Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 EMT – Effektiv miljötillsyn Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 EMT – Effektiv miljötillsyn Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket."— Presentationens avskrift:

1 1 EMT – Effektiv miljötillsyn Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket

2 2 Bakgrund •Tilltagande efterfrågan på effektiv tillsyn •EU-krav på mått på tillsynens resultat •Naturvårdsverket (NVV) har centrala ansvaret för tillsynsvägledning •NVV ansvarar även för officiell statistik rörande tillämpningen av miljöbalken

3 3 Tillsynsvägledning NVV •Ge tillsynsmyndigheter stöd och råd •Följa upp och utvärdera tillsynen •Samordna tillsynen •Förutsättning: information om tillsynsverksamheten samlas in, lagras och görs tillgänglig för tjänstemän och beslutsfattare •Sådant informationssystem saknas idag!

4 4 Tidigare undersökningar •Inspektörer har stort handlingsutrymme till följd av att regelverket upplevs vara –vagt, vilket skapar tolkningsutrymme; –motstridigt, vilket kräver prioriteringar; –omfattande, vilket kräver selektion; samt –ej tillräckligt specifikt, vilket kräver konkretisering. •Handlingsutrymmet kan leda till att verksamhetsutövare bemöts olika (prioriteringar, inspektionsstil) •Brister i insynen i inspektörernas arbete, både kollegor emellan och från ledningens sida

5 5 Tidigare undersökningar forts. •Relativt lite tid ägnas tillsynsbesök (resursfråga), trots att dessa anses viktiga för relationen till verksamhetsutövaren •Dubbla uppdrag: rådgivning och kontroll •Dialog och kommunikation viktiga •Implementeringen av miljöpolitiken olika inom landet •Låg grad av samverkan – NVV anses ej längre fungera som en centralt samordnande myndighet, dit inspektörer kan vända sig •NVV anses bäst lämpad att ta ett samlande grepp om regeltolkningsfrågor

6 6 Handlings- utrymme Politiska intentioner NVVOperativ tillsynsmyndighet MiljöinspektörVerksamhets- utövare Lagstiftning Tolka lagstiftning Sätta riktlinjer för och prioritera inspektioner Självständighet Policy förverkligas Inspektion Tillsynskedjan

7 7 Lagstiftning/regering NVV Operativ tillsynsmyndighet Inspektör Verksamhetsutövare Representant VU Allmänhet Media Inspektion

8 8 Centrala utgångspunkter för en effektiv miljötillsyn •Miljömålsstyrd •Stöder och kontrollerar egenkontrollen och verksamhetsutövarnas ansvarstagande •Differentiering så att insatser görs där de behövs bäst •Tillsynsmyndigheten samverkar med andra tillsynsmyndigheter

9 9 Grundläggande frågor •Vad påverkar människors och organisationers beteenden och handlingar? •Vilka styrmedel är effektiva? •Varför och hur varierar tillsynen?

10 10 Tillhandahålla vetenskapligt baserade verktyg för utförandet av miljötillsynen på effektivast möjliga sätt EMT: Syfte

11 11 Miljöinspektörer och flödet av information rörande verksamheters eventuellt miljöfarliga aktiviteter EMT: Fokus

12 12 WP1 – Tillsynsmetodik •Tillsynens resultat är beroende av hur kommunikationen fungerar •NVV har behov av vetenskapligt baserad tillsynsmetodik för ett effektivt möte •Vad kännetecknar en framgångsrik kommunikation? •Metoder för olika tillsynssituationer

13 13 WP1 – Tillsynsmetodik forts. •Fokus: Kommunikativa interaktionen mellan inspektör och tillsynsobjekt •Mål:Utveckla en kommunikation så att informationen överförs på ett effektivt sätt och lagefterlevnaden stärks •Projektledare: Sinna Lindquist (KTH)

14 14 WP2 – Ledningsfrågor •Problem: tillsynsverksamheten varierar geografiskt och mellan olika sektorer •Klarlägga om variationen beror på brister i tillsynsmyndigheternas institutionella förhållanden •Systemtillsyn av egenkontroll allt viktigare

15 15 WP2 – Ledningsfrågor forts. •Fokus: Institutionella ramen för inspektörer, informationsasymmetrier, incitament •Mål:Utveckla en institutionell design som ger inspektörer rätt incitament och rätt stöd för att informera, övervaka och inspektera •Projektledare: Astri Muren (SU)

16 16 WP3 – Mått på tillsynens resultat •Fastställa förutsättningarna för ett informationssystem (IS) för miljötillsynen •IS ska stödja uppföljningen, utvärderingen och samordningen av det operativa tillsynsarbetet •Tillsynens effekt på miljön svår att mäta •Andra (indirekta) mått nödvändiga, t ex indikatorer •Prototyp av IS ska presenteras

17 17 WP3 – Mått på tillsynens resultat forts. •Fokus: System som möjliggör mätningen av tillsynens effekter •Mål:Ta fram en prototyp för ett sådant informationssystem, varmed NVV kan följa upp och koordinera tillsynsaktiviteter i Sverige och som kan användas som stöd för tillsynen •Specifikation av mått avgörande! •Projektledare: Henrik Artman (KTH)

18 18 WP 1 Etnografisk analysTillämpning av psykologisk metod Testning och förfining av metodologi WP 2 TeoriöversiktUtveckling av tillsynsmodell Testning och förfining av modell WP 3 Datamining etc.Utveckla prototyp för informationssystem Testning och förfining av prototyp WP MC Programkoordination och kommunikation (intern och extern), organisation av möten, seminarier mm.. År 1År 2År 3 Metodologi- manual Handbok i design av tillsyn Information- systemsprototyp Slutrapport till NVV

19 19 Exempel på frågeställningar •Vad är effektiv/bra miljötillsyn – mått?!? –Exempel: resurser nedlagda per tillståndspliktig verksamhet, antal fällande miljödomar per verksamhet, enkätsvar??? •Ledning –Ges tillräckligt stöd från NVV, Länsstyrelse, Kommunledning för att kunna utföra bra miljötillsyn? –Vad styr prioriteringen av /resurstilldelning till miljötillsynen? •Inspektörer –Har inspektören de verktyg som behövs? •Stödsystem –Vad skulle vara till hjälp? Vilka funktioner saknas idag?

20 20 Slutligen... •EMT - En design vars delar samverkar för hög total effekt! •Målet är att den samhälleliga nyttan maximeras. •Läs gärna mer på vår hemsida: www.effektivmiljotillsyn.se Eller kontakta kommunikatören: Eva-Maria Jacobsson, eva-maria@csc.kth.se


Ladda ner ppt "1 EMT – Effektiv miljötillsyn Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket."

Liknande presentationer


Google-annonser