Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Efterbehandlingsjuridik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Efterbehandlingsjuridik"— Presentationens avskrift:

1 Efterbehandlingsjuridik
Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

2 Detta kommer jag att ta upp …
Allmänt om regler kring efterbehandling 10 kap. miljöbalken – tillämpningsområde, nytt kapitel Verksamhetsutövarens ansvar Fastighetsägarens ansvar Ansvar för förebyggande åtgärder Rättsfall gällande efterbehandling Miljöriskområden Frågor Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

3 10 kap. miljöbalken – tillämpningsområde, nytt kapitel
10 kap. miljöbalken gäller områden som har konstaterats vara så förorenade att de kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (10 kap. 1 §). I 10 kap. miljöbalken återfinns grunderna för att utkräva ett ansvar för att utreda och åtgärda ett förorenat område. Lagen om ändring i miljöbalken (SFS 2007:660) – Nytt 10 kap. från och med den 1 augusti 2007. 10 kap. miljöbalken i sin lydelse från före den 1 augusti 2007 är oftast tillämpligt. Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

4 Verksamhetsutövarens ansvar – primärt, förutsättningar
Verksamhetsutövaren är den som i första hand ansvarig för att undersöka och utreda föroreningssituationen samt för att efterbehandla området (10 kap. 2 § och 8 § 1 st.). Verksamhetsutövaren är dock bara ansvarig under förutsättning att den faktiska driften av verksamheten som bidrog till föroreningen har pågått efter den 30 juni 1969, verkningarna av verksamheten alltjämt pågår den 1 januari 1999, och det föreligger behov av att avhjälpa skador eller olägenheter som orsakats av verksamheten (se 8 § lagen (1998:811) om införande av miljöbalken). Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

5 Verksamhetsutövarens ansvar – verksamhetsöverlåtelse
Vid fusion av ett företag tas ansvaret för föroreningsskador över av det övertagande bolaget, se rättsfallen ”Balticgruppen” (M ) och ”Karlstad Renhållning” (KN B 156/96). Vid en inkråmsöverlåtelse tas i princip såväl rättigheter som skyldigheter över av det övertagande bolaget, se rättsfallet ”Arvamet” (M ). Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

6 Verksamhetsutövarens ansvar – skälighetsbedömning
Skälighetsbedömning – den ansvarige verksamhetsutövaren ska utföra eller bekosta undersökningar, utredning och efterbehandling enligt 10 kap. miljöbalken i den omfattning som det kan bedömas som skäligt (10 kap. 4 § och 8 § 1 st.). Vid skälighetsbedömningen ska hänsyn tas till tidsaspekten följsamhet med dåtidens krav bidragit till föroreningen i en begränsad mån? omständigheter i övrigt Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

7 Verksamhetsutövarens ansvar – solidariskt
Om flera verksamhetsutövare är ansvariga enligt 10 kap. 2 § svarar de solidariskt (se 10 kap. 6 § och 8 § 1 st.) Att ansvaret är solidariskt innebär att tillsynsmyndigheten i princip kan vända sig mot vem som helst av de ansvariga för att utkräva hela det ansvar som omfattas av solidariteten Den som får stå för andras delar är hänvisad till att söka kostnadstäckning från de övriga genom att väcka särskild talan vid miljödomstolen (se 20 kap. 2 § 1 st. p7) Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

8 Verksamhetsutövarens ansvar – ej konstaterat förorenat
Om ett område inte är konstaterat förorenat (men detta kan befaras) är verksamhetsutövaren ändå skyldig att utföra undersökningar av området (se 26 kap. 22 §), dock inte att utföra efterbehandlingsåtgärder. En rimlighetsavvägning av ansvaret ska göras (se 2 kap. 7 §). Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

9 Fastighetsägarens ansvar – sekundärt, förutsättningar
Fastighetsägaren är i andra hand ansvarig för att undersöka och utreda föroreningssituationen samt för att efterbehandla området om inte verksamhetsutövaren till fullo kan utföra eller bekosta detta (komplementärt ansvar), förutsatt att fastigheten förvärvades från och med den 1 januari 1999 man vid förvärvet kände till föroreningarna eller då borde ha upptäckt dem, om förvärvet avser en privatbostadsfastighet ansvarar dock endast en förvärvare som känt till föroreningen (10 kap. 3 § 1 st., 10 kap. 8 § första stycket och 15 § lag (1998:811) om införande av miljöbalken) Fastighetsägarens ansvar är begränsat till den egna fastigheten Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

10 Fastighetsägarens ansvar – forts.
I det fall fastighetsägaren har ett ansvar enligt 10 kap. 3 § ska en skälighetsbedömning göras (se 10 kap. 4 § och 8 § 1 st.). Om flera fastighetsägare är ansvariga enligt 10 kap. 3 § svarar de solidariskt (se 10 kap. 7 § och 8 § 1 st.). Även om fastighetsägaren inte har ett ansvar enligt 10 kap. 2 eller 3 §§ kan denne i skälig utsträckning få svara för kostnader som motsvaras av den värdeökning på fastigheten som en efterbehandling medför (se 10 kap. 5 §) samt för utredningskostnader som rör fastigheten (se 10 kap. 8 § 2 st.). Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

