Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution"— Presentationens avskrift:

1 SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution
Ur ett svenskt perspektiv Sexhandeln, människohandel, koppleri och prostitution, ur ett svenskt perspektiv.

2 Struktur Vad är människohandel, koppleri, prostitution och sexköp?
Hur vanligt är det och hur hänger sexhandeln ihop? Processen från rekrytering till försäljning Unga i prostitution i Sverige Strukturen för utbildningen kan ses ovan.

3 Vad är människohandel? Vår tids slavhandel Organiserad brottslighet
Palermoprotokollet Kriminalisering i Sverige 2002 Att människohandel har kallats vår tids slavhandel är något som de flesta känner till. Att människohandeln kan vara något som är kopplat till organiserad brottslighet är likaså något som de flesta har kännedom om. Men vad är egentligen människohandel? Hur skulle Du definiera människohandel? Denna fråga är inte enkel att besvara. Detta problem ställdes det internationella samfundet inför, och år 2000 antog man inom FN ett protokoll mot människohandel, så kallat Palermoprotokollet (Förenta nationernas protokoll om förebyggande, bekämpande och bestraffande av handel med människor, särskilt kvinnor och barn). I det protokollet definierades vad människohandel är. Vår svenska definition av människohandelsbrottet är bland annat baserad på definitionen i Palermoprotokollet. I Sverige kriminaliserades människohandel för sexuella ändamål Man valde då att endast kriminalisera människohandel där syftet var att exploatera personen för sexuella ändamål, såsom för prostitution, sexualbrott, porr eller för att uppträda på sexklubb. Alla andra former av människohandel kriminaliserades först två år senare, i juli Lagen utvidgades också 2004 till att omfatta icke gränsöverskridande människohandel, det vill säga människohandel inom Sverige. Det betyder att personen kan ha rekryterats i Sverige i syfte att exploateras i Sverige. Tänk på att både svenska och utländska personer kan vara utsatta för människohandel. 3

4 4 kap 1a § Brottsbalken Handelsåtgärder
Rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot 2. Otillbörliga Medel Olaga tvång, vilseledande, utnyttjande av någons utsatta belägenhet eller annat sådant otillbörligt medel 3. Exploateringssyfte Sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte Så här ser den svenska människohandelsbestämmelsen ut sedan den sista ändringen Den som vidtar en handelsåtgärd genom något otillbörligt medel i syfte att exploatera kan dömas för människohandel, till fängelse i lägst två och högst tio år. Om människohandeln anses som mindre grov kan människohandlaren få upp till fyra års fängelse. De handelsåtgärder som räknas upp i bestämmelsen är; rekrytera, transportera, överföra, inhysa och ta emot. Alla led behöver inte förekomma och handelsåtgärderna behöver inte begås i den ordning de återges i definitionen. Handelsåtgärderna kan dessutom utföras av olika personer, i olika länder eller i ett och samma land. De otillbörliga medlen ska förstås på så sätt att människohandlaren har ett inflytande över personens handlingar, som begränsar hans eller hennes möjligheter att påverka sin situation, och att detta inflytande är otillbörligt. Bestämmelsen räknar upp ett flertal otillbörliga medel, såsom olaga tvång och vilseledande. Människohandlaren kan också utnyttja personens utsatta belägenhet. Människohandlaren kan då utnyttja att personen befinner sig i en beroendeställning, till exempel på grund av en skuld, eller att personen lever under ekonomiskt svåra förhållanden. Även flyktingar, personer som lider av psykisk funktionsnedsättning eller någon sjukdom eller är beroende av narkotika anses kunna vara i en utsatt belägenhet. I människohandelsbestämmelsen står också att människohandlaren kan använda sig av ett ”annat sådant otillbörligt medel”. Omständigheterna ska däremot vara sådana att den brottsutsatte inte har något annat verkligt eller godtagbart alternativ än att underkasta sig handelsåtgärden. Förutom sexuella ändamål kan exploateringssyftet alltså vara avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte. Ett exempel på en ”verksamhet i en situation som innebär nödläge” är när personen – utan att det är fråga om tvångsarbete – förmås arbeta under synnerligen svåra förhållanden till en mycket låg lön. Andra exempel är när personen förmås att tigga eller stjäla. 4

