Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda,"— Presentationens avskrift:

1 VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda, framtida generationer, global rättvisa Starkt beroende av internationella reglering; konventioner, EG-rätten, EKMR Särskild regelbyggnad, rättskällemetod, tolkningsstil, förvaltningsrättsliga grundsatser och miljörättsliga principer /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

2 VAD ÄR MILJÖRÄTT? Planer och regler om hushållning med mark och vatten
Naturvård och areella näringar Områdesskydd, skogsbruk, jordbruk, artskydd Skyddslagstiftning Miljöfarlig verksamhet, defensiv vattenrätt, hälsoskydd, förorenade områden /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

3 VAD ÄR MILJÖRÄTT? Produktlagstiftning
Gentekniska och kemiska produkter, avfall Lagstiftning om utvinningen av vissa naturresurser Lukrativ vattenrätt, täkter, mineraler, torv, elproduktion 6. Lagstiftning om vissa anläggningar Vägar, järnvägar, rörledningar, flygplatser /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

4 VAD ÄR MILJÖRÄTT? Förvaltningsrätt Civilrätt Straffrätt
/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

5 Miljörättsliga eller miljöpolitiska principer
Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) Lokaliseringsprincipen Substitutionsprincipen Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP) /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

6 Plan- och bygglagen (PBL)
HISTORIKEN 1874 års byggnadsstadga 1947 års byggnadslag 1972 FRP, allmän bygglovsplikt, ändrade ersättningsbestämmelser 1987 PBL och naturresurslagen /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

7 Plan- och bygglagen (PBL)
***** Gäller all bebyggelse **** 1 kap. Målsättning och definitioner 2 kap. Allmänna intressen och lokalisering 3 kap. Krav på byggnader 4 kap. Översiktsplan /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

8 Plan- och bygglagen (PBL)
5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser 8 kap. Bygglov 12 kap. Statlig kontroll 13 kap. Överklagande /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

9 Plan- och bygglagen (PBL)
1 kap. PBL 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelser-na syftar till att med beaktande av den enskilda männis-kans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten. /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

10 Mot en samlad lokaliseringsbedömning
2 kap. PBL 1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning. /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

11 Mot en samlad lokaliseringsbedömning
3 kap. MB Grundläggande hushållnings-bestämmelser för hela landet Allmänna bestämmelser i 2, 3 och 10 §§ 4 § Jord- och skogsbruk. 5 § Rennäring och fiske. Riksintresse. 6 § Natur- och kulturvärden, friluftsliv. Riksintresse. 7 § Värdefulla ämnen och mineraler. Riksintresse. 8 § Områden särskilt lämpade för industri, energi, kommunikation, vattenförsörjning m.m. Riksintresse. 9 § Totalförsvaret. Riksintresse. /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

12 Mot en samlad lokaliseringsbedömning
4 kap. MB Särskilt utpekade områden av riksintresse Avvägningen redan gjord, områdena av riksintresse för naturvården i enlighet med resp. bestämmelse. Undantag för befintliga tätorter, lokalt näringsliv (1 § 2 st.) 2-4 §§ Kustområden 5 § Fjällområden 6 § Skyddet för de orörda älvarna 7 § Nationalstadsparken /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

13 Mot en samlad lokaliseringsbedömning
Några exempel kring riksintresse, ”påtaglig skada”, ”skada” och ”endast obetydlig miljöpåverkan”. Motorvägen i Bratteforsåns dalgång (RÅ 1988 ref. 132, jfr. RÅ 1993 not 555) Norra länken (RÅ 1997 ref. 18) Långforsen (RÅ 2004 ref. 14) Prövningar av vindkraftverk /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

14 PLANER Översiktsplan (1 kap. 3 §, 4 kap.) INGEN RÄTTSVERKAN
Obligatorisk, täcker hela kommunen, kommunalt beslutsunderlag, grunddragen i användningen av mark och vatten, bebyggelseutveckling, hur riksintressena ska tillgodoses; INGEN RÄTTSVERKAN /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

15 PLANER Detaljplan (1 kap. 3 §, 5 kap.)
Bebyggelserelaterade, mindre områden i kommunen, ny sammanhållen bebyggelse, ny byggnad med större inverkan (5:1, ”plankravet”), vad som ska redovisas (5:3), ”byggrätt”, dvs. bindande för en-skilda och myndigheter under ”genomförandetiden” (5:5), bygglov/marklov får inte ges i strid emot DP /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

16 PLANER Förfarandet vid fastställande av DP
Program (MKB), förslag, samråd med myn-digheter (Lst; RI och MKN, jfr. 4:9), organisa-tioner och enskilda, samrådsredogörelse, kungörelse  utställning (3 v), gransknings-yttrande, beslut av kommunfullmäktige (BN, 5:29), kommunikation /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

17 PLANER Områdesbestämmelse (1 kap. 3 §, 5 kap.)
Uppnå syftet med ÖP, säkra riksintressen (5:16), mindre områden, enstaka avseenden (Hedesunda kyrkby) /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

18 Bygglovsprövningen (8 kap.)
BYGGLOV (1 kap. 4 §, 8 kap. 1-3 §§) 1 § Nya byggnader, tillbyggnader, annat ändamål eller ny bostad 2 § Andra anläggningar än byggnader: Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, upplag och materialgårdar, tunnlar och bergrum, cisterner, radio- och telemast, vindkraftverk, murar och plank, P-platser utomhus m.m. 3 § Vissa åtgärder och byggnader inom detaljplanerat område 5-7 §§ Kommunala beslut om skärpa/mildra /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

