Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april."— Presentationens avskrift:

1 Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april

2 Valbo Köpstad och Valbo Köpcentrum DPL o AP
Ny trafikplats IKEA IKANO Programmet handlar om dessa frågor: KF

3 Gemensamt projekt i Valbo
KF, IKEA, Trafikverket och Gävle kommun arbetar gemensamt med utredningar kring handelsområde, trafik och miljökonsekvenser. Trafikverket tar fram förstudie och arbetsplan Kommunen tar fram program och detaljplan

4

5 Slänter GC

6

7

8 Planbestämmelser Handel, (utan begränsningar som t ex skrymmande, ej livsmedel mm) m2 Handel Ny byggnadsshöjd 14/17 meter, 12 meter (11) Två skyltmaster 40 resp 25 meter Planbestämmelsen för grönt inom parkeringsområdet skall vara minst 5% grönyta exkl. bäckfåran efter nämndens beslut 1 träd per 25 parkeringsplatser Stängsel mot jordbruk i söder

9 Dagvatten Dimensioneras för 10-årsregn Tar hänsyn till 100-årsregn
Lokalt omhändertagande på parkeringsplats (halverad avrinning) Förslag: grönytor/växtbäddar, dränerande asfalt och dagvattenbrunnar. Rening och fördröjning i 2 dagvattendammar Samverkan med Trafikverket och kommunen i de stora dammarna

10 Dagvatten Takvatten från IKEA infiltreras
Takvatten från IKANO och KF leds till ett svackdike. Grönyta som krävs på p-plats är ca 5-10%. Rektangulär kulvert med dimensionen 3x3 m = 9m2.  Eventuellt ha en ”bypass” från bäcken till svackdiket vid höga flöden.

11

12 Samrådshandlingar till detaljplanen
Plankarta Planbeskrivning Illustrationsplan MKB till detaljplanen

13 Övriga utredningar o handlingar
PM om trafiklösning VR-Film Gestaltningsprogram Dagvatten Luftkvalitet Kommer senare: Arbetsplan, MKB-väg, Bulleråtgärder, Trafiklösning till Fältrittklubben m fl

14 TIDER Samråd 16 april-23 maj Samrådsmöte 17 april, Mikaelsgården
Utställning efter sommaren Antagande höst/vinter Byggstart /2014?

15 Synpunkter under samrådet
Förslaget finns presenterat på internet: Minnesanteckningarna idag är översiktliga. Har du synpunkter på förslaget kan dessa lämnas skriftligen till Byggnads- och miljönämnden, Gävle kommun, Gävle, senast sista samrådsdagen 23 maj.


Ladda ner ppt "Valbo Köpstad Samrådsmöte den 17 april."

Liknande presentationer


Google-annonser