5 Att personen har samtyckt till exploateringen saknar betydelse
Personen behöver inte ha utnyttjats. Det som krävs är exploateringssyftet Att personen har samtyckt till exploateringen saknar betydelse De otillbörliga medlen, till exempel hot, används för att få personen att underkasta sig exploateringen. Men en människohandlare kan bli dömd för människohandel trots att exploateringen inte ägt rum. Det som krävs för att dömas för människohandel är alltså syftet att exploatera personen. Att personen har samtyckt till exploateringen saknar betydelse om något av de otillbörliga medel som räknas upp i definitionen har använts. En person kan till exempel ha gått med på att transporteras någonstans och även samtyckt till att utföra sexuella tjänster men om han eller hon vilseletts (lurats) gällande de verkliga villkoren eller om personens utsatta belägenhet har utnyttjats saknar samtycket betydelse. 5

6 Barn Handelsåtgärder Rekrytera, transportera, överföra, inhysa eller ta emot Exploateringssyfte Sexuella ändamål, avlägsnande av organ, krigstjänst, tvångsarbete eller annan verksamhet i en situation som innebär nödläge för den utsatte Eftersom barn anses särskilt sårbara har de ett starkare skydd. Definitionen av människohandel är därför annorlunda och består endast av två av de tre kriterierna. Så om det rör sig om ett barn, det vill säga en person under 18 år, krävs det inte att något otillbörligt medel har använts för att handlingen ska kunna dömas som människohandel. Det är tillräckligt att människohandlaren vidtagit en handelsåtgärd i syfte att exploatera barnet för att gärningen ska kunna utgöra människohandel. 6

7 Koppleri Främja eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttja att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning Grovt koppleri Människohandelsliknande fall Koppleribestämmelsen tar sikte på två olika situationer. Den första är främjande och den andra ekonomiskt utnyttjande. Enligt bestämmelsen döms man för koppleri om man främjar eller på ett otillbörligt sätt ekonomiskt utnyttjar att en annan person har tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning. Främjande innebär att kopplaren aktivt bidrar till att någon börjar eller fortsätter med prostitution. Det kan röra sig om att upplåta en lägenhet, sätta upp en annons på nätet, ordna med transporter, hålla vakt eller meddela adresser. Även psykisk påverkan kan anses som främjande. Ett otillbörligt ekonomiskt utnyttjande kan röra sig om fall där kopplaren inte aktivt främjar personens prostitution men ändå utnyttjar att han eller hon prostituerar sig genom att ta del av intäkterna. Koppleribrottet anses som grovt om verksamheten bedrivits i större omfattning eller har medfört betydande vinning, det vill säga, enklare uttryckt, om kopplaren har drivit en stor koppleriverksamhet eller tjänat mycket pengar på den. En verksamhet som har bedrivits i organiserad form inkluderas i begreppet större omfattning. Brottet anses också som grovt om koppleriverksamheten inneburit ett hänsynslöst utnyttjande av personen i prostitution, alltså av den som utnyttjas i koppleriverksamheten. Ett exempel på ett grovt koppleribrott är människohandelsliknande fall av koppleri. När ett kopplerifall är människohandelsliknande rör det sig fortfarande om koppleri och inte människohandel. För koppleri får man fängelse i högst fyra år och för grovt koppleri fängelse i lägst två och högst åtta år. 7

8 Prostitution Prostitution – en situation där ett köp eller ett försök till köp av sexuell tjänst av en annan person förekommer Det kan vara människohandel eller koppleri Prostitution kan definieras som en situation där ett köp eller ett försök till köp av sexuell tjänst av en annan person förekommer. Sexköpet kan involvera pengar eller någon annan form av ersättning. Det kan röra sig om människohandel och koppleri om det finns en tredje part involverad förutom personen i prostitution och sexköparen.

