Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Avfall eller produkt? Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om det.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Avfall eller produkt? Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om det."— Presentationens avskrift:

1 Avfall eller produkt? Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om det är en produkt Kort definition av inert avfall (deponiförordningen) Avfall som inte genomgår någon väsentlig fysikalisk, kemisk eller biologisk förändring. Lakvattnet ska ha obetydlig påverkan på yt- och grundvattenkvalitén

2 Inert deponi Krav att transporttiden för lakvattnet genom geologiska barriären inte får vara kortare än 1 år. Förhindra tillträde Ytvattnets volym och sammansättning provtas uppströms och nedströms varje kvartal Grundvatten nivån ska mätas och grundvattensammansättningen provtas var sjätte månad i inflödesområde och utflödesområde Mottagningskriterierna (checklist för tillsyn finns) Ekonomisk säkerhet

3 Nedskräpning / mellanlagring / deponering
Beakta om det är en anläggning Massornas volym på en bestämd plats Förhållanden i övrigt (iordningställd yta, vägbom, belysning) Okontrollerad tippning (som inte är en anläggning) bör kunna betraktas som nedskräpning enligt 30 § 15 kap MB Tillsynen över anläggningar för deponier (Lst eller Kn) Tillsyn över nedskräpning (Kn)

4 Vägbygge Massor i massbalansen för vägbygge är inte avfall
Överskottsmassor kan om de används bli fråga om återvinning t.ex. parkeringsplatser, bullervallar Övriga massor kan vara avfall eller produkt (syfte)

5 Frågor att besvara för jord och stenmassor
Är det fråga om avfall? Kan man återvinna massorna, finns ett tydligt syfte, kommer avfallet med säkerhet att användas? (Om nej – mellanlagring eller deponering) Finns risk för att massorna är förorenade? - Nej, 12 kap 6 § MB samråd med Lst (Nej: ingen risk NV remissutgåva om kriterier för avfall i anläggningsändamål) Ja: Är det fråga om ringa risk - anmälan ) Ja: Är det fråga om inte endast ringa risk -tillstånd

6 Avfall för byggnads- eller anläggningsändamål
Gäller inte farligt avfall Anmälningspliktig för sortering, krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning samt mellanlagring om den totala mängden är mer än 10 ton och mindre än ton vid något enskilt tillfälle Tillstånd krävs för mellanlagring av annat än farligt avfall om mängden överstiger ton vid något enskilt tillfälle (1 år bortskaffning, 3 år återvinning)

7 Användning av avfall i anläggningsändamål
Avser ett återvinningsförfarande där avfall ersätter traditionella anläggningsmaterial Endast den mängd avfall som behövs för konstruktionens funktion Konstruktionen ska fylla en funktion (syfte) Avfallets innehåll av föroreningar och beskaffenheter (ett resonemang om vilken risk innehållet av ämnen kan medföra) Föroreningsrisken av användningen på den specifika platsen (Skyddsvärt område, samhället, industrimark) Utformningen som anläggningen behöver ha

8 Är följande exempel återvinning av avfall i anläggningsändamål, deponering av avfall eller annat
Från ett vägbygge får man schaktmassor där ett företag vill lägga massor i en gammal täkt. 1 meter tjockt lager med schaktmassor med matjord ovanpå och sedan lövskogsplantering. Syfte blir då återställande av täkt. Vid ett bygge på industrimark får man massor och vill använda detta för terrängmodulering. Syftet blir då terrängmodulering.

9 Avfallsfrågor på Länsstyrelsen
Erland Nilsson Ylva Bjurström Sven Bomark Filip Nylén (fr 1 sept) Anna Bohlin (föräldraledig David Lokrantz) Mailgrupp

10 Förordningen (1998:899)om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Mellanlagring Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning Användning för anläggningsändamål Uppläggning Deponering Riskanläggning för utvinningsavfall Annan återvinning eller bortskaffande

11 Definitioner 1 § 15 kap MB Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med Avfallsförordningen Farligt avfall: sådant avfall som är markerat med en asterisk* i bilaga 2 till avfallsförordningen eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 till denna förordning

12 Fortsättning definitioner
Förordningen om deponering av avfall Icke-farligt avfall: Avfall som inte är farligt avfall enligt avfallsförordningen Inert avfall: Avfall som inte genomgår några väsentliga fysikaliska, kemiska eller biologiska förändringar. Inert avfall löses inte upp, brinner inte och reagerar inte fysikaliskt eller kemiskt på något annat sätt, inte heller bryts det ned biologiskt eller inverkar på andra material som det kommer i kontakt med på ett sätt som kan orsaka skador på miljön eller människors hälsa. Den totala lakbarheten och det totala föroreningsinnehållet i avfallet samt ekotoxiciteten hos lakvattnet ska vara obetydligt och får inte äventyra kvaliteten på yt- eller grundvatten

13 Avfallsförordningen Bilaga 2 Jord och sten eller * Egenskaper som gör att avfall klassificeras som farligt står i bilaga 3 Bilaga 4 återvinningsförfaranden t.ex. återvinning av organiska ämnen Bilaga 5 bortskaffningsförfaranden (deponering, förbränning) I 5 § står vad som avses med deponi= upplagsplats för avfall. Följande undantas: Omlastas för transport till annan plats där det ska återvinnas, behandlas eller bortskaffas Mellanlagring om det återvinns, < 3 år Mellanlagring om det bortskaffas < 1 år

14 Förordningen (2001:512) om deponering av avfall
Tillämpas inte på följande punkter som istället hanteras i FMH-bilagan Användning av lämpligt inert avfall för byggnadsändamål i deponier, vid restaurering eller för mark-, väg- eller utfyllnadsarbete Deponering av icke-farligt muddringsslam längs mindre sund, kanaler eller vattenvägar, från vilka det har muddrats, Avfall som omfattas av förordningen (2008:722) om utvinningsavfall (täkter)

15 Uppläggning (B) Uppläggning av muddermassor 1) på ett sätt som kan förorena mark, vattenområden eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller 2) I större mängd än 1000 ton (C) Uppläggning av 1) högst 1000 ton muddermassor på ett sätt som kan förorena mark, vattenområden eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller 2) inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet

16 Mellanlagring 90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av 1. mer än ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål eller 2. mer än ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktigt enligt 1. Lagring mindre än 1 år om det bortskaffas och 3 år om det återvinns

17 Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m m
90.70 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än ton per kalenderår Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller Om verksamheten är tillståndspliktig enligt

18 Användning för avfall i anläggningsändamål
(B) Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområden eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa (C) Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa

19 Avfallshirarkin Avfallsminimering Återanvändning Materialåtervinning
Energiutvinning Deponering

20 Uppgrävda massor som ska återvinnas eller bortskaffas
Farligt avfall och mängden är större än ton – A-anläggning Farligt avfall och mängden är högst ton – B-anläggning Från den plats där anläggningen finns om anläggningen finns på platsen under högst en 12-månadersperiod och anläggningen inte är en deponi – C anläggning


Ladda ner ppt "Avfall eller produkt? Det är den ursprungliga ägaren av jord och stenmassorna som avgör om han ska göra sig av med massorna (kvittblivning) eller om det."

Liknande presentationer


Google-annonser