Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete - Systematisk uppföljning - Mål för miljödimensionen av hållbar utveckling - Ett gemensamt arbete miljömål.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete - Systematisk uppföljning - Mål för miljödimensionen av hållbar utveckling - Ett gemensamt arbete miljömål.se."— Presentationens avskrift:

1

2 Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete - Systematisk uppföljning - Mål för miljödimensionen av hållbar utveckling - Ett gemensamt arbete miljömål.se

3 LÄNSSTYRELSENS INSTRUKTION 5 a § Länsstyrelsen ska verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling. Länsstyrelsen ska särskilt 1. samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet, 2. utveckla, samordna och genomföra regionala åtgärdsprogram med bred förankring i länet för att nå generationsmålet och miljökvalitetsmålen, 3. stödja kommunerna med underlag i deras arbete med generationsmålet och miljökvalitetsmålen, och 4. verka för att generationsmålet och miljökvalitetsmålen får genomslag i den lokala och regionala samhällsplaneringen samt bidra till att de beaktas i det regionala tillväxtarbetet.

4 MILJÖMÅLSSAMORDNARNA – SPINDLARNA I NÄTET

5 20122013 REGIONALA ÅTGÄRDSPROGRAM

6 RUS - REGIONAL UTVECKLING OCH SAMVERKAN I MILJÖMÅLSSYSTEMET Samverkansorgan för gemensamma uppgifter i det regionala miljömålsarbetet Styrgrupp med Länsstyrelse, Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket, HaV, SKL Uppgifter inom hela miljömålsuppdraget, såväl uppföljning som stöd i åtgärdarbetet, bl.a. miljömålsstöd kommuner. RUS-hemsida www.rus.lst.sewww.rus.lst.se

7 FRÅGOR TILL KOMMUNERNA INFÖR ARBETET MED MILJÖMÅLSGUIDEN Behovet av handboken: 17 av 28 svarade stort behov Bra för nya miljöstrateger Borde också finnas för politiker Förväntningar Ge ett sammanhang, veta att man är i gott sällskap Visa vad länsstyrelsen förväntar sig av kommunen Ge konkreta tips, förslag…, men utan att ge känslan av att ”oj – vi borde börja om från början” Stöd i processen - hur arbetet ska organiseras och förankras Visa kommunens verktyg, ansvar – vem kan och ska göra vad? Indikatorer, uppföljning, statistik Goda exempel Steg för steginstruktioner, uppslagsbok för olika delar

8 DET SVENSKA MILJÖMÅLSSYSTEMET – EN UTMANING TILL KOMMUNEN

9 PROJEKTORGANISATION  PROJEKTGRUPP  NOBELMÖTE  REFERENSGRUPPSMÖTE  AVSTÄMNING KOMMUNER & LÄNSSTYRELSER

10 PROCESSEN ATT TA FRAM MILJÖMÅL  FÖRBERED  BYGGA UPP KUNSKAP OCH UTFORMA FÖRSLAG  FÖRANKRA OCH BESLUTA  GENOMFÖRA

11 DEL 1 ATT ARBETA MED LOKALA MILJÖMÅL Analysera samhällsekonomiska konsekvenser av åtgärder Samverka för bättre resultat Hantera målkonflikter och lyft synergier Skapa dialog om miljömålen Följa upp, utvärdera och redovisa Integrera miljömålen i verksamheten Ta fram ett miljöprogram – fokus på processen Starta upp ett strategiskt miljöarbete De svenska miljömålen – en utmaning till kommunerna Det svenska miljömålssystemet Samspela med omvärlden Förbered kommunen på framtida utmaningar

12 UPPLÄGG I BOKEN  BESKRIVANDE TEXT  INSPIRERANDE EXEMPEL  ATT TÄNKA PÅ  VETA MER  STÖD FRÅN LÄNSSTYRELSEN

13 SKAPA DIALOG OM MILJÖMÅLEN Foto Jesper Styrenius, Bana1  Intern/extern information  Att tänka på för en bra kommunikation  Miljödialog Härryda/Testcyklister  Handbok i miljökommunikation Handbok i klimatkommunikation Håll Sverige Rent  Information om miljömål i politiska sammanhang

14 SAMVERKA FÖR ETT BÄTTRE RESULTAT  Samverkan internt, lokalt, mellankommunalt  Samverkan med åtgärdsprogram  Dagens möte

15 KAPITLEN I DEL 2 Myndighetsutövning Fysisk planering Naturvård Ekosystemtjänster Vattenförsörjning och vattenvård Kulturmiljö Energi Avfall Transporter Giftfri miljö och hälsa Hållbar konsumtion Utbildning Offentlig upphandling Näringslivsutveckling Stor miljönytta med begränsade resurser Sök ekonomiskt stöd KOMMUNENS VERKTYG FÖR ATT NÅ MILJÖMÅLEN

16

17

18

19

20

21

22

23 STOR MILJÖNYTTA MED BEGRÄNSADE RESURSER EKONOMISKT STÖD FÖR ARBETE MED MILJÖMÅLEN HUR MAN SKRIVER EN BRA PROJEKTSANSÖKAN

24 FORTSATT ARBETE – HUR VI GÅR VIDARE? Handboken/miljömålsguiden: Vår förhoppning att handboken kommer till nytta! Sprids till alla kommuner via respektive länsstyrelses nätverk Handboken kommer uppdateras med jämna mellanrum En länsstyrelsevägledning tas också fram till handboken Annat arbete: RUS fortsätter arbete med lokala indikatorer/statistik Applikation för åtgärdsuppföljning under framtagande Fortsatt samarbetsprojekt RUS-SKL-kommunerna- länsstyrelse?


Ladda ner ppt "Miljömålens syfte: - Strukturerat miljöarbete - Systematisk uppföljning - Mål för miljödimensionen av hållbar utveckling - Ett gemensamt arbete miljömål.se."

Liknande presentationer


Google-annonser