9 Förbud mot sexköp Köp av sexuella tjänster förbjöds i Sverige 1999
Den som, skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning, döms för köp av sexuell tjänst till böter eller fängelse i högst ett år Försök är också straffbart Inte olagligt att sälja sexuella tjänster Barn- Köp av sexuell handling av barn och våldtäkt Köp av sexuella tjänster är förbjudet i Sverige sedan Den som skaffar sig en tillfällig sexuell förbindelse mot ersättning kan dömas till böter eller fängelsestraff upp till ett år. Med sexuell förbindelse avses samlag eller annat sexuellt umgänge. Ersättningen kan vara både ekonomisk eller annat, såsom narkotika, alkohol och saker som kläder och mobiltelefon. Även försök till köp av sexuell tjänst är straffbart. Det är viktigt att komma ihåg att det inte är olagligt att sälja sexuella tjänster. Om den som säljer den sexuella tjänsten är under 18 år kan en annan straffbestämmelse tillämpas, nämligen köp av sexuell handling av barn. Om barnet är under 15 år kan sexköpet till och med dömas som våldtäkt. 9

10 ANTAL UTSATTA FÖR MÄNNISKOHANDEL, KOPPLERI OCH PROSTITUTION – OCH SAMBANDET DEM EMELLAN

11 Hur många utsätts? Svårt att uppskatta antal utsatta
Men flera miljoner personer UNODC – i Europa Antal anmälda brott år 2011 Koppleri inkl. grovt 86 Köp av sexuell handling av barn 131 Sexköpsbrott 765 Människohandel för sexuella ändamål med barn  10 Människohandel för sexuella ändamål med vuxen   25 Det kan vara svårt att uppskatta antal personer utsatta i människohandel, koppleri och prostitution. Att det i Sverige inte finns en etablerad identifieringsprocedur utanför rättsprocessen, det vill säga ett formellt och officiellt sätt att identifiera en person som utsatt för människohandel utanför en domstol, gör det svårt att bedöma exakt antal utsatta. Det betyder alltså att det kan finnas utsatta som inte har kontakt med rättsväsendet utan endast får kontakt med socialtjänst, sjukvård eller överhuvudtaget inte har kontakt med myndigheter som då inte identifieras. Det kan vara svårt att beräkna mörkertalet. Det kan också vara svårt att veta om brottet begåtts i Sverige eller inte. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), FN:s organ mot brott och narkotika, har emellertid konstaterat att flera miljoner personer kan utsättas för människohandel varje år. UNODC har även uppskattat antal utsatta i Europa. Enligt dem upptäcktes personer utsatta för människohandel i Väst- och Centraleuropa under Om en av 20 utsatta upptäcks ger det en uppskattning på cirka personer utsatta för människohandel för sexuella ändamål i Europa. År 2011 anmäldes 98 människohandelsbrott i Sverige, varav 35 gällde sexuella ändamål. 10 av dem rörde barn. De andra 63 anmälda människohandelsbrotten rörde andra ändamål än sexuella, varav 20 begicks mot barn. År 2011 anmäldes även 86 koppleribrott. 24 dömdes som koppleri. Under 2011 dömdes två brott som människohandel. Anmälningar som rör människohandel för sexuella ändamål kan till slut bedömas som koppleri. 2011 gjordes 765 anmälningar gällande köp av sexuell tjänst och 131 anmälningar gällande köp av sexuell handling av barn. Samma år lagfördes 450 personer för köp av sexuell tjänst och sju stycken för köp av sexuell handling av barn. 11

