Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsbyggaren med helhetssyn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsbyggaren med helhetssyn"— Presentationens avskrift:

1 Samhällsbyggaren med helhetssyn

2 Miljöteknisk markundersökning
Riktad undersökning, Östra delen (väster grönområde) Området är delvis utfyllt i samband med exploatering Industri 1962-, Glasfibertillverkning, formgjutning av plast samt lager Båtuppställning, tågtrafik, deponi, okända fyllnadsmassor m.m. Tidigare undersökt, SWECO 2006, WSP 2009 – Fler fastigheter SWECO, verksamhetshistorik, ej förorening WSP, större undersökningsområde – även i söder, förorening - 3 punkter i öster

3 Miljöteknisk markundersökning

4 Miljöteknisk markundersökning
Provtagning av: Jord (21 punkter) Grundvatten (1 punkt) Asfalt (6 punkter) Analys av: Metaller PAH Oljeföroreningar Lösningsmedel Tennorganiska föreningar (från båtbottenfärger)

5 Miljöteknisk markundersökning
Sandigt fyllnadsmaterial Naturlig sand Poängtera att de två översta är exempel på den vanliga jorden i området, den under på den typ av fyllning som innehöll höga PAH halter. De två översta är visuellt olika med skikten men till kornstorlek lika. Svart fyllnadsmaterial som innehöll höga halter PAH och olja Fyllning i skyddsvall

6 Miljöteknisk markundersökning
Fyllning i skyddsvall Poängtera att de två översta är exempel på den vanliga jorden i området, den under på den typ av fyllning som innehöll höga PAH halter. De två översta är visuellt olika med skikten men till kornstorlek lika. Muddermassor från Ätran på kv Bacchus

7 Miljöteknisk markundersökning

8 Miljötekniska markundersökningar

9 Miljöteknisk markundersökning
Tre förorenade områden/objekt: Skyddsvallarna (2) Ett mindre område tjärasfalt (3) Impregnerade slipers och ytlig fyllning under järnvägsräls (1) I övrig utfyllnad bedöms det inte finnas ett saneringsbehov De föroreningar som påträffats är i tunna skikt alt uppblandat, inte rimligt att ta bort vid i schakt Fyllningen består generellt av sand liknande den som återfinns naturligt.

10 Samhällsbyggaren med helhetssyn

11 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
FÖRORENINGSSITUATION Allmän utfyllnad i området bedömd ej nämnvärt förorenad Ingen förorening påträffad relaterad till industriverksamheten Tre förorenade områden/objekt ingår i kostnadsbedömning • Asfalt innehållande stenkolstjära • Skyddsvallar i områdets västra del • Järnvägsspår med underliggande syll och massor

12 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
ADMINISTRATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR Offentlig upphandling Projektledning och beställarstöd för arbetet Framtagande av FFU samt utvärderingsmall Upphandling av entreprenör och konsult Upprättande av Anmälan om miljöfarlig verksamhet (Inga ytterligare tillstånd krävs) Upprättande av kontrollprogram för efterbehandlingsarbetet Slutrapport över efterbehandling

13 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
FÖRUTSÄTTNINGAR Skyddsvallar Skydds­vallarnas volym ca 900 m³, antas allt tas bort Bedöms att 10 % är förorenade och att 90 % är rena. Ej spridning till underliggande mark. Slipers – Farligt avfall Underliggande ytliga marklager delvis förorenade (15 %) Återställning förstärkningslager och bärlager till ursprunglig marknivå. Asfalt i delområde 100 % tjärasfalt Återställning bärlager till ursprunglig marknivå. För återfyllnad antas att massor hämtas utanför området Grundvattenytan ca 2 – 3 meter under markytan Ej länshållning, vattenrening

14 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
FÖRUTSÄTTNINGAR Miljökontroll Klassificeringsprov 1 per 50 m³ Slutprov 1 per 100 m² Kontrollant ca 25 % av tid för schaktarbeten. 80 % av förorenade massor > KM men < MKM. 20 % av förorenade massor > MKM men < FA Entreprenadtid 22 arbetsdagar Schaktsanering Totalkostnad för efterbehandling - ca kr Kostnad avser prisnivån sept. 2013, exkl. moms

15 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
OSÄKERHETSANALYS - METODIK Viktiga moment identifieras/tilldelas sannolikhetsfördelning. Statistisk bearbetning Matematisk modell. Ingående parametrar får sannolikhetsfördelning  Monte Carlo-simulering, sannolikhetsfördelning beräknas för totalkostnad Sannolikhetsfördelning - anger sannolikhet för kostnad under ett belopp. Valt konfidensgrader 50 % (median) respektive 80 % och 95 %

16 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
OSÄKERHETER Viktigaste moment - Statistisk fördelning, prissätts & beräknas Administrativa kostnader, styrs av B val, ej kopplade till volym Etablering och rivning, fasta kostnader, ej kopplade till volym Entreprenadkostnader, ingår schakt, återfyllning samt återställning Volym förorenade massor, ej detaljundersökt, största osäkerheten - Minsta respektive största andel bedömts Banvallarna bedöms > 5 % < 50 % Skyddsvallar bedöms > över 5 % < 25 % Miljökontroll, funktion av entreprenad (25 % av saneringstid) Föroreningsklasser – Jord, 2 klasser > KM < MKM > MKM > FA   Föroreningsklasser – Slipers, per def. FA Mottagningskostnader, transport och mottagning Laboratorieanalyser, ämnen enl. undersökningar + TOC, osäkerhet

17 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
RESULTAT Kostnad 50 % sannolikhet ej överskrids kr Kostnad 80 % sannolikhet ej överskrids kr

18 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys
Kostnad 95 % sannolikhet ej överskrids kr


Ladda ner ppt "Samhällsbyggaren med helhetssyn"

Liknande presentationer


Google-annonser