Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Undergräver Internetspriten alkoholmonopolet? Alkoholpolitiskt forum Seminarium onsdagen den 3 juli 2013 kl. 10-11 EU-advokat Ida Otken Eriksson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Undergräver Internetspriten alkoholmonopolet? Alkoholpolitiskt forum Seminarium onsdagen den 3 juli 2013 kl. 10-11 EU-advokat Ida Otken Eriksson."— Presentationens avskrift:

1

2 Undergräver Internetspriten alkoholmonopolet? Alkoholpolitiskt forum Seminarium onsdagen den 3 juli 2013 kl. 10-11 EU-advokat Ida Otken Eriksson

3 Förutsättningar •Systembolaget har detaljhandelsmonopol. –5 kap 1 och 2 §§ AL. •Detaljhandel definieras som försäljning till konsument. –1 kap 11 § andra stycket AL. Ingen annan svensk aktör än Systembolaget får sälja alkoholdrycker till konsumenter!

4 Rosengren-domen (2007) •Systembolagets detaljhandelsmonopol omfattar inte import av alkoholdrycker. •Förbud mot privatimport –är inte ändamålsenligt för att uppnå syftet att allmänt begränsa alkoholkonsumtionen, –står inte i proportion till syftet att skydda ungdomar mot alkoholkonsumtionens skadeverkningar.

5 Lagändring 2008 •Enskild person som har fyllt 20 år får genom yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand föra in alkohol- drycker om införseln sker från ett land inom EU/EES och dryckerna är avsedda för den enskildas eller dennes familjs personliga bruk. –4 kap 4 § andra stycket 7 AL.

6 Definition av införsel •Ger rätten till införsel även en rätt till att köpa alkoholdrycker från en svensk näringsidkare genom dennes hemsida, vartefter näringsidkaren i sin tur importerar dryckerna från ett EU/EES-land? •IOGT-NTO polisanmälan hösten 2011 •Förundersökning inledd hösten 2012

7 Frågor •Vad menas med “yrkesmässig befordran eller annan oberoende mellanhand” i lagändringen från 2008? •I vilken utsträckning får man “langa”/köpa ut internetsprit? (“tillhandahålla andra med att anskaffa”) •Vad är ”försäljning”/ekonomisk verksamhet? Knappast samma sak som att tillåta svenska företag att bedriva kommersiell förmedlings- verksamhet i de facto konkurrens med Systembolaget!

8 Frågan om marknadsföring av ”Internet-sprit” •Innebär Rosengren-domen också en ovillkorlig rätt för alkoholaktörer att på Internet göra reklam för sina produkter gentemot svenska konsumenter? •Är effektlands-principen hotad? –Detta antyds i SOU 2009:22 och prop. 2009/2010:125 En ny alkohollag.

9 Svenska regler gäller fortfarande för marknadsföring riktad mot svenska konsumenter! •Svenska aktörer måste respektera marknadsföringslagens regler. •Gäller även marknadsföring som från EU/EES tydligt riktas mot svenska konsumen-ter. •EU-rätten stadgar ingen ovillkorlig ur- sprungslandsprincip vad gäller alkohol.

10 Vad händer? •Till synes väldigt lite … bortsett från IOGT- NTO:s polisanmälan. •Varför används inte MFL:s sanktions- system? –47 § MFL möjlighet för organisationer att väcka talan –Prisinformationslagen –Olovlig försäljning av alkohol: böter eller fängelse i högst två år (11 kap 3 § AL) –…

11 Risker •Tillåtande av kommersiell förmedling av alkoholdrycker innebär att Systembolagets detaljhandelsmonopol bryts. •Därmed kan detaljshandelsmonopolets förenlighet med EU-rätten ifrågasättas. •Ett monopol måste nämligen vara sammanhängande och systematiskt –Jvf. diskussionen om gårdsförsäljning samt spelmonopolets existens i Sverige och andra EU-medlemsstater.

12 Möjligheter •Paralleller till marknadsföring av spel och EU- domstolens acceptans av främjandeförbudet i Sjöberg & Gerdin-målet? •Artikel 56 FEUF hindrar inte en medlemsstats lagstiftning, enligt vilken det är förbjudet att göra reklam för hasardspel anordnade i andra medlemsstater av privata arrangörer i vinstsyfte som riktar sig till personer som är bosatta i medlemsstaten. •Samma desinteresseringsprincip spel/alkohol!

13 Kontakt Advokatfirman Öberg & Associés AB www.obergassocies.eu EU-advokat Ida Otken Eriksson ida.otken-eriksson@obergassocies.eu Mob +46 70 97 12 556

14


Ladda ner ppt "Undergräver Internetspriten alkoholmonopolet? Alkoholpolitiskt forum Seminarium onsdagen den 3 juli 2013 kl. 10-11 EU-advokat Ida Otken Eriksson."

Liknande presentationer


Google-annonser