Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gemensamma anordningar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gemensamma anordningar"— Presentationens avskrift:

1 Gemensamma anordningar
Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm k Henrik Swensson

2 Monopolverksamhet Stora investeringar Monopol
Hur finansiera driften -grindslant -avgift för att besöka lekplatsen osv Hur hantera ”fripassagerare”. Henrik Swensson

3 Gator och vägar Allmänna vägar -staten Kommunala vägar dvs gator
Enskilda vägar Enskilda vägar med statsbidrag. Vägarna ser likadan ut omen huvudmannaskapet skiljer sig åt det har stor betydelse för mäklarna olika huvudmän tar olika betalt -ibland går det på skatten läs om gladsax Henrik Swensson

4 Allmänna vägar - väglagen Gator där kommunen är huvudman -PBL
Staten gm vägverket Gator där kommunen är huvudman -PBL kommunen har ansvaret Enskilda vägar - AL Henrik Swensson

5 Kommunala gator Skyldighet för kommun att bygga ut inom dpl
Driften skattefinansierad Henrik Swensson

6 fortsättning Anläggningskostnaden fördelas ut på fastighetsägarna efter fullmäktigebeslut verklig kostnad eller schablon efter bebyggelsetyp och areal också på obebyggda fastigheter gatukostnadsutredning obs latent skuld Anläggningen kan vara klar men inte utredning och fakturering Henrik Swensson

7 PBL 6:32 ”Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra en gata, får kommunen besluta att kostnaden för detta skall betalas av ägarna till de fastigheter som är belägna vid gatan. Därvid får för varje fastighet tas ut en ersättning som motsvarar hälften av den kostnad som belöper på gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till en gata får tas ut med lika delar av fastighetsägarna .....” Henrik Swensson

8 Gatukostnadsutredning
Samråd Samrådsredogörelse Utställning Beslut Henrik Swensson

9 Gatukostnad skyldighet att betala när gatan kan användas
förutsätter gatukostnadsutredning betalas vid anfordran dvs när räkningen skickas Henrik Swensson

10 BN har upplysningsskyldighet enligt PBL 11:2
PBL 6:35 När skyldighet att betala ersättning har inträtt är ny ägare bunden i samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägare svarar dock inte mot kommunen för sådan ersättning som har förfallit till betalning före tillträdesdagen. BN har upplysningsskyldighet enligt PBL 11:2 Henrik Swensson

11 Ekonomi belagd gata ca 200:- -300 kr/kvm exkl moms
gatukostnad från :-kr till över :- kr Henrik Swensson

12 gatukostnadsutredning
Fördelningsområde -vilka ska vara med och betala Kostnadsunderlag -vilka kostnader ska vara med Fördelningsgrund Henrik Swensson

13 VA V= vatten A = avloppsvatten D = dagvatten (regnvatten)
Henrik Swensson

14 VA Skyldighet ej koppad till dpl Skyldighet förligger
VA behövs med hänsyn till hälsoskyddet VA måste ordnas i ett större sammanhang Henrik Swensson

15 oftast kommunal verksamhet får ej ge överskott
finansieras gm anläggningsavgifter och brukningsavgift avgiftsskyldighet när förbindelsepunkten är upprättad och ägaren är underrättad om den fullmäktige beslutar om taxorna Henrik Swensson

16 Verksamhetsområde Henrik Swensson

17 Avgiftsskyldighet två krav
kommunen ska ha upprättat en sk förbindelsepunkt fastighetsägaren ska vara underrättad Henrik Swensson

18 Pengar Haninge VA 114 000:- varierar mellan 20 000:- -över 100 000:-
stor post man bygger nytt hus Henrik Swensson

19 El och tele utförs och bekostas av Telia resp den som har elkoncession inom ett område Henrik Swensson

20 Anläggningslagen AL Samverkan mellan flera fastigheter
tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse prövas vid förrättning -lantmäteriet Henrik Swensson

21 Beslut lantmäterimyndighetsbeslut
protokoll, ofta karta mf l handlingar finns tillängligt i arkivet och hos föreningen Henrik Swensson

22 Förvaltning delägarförvaltning föreningsförvaltning Henrik Swensson

23 Delägarförvaltning alla överens för att beslutet ska bli bindande
ingen styrelse få delägare små åtgärder förutsätter att det finns en GA Henrik Swensson

24 Föreningsförvaltning
stadgar styrelse stämma Henrik Swensson

25 Uppdraget förvalta gemensamhetsanläggningen juridisk person budget
möjlighet att taxera ut pengar Henrik Swensson

26 vidare till fastighetsbildning- gemensamhetsanläggning mm
vidare till fastighetsbildning- gemensamhetsanläggning mm finns fler sidor att läsa Henrik Swensson


Ladda ner ppt "Gemensamma anordningar"

Liknande presentationer


Google-annonser