Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsbyggaren med helhetssyn. •Riktad undersökning, Östra delen (väster grönområde) •Området är delvis utfyllt i samband med exploatering •Industri.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsbyggaren med helhetssyn. •Riktad undersökning, Östra delen (väster grönområde) •Området är delvis utfyllt i samband med exploatering •Industri."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsbyggaren med helhetssyn

2 •Riktad undersökning, Östra delen (väster grönområde) •Området är delvis utfyllt i samband med exploatering •Industri 1962-, Glasfibertillverkning, formgjutning av plast samt lager •Båtuppställning, tågtrafik, deponi, okända fyllnadsmassor m.m. •Tidigare undersökt, SWECO 2006, WSP 2009 – Fler fastigheter •SWECO, verksamhetshistorik, ej förorening •WSP, större undersökningsområde – även i söder, förorening - 3 punkter i öster Miljöteknisk markundersökning

3

4 •Provtagning av: –Jord (21 punkter) –Grundvatten (1 punkt) –Asfalt (6 punkter) •Analys av: –Metaller –PAH –Oljeföroreningar –Lösningsmedel –Tennorganiska föreningar (från båtbottenfärger)

5 Miljöteknisk markundersökning Sandigt fyllnadsmaterialNaturlig sand Svart fyllnadsmaterial som innehöll höga halter PAH och olja Fyllning i skyddsvall

6 Miljöteknisk markundersökning Fyllning i skyddsvall Muddermassor från Ätran på kv Bacchus

7 Miljöteknisk markundersökning

8 Miljötekniska markundersökningar

9 Miljöteknisk markundersökning •Tre förorenade områden/objekt: –Skyddsvallarna (2) –Ett mindre område tjärasfalt (3) –Impregnerade slipers och ytlig fyllning under järnvägsräls (1) •I övrig utfyllnad bedöms det inte finnas ett saneringsbehov –De föroreningar som påträffats är i tunna skikt alt uppblandat, inte rimligt att ta bort vid i schakt –Fyllningen består generellt av sand liknande den som återfinns naturligt.

10 Samhällsbyggaren med helhetssyn

11 Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys FÖRORENINGSSITUATION •Allmän utfyllnad i området bedömd ej nämnvärt förorenad •Ingen förorening påträffad relaterad till industriverksamheten •Tre förorenade områden/objekt ingår i kostnadsbedömning •• Asfalt innehållande stenkolstjära •• Skyddsvallar i områdets västra del •• Järnvägsspår med underliggande syll och massor

12 ADMINISTRATIVA FÖRUTSÄTTNINGAR •Offentlig upphandling –Projektledning och beställarstöd för arbetet –Framtagande av FFU samt utvärderingsmall –Upphandling av entreprenör och konsult •Upprättande av Anmälan om miljöfarlig verksamhet (Inga ytterligare tillstånd krävs) •Upprättande av kontrollprogram för efterbehandlingsarbetet •Slutrapport över efterbehandling Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

13 FÖRUTSÄTTNINGAR •Skyddsvallar –Skydds­vallarnas volym ca 900 m³, antas allt tas bort –Bedöms att 10 % är förorenade och att 90 % är rena. –Ej spridning till underliggande mark. • •Slipers – Farligt avfall –Underliggande ytliga marklager delvis förorenade (15 %) –Återställning förstärkningslager och bärlager till ursprunglig marknivå. • •Asfalt i delområde 100 % tjärasfalt –Återställning bärlager till ursprunglig marknivå. • •För återfyllnad antas att massor hämtas utanför området • •Grundvattenytan ca 2 – 3 meter under markytan –Ej länshållning, vattenrening Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

14 FÖRUTSÄTTNINGAR •Miljökontroll –Klassificeringsprov 1 per 50 m³ –Slutprov 1 per 100 m² –Kontrollant ca 25 % av tid för schaktarbeten. –80 % av förorenade massor > KM men < MKM. –20 % av förorenade massor > MKM men < FA •Entreprenadtid 22 arbetsdagar •Schaktsanering •Totalkostnad för efterbehandling - ca 1 380 000 kr Kostnad avser prisnivån sept. 2013, exkl. moms Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

15 OSÄKERHETSANALYS - METODIK •Viktiga moment identifieras/tilldelas sannolikhetsfördelning. •Statistisk bearbetning –Matematisk modell. Ingående parametrar får sannolikhetsfördelning –Monte Carlo-simulering, sannolikhetsfördelning beräknas för totalkostnad –Sannolikhetsfördelning - anger sannolikhet för kostnad under ett belopp. •Valt konfidensgrader 50 % (median) respektive 80 % och 95 % Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

16 OSÄKERHETER •Viktigaste moment - Statistisk fördelning, prissätts & beräknas –Administrativa kostnader, styrs av B val, ej kopplade till volym –Etablering och rivning, fasta kostnader, ej kopplade till volym –Entreprenadkostnader, ingår schakt, återfyllning samt återställning –Volym förorenade massor, ej detaljundersökt, största osäkerheten - Minsta respektive största andel bedömts •Banvallarna bedöms > 5 % < 50 % •Skyddsvallar bedöms > över 5 % < 25 % –Miljökontroll, funktion av entreprenad (25 % av saneringstid) –Föroreningsklasser – Jord, 2 klasser •> KM < MKM •> MKM > FA –Föroreningsklasser – Slipers, per def. FA –Mottagningskostnader, transport och mottagning –Laboratorieanalyser, ämnen enl. undersökningar + TOC, osäkerhet Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

17 RESULTAT •Kostnad 50 % sannolikhet ej överskrids 1 450 000 kr • •Kostnad 80 % sannolikhet ej överskrids 1 530 000 kr Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys

18 •Kostnad 95 % sannolikhet ej överskrids 1 620 000 kr Kostnadsbedömning med osäkerhetsanalys


Ladda ner ppt "Samhällsbyggaren med helhetssyn. •Riktad undersökning, Östra delen (väster grönområde) •Området är delvis utfyllt i samband med exploatering •Industri."

Liknande presentationer


Google-annonser