Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Internhyra/internpris

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Internhyra/internpris"— Presentationens avskrift:

1 Internhyra/internpris
Självkostnad Driftkostnad inkl media Underhåll Administration Kapitalkostnad

2 Internhyra/internpris
Fördelar Medvetandegör lokalanvändarna om lokalkostnaden Styrningseffekt Lokaler som inte behövs lämnas Underlag för prisjämförelser Intresset för lokalresursplanering ökar Optimerar kommunnyttan

3 Internhyra/internpris
Nackdelar Inga riktiga pengar Hyran motsvarar inte ”värdet” av lokalen Kan bli komplicerat Brist på flexibla lösningar Monopolsituation Kräver administrativa resurser

4 Internhyra/internpris
Nivåer Självkostnad på totalnivå Självkostnad på kategorinivå Självkostnad på fastighetsnivå Självkostnad på byggnadsnivå

5 Internpris Mål Självkostnadsbaserad med schablon för underhåll
Ska visa de verkliga kostnaderna Kan särskiljas från andra kostnader Utmanar till förbättringar Lättadministrerat Externa lokaler med extern hyra plus administration och ev. fastighetsservice, el vatten etc Publiken Konsulten Punkt 1) Vem ska hantera ägarfrågorna? Om inte ägarföreträdarskapet är fastlagt så bör man göra det. Punkt 2) Planeringsorganisation. Slå fast hur den övergripande samordningen av lokalresursplaneringen ska gå till. Lokalstyrgrupp. Punkt 3) Kunddisk. Vart vänder man sig med sina behov. Om man får 17 nya elever till hösten? Om värmen har pajat? Vet alla om det? Punkt 4) Är gränsdragningen mellan kärnverksamheten och fastighetsenheten tydlig? Är det tydligt vad fastighetsenheten ska prestera och verksamheten ska betala för? Finns det någon gränsdragningslista som visar ansvarsfördelningen? Punkt 5) Är uppdraget till fastighetsenheten tydligt och känt av alla? Punkt 6) Vem ska göra vad? Se ovan!

6 Internpris huvudavtal med bilagor
Internpriset beräknas per internavtal Möjlighet till månadsvis ”avräkning” Prognos över internprisets utveckling under planeringsperioden bifogas internfakturan Förvaltningarna bestämmer själva hur internpriset ska fördelas Internavtal Huvudkontrakt - Parter - Kategori - Yta och belopp - Allmänna upplåtelsevillkor - Gränsdragning - Särskilda bestämmelser Bilagor - Lokalförteckning - Budgeterat internpris - Upplåtelse- och uppsägningstider - Gränsdragningslista

7 Kapitalkostnad Investeringsutgiften Kalkylränta Avskrivningstid

8 Investeringar Definition Gränsdragningsproblem
Större utgifter t ex > kr Livslängd minst 3 år Gränsdragningsproblem Investering/underhåll

9 Investeringstyper Verksamhetsinvesteringar Fastighetsinvesteringar
Ny- till- och ombyggnader Verksamhetsanpassning Fastighetsinvesteringar Lönsamhetsinvesteringar Reinvesteringar

10 Kapitalkostnader Beräkningsmodeller Real annuitet Nominell annuitet
Rak avskrivning Nominell avskrivning

11 Real annuitet Fördelar Nackdelar Jämt fördelad årskostnad
Tar hänsyn till inflationen Nackdelar Högst kapitalkostnad i slutet av avskrivningsperioden Svår att förstå

12 Nominell annuitet Fördelar Nackdelar Jämt fördelad årskostnad
Lättare att kommunicera Nackdelar Tar inte hänsyn till inflationen

13 Rak avskrivningsmodell
Fördelar Lättast att förstå Låga kapitalkostnader i slutet av perioden Tydlig redovisning av ränta resp avskrivning Nackdelar Höga kapitalkostnader i början av perioden

14 Kapitalkostnader Årskostnad (Annuitet) Årskostnad (Rak)
Utgiften x faktor (kalkylränta och avskrivning) Inflationskompensation (Real kalkylmodell) Årskostnad (Rak) Restvärdet x räntan

15 Nyckeltal Kontrollera och följa upp utvecklingen
Inom den egna verksamheten Hos andra jämförbara organisationer Men även stimulera och sporra organisationen till förbättringar.

16 Nyckeltal Lokalkostnad/m2 Lokalkostnad/anställd Lokalkostnad/elev
Energiförbrukning/m2 Underhållskostnad/m2 Administrationskostnad/m2 Kapitalkostnad/Total kostnad

17 Nyckeltal Att tänka på Vad menas med m2? Förbrukning eller kronor?
Vilken period avses? Begränsa antalet nyckeltal

18 Investeringskalkyler
Nuvärdemodellen - jfr alternativa lösningar Annuitetsmodellen- jfr alternativa lösningar Pay-off - lönsamhetsinvesteringar

19 Nuvärdemodellen Alla förväntade in- och utbetalningar omräknas till nuvärde med hjälp av en faktor Om summan av nuvärdet större än 0 är investeringen lönsam

20 Annuitetsmodellen Grundinvesteringen fördelas ut över den ekonomiska livslängden Jämför förväntade driftnetton med den fördelade investeringen Om driftöverskottet är större än de årliga annuiteterna är investeringen lönsam

21 Pay-off metoden Grundinvesteringen dividerat med den förväntade vinsten per år Investeringen lönsam om pay-off tiden är kortare än investeringens livslängd eller kortare än uppsatt mål


Ladda ner ppt "Internhyra/internpris"

Liknande presentationer


Google-annonser