Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april. Valbo Köpstad och Valbo Köpcentrum DPL o AP IKANO KF IKEA Ny trafikplats.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april. Valbo Köpstad och Valbo Köpcentrum DPL o AP IKANO KF IKEA Ny trafikplats."— Presentationens avskrift:

1 Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april

2 Valbo Köpstad och Valbo Köpcentrum DPL o AP IKANO KF IKEA Ny trafikplats

3 Gemensamt projekt i Valbo • KF, IKEA, Trafikverket och Gävle kommun arbetar gemensamt med utredningar kring handelsområde, trafik och miljökonsekvenser. • Trafikverket tar fram förstudie och arbetsplan • Kommunen tar fram program och detaljplan

4

5 Slänter GC

6

7

8 Planbestämmelser • Handel, (utan begränsningar som t ex skrymmande, ej livsmedel mm) • 41 000 + 31 000 m2 Handel • Ny byggnadsshöjd 14/17 meter, 12 meter (11) • Två skyltmaster 40 resp 25 meter • Planbestämmelsen för grönt inom parkeringsområdet skall vara minst 5% grönyta exkl. bäckfåran efter nämndens beslut • 1 träd per 25 parkeringsplatser • Stängsel mot jordbruk i söder

9 Dagvatten • Dimensioneras för 10-årsregn • Tar hänsyn till 100-årsregn • Lokalt omhändertagande på parkeringsplats (halverad avrinning) • Förslag: grönytor/växtbäddar, dränerande asfalt och dagvattenbrunnar. • Rening och fördröjning i 2 dagvattendammar • Samverkan med Trafikverket och kommunen i de stora dammarna

10 Dagvatten • Takvatten från IKEA infiltreras • Takvatten från IKANO och KF leds till ett svackdike. • Grönyta som krävs på p-plats är ca 5-10%. • Rektangulär kulvert med dimensionen 3x3 m = 9m2. • Eventuellt ha en ”bypass” från bäcken till svackdiket vid höga flöden.

11

12 Samrådshandlingar till detaljplanen • Plankarta • Planbeskrivning • Illustrationsplan • MKB till detaljplanen

13 Övriga utredningar o handlingar • PM om trafiklösning • VR-Film • Gestaltningsprogram • Dagvatten • Luftkvalitet • Kommer senare: Arbetsplan, MKB-väg, Bulleråtgärder, Trafiklösning till Fältrittklubben m fl

14 TIDER Samråd 16 april-23 maj Samrådsmöte 17 april, Mikaelsgården Utställning efter sommaren Antagande höst/vinter 2012-13 Byggstart 2013/2014?

15 Synpunkter under samrådet • Förslaget finns presenterat på internet: www.gavle.se/planer • Minnesanteckningarna idag är översiktliga. • Har du synpunkter på förslaget kan dessa lämnas skriftligen till Byggnads- och miljönämnden, Gävle kommun, 801 84 Gävle, senast sista samrådsdagen 23 maj.


Ladda ner ppt "Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april. Valbo Köpstad och Valbo Köpcentrum DPL o AP IKANO KF IKEA Ny trafikplats."

Liknande presentationer


Google-annonser