Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB VAD ÄR MILJÖRÄTT? •Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse •Många.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB VAD ÄR MILJÖRÄTT? •Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse •Många."— Presentationens avskrift:

1 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB VAD ÄR MILJÖRÄTT? •Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse •Många intressen; ekonomiska, allmänna motstående, enskilda, framtida generationer, global rättvisa •Starkt beroende av internationella reglering; konventioner, EG-rätten, EKMR •Särskild regelbyggnad, rättskällemetod, tolkningsstil, förvaltningsrättsliga grundsatser och miljörättsliga principer

2 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB VAD ÄR MILJÖRÄTT? •Planer och regler om hushållning med mark och vatten •Naturvård och areella näringar Områdesskydd, skogsbruk, jordbruk, artskydd •Skyddslagstiftning Miljöfarlig verksamhet, defensiv vattenrätt, hälsoskydd, förorenade områden

3 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB VAD ÄR MILJÖRÄTT? 4.Produktlagstiftning Gentekniska och kemiska produkter, avfall 5.Lagstiftning om utvinningen av vissa naturresurser Lukrativ vattenrätt, täkter, mineraler, torv, elproduktion 6.Lagstiftning om vissa anläggningar Vägar, järnvägar, rörledningar, flygplatser

4 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB VAD ÄR MILJÖRÄTT? Förvaltningsrätt Civilrätt Straffrätt

5 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljörättsliga eller miljöpolitiska principer •Försiktighetsprincipen (”føre var-prinsippet”) •Principen om bästa tillgängliga teknik (BAT) •Lokaliseringsprincipen •Substitutionsprincipen •Principen om att miljöproblemen bör angripas vid källan •Principen om att förorenaren ska betala (”Polluter Pays Principle”, PPP)

6 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Plan- och bygglagen (PBL) HISTORIKEN 1874 års byggnadsstadga 1947 års byggnadslag 1972 FRP, allmän bygglovsplikt, ändrade ersättningsbestämmelser 1987 PBL och naturresurslagen

7 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Plan- och bygglagen (PBL) ***** Gäller all bebyggelse **** 1 kap. Målsättning och definitioner 2 kap. Allmänna intressen och lokalisering 3 kap. Krav på byggnader 4 kap. Översiktsplan

8 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser 8 kap. Bygglov 12 kap. Statlig kontroll 13 kap. Överklagande

9 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Plan- och bygglagen (PBL) 1 kap. PBL 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelser- na syftar till att med beaktande av den enskilda männis- kans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. 2 § Det är en kommunal angelägenhet att planlägga användningen av mark och vatten.

10 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Mot en samlad lokaliseringsbedömning 2 kap. PBL 1 § Mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Vid planläggning och i ärenden om bygglov och förhandsbesked skall bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken tillämpas. Enligt 5 kap. 3 § miljöbalken skall miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och planläggning.

11 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Mot en samlad lokaliseringsbedömning 3 kap. MB Grundläggande hushållnings- bestämmelser för hela landet •Allmänna bestämmelser i 2, 3 och 10 §§ •4 § Jord- och skogsbruk. •5 § Rennäring och fiske. Riksintresse. •6 § Natur- och kulturvärden, friluftsliv. Riksintresse. •7 § Värdefulla ämnen och mineraler. Riksintresse. •8 § Områden särskilt lämpade för industri, energi, kommunikation, vattenförsörjning m.m. Riksintresse. •9 § Totalförsvaret. Riksintresse.

