Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Nya avfallsregler Hans Wrådhe Sektionen för avfall och kemikalier Linköping 17 april 2012.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Nya avfallsregler Hans Wrådhe Sektionen för avfall och kemikalier Linköping 17 april 2012."— Presentationens avskrift:

1 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Nya avfallsregler Hans Wrådhe Sektionen för avfall och kemikalier Linköping 17 april 2012

2 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Avfallsdirektivet 2008/98/EG •Beslutades hösten 2008 •Avfallshierarkin lyfts fram •Tydliga krav på förebyggande av avfall •Tydligare vad som är avfall •Återvinningsmål som medlemsstaterna ska uppfylla till 2020

3 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Avfallsdirektivet 2008/98/EG Avfallshierarkin ska gälla som prioriteringsordning för avfallspolitiken och lagstiftningen (art 4) Förebyggande Förberedande för återanvändning Materialåtervinning Annan återvinning, t.ex. energiåtervinning Bortskaffande

4 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Införande i svensk lagstiftning •Remiss hösten 2009 – helhetsgrepp som inkluderade även andra ändringar än ramdirektivets •Ändringar i 15 kap miljöbalken trädde i kraft den 10 juli 2011 •Ny avfallsförordning (2011:927) trädde i kraft den 9 augusti 2011 (sedan dess ändrad 2 ggr, senaste ändringar trädde i kraft 1 februari 2012)

5 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Nytt i 15 kapitlet miljöbalken •Reglering av vad som är att betrakta som en biprodukt (1 §) •Möjlighet för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föreskriva när vissa avfall upphör att vara avfall (1 §) •Ett förtydligande av vad som är att betrakta som hantering av avfall (3 §) •Den kommunala skyldigheten att lämna uppgifter om innehåll i avfallsplaner (9 §)

6 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Nytt i avfallsförordningen (2011:927) •Ett antal nya definitioner •Tillämpningsområde (undantag från förordningen) •End of Waste •Transportregler, ändrade regler för anmälan resp. tillstånd •Förordningen om spillolja och förordningen om gränsöverskridande transporter upphävs och införlivas delvis i avfallsförordningen

7 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Definitioner (3 - 6 §§) •Farligt avfall – avfall markerat med * i bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter som meddelats enligt 12 § •Handlare – yrkesmässigt köper & säljer avfall •Mäklare – yrkesmässigt förmedlar avfall •Återanvändning – åtgärd där något som inte är avfall används igen för samma funktion •Förberedelse för återanvändning – hantering genom kontroll, rengöring eller reparation

8 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillämpningsområde (11 §) •11 §: Denna förordning ska inte tillämpas på •1. förorenad jord och annat naturligt material som inte har grävts ut, •2. naturligt material från jord- eller skogsbruk som används inom jord- eller skogsbruk eller för energiproduktion och där användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön, •3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön, •4. utvinningsavfall som omfattas av förordningen (2008:722) om utvinningsavfall, •5. använt kärnbränsle eller kärnavfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller radioaktivt avfall som avses i strålskyddslagen (1988:220), •6. utrangerade explosiva varor, •7. animaliska biprodukter och därav framställda produkter som •a) omfattas av förordning (EG) nr 1069/2009, och •b) är avsedda för annat än förbränning, deponering eller biogas- eller komposteringsanläggning, och •8. kroppar från döda djur som •a) har dött på annat sätt än genom slakt eller som har avlivats för att utrota epizootiska sjukdomar, och •b) bortskaffas enligt förordningen (EG) nr 1069/2009.

