Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET. Skiss miljömålen FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål SVERIGES MILJÖMÅL Sveriges riksdag har satt upp miljömål för.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET. Skiss miljömålen FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål SVERIGES MILJÖMÅL Sveriges riksdag har satt upp miljömål för."— Presentationens avskrift:

1 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET

2 Skiss miljömålen

3 FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål SVERIGES MILJÖMÅL Sveriges riksdag har satt upp miljömål för en hållbar samhällsutveckling. Målen styr miljöarbetet i Sverige. De visar vägen till ett hållbart samhälle.

4 FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål GENERATIONSMÅL ”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.” RIKSDAGSBESLUT OM MILJÖMÅLEN

5 GENERATIONSMÅLETS STRECKSATSER -ekosystemen är på väg att återhämta sig -den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras -människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan -kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen -en god hushållning sker med naturresurserna -andelen förnybar energi ökar och energianvändningen är effektiv -konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsoproblem som möjligt

6 Begränsad klimatpåverkan Frisk luft Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Ett rikt växt- och djurliv ILLUSTRATIONER: TOBIAS FLYGAR RIKSDAGEN HAR ANTAGIT 16 MÅL FÖR MILJÖKVALITETEN I SVERIGE

7 MILJÖMÅLSSYSTEMET – FÖR SAMARBETE PÅ FLERA NIVÅER Nationella miljökvalitetsmål sju huvudansvariga myndigheter Andra myndigheter med ansvar i miljömålssystemet Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner Nationella miljökvalitetsmål åtta huvudansvariga myndigheter Andra myndigheter med ansvar i miljömålssystemet Regionala miljömål länsstyrelser Lokala miljömål kommuner

8 MILJÖKVALITETSMÅLENS INNEBÖRD Till varje mål finns preciseringar som konkretiserar dess inne- börd. De ger stöd vid tolkning och fungerar som kriterier vid bedömning av målens uppfyllelse. FOTO: MAGNUS FOND/JOHNÉR

9 EXEMPEL PÅ MILJÖKVALITETSMÅL: FOTO: LENA KOLLER/JOHNÉR Ingen övergödning Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten.

10 EXEMPEL PÅ INDIKATOR: Svenska utsläpp av kväveoxider (NOx) till luft

11 STRATEGIER OCH ETAPPMÅL INOM PRIORITERADE OMRÅDEN En parlamentarisk beredning utvecklar strategier och ger förslag på etappmål, styrmedel och åtgärder. Regeringen gör prioriteringar av mest angelägna områden.

12 ÄR VI PÅ RÄTT VÄG? Riksdags- beslut Miljömål Genomförande av åtgärder i samhället Årlig uppföljning Utvärdering vart 4:e år Regerings- proposition

13 Vill du veta mer? FOTO: LARS P:SON/JOHNÉR VILL DU VETA MER? Besök miljömål.se


Ladda ner ppt "DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET. Skiss miljömålen FOTO: ELLIOT ELLIOT/JOHNÉR Generationsmål SVERIGES MILJÖMÅL Sveriges riksdag har satt upp miljömål för."

Liknande presentationer


Google-annonser