12 Studie 5 % har någon gång i sitt liv betalat för att sexuellt vara tillsammans med någon 0,7 % har någon gång i sitt liv tagit emot ersättning som betalning för att vara sexuellt tillsammans med någon 80 % skedde utomlands Linköpings Universitet (LiU) genomförde mellan 2009 och 2011 en studie kring prostitution och stöd till de utsatta, som innehåller ett antal delstudier (härefter benämnd LiU:s studie). I LiU:s studie uppgav 5 procent av de tillfrågade att de någon gång i sitt liv har betalat för att sexuellt vara tillsammans med någon (10,2 procent bland männen och 0,1 procent bland kvinnorna). Vidare uppgav 0,7 procent att de någon gång i sitt liv hade tagit emot ersättning som betalning för att vara sexuellt tillsammans med någon (0,8 procent bland männen och 0,6 procent bland kvinnorna). I LiU:s studie uppgav 80 procent av dem som köpt sex att senaste sexköpet hade skett utomlands.

13 Sambandet Människohandel, koppleri, sexköp och prostitution är länkade
Marknaden och efterfrågan Mekanismer Organisationerna Individperspektiv Såsom nämnts tidigare kan det inom sexhandeln finnas olika situationer som definieras som olika brott. Men människohandel, koppleri, sexköp och prostitution är länkade. Marknaden och efterfrågan länkar dem samman. Även mekanismerna bakom och det som gör att personer utsätts kan vara desamma. Likaså ligorna och organisationerna bakom. En tydlig indikation på sammanlänkningen är det faktum att fall som åtalas som människohandel döms som koppleri av domstolen. Att ett brott ger ett lägre straff behöver inte betyda att personen som utsatts skadas mindre. Det är alltså viktigt att tänka på att oavsett om det rör sig om prostitution, koppleri eller människohandel kan den utsatta personen vara i lika stort behov av stöd.

14 Efterfrågan Utan efterfrågan ingen marknad
Efterfrågan påverkar planering och organisering av sexhandeln Sexköparnas preferenser är väldigt viktiga LiU:s studie: Män som köpt sex Utan efterfrågan skulle det inte finnas någon marknad för sexhandeln. Utan efterfrågan skulle varken människohandel, koppleri eller prostitution finnas. Efterfrågan påverkar planeringen och organiseringen av sexhandeln. Sexköparnas preferenser är väldigt viktiga. Efterfrågan bestämmer inte endast vem som rekryteras men även omständigheterna kring den sexuella tjänsten. Det händer exempelvis att sexköparen har önskemål gällande klädesval eller betalar extra för sex utan kondom. I ett svenskt fall lade en 15-årig flicka ut en annons på Internet där det stod att hon var en ung tjej som tog ersättning för erotiska träffar. Inom två dagar fick hon 300 mejlsvar från män som ville köpa sex av henne. I LiU:s studie skilde sig män som köpt sex inte från män som inte köpt sex när det gäller de flesta sociodemografiska faktorerna, psykiska symptom eller självkänsla. Samtidigt rapporterade män som köpt sex en förhöjd alkohol- eller drogkonsumtion, fler traumatiska händelser under uppväxten och förekomst av våld i pågående eller tidigare parrelationer. De levde ofta ett aktivt sexuellt liv med många samlagspartners, ett aktivt användande av internet i kärleks- och sexuella syften, men även en förhöjd förekomst av ett tvångsmässigt sexuellt beteende. 14

15 Attityder Majoriteten anser att det är skadligt för kvinnor (82,0 %) och män (62,2 %) att sälja sex Majoriteten anser också att försäljning av sex uppstår ur sociala och ekonomiska problem Få instämmer i att försäljning av sex borde ses som ett vanligt arbete LiU:s studie visar att en majoritet av de tillfrågade ansåg att det är skadligt för kvinnor (82,0 %) och män (62,2 %) att sälja sex och att det är skadligt för kvinnor (60,2 %) och män (63,0 %) att köpa sex. Majoriteten ansåg också att försäljning av sex uppstår ur sociala och ekonomiska problem (82,1 %) och att köp och försäljning av sex orsakar sociala problem (82,4 %). En betydligt mindre andel menade att myndigheter inte ska blanda sig i köp och försäljning av sex mellan vuxna människor (23 %), att statliga bordeller borde införas i Sverige (23 %) samt att försäljning av sex borde ses som ett vanligt arbete (18 %).