11 Ansvar för förebyggande åtgärder
Oavsett om ett område har konstaterats vara förorenat eller inte kan krav ställas på verksamhetsutövaren att vidta de förebyggande åtgärder som behövs för att hindra eller motverka att den verksamhet eller åtgärd som bedrivs/vidtas medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön (se 2 kap. 3 §). Krav på förebyggande åtgärder kan endast ställas i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem (se 2 kap. 7 §). Som verksamhetsutövare med ansvar för förebyggande åtgärder räknas även markägare i förvaringsfallen samt exploatörer där exploateringen innebär att föroreningarna kan sprida sig till omgivningen. Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

12 Rättsfall gällande efterbehandling – MÖD
Boliden Mineral, Hötjärnsmagasinet (MÖD , M ) – ekonomisk säkerhet Sjösa gård (MÖD , M ) – ej solidariskt ansvar för förebyggande åtgärder Ronneby hamn (MÖD , M ) – slutligt efterbehandlingsansvar; fråga av mindre betydelse som kan överlåtas till tillsynsmyndighetens avgörande? Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

13 Rättsfall gällande efterbehandling – miljödomstolarna
Södra Skogsägarna, Lidhult (Miljödomstolen i Växjö , M 92-08) – skälighetsbedömning avseende åtgärder före 1969 Hjortsberga (Miljödomstolen i Växjö , M ) – skälighetsbedömning avseende åtgärder före 1969 Tölö (Miljödomstolen i Vänersborg, , M ) – skälighetsbedömning avseende åtgärder före 1969, efterlevande av tillstånd Borgstena (Miljödomstolen i Vänersborg , M 71-08) – Skälighetsbedömning; hur beakta bolagets ekonomiska ställning och att verksamheten bedrivits med och inom meddelat tillstånd Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

14 Rättsfall gällande efterbehandling – miljödomstolarna
Täfteåmacken (Miljödomstolen i Umeå , M ) – vem är att anse som verksamhetsutövare? F.d. Fagersta AB / Norra Industriområdet (Miljödomstolen i Nacka , M ) – ansvar för undersökning av deponi Forsbacka bruk (Miljödomstolen i Östersund , M ) – konstaterat förorenat, tillträdesrätt m.m. Kemira (Miljödomstolen i Växjö , M ) – krav på åtgärder innan den övergripande utredningen är klar Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

15 Rättsfall gällande efterbehandling – miljödomstolarna
Bodensågen (Miljödomstolen i Umeå, , M ) – krav på mätbara åtgärdsmål Oxelösunds Fastighets AB (Miljödomstolen i Nacka, , M ) – ansvar för tillfälligt ökad förorening orsakad av saneringsarbete Södervägs brädgård (Miljödomstolen i Nacka, , M ) – kan man förelägga om att bekosta efterbehandlingsåtgärder? Ängsgärdet (Miljödomstolen i Nacka , M ) – krav på samband mellan verksamhet och förorening Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

16 Miljöriskområden – när?, varför?, vem beslutar?
När ska ett område bli miljöriskområde? – ”… så allvarligt förorenat att det med hänsyn till riskerna för människors hälsa och miljön är nödvändigt att föreskriva om begränsningar i markanvändningen eller andra försiktighetsmått, …” Vad är syftet med att skapa ett miljöriskområde? – skydda människor och omgivningen från påverkan från det förorenade området Vad ska beaktas? – 1. föroreningarnas hälso- och miljöfarlighet, 2. föroreningsgraden, 3. förutsättningarna för spridning och 4. den omgivande miljöns känslighet Vem beslutar om att förklara ett område som miljöriskområde? – Länsstyrelsen, skyldighet att besluta om kriterier är uppfyllda Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

17 Miljöriskområden – vad innebär det för markägaren?
Begränsningar i markanvändningen kan innebära förbud, krav på anmälan och villkor Begränsningar i markanvändningen kan t.ex. avse grävning, schaktning, markarbeten, bebyggelseåtgärder, ledningsdragning och muddring i vatten Länsstyrelsen kan besluta om att åtgärder inte får vidtas eller att fastigheten inte får överlåtas förrän nödvändiga markundersökningar har gjorts Ingen ersättningsrätt för fastighetsägaren då begränsningarna görs av hälso- och miljöskäl Villkoren i förklaringen om miljöriskområde kan ständigt omprövas Beslut om miljöriskområde kan överklagas till miljödomstol Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

18 Miljöriskområden – vägen till beslut om miljöriskområde
Skicka ut informationsbrev Utreda hur miljöriskområdets utbredning bör avgränsas Utreda behovet av begränsningar i markanvändning m.m. Inhämta yttrande från berörda fastighetsägare m.fl. Genom kungörelse eller dylikt ge andra som kan beröras chansen att yttra sig Samråda med statliga och kommunala myndigheter Sammanträda med berörda och ha besiktning på platsen (vid behov) Göra förslag på beslut (inklusive föreskrifter) om miljöriskområde och kommunicera detta Besluta om miljöriskområde, eventuellt besluta om överlåtelseförbud, kungöra och registrera beslut, skicka ut kopior på beslut Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

19 Miljöriskområden – första miljöriskområde?, vägledning
Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar med att göra området kring en före detta deponi till ett miljöriskområde Naturvårdsverket skriver vägledning i samband med detta arbete – revidering av rapporten från 1997 Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson

20 Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson
Frågor? Kontakta gärna Henrik Svensson, länsjurist inom förorenade områden, Länsstyrelsen i Jönköpings län Tfn: E-post: Mälarlänsträff 30 september 2009 Henrik Svensson


Ladda ner ppt "Efterbehandlingsjuridik"

Liknande presentationer


Google-annonser