Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internhyra/internpris Självkostnad Driftkostnad inkl media Underhåll Administration Kapitalkostnad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internhyra/internpris Självkostnad Driftkostnad inkl media Underhåll Administration Kapitalkostnad."— Presentationens avskrift:

1 Internhyra/internpris Självkostnad Driftkostnad inkl media Underhåll Administration Kapitalkostnad

2 Internhyra/internpris Fördelar Medvetandegör lokalanvändarna om lokalkostnaden Styrningseffekt Lokaler som inte behövs lämnas Underlag för prisjämförelser Intresset för lokalresursplanering ökar Optimerar kommunnyttan

3 Internhyra/internpris Nackdelar Inga riktiga pengar Hyran motsvarar inte ”värdet” av lokalen Kan bli komplicerat Brist på flexibla lösningar Monopolsituation Kräver administrativa resurser

4 Internhyra/internpris Nivåer Självkostnad på totalnivå Självkostnad på kategorinivå Självkostnad på fastighetsnivå Självkostnad på byggnadsnivå

5 Internpris Mål Självkostnadsbaserad med schablon för underhåll Ska visa de verkliga kostnaderna Kan särskiljas från andra kostnader Utmanar till förbättringar Lättadministrerat Externa lokaler med extern hyra plus administration och ev. fastighetsservice, el vatten etc

6 Internpris huvudavtal med bilagor Internpriset beräknas per internavtal Möjlighet till månadsvis ”avräkning” Prognos över internprisets utveckling under planeringsperioden bifogas internfakturan Förvaltningarna bestämmer själva hur internpriset ska fördelas Internavtal Huvudkontrakt - Parter - Kategori - Yta och belopp - Allmänna upplåtelsevillkor - Gränsdragning - Särskilda bestämmelser Bilagor - Lokalförteckning - Budgeterat internpris - Upplåtelse- och uppsägningstider - Gränsdragningslista

7 Kapitalkostnad Investeringsutgiften Kalkylränta Avskrivningstid

8 Investeringar Definition Större utgifter t ex > 40 000kr Livslängd minst 3 år Gränsdragningsproblem Investering/underhåll

9 Investeringstyper Verksamhetsinvesteringar Ny- till- och ombyggnader Verksamhetsanpassning Fastighetsinvesteringar Lönsamhetsinvesteringar Reinvesteringar

10 Kapitalkostnader Beräkningsmodeller Real annuitet Nominell annuitet Rak avskrivning Nominell avskrivning

11 Real annuitet Fördelar Jämt fördelad årskostnad Tar hänsyn till inflationen Nackdelar Högst kapitalkostnad i slutet av avskrivningsperioden Svår att förstå

12 Nominell annuitet Fördelar Jämt fördelad årskostnad Lättare att kommunicera Nackdelar Tar inte hänsyn till inflationen

13 Rak avskrivningsmodell Fördelar Lättast att förstå Låga kapitalkostnader i slutet av perioden Tydlig redovisning av ränta resp avskrivning Nackdelar Höga kapitalkostnader i början av perioden

14 Kapitalkostnader Årskostnad (Annuitet) Utgiften x faktor (kalkylränta och avskrivning) Inflationskompensation (Real kalkylmodell) Årskostnad (Rak) Restvärdet x räntan

15 Nyckeltal Kontrollera och följa upp utvecklingen Inom den egna verksamheten Hos andra jämförbara organisationer Men även stimulera och sporra organisationen till förbättringar.

16 Nyckeltal Lokalkostnad/m2 Lokalkostnad/anställd Lokalkostnad/elev Energiförbrukning/m2 Underhållskostnad/m2 Administrationskostnad/m2 Kapitalkostnad/Total kostnad

17 Nyckeltal Att tänka på Vad menas med m2? Förbrukning eller kronor? Vilken period avses? Begränsa antalet nyckeltal

18 Investeringskalkyler Nuvärdemodellen - jfr alternativa lösningar Annuitetsmodellen- jfr alternativa lösningar Pay-off - lönsamhetsinvesteringar

19 Nuvärdemodellen Alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till nuvärde med hjälp av en faktor Om summan av nuvärdet större än 0 är investeringen lönsam

20 Annuitetsmodellen Grundinvesteringen fördelas ut över den ekonomiska livslängden Jämför förväntade driftnetton med den fördelade investeringen Om driftöverskottet är större än de årliga annuiteterna är investeringen lönsam

21 Pay-off metoden Grundinvesteringen dividerat med den förväntade vinsten per år Investeringen lönsam om pay-off tiden är kortare än investeringens livslängd eller kortare än uppsatt mål


Ladda ner ppt "Internhyra/internpris Självkostnad Driftkostnad inkl media Underhåll Administration Kapitalkostnad."

Liknande presentationer


Google-annonser