16 SEXHANDELN I SVERIGE

17 Rekrytering/Ingång Tvingar, övertalar och vilseleder
Utsatt situation, sårbarhet och undantag Psykisk funktionsnedsättning och psykologisk ohälsa För att rekrytera personer kan människohandlare tvinga, övertala eller vilseleda dem. En del tror att de ska arbeta till exempel inom restaurangbranschen eller med hushållsnära tjänster. Många vet emellertid att de kommer att utnyttjas i prostitution men blir vilseledda gällande de verkliga villkoren, det ekonomiska upplägget, levnadsförhållandena, övergrepp och graden av personlig frihet. Samma typ av metoder som används inom människohandeln kan även användas av ”kopplare”. I dessa fall kan det röra sig om svårigheter att bevisa att metoderna använts eller att det finns annat inom människohandelsbrottet som inte går att bevisa som gör att fallet döms som koppleri istället. Vid människohandel och koppleri är det vanligt att personens utsatta situation och sårbarhet utnyttjas. Personerna kan till exempel vara utsatta på grund av fattigdom, att de tillhör minoritetsgrupper som har liten eller obefintlig möjlighet att försörja sig, eller på grund av att de kommer från en hemmiljö där det förekommit missförhållanden. En del är även ensamstående föräldrar. Brist på jämställdhet är en annan faktor. Det händer också att de personer som utnyttjas i människohandel och koppleri befunnit sig i prostitution tidigare. Det förekommer emellertid att de utsatta personerna kommer från bättre omständigheter. Även psykisk funktionsnedsättning och psykologisk ohälsa såsom känslor av otillräcklighet, bekräftelsebehov och destruktivt beteende kan utnyttjas för att få in personerna i sexhandeln.

18 Via familj, vänner och bekanta Bordeller, barer och strippklubbar
Internet Förhållande Fruimport Tvångsäktenskap och barnäktenskap Ensamkommande barn och ”utlånade barn” Formell rekrytering När det gäller utländska personer är det inte ovanligt att rekryteringen sker via personer i hemlandet, såsom vänner, familj eller bekanta. Rekrytering kan ske på bordeller, barer och strippklubbar av professionella rekryterare eller via kollegor. Även svenska personer kan rekryteras via bekanta. Rekryteringen sker också via Internet. Det händer att den som rekryterar inleder en relation med den utsatte. ”Fruimport” har sammankopplats med sexhandeln. Det har även tvångsäktenskap och barnäktenskap. Ensamkommande barn och barn som ”lånats ut” eller sålts av sina föräldrar är en annan riskgrupp. Det händer att vuxna transporterar barn över gränserna i Europa med ett papper från vårdnadshavare som tillåter detta. Formell rekrytering är inte lika vanlig men sker bland annat via annonser. 18

19 Marknadsföring/ Försäljning
Internet största marknadsplatsen – organisationen bakom ofta dold och osynlig City tours Eskortservice och lägenhetsbordeller Gruppsexträffar Utanför storstäderna Internet har blivit den största marknadsplatsen för försäljning av sexuella tjänster. Organisationen bakom sexhandeln på nätet kan ofta vara dold och osynlig. Annonserna utformas så att det ska se ut som om de är de utsatta personerna som själva ligger bakom dem, att de är ”egna företagare”. I många fall etableras kontakten mellan sexköparen och personen genom att sexköparen skickar ett mejl eller ringer det nummer som står på annonsen. Det inte ovanligt att det är människohandlaren eller kopplaren som svarar när sexköparen ringer. Via Internet kan sexköpare få kontakt med bokningscentraler i utlandet för att boka personer som antingen redan befinner sig i Sverige eller som reser till Sverige för att utföra sexuella tjänster på så kallade ”City tours”. ”City tours” innebär att personer reser till en viss stad under en viss tidsperiod och sexköpare kan boka tider för sexuella tjänster. Eskortservice och lägenhetsbordeller är exempel på det som marknadsförs på nätet. I vissa fall är de kombinerade. I lägenhetsbordeller som förekommit har ett flertal sålt sexuella tjänster samtidigt i en och samma lägenhet. Även gruppsexträffar marknadsförs och planeras via internet. Det är viktigt att tänka på att sexhandel inte endast förekommer i storstäderna. 19