19 Praxis kring ”byggnader”
Likheter med traditionella hus Transformatorer, pumphus, växthus Användningssätt, utformning, varaktighet Husbåtar, husvagnar Cisterner, ståltankar Underjordiska anordningar Om människor kan vistas i dem /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

20 Bygglovsprövningen (8 kap.)
RIVNINGSLOV, MARKLOV (8 kap. 8-9 §§) Inom detaljplanerat område GILTIGHETSTID (8 kap. 33 §) 2 resp. 5 år FÖRHANDSBESKED (8 kap. 34 §) ”Lokaliseringstillstånd” med villkor, 2 år /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

21 Bygglovsprövningen (8 kap.)
**** Översiktsplanen **** Samlad bebygggelse 8:11 Detaljplan + bygglov (3 kap.) Utomplansområde 8:12 Bygglovsprövning (2 och 3 kap.) /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

22 STATLIG KONTROLL (12 KAP.)
1-2 §§ Lst ”skall pröva” DP/OB om: RI Mellankommunal frågor MKN Hälsa och säkerhet 3 veckor, kassation 4 § Särskilda skäl (jfr. 4:9), visst område, lov eller förhandsbesked /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

23 STATLIG KONTROLL (12 KAP.)
Lst beslut  regeringen (13:4) Löwenströmska sjukhuset Genomfartsleden i Falun x 2 /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

24 ÖVERKLAGANDE (13 kap.) 1 § Laglighetsprövning (ÖP)
2, 4 §§ BN  Lst  FD (bygglov) BN  Lst  reg (DP/OB, 13:8) Särskilda regler; tiden (13:3), aktiv (13:5) Sakägarbegreppet, mobilmaster /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

25 EU-rätten och miljön Materiellt; Regleringstekniken; IPPC
Utsläpp och anläggningar Ramvattendirektivet Avfall Natura 2000 Regleringstekniken; Absoluta krav – avvägningsregler /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

26 Miljörättshistoria ”Tre generationer” Från politi- och grannelagsrätt
över modern skyddslagstiftning till integrerad miljörätt /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

27 Miljöbalken Sexton lagar blev en Flera prövningssystem blev ett
NRL, NVL, ArtskyddsL, SkötselL RenhL, HskL ML, DumpL, SvavelL VL, VP LKP, BekämpningsmedelsL, lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, GenL MskL Flera prövningssystem blev ett /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

28 Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde Alla verksamheter och åtgärder
Skydda människan och miljön Hushållning Inte bagateller /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

29 Miljöbalksträdet Avd 1 Mål och riktlinjer; 1-6 kap. ***************
Avd 2 Skydd av natur; 7-8 kap. Avd 3 Verksamheter; 9-15 kap. /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

30 Miljöbalksträdet ********** Avd 4 Prövningen; 16-25 kap.
Avd 5 Tillsyn mm; kap. Avd 6 Påföljder, ersättning; kap. /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

31 MB och annan lagstiftning
MBs kravregler ska följas även om inte tillståndsplikt MBs regler gäller parallellt med annan lagstiftning Finns uttryckliga urkopplingar map till-ståndsplikterna (MineralL, JärnvägsL osv) PBL-tillstånd och MB-bedömning Nora-domen; RÅ 2003 ref. 63 Ringsjö Energi; MD i Växjö ; M 87-01 /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

32 2 kap. Allmänna hänsynsregler
2 § Kunskapskravet 3 § Skyddsåtgärder…begränsningar… försiktighetsmått som behövs…BAT …så snart det finns skäl att anta 4 § Bästa plats /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

33 2 kap. Allmänna hänsynsregler
5 § Hushållning och återanvändning 6 § Produktval 7 § Om inte orimlig /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

34 2 kap. Allmänna hänsynsregler
8 § Förorenaren ska betala (PPP), skälighet enligt 10 kap. 4 § /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

35 2 kap. Allmänna hänsynsregler
9 § Stoppregeln; skada eller olägenhet av väsentlig betydelse…regeringen…särskilda skäl 10 § Stort antal människor… levnads-förhållanden väsentligt försämrade… miljön försämras avsevärt…regering-en…synnerlig betydelse /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

36 Miljökvalitetsnormer (5 kap.)
Föreskrifter om lägsta miljökvalitet inom ett område Nivåer satta efter vetenskapliga kriterier, utgår från miljön – inte reglering vid källan Högsta värde; bly Lägsta värde; syrehalt /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

37 Miljökvalitetsnormer (5 kap.)
Bindande vid all prövning (5:3, 2:7 2 st) Nya tillstånd (16:5) Grund för omprövning (24:5) Åtgärdsprogram (5:6) /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

38 Miljökvalitetsnormer (5 kap.)
RAMVATTENDIREKTIVET Fastställande av miljömål D:o av MKN Karakterisering och bedömning av vattenstatus Fastställande av utsläppsreglering Återkoppling /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

39 Miljöbalken 7-8 kap. Naturvård, strandskydd och hotade arter
9 kap. Miljöfarlig verksamhet 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamhet /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

40 Miljöbalken 12 kap. Jordbruk, samråd m.m.
13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemikalier 16 kap. Avfall /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB

41 Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se
Vägledande avgöranden från MÖD (fulltext + MD). Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD /Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB


Ladda ner ppt "VAD ÄR MILJÖRÄTT? Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda,"

Liknande presentationer


Google-annonser