Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöbalken.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöbalken."— Presentationens avskrift:

1 Miljöbalken

2 MILJÖBALKENS HISTORIA
1860    Vatten och avlopp Hälsovårdsstadgan Vattenlagen 1962    Tyst vår 1967    Naturvårdsverket 1968    Miljöskyddslagen 1973    Miljöfarliga varor 1982    Hälsoskyddslagen 1987    Naturresurslagen Miljöbalken ersatte 15 lagar Reach (EU:s kemikalieförordningar)

3 Miljöbalkens plattform
verksamhet och hälsoskydd Miljöfarlig Avfall Kemikalier GMO Vattenföretag Straff Markförorening tillsyn målet, hänsynsreglerna, hushållning med mark, miljökvalitet, MKB. fritt efter Staffan Westerlund

4 BALKENS MÅL 1 kapitlet 1 § Hållbar utveckling
Vi och kommande generationer ska ha en god miljö Naturen har ett eget skyddsvärde Vi har ett förvaltaransvar Främja hållbar utveckling Balkens mål ska vara styrande! (tolkningsimperativet)

5 BALKENS FEM GRUNDSTENAR
1. Hälsa och miljö ska skyddas 2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas 3. Den biologiska mångfalden ska bevaras 4. En god hushållning av mark och vatten skall tryggas 5. Återanvändning och återvinning ska främjas Dessa 5 grundstenar ska styra tillämpningen av miljöbalken!!

6 GEMENSAMMA REGLER Gemensamt mål för hela miljöbalken
Gemensamma hänsynsregler Gemensamma genomföranderegler Gemensamma prövningsregler Gemensamma tillsynsregler Gemensamma straffregler

7 FÖRORDNINGARNA Flera förordningar med stöd av i miljöbalken
Centrala myndigheter meddelar föreskrifter och Allmänna råd och handböcker Kommunala föreskrifter (ramarna anges i förordning) Andra myndigheter utfärdar föreskrifter i enskilda fall Måste alltid finnas delegation (befogenhet) i lagen!

8 NÄR GÄLLER MILJÖBALKEN?
Miljöbalken gäller för allt som motverkar balkens mål 1:1, 1:3 Hänsynsreglerna styr mot balkens mål Gäller parallellt med annan lagstiftning Rättspraxis visar vägen Dubbelprövning möjlig t.ex. PBL Gäller även om en verksamhet inte behöver tillstånd

9 MILJÖBALKENS BEGRÄNSNINGAR
Gäller inom landets gränser Gäller inte arbetsmiljön 1:3 Gäller inte renhållning av statens vägar 1:7 Gäller inte vid krigsfara 1:5

10 FÖR VEM GÄLLER MILJÖBALKEN?
riktar sig till alla som kan påverka miljön, enskilda personer såväl som stora och små företag och verksamheter

11 MILJÖBALKEN OCH EU EG-förordningar EG-direktiv
Direkt gällande som svensk lag (ökar i antal) EG-direktiv EU bestämmer målen Sverige beslutar om medlen i lagstiftning (oftast fo)

12 Vilka krav ställer miljöbalken?
Miljöbalkens hänsynsregler

13 Hänsynsreglerna 2 kap . reglerna skall alltid följas
Bevisbörderegeln 1§ Kunskapskravet 2§ Försiktighetsprincipen PPP 3§ Bästa möjliga teknik Produktvalsprincipen 4§ Hushållnings- & kretsloppsprincipen 5§ Lokaliseringsregeln 6§ reglerna skall alltid följas de nationella målen är vägledande gäller parallellt med annan lagstiftning . Skälighetsregeln Skadeansvarsprincipen § Stoppregeln §

14 Miljöbalken hänsynsreglerna
2 kap 1§ När gäller hänsynsreglerna? Vid… …prövning av tillåtlighet tillstånd godkännande dispens villkor …tillsyn bedriver verksamhet avser bedriva verksamhet vidtar eller avser vidta åtgärd ...som kan antas orsaka skada eller olägenhet i miljön är skyldig att visa att hänsynsreglerna följs

15 KUNSKAPSKRAVET 2:2 Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa påverkas och skyddas Kunskap före handling Miljöeffekterna avgör kravet Kravet proportionellt, d.v.s. stor risk = stora kunskapskrav, liten risk = kunskapskravet mindre Utredningskrav vid tillstånd Kontinuerligt ökad kunskap (t.ex. nya kunskaper om kemikalier) Även för icke tillståndspliktig verksamhet

16 Den omvända bevisbördan
”Prövningsmyndigheten får aldrig låta en osäkerhet i beslutsunderlaget gå ut över människors hälsa och miljö. När sådan osäkerhet föreligger är det följaktligen företagarens sak att bevisa att hans verksamhet inte medför risker för hälsa och miljö.” propositionen till miljöskyddslagen 1980/81:92

17 BEVISBÖRDEREGELN, den omvända bevisbördan, 2:3 (andra stycket)
Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs Före: i ansökan om tillstånd Under: vid tillsyn Efter: om olägenheter kvarstår för miljön Kraven ska vara relevanta (gälla miljö och hälsa), inte orimliga (2:7) (tekniskt och ekonomiskt) och stå i proportion till risken

18 FÖRORENAREN BETALAR 2:3 (första stycket)
Det är den som riskerar att skada som ska betala för att undvika en skada, PPP (Pulluters Pays Principle)

19 Miljökvalitetsnormer
Olika tillvägagångssätt Bästa teknik (BAT) Miljökvalitetsnormer effekt effekt verksamheter och åtgärder verksamheter och åtgärder effekt Kombinerat verksamheter och åtgärder

20 BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK 2:3 (första stycket sista meningen)
För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter Bästa Användbara Teknik Best Available Technology (BAT) Först: tekniskt möjligt (TM) Sen: ekonomiskt möjligt (EM) – SUMMAN AV DETTA BLIR HUVUDREGELN tekniskt OCH ekonomiskt möjligt (TEM) Teknik som är i full drift någon stans i världen Ekonomiskt möjlig för genomsnittligt välskött företag i branschen Undantagsregel: Om företagaren kan bevisa att TEM är onödigt ur miljösynpunkt så kan kraven sänkas 8om någon miljökvalitetsnorm som gäller inte är uppfylld kan undantagsregeln aldrig tillämpas).. Det sistnämnda gäller i princip (proportionalitet) oavsett om det är kommersiell eller privat verksamhet.

21 PRODUKTVALSPRINCIPEN 2:4
Om man kan ersätta en kemisk produkt eller en teknisk organism men en mindre farlig så ska man göra det kan även bytas ut mot annan teknik (t.ex. mekanisk bearbetning) ändamålet måste uppnås till skälig kostnad (inte orimliga kostnader, 2:7) Gäller även om de andra hänsynsreglerna följs

22 HUSHÅLLNINGS- OCH KRETSLOPPSPRINCIPERNA 2:5
Råvaror och energi skall användas så effektivt som möjligt (hushålla med naturens resurser) HUSHÅLLNINGSPRINCIPEN Slutna flöden med ämnen ur naturen. KRETSLOPPSPRINCIPEN Avfallshierarkin Återanvändning Materialåtervinning Energiutvinning Deponering

23 LOKALISERINGS- PRINCIPEN 2:6
Man skall välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet Bästa platsen (superlativ) objektivt sett Vid viss tillståndprövning gäller regeln endast vid ändrad markanvändning Ett tillstånd och en dispens får ej strida mot detaljplan enligt PBL

24 SKÄLIGHETSREGELN 2:7 Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt motiverade utan att vara orimliga att uppfylla Rimlig – inte orimlig – orimlig en skala där inte orimlig betyder att de kostnader som kan accepteras är större än om rimliga kostnader var gränsen.

25 SKADEANSVARET 2:8 Det är den som orsakat en skada på miljön som ansvarar för att skadan blir avhjälpt Ansvaret gäller tills skadan har avhjälpts Ansvarsfrågan regleras i 10 kap

26 Miljökvalitetsnormer
Kvaliteten på miljön Miljökvalitetsnormer

27 Miljökvalitetsnorm 5:1 Miljökvalitetsnorm 5:1
Mark, vatten, luft, miljön i övrigt Anger nivån som människor eller miljön kan utsätts för utan skada Regeringen kan föreskriva normer som följd av EU Regeringen föreskriver om kvaliteten på miljön för ett område

28 Om MKN överskrids åtgärdsprogram 5:4, 5:5
Åtgärdsprogram ska upprättas om MKN överskrids Ska upprättas för hela det område som påverkas Kan vara en kommun (kommunfullmäktige) Ett län eller delar av län, flera län

29 Miljökvalitetsnorm kontroll 5:9, fo mkn luft (2001:527)
Varje kommun ska mäta Kan kombineras med beräkningar Måste alltid mäta > invånare Om överskrids: anmälan till NV, Lst. Vid särskilt höga nivåer ska kommunen informera allmänheten fo 17§ Mycket höga halter ozon ska larmas fo18,19 §

30 Vattendirektiv (fo 2004:660) Kvalitetsnorm tas fram
God vattenkvalitet ska uppnås 2015 God grundvattenstatus ska uppnås 2015 Förvaltningsplan ska vara klar 2009 Åtgärdsprogram 2009, genomfört 2012

31 EU:s Vattendirektiv (fo 2004:660)
5 vattenmyndigheter vid 5 länsstyrelser Luleå Västerås Härnösand Kalmar Göteborg

32 Myndighets ansvaret Kommunernas ansvar

33 Nämnd får inte utöva tillsyn över verksamhet som den själv bedriver
Kommunallag (1991:900) 3 kap. 5§ Nämnd får inte utöva tillsyn över verksamhet som den själv bedriver

34 Kommunens ansvar avseende tillsyn
Den operativa tillsynsmyndigheten ska avsätta tillräckliga resurser ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. 1. varje år göra en behovsutredning 2. föra ett register 3. upprätta en tillsynsplan 4. följa upp och utvärdera (Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 7§)

35 Övertagande av tillsyn
Kommunen kan ta över viss tillsyn (t.ex. A; B) Länsstyrelsen ska pröva övertagandet och beakta Miljöpåverkan av verksamheterna Behov, resurser, kompetens o.s.v. Kommunens organisation Övriga frågor Länsstyrelsen ska återta tillsynen om den strider mot KL 20:5

36 Att beivra brott Tillsynsmyndighet är skyldig att:
Anmäla till åtalsprövning vid misstanke om brott :2 Besluta om miljösanktionsavgift 30:3

37 Politikernas huvuduppgifter
Stifta lagar, sätta regler riksdag (lagar) regering (förordningar) kommunfullmäktige (lokala föreskrifter) Se till att resurser finns, besluta om budget och taxor Besluta om den del av miljöpolitiken som inte är lagreglerad t.ex.: lokala miljömål, klimatstrategi, avfallsmål och strategi inköpspolicy (inom lagens ram) Transportpolicy Vara allmänhetens företrädare och bevaka allmänhetens intresse av god miljö

38 Tjänsteansvar Den som av oaktsamhet eller uppsåt vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften döms till tjänstefel Brottsbalken 20 kap Även politiker kan dömas till tjänstefel

39 Aktuella fall Örnsköldsvik Enköping Filipstad
Miljösanktionsavgift (msa) togs ut, kommunalrådet ingrep, miljönämnden tog tillbaka beslutet, kommunen betalade ”tillbaka” avgiften, miljönämndens ledamöter dömda för tjänstefel. Enköping Miljönämnden beslöt att ej ta ut msa och ej anmäla till åklagare, ledamöterna friade i tingsrätten (”okunniga”), fällda i hovrätten. MN :s ordföranden: ”Enköping ”miljöbalksfri zon”” Filipstad Kommunalrådet ingrep, miljönämnden tog ej ut msa, anmälde ej till åklagare, fällda i tingsrätten

40 Brott och straff 29 kap Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla misstanke om brott till åklagare Alltid åklagare som avgör om brott är ringa! Det är tjänstefel (straffbart) att inte anmäla misstanke om brott Företagsbot vanligare än förr (företaget straffas med höga böter)

41 Miljösanktionsavgifter 30 kap, fo om msa 1998:950
Finns en väldefinierad lista över förseelse och avgift i en förordning. Lägst kr Högst kr Tas ut även om det inte sker med uppsåt eller av oaktsamhet Ej straff om det är miljösanktionsavgift Ej miljösanktionsavgift om det är straffbelagt Finns fler omständigheter än förr för att inte ta ut avgift

42 Tillträdesrätten 28 kap Tillsynsmyndigheten har alltid rätt att få tillträde till :1 Fastigheter Byggnader Andra anläggningar Transportmedel (t.ex. besprutningståg) för att göra undersökningar och andra åtgärder Behöver ej beslut om husrannsakan eller polishandräckning. För bostäder gäller endast för att förebygga eller undanröja olägenhet för hälsan

43 Miljömålen

44 Miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan Frisk luft
Bara naturlig försurning Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Säker strålmiljö Ingen övergödning Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av god kvalitet Hav i balans samt levande kust och skärgård Myllrande våtmarker Levande skogar Ett rikt odlingslandskap Storslagen fjällmiljö God bebyggd miljö Biologisk mångfald

45 DE 15 MÅLEN En ny struktur mot hållbar utveckling
Riksdagen fastställer nationella målen Riksdagen formulerar delmålen Länsstyrelsen har ansvaret för regional anpassning, regionala miljömål kommunen har ansvaret för lokal anpassning, lokala miljömål Målen skall nås inom en generation


Ladda ner ppt "Miljöbalken."

Liknande presentationer


Google-annonser