12 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Mot en samlad lokaliseringsbedömning 4 kap. MB Särskilt utpekade områden av riksintresse •Avvägningen redan gjord, områdena av riksintresse för naturvården i enlighet med resp. bestämmelse. •Undantag för befintliga tätorter, lokalt näringsliv (1 § 2 st.) •2-4 §§ Kustområden •5 § Fjällområden •6 § Skyddet för de orörda älvarna •7 § Nationalstadsparken

13 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Mot en samlad lokaliseringsbedömning Några exempel kring riksintresse, ”påtaglig skada”, ”skada” och ”endast obetydlig miljöpåverkan”. •Motorvägen i Bratteforsåns dalgång (RÅ 1988 ref. 132, jfr. RÅ 1993 not 555) •Norra länken (RÅ 1997 ref. 18) •Långforsen (RÅ 2004 ref. 14) •Prövningar av vindkraftverk

14 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB PLANER Översiktsplan (1 kap. 3 §, 4 kap.) Obligatorisk, täcker hela kommunen, kommunalt beslutsunderlag, grunddragen i användningen av mark och vatten, bebyggelseutveckling, hur riksintressena ska tillgodoses; INGEN RÄTTSVERKAN

15 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB PLANER Detaljplan (1 kap. 3 §, 5 kap.) Bebyggelserelaterade, mindre områden i kommunen, ny sammanhållen bebyggelse, ny byggnad med större inverkan (5:1, ”plankravet”), vad som ska redovisas (5:3), ”byggrätt”, dvs. bindande för en- skilda och myndigheter under ”genomförandetiden” (5:5), bygglov/marklov får inte ges i strid emot DP

16 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB PLANER Förfarandet vid fastställande av DP Program (MKB), förslag, samråd med myn- digheter (Lst; RI och MKN, jfr. 4:9), organisa- tioner och enskilda, samrådsredogörelse, kungörelse  utställning (3 v), gransknings- yttrande, beslut av kommunfullmäktige (BN, 5:29), kommunikation

17 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB PLANER Områdesbestämmelse (1 kap. 3 §, 5 kap.) Uppnå syftet med ÖP, säkra riksintressen (5:16), mindre områden, enstaka avseenden (Hedesunda kyrkby)

18 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Bygglovsprövningen (8 kap.) BYGGLOV (1 kap. 4 §, 8 kap. 1-3 §§) 1 § Nya byggnader, tillbyggnader, annat ändamål eller ny bostad 2 § Andra anläggningar än byggnader: Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, campingplatser, småbåtshamnar, upplag och materialgårdar, tunnlar och bergrum, cisterner, radio- och telemast, vindkraftverk, murar och plank, P-platser utomhus m.m. 3 § Vissa åtgärder och byggnader inom detaljplanerat område 5-7 §§ Kommunala beslut om skärpa/mildra

19 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Praxis kring ”byggnader” Likheter med traditionella hus Transformatorer, pumphus, växthus Användningssätt, utformning, varaktighet Husbåtar, husvagnar Cisterner, ståltankar Underjordiska anordningar Om människor kan vistas i dem

20 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Bygglovsprövningen (8 kap.) RIVNINGSLOV, MARKLOV (8 kap. 8-9 §§) •Inom detaljplanerat område GILTIGHETSTID (8 kap. 33 §) •2 resp. 5 år FÖRHANDSBESKED (8 kap. 34 §) •”Lokaliseringstillstånd” med villkor, 2 år

21 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Bygglovsprövningen (8 kap.) **** Översiktsplanen **** Samlad bebygggelse 8:11 Detaljplan + bygglov (3 kap.) Utomplansområde 8:12 Bygglovsprövning (2 och 3 kap.)

22 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB STATLIG KONTROLL (12 KAP.) 1-2 §§ Lst ”skall pröva” DP/OB om: •RI •Mellankommunal frågor •MKN •Hälsa och säkerhet 3 veckor, kassation 4 § Särskilda skäl (jfr. 4:9), visst område, lov eller förhandsbesked

23 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB STATLIG KONTROLL (12 KAP.) Lst beslut  regeringen (13:4) •Löwenströmska sjukhuset •Genomfartsleden i Falun x 2

24 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB ÖVERKLAGANDE (13 kap.) 1 § Laglighetsprövning (ÖP) 2, 4 §§ BN  Lst  FD (bygglov) BN  Lst  reg (DP/OB, 13:8) Särskilda regler; tiden (13:3), aktiv (13:5) Sakägarbegreppet, mobilmaster

