Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ny strandskyddslagstiftning Karin Emanuelsson Tisdag den 15 september 2009 Fulltofta Naturcentrum.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ny strandskyddslagstiftning Karin Emanuelsson Tisdag den 15 september 2009 Fulltofta Naturcentrum."— Presentationens avskrift:

1 Ny strandskyddslagstiftning Karin Emanuelsson Tisdag den 15 september 2009 Fulltofta Naturcentrum

2 ”Strandskyddsuppdraget” 1 juli 2009 nya lagar träder i kraft 1 feb 2010landsbygdsutveckling kan börja tillämpas 31 dec 2014översyn av utökade områden klar, nuvarande beslut upphör Tidsplan för genomförandet

3 Rollfördelningen Det blir nya roller för: Kommunerna Länsstyrelserna Naturvårdsverket Boverket

4 Strandskyddets syften (7:13 MB) Strandskyddet syftar till att långsiktigt 1.trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och 2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.

5 Förbuden (7:15 MB) Inom ett strandskyddsområde får inte 1.nya byggnader uppföras, 2.byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten…, 3.grävningsarbeten eller andra förberedelse- arbeten utföras…, 4.åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

6 Skilj på tomt och fastighet! Tomt är lika med en trädgård eller en hemfridszon kring huvudbyggnaden på en fastighet, dit allmänheten inte har tillträde.

7 Undantagen (7:16,17 MB) Det gäller både generella och speciella undantag i Skåne!

8 Förbuden gäller inte sådana byggnader, anläggningar eller anordningar som utgör komplement till befintlig huvudbyggnad på tomtplats och som förläggs längre från stranden än huvudbyggnaden och högst 20 meter från huvudbyggnaden.

9 Anmälningsskyldighet I Skåne gäller alltid samrådsplikt för schaktning, utfyllnad eller tippning inom strandskyddsområde

10 Särskilda skäl (7:18 MB) 1.i anspråk 2.väl avskilt 3.för sin funktion 4.utvidga en pågående verksamhet 5.angeläget allmänt intresse 6.annat mycket angeläget intresse 7.landsbygdsutveckling

11 Särskilda skäl (7:18 MB) 18 c §. Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det område som upphävandet eller dispensen avser 1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, 2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området, 4. behövs för att utvidga en pågående verk- samhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området, 5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller 6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant område för landsbygds- utveckling i strandnära lägen som avses i 18 e §.

12 Överprövning (19:3 b MB) Kom ihåg! Skicka dispensbesluten i kopia till Länsstyrelsen!! Länsstyrelsen skall, inom tre veckor, i samtliga fall besluta om eventuell överprövning. Beslutet om överprövning kan inte överklagas.

13 Mera info? Se Länsstyrelsens hemsida, för närvarande http://www.lansstyrelsen.se/skane/na turen_i_skane/Natur_och_vattenvard /Skyddad+natur/Strandskydd/ http://www.lansstyrelsen.se/skane/na turen_i_skane/Natur_och_vattenvard /Skyddad+natur/Strandskydd/


Ladda ner ppt "Ny strandskyddslagstiftning Karin Emanuelsson Tisdag den 15 september 2009 Fulltofta Naturcentrum."

Liknande presentationer


Google-annonser