9 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tillämpningsområde (11 § 3), forts. •”3. icke-förorenad jord och annat naturligt material som har grävts ut i samband med en byggverksamhet, om det är säkerställt att materialet kommer att användas för byggnation i sitt naturliga tillstånd på den plats där grävningen utfördes och att den användningen inte skadar eller innebär någon olägenhet för människors hälsa eller miljön”,

10 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency End-of-waste (11 a §) Grundvillkor för att avfall ska upphöra att vara avfall (art. 6 i avfallsdirektivet 2008/98/EG): •Det finns ett specifikt användningsområde •Det finns en marknad/efterfrågan •Tekniska krav och normer för användningen ska vara uppfyllda •Användningen ska inte ha en negativ miljö- och hälsopåverkan Utifrån villkoren utarbetas specifika kriterier för enskilda avfallsslag

11 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency End-of-waste (11 a §), forts. Aktuella avfallsslag som kriterier tas fram för: •Metallskrot – Stål, järn, aluminium (EU-förordning 333/2011, gäller fr.o.m. 9 okt 2011. Införd i avfallsförordningen, bilaga 5) •Papper •Glas •Plast •Kompost (rötrester)

12 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Biprodukt •En industriell restprodukt som inte är avfall •Har så hög kvalitet att den motsvarar en avsiktligt producerad produkt •Omfattas inte av avfallslagstiftningen utan av produktlagstiftningen som t.ex. REACH

13 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Biprodukt, forts. Villkor för biprodukt (15:1, 2 st MB): -har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet eller föremålet -kan användas direkt utan bearbetning (utöver normal industriell praxis) -kommer fortsätta att användas på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt samt inte strida mot lag eller annan författning

14 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Transport av avfall (36 & 42 §§) Tillstånd krävs för: •yrkesmässig transport av avfall •att transportera mer än 100 kg eller 100 liter farligt avfall, eller mer än 10 ton eller 50 kubikmeter avfall, om avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet (under ett kalenderår) •att transportera avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller kvicksilver oavsett mängd (undantag: lysrör och andra ljuskällor) •att transportera avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, oavsett mängd •Undantag: avfallsslagen i 37 §! (omfattas oftast av anmälan)

15 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Transport av avfall (36 & 42 §§), forts. Anmälan krävs för: •transport av farligt avfall då avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet och upp till 100 kg eller 100 liter farligt avfall (under ett kalenderår) •ovanstående innefattar även avfall enligt 37 §, dock finns inte någon övre gräns för de avfallsslagen Obs! •avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet och som innehåller kvicksilver (utom lysrör och ljuskällor), cyanid, kadmium eller en PCB-produkt, alltid tillstånd!

16 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Transport av avfall (36 & 42 §§), forts. Anmälan/tillstånd krävs inte för: •transport av icke-farligt eller farligt avfall som inte uppkommit i yrkesmässig verksamhet. •transport av upp till 10 ton eller 50 kubikmeter icke- farligt avfall om avfallet uppkommit i yrkesmässig verksamhet (under ett kalenderår) Obs! •yrkesmässiga transporter kräver alltid tillstånd!

17 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Transport av avfall, forts. Ändringar i 36 och 42 §§ (fr.o.m. 1 feb 2012) 36 §: tydliggörs att privatpersoners transport av avfall inte omfattas av krav på tillstånd/anmälan 42 §: tydliggörs att man inte behöver anmäla transport av farligt avfall som uppkommit i yrkesmässig verksamhet till länsstyrelsen, i de fall då man låter någon annan som redan har tillstånd transportera avfallet. Borttagandet av 2 punkten, dvs. regleringen av avfall som avses i 37 §, innebär ingen större förändring eftersom sådant avfall oftast uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Därmed omfattas det av anmälan eller tillståndsplikt.

18 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Föreskrifter (2005:3) om transporter av avfall •2005:3 ska upphävas, nya föreskrifter kommer! •NV har bemyndigande (43 §) att föreskriva att anmälningsplikt ska gälla istället för tillståndsplikt enligt 36 § (transporter) när det gäller icke-farligt avfall •NV har bemyndigande (44 §) att meddela föreskrifter om undantag från anmälningsplikt i 42 § (då transporterna inte är normalt och regelbundet förekommande) •NV har bemyndigande (61 §) att meddela föreskrifter om transportdokuments utformning och hantering

19 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Farligt avfall, definition •Farligt avfall definieras i avfallsförordningen (3 §) •Tidigare: avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 2 eller annat avfall som har en eller flera av de egenskaper som anges i bilaga 3 •Nuvarande: avfall som är markerat med en asterisk (*) i bilaga 4 eller som omfattas av föreskrifter meddelade med stöd av 12 §

20 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Farligt avfall, definition •Anledning till ändring −Göra reglerna mer förutsägbara/rättssäkra −VU/innehavare ska på förhand veta om det är FA eller inte −Bilaga 4 ska i princip vara uttömmande −För spegelingångar ska ju dock bedömning göras!

