Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EMT – Effektiv miljötillsyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EMT – Effektiv miljötillsyn"— Presentationens avskrift:

1 EMT – Effektiv miljötillsyn
Ett tvärvetenskapligt forskningsprogram finansierat av Naturvårdsverket

2 Bakgrund Tilltagande efterfrågan på effektiv tillsyn
EU-krav på mått på tillsynens resultat Naturvårdsverket (NVV) har centrala ansvaret för tillsynsvägledning NVV ansvarar även för officiell statistik rörande tillämpningen av miljöbalken

3 Tillsynsvägledning NVV
Ge tillsynsmyndigheter stöd och råd Följa upp och utvärdera tillsynen Samordna tillsynen Förutsättning: information om tillsynsverksamheten samlas in, lagras och görs tillgänglig för tjänstemän och beslutsfattare Sådant informationssystem saknas idag!

4 Tidigare undersökningar
Inspektörer har stort handlingsutrymme till följd av att regelverket upplevs vara vagt, vilket skapar tolkningsutrymme; motstridigt, vilket kräver prioriteringar; omfattande, vilket kräver selektion; samt ej tillräckligt specifikt, vilket kräver konkretisering. Handlingsutrymmet kan leda till att verksamhetsutövare bemöts olika (prioriteringar, inspektionsstil) Brister i insynen i inspektörernas arbete, både kollegor emellan och från ledningens sida

5 Tidigare undersökningar forts.
Relativt lite tid ägnas tillsynsbesök (resursfråga), trots att dessa anses viktiga för relationen till verksamhetsutövaren Dubbla uppdrag: rådgivning och kontroll Dialog och kommunikation viktiga Implementeringen av miljöpolitiken olika inom landet Låg grad av samverkan – NVV anses ej längre fungera som en centralt samordnande myndighet, dit inspektörer kan vända sig NVV anses bäst lämpad att ta ett samlande grepp om regeltolkningsfrågor Delar ni denna uppfattning?

6 Tillsynskedjan Politiska intentioner Lagstiftning NVV Operativ
tillsynsmyndighet Miljöinspektör Verksamhets- utövare Självständighet Handlings-utrymme Tolka lagstiftning Sätta riktlinjer för och prioritera inspektioner Inspektion Policy förverkligas

7 Lagstiftning/regering
Allmänhet NVV Operativ tillsynsmyndighet Inspektör Media Inspektion Verksamhetsutövare Representant VU

8 Centrala utgångspunkter för en effektiv miljötillsyn
Miljömålsstyrd Stöder och kontrollerar egenkontrollen och verksamhetsutövarnas ansvarstagande Differentiering så att insatser görs där de behövs bäst Tillsynsmyndigheten samverkar med andra tillsynsmyndigheter

9 Grundläggande frågor Vad påverkar människors och organisationers beteenden och handlingar? Vilka styrmedel är effektiva? Varför och hur varierar tillsynen?

10 EMT: Syfte Tillhandahålla vetenskapligt baserade verktyg för utförandet av miljötillsynen på effektivast möjliga sätt

11 EMT: Fokus Miljöinspektörer och flödet av information rörande verksamheters eventuellt miljöfarliga aktiviteter

12 WP1 – Tillsynsmetodik Tillsynens resultat är beroende av hur kommunikationen fungerar NVV har behov av vetenskapligt baserad tillsynsmetodik för ett effektivt möte Vad kännetecknar en framgångsrik kommunikation? Metoder för olika tillsynssituationer

13 WP1 – Tillsynsmetodik forts.
Fokus: Kommunikativa interaktionen mellan inspektör och tillsynsobjekt Mål: Utveckla en kommunikation så att informationen överförs på ett effektivt sätt och lagefterlevnaden stärks Projektledare: Sinna Lindquist (KTH)

14 WP2 – Ledningsfrågor Problem: tillsynsverksamheten varierar geografiskt och mellan olika sektorer Klarlägga om variationen beror på brister i tillsynsmyndigheternas institutionella förhållanden Systemtillsyn av egenkontroll allt viktigare

15 WP2 – Ledningsfrågor forts.
Fokus: Institutionella ramen för inspektörer, informationsasymmetrier, incitament Mål: Utveckla en institutionell design som ger inspektörer rätt incitament och rätt stöd för att informera, övervaka och inspektera Projektledare: Astri Muren (SU)

16 WP3 – Mått på tillsynens resultat
Fastställa förutsättningarna för ett informationssystem (IS) för miljötillsynen IS ska stödja uppföljningen, utvärderingen och samordningen av det operativa tillsynsarbetet Tillsynens effekt på miljön svår att mäta Andra (indirekta) mått nödvändiga, t ex indikatorer Prototyp av IS ska presenteras

17 WP3 – Mått på tillsynens resultat forts.
Fokus: System som möjliggör mätningen av tillsynens effekter Mål: Ta fram en prototyp för ett sådant informationssystem, varmed NVV kan följa upp och koordinera tillsynsaktiviteter i Sverige och som kan användas som stöd för tillsynen Specifikation av mått avgörande! Projektledare: Henrik Artman (KTH) Input från WP 1 och WP 2 viktigt

18 Handbok i design av tillsyn
WP 1 Etnografisk analys Tillämpning av psykologisk metod Testning och förfining av metodologi WP 2 Teoriöversikt Utveckling av tillsynsmodell Testning och förfining av modell WP 3 Datamining etc. Utveckla prototyp för informationssystem Testning och förfining av prototyp WP MC Programkoordination och kommunikation (intern och extern), organisation av möten, seminarier mm.. År 1 År 2 År 3 Metodologi- manual Handbok i design av tillsyn Information-systemsprototyp Slutrapport till NVV

19 Exempel på frågeställningar
Vad är effektiv/bra miljötillsyn – mått?!? Exempel: resurser nedlagda per tillståndspliktig verksamhet, antal fällande miljödomar per verksamhet, enkätsvar??? Ledning Ges tillräckligt stöd från NVV, Länsstyrelse, Kommunledning för att kunna utföra bra miljötillsyn? Vad styr prioriteringen av /resurstilldelning till miljötillsynen? Inspektörer Har inspektören de verktyg som behövs? Stödsystem Vad skulle vara till hjälp? Vilka funktioner saknas idag?

20 Slutligen... EMT - En design vars delar samverkar för hög total effekt! Målet är att den samhälleliga nyttan maximeras. Läs gärna mer på vår hemsida: Eller kontakta kommunikatören: Eva-Maria Jacobsson,


Ladda ner ppt "EMT – Effektiv miljötillsyn"

Liknande presentationer


Google-annonser