Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

F.d. Värnamotvätten Efterbehandling av förorenade områden – möte m. workshop om klorerade lösningsmedel den 6-7 september 2012 i Stockholm (Pär Nilsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "F.d. Värnamotvätten Efterbehandling av förorenade områden – möte m. workshop om klorerade lösningsmedel den 6-7 september 2012 i Stockholm (Pär Nilsson."— Presentationens avskrift:

1 F.d. Värnamotvätten Efterbehandling av förorenade områden – möte m. workshop om klorerade lösningsmedel den 6-7 september 2012 i Stockholm (Pär Nilsson Länsstyrelsen i Jönköpings län))

2 Bakgrund Lokalisering - Kemtvätt 1938-1989
- Läckage av PCE på 1-2,5 ton -Ytligt förorenat omr. ca 600 m2 -VU saknas -Inget fastighetsägaransvar -Närliggande bostadsmark -Angränsar till Lagan -Inom inre skyddsområde för Värnamos dricksvattentäkt, Ljusseveka Lokalisering

3 Undersökning och projektering
Huvudstudie avslutad 2008 Projektering avslutad 2010 Start omgivningskontroll 2010 Åtgärdsförberedande undersökningar : Geotekniska Jord och grundvatten Pilotförsök MPE Provpumpning av grundvatten Undersökning av biologiska förutsättningar

4 Föroreningssituation
Tetrakloreten/perkloretylen Ytligt- och djupare grundvatten, plym mot Lagan, djupare mot Ljusseveka Tätare jordlager i grundvattenytans nivå Halter i jord mg/kg TS Halter i grundvatten ug/l

5 Övergripande åtgärdsmål
Fastigheten skall utan restriktioner kunna användas för kontor, industri eller annan verksamhet motsvarande ”mindre känslig markanvändning (MKM) Halterna av klorerade lösningsmedel i vattentäkten i Ljusseveka ska till följd av föroreningsbidraget från fd Värnamotvätten inte vara så höga att de påverkar människors hälsa negativt, långsiktigt gäller det grundvattnet även i källområdet. Halterna av klorerade lösningsmedel i Lagan ska till följd av föroreningsbidraget från fd Värnamotvätten inte vara så höga att de påverkar vattenmiljön negativt. Markens ekologiska funktion på platsen ska kunna upprätthållas

6 Val av åtgärd Skydds- och saneringspumpning Multifasextraktion
Stimulerad biologisk nedbrytning Schakt av ytligt förorenad jord Under åtgärderna finns miljö- och entreprenadkontroll Omgivningskontroll fortgår (indelad i faserna innan, under och efter åtgärd, 15 grundvattenrör)

7 Skydds och saneringspumpning
Förhindra att vatten från källområdet når Ljusseveka vattenverk Tre grundvattenrör etablerade Grundvatten pumpas upp renas och släpps till Lagan

8 Multifasextraktion Etablering av 22 extraktionsbrunnar samt observations- och luftinjekteringsbrunnar Kraftigt undertryck Rening av vatten och luft Pågå i ca 4 år

9 Stimulerad biologisk nedbrytning
Tretrakloreten bryts ner naturligt Nedbrytningen pågår Tillsats av kol och bakterier skyndar på nedbrytningen Pågår parallellt med MPE

10 Schakt av ytligt förorenad jordmassor
Omfattar det centrala området ca 600 m2 Kraftigt förorenad jord ytligt som inte åtgärdas av MPE Sker efter MPE och efter undersökning av dess effekt

11 Tillstånd och anmälningar
Efterbehandlingsåtgärder anmäls enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet (SFS 1998:899) § 28. För byggnationen av reningsverket beviljades kommunen bygglov. För planerade schaktarbeten och för injektering av melass (kol/gödningsmedel) söker kommunen dispens från regler som gäller vid inre skyddsområde för vattentäkt.

12 Huvudtidplan HUVUDTIDPLAN Skyddspumpning Multifasextraktion
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Skyddspumpning Multifasextraktion Schakt ytliga jordlager Stimulerad nedbrytning

13 Erfarenheter så långt…
Skydds- och saneringspumpningen har visat sig ha avsedd effekt Multifasextraktionen (MPE) har hittills avskiljt ca 155 kg klorerade alifater Avskiljningsgrad för MPE är ca 1 kg/dygn


Ladda ner ppt "F.d. Värnamotvätten Efterbehandling av förorenade områden – möte m. workshop om klorerade lösningsmedel den 6-7 september 2012 i Stockholm (Pär Nilsson."

Liknande presentationer


Google-annonser