25 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB EU-rätten och miljön Materiellt; •IPPC •Utsläpp och anläggningar •Ramvattendirektivet •Avfall •Natura 2000 Regleringstekniken; •Absoluta krav – avvägningsregler

26 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljörättshistoria ”Tre generationer” •Från politi- och grannelagsrätt •över modern skyddslagstiftning •till integrerad miljörätt

27 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljöbalken Sexton lagar blev en NRL, NVL, ArtskyddsL, SkötselL RenhL, HskL ML, DumpL, SvavelL VL, VP LKP, BekämpningsmedelsL, lagen om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark, GenL MskL Flera prövningssystem blev ett

28 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljöbalken 1 kap. Tillämpningsområde •Alla verksamheter och åtgärder •Skydda människan och miljön •Hushållning •Inte bagateller

29 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljöbalksträdet Avd 1Mål och riktlinjer; 1-6 kap. *************** Avd 2Skydd av natur; 7-8 kap. Avd 3Verksamheter; 9-15 kap. ***************

30 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljöbalksträdet ********** Avd 4Prövningen; 16-25 kap. Avd 5Tillsyn mm; 26-28 kap. Avd 6Påföljder, ersättning; 29-33 kap.

31 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB MB och annan lagstiftning •MBs kravregler ska följas även om inte tillståndsplikt •MBs regler gäller parallellt med annan lagstiftning •Finns uttryckliga urkopplingar map till- ståndsplikterna (MineralL, JärnvägsL osv) PBL-tillstånd och MB-bedömning Nora-domen; RÅ 2003 ref. 63 Ringsjö Energi; MD i Växjö 2002-06-25; M 87-01

32 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler 2 § Kunskapskravet 3 § Skyddsåtgärder…begränsningar… försiktighetsmått som behövs…BAT …så snart det finns skäl att anta 4 § Bästa plats

33 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler 5 § Hushållning och återanvändning 6 § Produktval 7 § Om inte orimlig

34 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler 8 § Förorenaren ska betala (PPP), skälighet enligt 10 kap. 4 §

35 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB 2 kap. Allmänna hänsynsregler 9 § Stoppregeln; skada eller olägenhet av väsentlig betydelse…regeringen…särskilda skäl 10 § Stort antal människor… levnads- förhållanden väsentligt försämrade… miljön försämras avsevärt…regering- en…synnerlig betydelse

36 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljökvalitetsnormer (5 kap.) Föreskrifter om lägsta miljökvalitet inom ett område Nivåer satta efter vetenskapliga kriterier, utgår från miljön – inte reglering vid källan Högsta värde; bly Lägsta värde; syrehalt

37 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljökvalitetsnormer (5 kap.) Bindande vid all prövning (5:3, 2:7 2 st) Nya tillstånd (16:5) Grund för omprövning (24:5) Åtgärdsprogram (5:6)

38 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljökvalitetsnormer (5 kap.) RAMVATTENDIREKTIVET 1.Fastställande av miljömål 2.D:o av MKN 3.Karakterisering och bedömning av vattenstatus 4.Fastställande av utsläppsreglering 5.Återkoppling

39 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljöbalken 7-8 kap. Naturvård, strandskydd och hotade arter 9 kap. Miljöfarlig verksamhet 10 kap. Förorenade områden 11 kap. Vattenverksamhet

40 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Miljöbalken 12 kap. Jordbruk, samråd m.m. 13 kap. Genteknisk verksamhet 14 kap. Kemikalier 16 kap. Avfall

41 2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB Mer om rättspraxis www.rattsinfo.dom.se Vägledande avgöranden från MÖD 2004- (fulltext + MD). www.jandarpo.se Lista med referat av vägledande avgöranden från MÖD 1999-2003


Ladda ner ppt "2005-03-14/Jan Darpö Juridicum, UU PBL och MB VAD ÄR MILJÖRÄTT? •Komplext rättsområde, utan klara gränser, ”nykomling”, vitalt samhällsintresse •Många."

Liknande presentationer


Google-annonser