Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning  

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning  "— Presentationens avskrift:

1 22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning   Granskning av riskvärdering   Handläggning av 28 §   Beslutsformuleringar   Bra och mindre bra exempel 11 oktober – åtgärd & nådde vi fram?   Kontroll under åtgärd   Kontroll efter åtgärd   Kvarlämnade föroreningar   Administrativa krav och restriktioner för markanvändningen   Avsteg från beslut   Togs rätt beslut   Att bevara informationen   Granskning av slutrapport

2 Målsättning Öka de grundläggande kunskaperna om handläggning av föroreningsskador under åtgärd Ge kunskap om processen från åtgärdsmål till uppföljande kontroll Förbättra verktygen för att handlägga tillsynsärenden i åtgärdsfas

3 Lite allt möjligt…  11 oktober knyter vi ihop säcken!  Rundtur i länet – finns intresse?  TVL 2013  Nya rättsfall

4 Program 08.15 – 09.00Inledning 09.00 – 09.20Fika 09.20 – 11.00Workshop sågverket (åtgärdsutredning & riskvärdering) 11.00 – 13.30Workshop slaggdeponin (TM:s verktyg) 11.30 – 12.30Egen lunch på stan 13.30 – 15.30 Workshop bensinstationen (§ 28) 14.30 – 15.00 Fika 15.30 – 16.00Formulering av beslut 16.00 – 16.30 Utvärdering

5 Frågeställningar  Nyttan med och granskning av åtgärdsutredning  Nyttan med och granskning av riskvärdering  Hur får man bra åtgärdsutredning & riskvärdering?  Vilka är TM:s verktyg och hjälpmedel?

6 Åtgärdsutredning 1.Identifiera (och beskriva) alla möjliga åtgärder 2.Utreda och sålla (ofta stegvis, motivering av avförd åtgärd) 3.Olika åtgärdsalternativ = saneringsnivåer (kombination av åtgärdsmetoder?)

7 Riskvärdering Processen där bästa åtgärdsalternativet väljs, för ett specifikt objekt. Valet kallas ”värdering” för att det görs utifrån ett antal urvalskriterier. ”Det avser inte avvägningar mellan olika objekt eller mellan olika miljöproblem på samhällsnivå.” NV 5978, sid 63

8 Uppföljande kontroll Riskvärdering Åtgärdsutredning Riskbedömning Undersökning Åtgärd Iterativt arbete = komplettera vid behov kostnadseffektivitet

9 Praktikfall sågverk Hur var diskussionerna? Något ni vill lyfta nu? 1.Vad är miniminivån på en riskvärdering? 2.Hur säkerställa att en åtgärdsutredning resulterar i ett urval av flera rimliga åtgärdsalternativ? 3.Vilka är de viktigaste faktorerna att granska i en riskvärdering?

10 Frågeställning  Hur får man bra åtgärdsutredning & riskvärdering?

11 Uppföljande kontroll Riskvärdering Åtgärdsutredning Riskbedömning Undersökning Åtgärd Lös problemet, $$$, upphandla, bedöm, beslut, snabbt, §§§… Lös problemet inom §§§ ramar, bedöm, $$$, besluta, snabbt och tillräckligt utrett…

12 Frågeställning  Vilka är TM:s verktyg och hjälpmedel?

13 NV:s utgångspunkter Efterbehandla innan akut situation uppstår eller spridning orsakar dyrare åtgärd Åtgärden bör  Reducera miljö- & hälsorisker så långt tekniskt & ekonomiskt rimligt.  Vara så energisnål som möjligt.  Ge minsta möjliga begränsningar i framtida planerad användning.  Genomförandets påverkan < vad området totalt kan orsaka.  Minimera påverkan på andra intressen, ex kulturminnen. NV 5978, sid 46-47 Åtgärdsutformning   engångskaraktär   återkontaminering undvikas   Ej underhåll/skötsel, max under övergångsperiod Om förorening kvarlämnas   framtida sanering/skyddsåtgärder ej omöjliggöras   skyddsåtgärder i nivå med deponi eftersträvas

14 Mål – vad är bra och vad är det bra för?  Övergripande åtgärdsmål  Mätbara åtgärdsmål  Åtgärdskrav  Upphandlingsterm  Beslutsformuleringar

15 Praktikfall slaggdeponi  Åtgärdsmålen  Förbättringar?  Saknas något?  Åtgärdsutredningen  Vilka kompletteringar behövs för att fatta beslut om lämplig åtgärd?

16 Åtgärdsmål  Området ska ha tillräcklig artrikedom (växter och djur) för att ekologiska funktioner ska kunna upprätthållas.  Växtlighet och djurliv, normalt för ett strövområde, ska kunna etableras i området. Ekologiska funktioner ska skyddas.  Odling ska kunna ske inom området utan hälsorisk för människor.  Föroreningarna ska inte utgöra någon risk för människors hälsa eller miljö, varken för de som arbetar inom området eller för de som vistas inom området. Svamp och bär i områden inom och runt den fd industrifastigheten ska kunna konsumeras.  Inga föroreningar från de aktuella fastigheterna ska nå dricksvattentäkten i sådan omfattning att dricksvattnets kvalitet äventyras.

17 Granskning § 28 Var börjar vi?   Rätt myndighet   Något mer som anmälas (§ 21)   Tillståndsplikt   Samprövning

18 Handläggning  Kompletteringsbehov  Länsstyrelsen för kännedom (§ 25)  Yttranden från berörda (§ 26)  Kommunicera nya fakta  Kungörelse  Delgivning  Rätten att överklaga

19 Praktikfall bensinstation Hur var diskussionerna? Något ni vill lyfta nu? 1.Borde man kräva en utvecklad åtgärdsutredning? 2.Varför? 3.Hur i så fall?

20 Formulera beslut  Vem är rätt mottagare?  Vad ska regleras?  Kommer mottagaren att förstå beslutet?  Är beslutet ett stöd för tillsynen?  Är beslutet tillräckligt motiverat?

21 Övning

22 Preciserade förelägganden  Klart och tydligt formulerat  Avgränsat  Faktisk och rättslig möjlighet att följa beslutet

23 22 maj: Val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september: Ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning   Granskning av riskvärdering   Handläggning av 28 §   Beslutsformuleringar   Bra och mindre bra exempel 11 oktober: Åtgärd & nådde vi fram?   Kontroll under åtgärd   Kontroll efter åtgärd   Kvarlämnade föroreningar   Administrativa krav och restriktioner för markanvändningen   Avsteg från beslut   Togs rätt beslut   Att bevara informationen   Granskning av slutrapport

24 Utvärdering


Ladda ner ppt "22 maj – val av åtgärd  Åtgärdsmetoder  Åtgärdsutredning  Riskvärdering 12 september - ärendets handläggning   Granskning av åtgärdsutredning  "

Liknande presentationer


Google-annonser