21 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Farligt avfall, omfattning •12 § Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om att ett ämne eller ett föremål som är avfall och som har någon av de egenskaper som anges i bilaga 1 är att anse som farligt avfall. •13 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att ett visst farligt avfall inte ska anses som farligt avfall, om avfallsinnehavaren visar att 1. avfallet inte har någon av de farliga egenskaper som anges i bilaga1, och 2. avsaknaden av de farliga egenskaperna inte är en följd av att avfallet har blandats eller spätts ut i syfte att inte behöva tillämpa bestämmelserna om farligt avfall. Länsstyrelsen ska underrätta Naturvårdsverket om sådana beslut.

22 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Uppdatering av EU:s avfallsförteckning •Bakgrund −Annex III till avfallsdirektivet (2008/98/EC) −Förteckning i kommissionsbeslut (2000/532/EC), LoW •Klassning av avfall ⇢ kemikalieklassning −farliga egenskaperna (HP) definieras på ”gammal” lagstiftning −behov av anpassning till CLP •Uppdateringsarbete pågår −arbetsgrupp bildades 2009 −hittills 8 möten (varav 6 st 2011) −främsta prioritet: ta fram kriterier för farliga egenskaper hämtade från CLP −koncentrationsgränser i LoW, kan avvika från CLP −ihopslagning/borttagande av HP ej möjligt −ändringar/tillägg av avfallskoder i LoW (haft lägre prioritet)

23 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Uppdatering av EU:s avfallsförteckning ”Resultat” •Arbetsgruppen/KOM lämnade tekniskt förslag kring farliga egenskaper i december •HP4 (irriterande), HP6 (akut toxicitet) och HP14 (ekotoxiskt) är fortsatt ”öppna”/under diskussion. −Komplexa summeringar −M-faktorer •Undantag för kalkinnehållande avfall diskuteras •Koppling till POP´s förordningen trolig (gränsvärden för dioxiner/furaner och pesticider) •Vägledning ska tas fram (2013-4) •Ytterligare konsekvensbeskrivningar behövs •Ikraftträdandedatum 1 juni 2015

24 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Uppdatering av EU:s avfallsförteckning •Tidplan (preliminär), fortsättningen −Dec 2011 Tekniskt förslag, konsultation −1-2 feb 2012 Arbetsgruppsmöte −feb Bedöma behov av ändringar, LoW −15 mars KOM utskick nya/ändrade koder, LoW −mars/april Konsultation −1 majSvar från medlemsländerna om LoW −1 juliArbetsgruppsmöte −September? 2012Röstning i TAC

25 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Vägledning och information •Vägledning av biprodukt, End of Waste, transporter av avfall m.m. http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och- avfall/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Nya-avfallsregler/http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och- avfall/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Nya-avfallsregler/ •Meddelande från Kommissionen till Rådet och Europaparlamentet: Tolkningsmeddelande om avfall och biprodukter (21.2.2007) •Webbvägledning FA http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och- avfall/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Klassning-av-farligt- avfall/ http://www.naturvardsverket.se/sv/Start/Produkter-och- avfall/Avfall/Lagar-och-regler-om-avfall/Klassning-av-farligt- avfall/ •Kommissionens vägledningsdokument om avfallsdirektivet (utkast, bör vara klart våren 2012) •Brevlåda nyaavfallsregler@naturvardsverket.senyaavfallsregler@naturvardsverket.se

26 Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Tack!


Ladda ner ppt "Naturvårdsverket | Swedish Environmental Protection Agency Nya avfallsregler Hans Wrådhe Sektionen för avfall och kemikalier Linköping 17 april 2012."

Liknande presentationer


Google-annonser