Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Henrik Swensson1 Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Henrik Swensson1 Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm."— Presentationens avskrift:

1 Henrik Swensson1 Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm

2 Henrik Swensson2 Monopolverksamhet Stora investeringar Monopol Hur finansiera driften -grindslant -avgift för att besöka lekplatsen osv Hur hantera ”fripassagerare”.

3 Henrik Swensson3 Gator och vägar Allmänna vägar -staten Kommunala vägar dvs gator Enskilda vägar Enskilda vägar med statsbidrag.

4 Henrik Swensson4 Allmänna vägar - väglagen –Staten gm vägverket Gator där kommunen är huvudman -PBL – kommunen har ansvaret Enskilda vägar - AL

5 Henrik Swensson5 Kommunala gator Skyldighet för kommun att bygga ut inom dpl Driften skattefinansierad

6 Henrik Swensson6 fortsättning Anläggningskostnaden fördelas ut på fastighetsägarna efter fullmäktigebeslut – verklig kostnad eller schablon –efter bebyggelsetyp och areal –också på obebyggda fastigheter –gatukostnadsutredning –obs latent skuld Anläggningen kan vara klar men inte utredning och fakturering

7 Henrik Swensson7 PBL 6:32 ”Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra en gata, får kommunen besluta att kostnaden för detta skall betalas av ägarna till de fastigheter som är belägna vid gatan. Därvid får för varje fastighet tas ut en ersättning som motsvarar hälften av den kostnad som belöper på gatan framför fastigheten. Kostnaden för sådana anordningar som normalt hör till en gata får tas ut med lika delar av fastighetsägarna.....”

8 Henrik Swensson8 Gatukostnadsutredning Utredning Samråd Samrådsredogörelse Utställning Beslut

9 Henrik Swensson9 Gatukostnad skyldighet att betala när gatan kan användas förutsätter gatukostnadsutredning betalas vid anfordran dvs när räkningen skickas

10 Henrik Swensson10 PBL 6:35 När skyldighet att betala ersättning har inträtt är ny ägare bunden i samma omfattning som tidigare ägare. Den nye ägare svarar dock inte mot kommunen för sådan ersättning som har förfallit till betalning före tillträdesdagen. BN har upplysningsskyldighet enligt PBL 11:2

11 Henrik Swensson11 Ekonomi belagd gata ca 200:- -300 kr/kvm exkl moms gatukostnad från 10 000:-kr till över 100 000:- kr

12 Henrik Swensson12 gatukostnadsutredning Fördelningsområde -vilka ska vara med och betala Kostnadsunderlag -vilka kostnader ska vara med Fördelningsgrund

13 Henrik Swensson13 VA V= vatten A = avloppsvatten D = dagvatten (regnvatten)

14 Henrik Swensson14 VA Skyldighet ej koppad till dpl Skyldighet förligger –VA behövs med hänsyn till hälsoskyddet –VA måste ordnas i ett större sammanhang

15 Henrik Swensson15 oftast kommunal verksamhet får ej ge överskott finansieras gm anläggningsavgifter och brukningsavgift avgiftsskyldighet när förbindelsepunkten är upprättad och ägaren är underrättad om den fullmäktige beslutar om taxorna

16 Henrik Swensson16 Verksamhetsområde

17 Henrik Swensson17 Avgiftsskyldighet två krav kommunen ska ha upprättat en sk förbindelsepunkt fastighetsägaren ska vara underrättad

18 Henrik Swensson18 Pengar Haninge VA 114 000:- varierar mellan 20 000:- -över 100 000:- stor post man bygger nytt hus

19 Henrik Swensson19 El och tele utförs och bekostas av Telia resp den som har elkoncession inom ett område

20 Henrik Swensson20 Anläggningslagen AL Samverkan mellan flera fastigheter tillgodoser ändamål av stadigvarande betydelse prövas vid förrättning -lantmäteriet

21 Henrik Swensson21 Beslut lantmäterimyndighetsbeslut protokoll, ofta karta mf l handlingar finns tillängligt i arkivet och hos föreningen

22 Henrik Swensson22 Förvaltning delägarförvaltning föreningsförvaltning

23 Henrik Swensson23 Delägarförvaltning alla överens för att beslutet ska bli bindande ingen styrelse få delägare små åtgärder förutsätter att det finns en GA

24 Henrik Swensson24 Föreningsförvaltning stadgar styrelse stämma

25 Henrik Swensson25 Uppdraget förvalta gemensamhetsanläggningen juridisk person budget möjlighet att taxera ut pengar

26 Henrik Swensson26 www.lantmateriet.se vidare till fastighetsbildning- gemensamhetsanläggning mm finns fler sidor att läsa


Ladda ner ppt "Henrik Swensson1 Gemensamma anordningar Vägar och lokala grönområden VA Vatten och Avlopp (VAD) Fjärrvärme El Tele Fjärrvärme mm."

Liknande presentationer


Google-annonser