20 Communities, chattforum eller kontaktprogram
Gatan, hotell, olika arenor samtidigt Personliga nätverk Kontakter genom så kallade communities, chattforum eller kontaktprogram bedöms i dag också utgöra en betydande del av prostitutionsmarknaden. Gatuprostitution förekommer framförallt i storstäderna och används också för att marknadsföra personer i koppleri och människohandel. Även hotell används. Tänk på att personerna kan marknadsföras och säljas på olika arenor samtidigt, till exempel på gatan och på nätet. Marknadsföring och försäljning av sexuella tjänster sker också inom de personliga nätverken. 20

21 Kontrollmetoder Våldtäkt, våld, hot om våld och inlåsning Pass
Subtila kontrollmetoder Osynligt fängelse Kontroll via telefon Skuldsätta dem och därmed göra dem ekonomiskt beroende Voodoo Människohandlaren använder olika metoder för att hålla kvar de utsatta inom sin organisation och sitt nätverk. Det kan röra sig om våldtäkt, våld och hot om våld eller inlåsning. De utsatta personernas pass kan även omhändertas för att försvåra flykt. Men det är viktigt att uppmärksamma att det kan finnas en stark kontroll trots att sådana metoder inte används. I många fall använder sig människohandlarna av subtila kontrollmetoder och psykologiskt tvång. De utsatta kan ha en sådan bakgrund och vara försatta i en sådan situation att de befinner sig i ”ett osynligt fängelse”, och behöver inte låsas in för att förhindra flykt. Det kan till exempel finnas tidigare dåliga erfarenheter av kontakter med myndigheter som kan göra att personen inte vill be om hjälp. Personen kan även sakna kunskaper om det svenska systemet och vara rädd för myndighetskontakter för att han eller hon vistas i landet illegalt eller tror att det är olagligt att sälja sexuella tjänster. Såsom nämndes tidigare kan metoderna inom människohandel och koppleri likna varandra och likaså kan även samma kontrollmetoder förekomma. Mobiltelefoner kan också användas som kontrollredskap, till exempel så kan kopplaren eller människohandlaren kräva att den utsatte ringer direkt efter att sexköparen gått. En vanlig metod att kontrollera personen är genom att skuldsätta honom eller henne och därmed göra personen ekonomiskt beroende, till exempel genom att betala resan till destinationslandet. De utsatta kan även tvingas betala oskälig hyra, transporter och internetannonsering med mera. Voodoo, eller så kallad juju, har använts i Sverige i syfte att kontrollera kvinnor från Nigeria. 21

22 Identifierar sig med förövarna
Droger Rädsla och skam Vinna förtroende Förhållande Identifierar sig med förövarna Normalisering Om den utsatte har ett pågående missbruk kan detta missbruk utnyttjas för att skapa kontroll över personen. Det kan ofta finnas en rädsla bland de utsatta för att andra ska få reda på att de har varit i prostitution. Prostitution är ofta förenat med skam och skuld och en person kan i hemlandet till och med anses omoralisk och anses dra skam över familjen och samhället. Detta kan leda till att personen ses som icke önskvärd. En av de mest subtila kontrollmetoder som människohandlare och kopplare använder sig av är att vinna personens förtroende. Detta skapar ett beroende. Beroendet används sedan för att kontrollera honom eller henne. Det är inte heller ovanligt att de har ett förhållande. Personerna kan ibland till och med identifiera sig med människohandlarna och kopplarna som en följd av sin beroendeställning till dem (jämför med det så kallade Stockholmssyndromet). Personen kan också uppfatta sin situation som en konsekvens av egna dåliga beslut och känna sig tvungen att fullfölja det så kallade ”avtal” som han eller hon ingått. För de som tidigare utnyttjats i prostitution kan övergreppen dessutom redan vara normaliserade. Normaliseringen kan även göra det svårt att ta sig ut ur prostitutionen. Det händer att de som utnyttjats i människohandel och koppleri fortsätter att sälja sexuella tjänster på ”egen hand” efteråt, bland annat för att slippa ångest eller för att de känner att de förlorat egenvärdet. 22

