Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Sammanställning länsstyrelserna 3 § Länsstyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Sammanställning länsstyrelserna 3 § Länsstyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Sammanställning länsstyrelserna 3 § Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om vilka vattenområden i länet, utöver allmänna farleder, som vattenskotrar får användas i. Sådana föreskrifter skall dock alltid meddelas för 1. vattenområde som är så starkt påverkat av annan mänsklig verksamhet att tillkommande buller och andra störningar från vattenskoteranvändning inte kan anses utgöra en betydande olägenhet för allmänheten eller miljön, 2. vattenområde utan närhet till bostadsområde eller fritidshusområde och som har ringa värde för natur- och kulturmiljövården, biologisk mångfald, friluftslivet, fritidsfisket eller yrkesfisket, och 3. annat vattenområde där vattenskoteranvändning inte medför olägenheter för allmänheten genom buller eller andra störningar och inte heller medför risk för skador eller störningar av betydelse för djur- eller växtlivet eller spridande av smittsamma sjukdomar. Länsstyrelsen får också meddela föreskrifter om avgränsning av allmänna farleder för vattenskoteranvändning, om det behövs för att sådana olägenheter eller skaderisker som avses i första stycket 3 inte skall uppkomma, samt om körning till och från allmän farled. I 4 a § finns särskilda bestämmelser för tävling eller uppvisning. Länsstyrelsen får meddela föreskrifter om skyltning av sådana områden som avses i första stycket. Länsstyrelsen skall på lämpligt sätt hålla information tillgänglig för allmänheten om var vattenskotrar får användas. Förordning (2004:607). 2013-10-09

2 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Beslut och föreskrifter 2013-10-09

3 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Olägenheter och störningar •Områden för rekreation och frilufsliv •Områden med ett känsligt djur- och fågelliv •Vågsvall •Höga och oregelbundna ljudnivåer •Ökad risk för spridning av smittsamma sjukdomar 2013-10-09

4 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Några exempel Jämtland En ansökan om att få framföra snöskoter på vatten medgavs inte tillstånd av Länsstyrelsen då körningen inte är tillståndsbärande. Dispens kan ges för vattenskoter, men snöskoter ses inte som ett vattenfordon. Kronoberg Naturvårdsverket skickade in en ansökan om begäran om utpekande av områden för vattenskoterkörning 2009. Länsstyrelsen väljer att tillsvidare inte peka ut några områden på grund av få klagomål och koncentration av vattenskoterkörning kring Växjö. Ingen kommun har lämnat förslag på lämpliga områden. Västmanland Inom länet gäller att körning med vattenskoter är tillåten på vattenområde 200 meter på var sin sida om mittenlinjen enligt markerade farledssträckningar på gällande sjökort, dock inte närmare land eller ö än 100 m från vattenlinjen vid normalvattenstånd. Där farleden går i sund som är smalare än 200 m får dock hela farledsbredden användas. Vattenskoter får köras kortast möjliga sträcka i högst 7 knop från iläggningsramp till tillåtet vattenskoterområde. Begränsningar har också angetts för var iläggning av vattenskoter får ske. 2013-10-09

5 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Frågor till kommunerna •136 svar av 289 möjliga •39 kommuner har angett att de har problem, hälften vid kusten, hälften vid sjöar •Totalt har 71 kommuner hanterat frågan, av dessa är 31 st kustkommuner, medan 40 st ligger i inlandet Risk att kommunerna skattar problemet olika 2013-10-09

6 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” 2013-10-09

7 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Vilka störningar har kommit till kommunens kännedom? Förutom bullerstörningar kan det även gälla andra störningar på miljön (exempelvis störningar av vågor, störningar på djur- och växtliv). 2013-10-09 •Buller •Kör fort nära badplatser. Rädsla hos oskyddade t ex folk som badar, kanotister •Fåglar •Vågbildning •Fiskar

8 För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Hur har kommunen hanterat frågan? Har ni gjort egna insatser? Vilka? Har kommunen tagit fram några föreskrifter eller andra bestämmelser? •Hänvisar vidare till KBV, eller polisen •Medvetna om att de inte har något utrymme i lagen för att sätta egna begränsningar utan att detta är en fråga för Länsstyrelsen. •Har förbjudit motorbåtar på vattentäkter •Skyltar vid badplatser •Infört hastighetsbegränsningar på sjöar i kommunen •Hänsynsregler i fysisk planering 2013-10-09


Ladda ner ppt "För att ändra/uppdatera/ta bort ”Presentationsnamn” och ”Namn” i foten, gå in på ”Infoga - Sidhuvud/sidfot” Sammanställning länsstyrelserna 3 § Länsstyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser