Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöbalken MILJÖBALKENS HISTORIA •1860 Vatten och avlopp •1874 Hälsovårdsstadgan •1918 Vattenlagen •1962 Tyst vår •1967 Naturvårdsverket •1968 Miljöskyddslagen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöbalken MILJÖBALKENS HISTORIA •1860 Vatten och avlopp •1874 Hälsovårdsstadgan •1918 Vattenlagen •1962 Tyst vår •1967 Naturvårdsverket •1968 Miljöskyddslagen."— Presentationens avskrift:

1

2 Miljöbalken

3 MILJÖBALKENS HISTORIA •1860 Vatten och avlopp •1874 Hälsovårdsstadgan •1918 Vattenlagen •1962 Tyst vår •1967 Naturvårdsverket •1968 Miljöskyddslagen •1973 Miljöfarliga varor •1982 Hälsoskyddslagen •1987 Naturresurslagen •1999 Miljöbalken ersatte 15 lagar •2007 Reach (EU:s kemikalieförordningar)

4 Miljöbalkens plattform Straff Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Kemikalier GMO målet, hänsynsreglerna, hushållning med mark, miljökvalitet, MKB. Avfall Vattenföretag tillsyn Markförorening fritt efter Staffan Westerlund

5 BALKENS MÅL 1 kapitlet 1 § •Hållbar utveckling  Vi och kommande generationer ska ha en god miljö  Naturen har ett eget skyddsvärde  Vi har ett förvaltaransvar  Främja hållbar utveckling •Balkens mål ska vara styrande! (tolkningsimperativet)

6 BALKENS FEM GRUNDSTENAR •1. Hälsa och miljö ska skyddas •2. Natur- och kulturområden ska skyddas och vårdas •3. Den biologiska mångfalden ska bevaras •4. En god hushållning av mark och vatten skall tryggas •5. Återanvändning och återvinning ska främjas Dessa 5 grundstenar ska styra tillämpningen av miljöbalken!!

7 GEMENSAMMA REGLER •Gemensamt mål för hela miljöbalken •Gemensamma hänsynsregler •Gemensamma genomföranderegler •Gemensamma prövningsregler •Gemensamma tillsynsregler •Gemensamma straffregler

8 FÖRORDNINGARNA •Flera förordningar med stöd av i miljöbalken •Centrala myndigheter meddelar föreskrifter och •Allmänna råd och handböcker •Kommunala föreskrifter (ramarna anges i förordning) •Andra myndigheter utfärdar föreskrifter i enskilda fall •Måste alltid finnas delegation (befogenhet) i lagen!

9 NÄR GÄLLER MILJÖBALKEN? •Miljöbalken gäller för allt som motverkar balkens mål 1:1, 1:3 •Hänsynsreglerna styr mot balkens mål •Gäller parallellt med annan lagstiftning •Rättspraxis visar vägen •Dubbelprövning möjlig t.ex. PBL •Gäller även om en verksamhet inte behöver tillstånd

10 MILJÖBALKENS BEGRÄNSNINGAR •Gäller inom landets gränser •Gäller inte arbetsmiljön 1:3 •Gäller inte renhållning av statens vägar 1:7 •Gäller inte vid krigsfara 1:5

11 FÖR VEM GÄLLER MILJÖBALKEN? Miljöbalken riktar sig till alla som kan påverka miljön, enskilda personer såväl som stora och små företag och verksamheter

12 MILJÖBALKEN OCH EU •EG-förordningar –Direkt gällande som svensk lag (ökar i antal) •EG-direktiv –EU bestämmer målen –Sverige beslutar om medlen i lagstiftning (oftast fo)

13 Vilka krav ställer miljöbalken? Miljöbalkens hänsynsregler

14 Hänsynsreglerna 2 kap. Bevisbörderegeln1§ Kunskapskravet2§ Försiktighetsprincipen PPP3§ Bästa möjliga teknik Produktvalsprincipen4§ Hushållnings- & kretsloppsprincipen5§ Lokaliseringsregeln6§ Skadeansvarsprincipen 8§ Stoppregeln 9§ 7§ Skälighetsregeln • reglerna skall alltid följas • de nationella målen är vägledande • gäller parallellt med annan lagstiftning

15 Miljöbalken hänsynsreglerna 2 kap 1§ När gäller hänsynsreglerna? Vid… •…prövning av –tillåtlighet –tillstånd –godkännande –dispens –villkor •…tillsyn –bedriver verksamhet –avser bedriva verksamhet –vidtar eller avser vidta åtgärd...som kan antas orsaka skada eller olägenhet i miljön är skyldig att visa att hänsynsreglerna följs

16 KUNSKAPSKRAVET 2:2 •Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur miljön och människors hälsa påverkas och skyddas •Kunskap före handling •Miljöeffekterna avgör kravet •Kravet proportionellt, d.v.s. stor risk = stora kunskapskrav, liten risk = kunskapskravet mindre •Utredningskrav vid tillstånd •Kontinuerligt ökad kunskap (t.ex. nya kunskaper om kemikalier) •Även för icke tillståndspliktig verksamhet

17 Den omvända bevisbördan •”Prövningsmyndigheten får aldrig låta en osäkerhet i beslutsunderlaget gå ut över människors hälsa och miljö. När sådan osäkerhet föreligger är det följaktligen företagarens sak att bevisa att hans verksamhet inte medför risker för hälsa och miljö.” propositionen till miljöskyddslagen 1980/81:92

18 BEVISBÖRDEREGELN, den omvända bevisbördan, 2:3 (andra stycket) •Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs •Före: i ansökan om tillstånd •Under: vid tillsyn •Efter:om olägenheter kvarstår för miljön •Kraven ska vara relevanta (gälla miljö och hälsa), inte orimliga (2:7) (tekniskt och ekonomiskt) och stå i proportion till risken

19 FÖRORENAREN BETALAR 2:3 (första stycket) •Det är den som riskerar att skada som ska betala för att undvika en skada, PPP (Pulluters Pays Principle)

20 verksamheter och åtgärder effekt verksamheter och åtgärder effekt Olika tillvägagångssätt Bästa teknik (BAT) Miljökvalitetsnormer Kombinerat

21 BÄSTA MÖJLIGA TEKNIK 2:3 (första stycket sista meningen) •För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik användas för att förebygga skador och olägenheter •Bästa Användbara Teknik •Best Available Technology (BAT) –Först: tekniskt möjligt (TM) –Sen: ekonomiskt möjligt (EM) – SUMMAN AV DETTA BLIR HUVUDREGELN tekniskt OCH ekonomiskt möjligt (TEM) •Teknik som är i full drift någon stans i världen •Ekonomiskt möjlig för genomsnittligt välskött företag i branschen •Undantagsregel: Om företagaren kan bevisa att TEM är onödigt ur miljösynpunkt så kan kraven sänkas 8om någon miljökvalitetsnorm som gäller inte är uppfylld kan undantagsregeln aldrig tillämpas).. •Det sistnämnda gäller i princip (proportionalitet) oavsett om det är kommersiell eller privat verksamhet.

22 PRODUKTVALSPRINCIPEN 2:4 •Om man kan ersätta en kemisk produkt eller en teknisk organism men en mindre farlig så ska man göra det –kan även bytas ut mot annan teknik (t.ex. mekanisk bearbetning) – ändamålet måste uppnås till skälig kostnad (inte orimliga kostnader, 2:7) •Gäller även om de andra hänsynsreglerna följs

23 HUSHÅLLNINGS- OCH KRETSLOPPSPRINCIPERNA 2:5 •Råvaror och energi skall användas så effektivt som möjligt (hushålla med naturens resurser) –HUSHÅLLNINGSPRINCIPEN •Slutna flöden med ämnen ur naturen. –KRETSLOPPSPRINCIPEN Avfallshierarkin •Återanvändning •Materialåtervinning •Energiutvinning •Deponering

24 LOKALISERINGS- PRINCIPEN 2:6 •Man skall välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med minsta intrång och olägenhet –Bästa platsen (superlativ) objektivt sett •Vid viss tillståndprövning gäller regeln endast vid ändrad markanvändning •Ett tillstånd och en dispens får ej strida mot detaljplan enligt PBL

25 SKÄLIGHETSREGELN 2:7 •Kraven på hänsyn skall vara miljömässigt motiverade utan att vara orimliga att uppfylla •Rimlig – inte orimlig – orimlig en skala där inte orimlig betyder att de kostnader som kan accepteras är större än om rimliga kostnader var gränsen.

26 SKADEANSVARET 2:8 •Det är den som orsakat en skada på miljön som ansvarar för att skadan blir avhjälpt •Ansvaret gäller tills skadan har avhjälpts •Ansvarsfrågan regleras i 10 kap

27 Kvaliteten på miljön Miljökvalitetsnorm er

28 Miljökvalitetsnorm 5:1 •Miljökvalitetsnorm 5:1 •Mark, vatten, luft, miljön i övrigt •Anger nivån som människor eller miljön kan utsätts för utan skada •Regeringen kan föreskriva normer som följd av EU •Regeringen föreskriver om kvaliteten på miljön för ett område

29 Om MKN överskrids åtgärdsprogram 5:4, 5:5 •Åtgärdsprogram ska upprättas om MKN överskrids •Ska upprättas för hela det område som påverkas •Kan vara en kommun (kommunfullmäktige) •Ett län eller delar av län, flera län

30 Miljökvalitetsnorm kontroll 5:9, fo mkn luft (2001:527) •Varje kommun ska mäta •Kan kombineras med beräkningar •Måste alltid mäta >250 000 invånare •Om överskrids: anmälan till NV, Lst. •Vid särskilt höga nivåer ska kommunen informera allmänheten fo 17§ •Mycket höga halter ozon ska larmas fo18,19 §

31 Vattendirektiv (fo 2004:660) •Kvalitetsnorm tas fram •God vattenkvalitet ska uppnås 2015 •God grundvattenstatus ska uppnås 2015 •Förvaltningsplan ska vara klar 2009 •Åtgärdsprogram 2009, genomfört 2012