23 Unga och prostitution 1,7 % av ungdomar har någon gång sålt sexuella tjänster Typ av ersättning: Pengar Mat, boende, droger, alkohol, cigaretter, kläder, smycken, erbjudande om modelljobb, kontantkort etc. I en undersökning genomförd av Ungdomsstyrelsen uppgav 1,7 procent av unga i åldern 16 till 25 i Sverige att de någon gång har tagit emot ersättning för sexuella tjänster. Ersättningen behöver inte vara pengar utan det kan röra sig om annat såsom mat, boende, droger, alkohol, cigaretter, kläder, smycken, erbjudande om modelljobb, kontantkort etc.

24 Unga och prostitution Sexuella övergrepp Mer utagerande beteende
Sämre psykisk hälsa Svagare socialt nätverk och sämre relation till föräldrarna Miljöer med mycket alkohol och droger Undersökningen från Ungdomsstyrelsen visade ett klart samband mellan utsatthet för sexuella övergrepp och att sälja sex. Ofta har övergreppen skett innan den sexuella exploateringen. Sambandet ses även i gruppen unga hbt-personer. Unga som har sålt sexuella tjänster hade jämförelsevis ett mer utagerande beteende, sämre psykisk hälsa, svagare socialt nätverk och sämre relation till föräldrarna. Många vistas också i miljöer med mycket alkohol och droger.

25 Unga online Mobiltelefon och internet
Olika grad av egen aktivitet och olika kontaktsätt Ersättningens betydelse är inte alltid så stor Bekräftelse, självförakt, ångest och självskadebeteende Utsatthet I LiU:s studie intervjuades unga mellan 15 och 25 år, som innan 18 års ålder sålt sexuella tjänster online. För alla ungdomarna var både mobiltelefonen och internet vardagliga inslag i livet och hade för alla också haft betydelse för säljandet av sex. Alla hade kommit i kontakt med sina sexköpare via internet men flera hade även erfarenhet av att sälja tjänster via internet eller mobiltelefonen, såsom till exempel försäljning av bilder och filmer. De unga hade haft olika grad av egen aktivitet för att komma i kontakt med sexköparna, från att ha blivit kontaktade i sexuellt syfte utan föraning till att de själva annonserat om försäljningen av sexuella tjänster. Olika kontaktsätt beskrevs som till exempel kontakt via ungdomssajter eller sexsajter eller slutligen genom att de själva lagt ut en annons på en sexsäljarsajt. De sistnämnda var det minst vanligt förekommande. Det framkom också i intervjuerna att ersättningen betydelse inte alltid var så stor, till och med att den istället kunde orsaka bekymmer, som till exempel att de var tvungna att göra sig av med ersättningen innan de kom hem till sina föräldrar. I intervjuerna framkom att anledningarna till att de sålde sexuella tjänster var att bli sedda/få bekräftelse. Samtliga beskrev också ett stort självförakt och flera beskrev försäljningen av sex som ett sätt att hantera ångest eller som ett självskadebeteende. Ett annat gemensamt tema var erfarenheten av att ha varit utsatt för sexuella övergrepp eller andra svåra händelser i livet.


Ladda ner ppt "SEXHANDELN människohandel, koppleri och prostitution"

Liknande presentationer


Google-annonser