Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfall eller produkt?  Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfall eller produkt?  Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om."— Presentationens avskrift:

1 Avfall eller produkt?  Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om det är en produkt Kort definition av inert avfall (deponiförordningen)  Avfall som inte genomgår någon väsentlig fysikalisk, kemisk eller biologisk förändring. Lakvattnet ska ha obetydlig påverkan på yt- och grundvattenkvalitén

2 Inert deponi  Krav att transporttiden för lakvattnet genom geologiska barriären inte får vara kortare än 1 år.  Förhindra tillträde  Ytvattnets volym och sammansättning provtas uppströms och nedströms varje kvartal  Grundvatten nivån ska mätas och grundvattensammansättningen provtas var sjätte månad i inflödesområde och utflödesområde  Mottagningskriterierna (checklist för tillsyn finns)  Ekonomisk säkerhet

3 Nedskräpning / mellanlagring / deponering Beakta om det är en anläggning  Massornas volym på en bestämd plats  Förhållanden i övrigt (iordningställd yta, vägbom, belysning)  Okontrollerad tippning (som inte är en anläggning) bör kunna betraktas som nedskräpning enligt 30 § 15 kap MB Tillsynen över anläggningar för deponier (Lst eller Kn) Tillsyn över nedskräpning (Kn)

4 Vägbygge  Massor i massbalansen för vägbygge är inte avfall  Överskottsmassor kan om de används bli fråga om återvinning t.ex. parkeringsplatser, bullervallar  Övriga massor kan vara avfall eller produkt (syfte)

5 Frågor att besvara för jord och stenmassor  Är det fråga om avfall?  Kan man återvinna massorna, finns ett tydligt syfte, kommer avfallet med säkerhet att användas? (Om nej – mellanlagring eller deponering)  Finns risk för att massorna är förorenade? •- Nej, 12 kap 6 § MB samråd med Lst •(Nej: ingen risk NV remissutgåva om kriterier för avfall i anläggningsändamål) •Ja: Är det fråga om ringa risk - anmälan 90.140) •Ja: Är det fråga om inte endast ringa risk - tillstånd 90.130

6 Avfall för byggnads- eller anläggningsändamål  Gäller inte farligt avfall  Anmälningspliktig för sortering, krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning samt mellanlagring om den totala mängden är mer än 10 ton och mindre än 30.000 ton vid något enskilt tillfälle  Tillstånd krävs för mellanlagring av annat än farligt avfall om mängden överstiger 30.000 ton vid något enskilt tillfälle (1 år bortskaffning, 3 år återvinning)

7 Användning av avfall i anläggningsändamål  Avser ett återvinningsförfarande där avfall ersätter traditionella anläggningsmaterial  Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion  Konstruktionen ska fylla en funktion (syfte)  Avfallets innehåll av föroreningar och beskaffenheter (ett resonemang om vilken risk innehållet av ämnen kan medföra)  Föroreningsrisken av användningen på den specifika platsen (Skyddsvärt område, samhället, industrimark)  Utformningen som anläggningen behöver ha

8 Är följande exempel återvinning av avfall i anläggningsändamål, deponering av avfall eller annat 1. Från ett vägbygge får man schaktmassor där ett företag vill lägga massor i en gammal täkt. 1 meter tjockt lager med schaktmassor med matjord ovanpå och sedan lövskogsplantering. Syfte blir då återställande av täkt. 2. Vid ett bygge på industrimark får man massor och vill använda detta för terrängmodulering. Syftet blir då terrängmodulering.

9  Erland Nilsson  Ylva Bjurström  Sven Bomark  Filip Nylén (fr 1 sept)  Anna Bohlin  (föräldraledig David Lokrantz) Mailgrupp Avfallsfrågor på Länsstyrelsen

10 Förordningen (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1. Mellanlagring 2. Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning 3. Användning för anläggningsändamål 4. Uppläggning 5. Deponering 6. Riskanläggning för utvinningsavfall 7. Annan återvinning eller bortskaffande

11 Definitioner 1 § 15 kap MB  Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med Avfallsförordningen  Farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en asterisk* i bilaga 2 till avfallsförordningen eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning

12 Fortsättning definitioner Förordningen om deponering av avfall  Icke-farligt avfall: Avfall som inte är farligt avfall enligt avfallsförordningen  Inert avfall: Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Den totala lakbarheten och det totala föroreningsinnehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos lakvattnet ska vara obetydligt och får inte äventyra kvaliteten på yt- eller grundvatten

13 Avfallsförordningen  Bilaga 2 Jord och sten 17 05 04 eller 17 05 03* Egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt står i bilaga 3  Bilaga 4 återvinningsförfaranden t.ex. återvinning av organiska ämnen  Bilaga 5 bortskaffningsförfaranden (deponering, förbränning)  I 5 § står vad som avses med deponi= upplagsplats för avfall. Följande undantas: Omlastas för transport till annan plats där det ska återvinnas, behandlas eller bortskaffas Mellanlagring om det återvinns, < 3 år Mellanlagring om det bortskaffas < 1 år

14 Förordningen (2001:512) om deponering av avfall Tillämpas inte på följande punkter som istället hanteras i FMH-bilagan  Användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete  Deponering av icke-farligt muddringsslam längs mindre sund, kanaler eller vattenvägar, från vilka det har muddrats,  Avfall som omfattas av förordningen (2008:722) om utvinningsavfall (täkter)

15 Uppläggning  90.270 (B) Uppläggning av muddermassor 1) på ett sätt som kan förorena mark, vattenområden eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2) I större mängd än 1000 ton  90.280 (C) Uppläggning av 1) högst 1000 ton muddermassor på ett sätt som kan förorena mark, vattenområden eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 2) inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet

16 Mellanlagring  90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål eller 2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktigt enligt 1.  Lagring mindre än 1 år om det bortskaffas och 3 år om det återvinns

17 Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m m  90.70 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål  90.100 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår  Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte  krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  Om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.

18 Användning för avfall i anläggningsändamål  90.130 (B) Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområden eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa  90.140 (C) Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa

19 Avfallshirarkin 1. Avfallsminimering 2. Återanvändning 3. Materialåtervinning 4. Energiutvinning 5. Deponering

20 Uppgrävda massor som ska återvinnas eller bortskaffas  Farligt avfall och mängden är större än 20.000 ton – A- anläggning 90.350  Farligt avfall och mängden är högst 20 000 ton – B- anläggning 90.360  Från den plats där anläggningen finns om anläggningen finns på platsen under högst en 12- månadersperiod och anläggningen inte är en deponi – C anläggning 90.370


Ladda ner ppt "Avfall eller produkt?  Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om."

Liknande presentationer


Google-annonser