32 EU:s Vattendirektiv (fo 2004:660) •5 vattenmyndigheter vid 5 länsstyrelser •Luleå •Västerås •Härnösand •Kalmar •Göteborg

33 Myndighets ansvaret Kommunernas ansvar

34 Kommunallag (1991:900) 3 kap. 5§ Nämnd får inte utöva tillsyn över verksamhet som den själv bedriver

35 Kommunens ansvar avseende tillsyn •Den operativa tillsynsmyndigheten ska •avsätta tillräckliga resurser •ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet. •1. varje år göra en behovsutredning •2. föra ett register •3. upprätta en tillsynsplan •4. följa upp och utvärdera (Förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken 7§)

36 Övertagande av tillsyn •Kommunen kan ta över viss tillsyn (t.ex. A; B) •Länsstyrelsen ska pröva övertagandet och beakta – Miljöpåverkan av verksamheterna –Behov, resurser, kompetens o.s.v. –Kommunens organisation –Övriga frågor •Länsstyrelsen ska återta tillsynen om den strider mot KL 20:5

37 Att beivra brott Tillsynsmyndighet är skyldig att: •Anmäla till åtalsprövning vid misstanke om brott 26:2 •Besluta om miljösanktionsavgift 30:3

38 Politikernas huvuduppgifter 1.Stifta lagar, sätta regler riksdag (lagar) regering (förordningar) kommunfullmäktige (lokala föreskrifter) 2.Se till att resurser finns, besluta om budget och taxor 3.Besluta om den del av miljöpolitiken som inte är lagreglerad t.ex.: lokala miljömål, klimatstrategi, avfallsmål och strategi inköpspolicy (inom lagens ram) Transportpolicy 4.Vara allmänhetens företrädare och bevaka allmänhetens intresse av god miljö

39 Tjänsteansvar •Den som av oaktsamhet eller uppsåt vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften döms till tjänstefel Brottsbalken 20 kap •Även politiker kan dömas till tjänstefel

40 Aktuella fall •Örnsköldsvik –Miljösanktionsavgift (msa) togs ut, kommunalrådet ingrep, miljönämnden tog tillbaka beslutet, kommunen betalade ”tillbaka” avgiften, miljönämndens ledamöter dömda för tjänstefel. •Enköping –Miljönämnden beslöt att ej ta ut msa och ej anmäla till åklagare, ledamöterna friade i tingsrätten (”okunniga”), fällda i hovrätten. MN :s ordföranden: ”Enköping ”miljöbalksfri zon”” •Filipstad –Kommunalrådet ingrep, miljönämnden tog ej ut msa, anmälde ej till åklagare, fällda i tingsrätten

41 Brott och straff 29 kap •Tillsynsmyndigheten är skyldig att anmäla misstanke om brott till åklagare •Alltid åklagare som avgör om brott är ringa! •Det är tjänstefel (straffbart) att inte anmäla misstanke om brott •Företagsbot vanligare än förr (företaget straffas med höga böter)

42 Miljösanktionsavgifter 30 kap, fo om msa 1998:950 •Finns en väldefinierad lista över förseelse och avgift i en förordning. •Lägst 1 000 kr •Högst 1 000 000 kr •Tas ut även om det inte sker med uppsåt eller av oaktsamhet •Ej straff om det är miljösanktionsavgift •Ej miljösanktionsavgift om det är straffbelagt •Finns fler omständigheter än förr för att inte ta ut avgift

43 Tillträdesrätten 28 kap •Tillsynsmyndigheten har alltid rätt att få tillträde till 28:1 –Fastigheter –Byggnader –Andra anläggningar –Transportmedel (t.ex. besprutningståg) för att göra undersökningar och andra åtgärder •Behöver ej beslut om husrannsakan eller polishandräckning. •För bostäder gäller endast för att förebygga eller undanröja olägenhet för hälsan

44 Miljömålen

45 Miljökvalitetsmålen 1.Begränsad klimatpåverkan 2.Frisk luft 3.Bara naturlig försurning 4.Giftfri miljö 5.Skyddande ozonskikt 6.Säker strålmiljö 7.Ingen övergödning 8.Levande sjöar och vattendrag 9.Grundvatten av god kvalitet 10.Hav i balans samt levande kust och skärgård 11.Myllrande våtmarker 12.Levande skogar 13.Ett rikt odlingslandskap 14.Storslagen fjällmiljö 15.God bebyggd miljö 16.Biologisk mångfald

46 DE 15 MÅLEN •En ny struktur mot hållbar utveckling •Riksdagen fastställer nationella målen •Riksdagen formulerar delmålen •Länsstyrelsen har ansvaret för regional anpassning, regionala miljömål •kommunen har ansvaret för lokal anpassning, lokala miljömål •Målen skall nås inom en generation


Ladda ner ppt "Miljöbalken MILJÖBALKENS HISTORIA •1860 Vatten och avlopp •1874 Hälsovårdsstadgan •1918 Vattenlagen •1962 Tyst vår •1967 Naturvårdsverket •1968 Miljöskyddslagen."

Liknande presentationer


Google-annonser