Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Översyn av internhyresmodell 2012-10-09. Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Syfte Hushållning med resurser för lokaler Effektivisering av förvaltningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Översyn av internhyresmodell 2012-10-09. Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Syfte Hushållning med resurser för lokaler Effektivisering av förvaltningen."— Presentationens avskrift:

1 Översyn av internhyresmodell 2012-10-09

2 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Syfte Hushållning med resurser för lokaler Effektivisering av förvaltningen av regionens fastigheter En del i ett styrsystem baserat på rollerna beställare och utförare

3 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Vad vi vill åstadkomma med översynen av hyresmodellen En mera rättvisande resultatbedömning Underlätta att bära hyreskonsekvenserna av investeringen En koppling mellan hyresmodellen och investeringsmodellen Skapa mothållande krafter vad det avser investeringsutgifternas storlek Effektivisering av fastighetsförvaltningen (Anpassning till förändrade förutsättningar)

4 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 En mera rättvisande resultatbedömning Ny modell för att fastlägga internhyran tillämpas Den direkta kopplingen mellan självkostnad och internhyra vid investeringar upphör Det hyresbidrag som regionstyrelsen idag lämnar till verksamheten ersätts av ett koncernbidrag till Fastighetsnämnden/Västfastigheter P-verksamheten hanteras separat

5 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 En mera rättvisande resultatbedömning Övrig verksamhet i egna lokaler Grundläggande principer för internhyresmodellen: Lika hyra för lika lokal oavsett läge En komplex lokal är dyrare än en enkel En funktionell lokal är dyrare än en med bristande funktionalitet Självkostnadsbaserad över tiden Subvention av nyinvesteringar

6 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 En mera rättvisande resultatbedömning Ny internhyresmodell Prissättning av lokal Befintliga lokaler: Bashyresmodell Internhyra = basvärde*area*lokaltypsfaktor*värdefaktor Basvärde är totala förvaltningskostnaden dividerat med totala uthyrningsbara ytan uttryckt i m2BRA Lokaltypsfaktor baseras på typ av lokal och speglar skillnader i kostnader för att bygga och förvalta de olika lokaltyperna. Klassificeringen görs utifrån den verksamhet som lokalen hyrs ut till. Värdefaktorn speglar hur väl anpassad lokalen är för den verksamhet som ska bedrivas där.

7 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 lf 1,5 lf 1,0 lf 0,7 Hyra för några lokaltypsfaktorer enligt föreslagen hyresmodell

8 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 En mera rättvisande resultatbedömning Ny internhyresmodell Den direkta kopplingen mellan självkostnad och internhyra vid investeringar upphör. Hyran sätts efter bashyresmetoden och utan direkt koppling till verklig kostnad för det aktuella investeringsprojektet

9 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 En mera rättvisande resultatbedömning Ny internhyresmodell Det hyresbidrag på ca 150 mnkr, som regionstyrelsen idag lämnar till verksamheten försvinner och ersätts med ett koncernbidrag till Fastighetsnämnden/Västfastigheter. Västfastigheter kan därmed sänka sin totala hyresintäkt med samma belopp. Sänkningen fördelas på verksamheterna i enlighet med den nya hyresmodellen.

10 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 En mera rättvisande resultatbedömning Ny internhyresmodell Särskild hyressättning av P-platser/P-hus skall tillämpas. Västfastigheter ges i uppdrag att hantera alla parkeringsfrågor. P-verksamhetens kostnader skall bäras av de som nyttjar parkeringarna

11 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Underlätta för verksamheten att bära hyreskonsekvenserna av investeringar Subventionerad hyra inledningsvis enligt ny hyressättningsmodell Förändrad tillämpning av fastighetsindex Självkostnad över tiden

12 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Självkostnad Ann 30 Ann 15+15 Bashyra Ann 15+15 med bidrag

13 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Underlätta för verksamheten att bära hyreskonsekvenserna av investeringar Förändrad tillämpning av fastighetsindex, självkostnad över tiden Årlig prisjustering Årlig prisjustering av internhyror görs med ett internt fastighetsindex som fastställes i regionens budgetprocess. Indexet skall kunna användas, inte bara för att täcka kostnadsökningar till följd av inflation m.m. utan också för att täcka upp för kostnadsökningar som inte täcks på annat sätt. Vid beslut om årligt fastighetsindex påverkar också huvudmannens behov av att öka eller minska koncernbidraget till fastighetsförvaltningen.

14 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 En koppling mellan hyresmodellen och investeringsmodellen Beslut om investeringar kopplas till finansieringsansvar för investeringars konsekvenser. Typ av investering:betalas genom: Verksamhetsdrivna investeringarutökad beställning Tekniskt drivna investeringarvia fastighetsindex Ekonomiskt drivna investeringartilläggshyra

15 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Skapa mothållande krafter vad det avser investeringsutgiftens storlek Hyran är bestämd innan entreprenadupphandling sker. Investeringsutgiften måste anpassas för att ge begränsade underskott för fastighetsförvaltningen

16 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Effektivisering av fastighetsförvaltningen Krav på effektivisering av såväl byggprocess som förvaltning genom att hyran sätts enligt en förutbestämd metod och utan koppling till självkostnaden och att fastighetsindex beslutas i budgetprocessen

17 Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09


Ladda ner ppt "Översyn av internhyresmodell 2012-10-09. Översyn av internhyresmodell RS 2012-10-09 Syfte Hushållning med resurser för lokaler Effektivisering av förvaltningen."

Liknande presentationer


Google-annonser