-30 mnsek Utvecklingskostnader mellan 50-30 mnsek Satsningen kommer att resultera i anmärkningsvärda kostnadsökningar Satsningen är komplex Många risker har identifierats kopplade till realisering av aktuella nyttor 3 Krav för att kunna efterleva rekommendationer Verksamhetssystem måste ersättas för att undvika verksamhetsstopp med negativa konsekvenser (t.ex. pga. support upphör, bristfällig kapacitet/funktion, går ej at vidareutveckla) Satsningen kommer att resultera i betydande förbättringar Intäktsökningar/kostnadsredu ceringar mellan 30-20 mnsek Utvecklingskostnader mellan 30-35 mnsek Satsningen kommer att resultera i betydande kostnadsökningar Satsningen är relativt komplex Risker har identifierats kopplat till realisering av aktuella nyttor 2 Krav för att kunna efterleva uttalanden från politisk ledning Verksamhetssystem måste ersättas för att undvika negativa konsekvenser (t.ex. pga. support upphör, bristfällig kapacitet/funktion, går ej at vidareutveckla) Satsningen kommer att resultera i mindre förbättringar Intäktsökningar/kostnadsredu ceringar mellan 20-10 mnsek Utvecklingskostnader mellan 20-10 mnsek Satsningen kommer att resultera i mindre kostnadsökningar Satsningen bedöms kunna leverera enligt plan De risker som identifierats bedöms inte påverka nyttorealiseringen 1 Antaget krav för att kunna efterleva uttalanden från politisk ledning Verksamhetssystem måste ersättas för att undvika minimala negativa konsekvenser (t.ex. pga. support upphör, bristfällig kapacitet/funktion, går ej at vidareutveckla) Satsningen kommer att resultera i marginella förbättringar Intäktsökningar/kostnadsredu ceringar <10 mnsek Utvecklingskostnader < 10 mnsek Satsningen kommer att resultera i marginella utvecklingskostnader Satsningen är inte komplex och det är mycket troligt att den kommer att kunna leverera enligt plan. De risker som identifierats har ingen påverkan på nyttorealiseringen


Ladda ner ppt "VÄGLEDNING I NYTTOREALISERING Prioriteringsmodell Bilaga 6."

Liknande presentationer


Google-annonser