Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Riskkvantifiering vid olyckor med föroreningsspridning i mark och grundvatten Georgia Destouni, Klas Persson, Jerker Jarsjö 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Riskkvantifiering vid olyckor med föroreningsspridning i mark och grundvatten Georgia Destouni, Klas Persson, Jerker Jarsjö 1."— Presentationens avskrift:

1 Riskkvantifiering vid olyckor med föroreningsspridning i mark och grundvatten Georgia Destouni, Klas Persson, Jerker Jarsjö 1.

2 Föroreningsrisk: omfattar miljö- och hälsokonsekvenserna av olika föroreningsnivåer samt sannolikheten att dessa nivåer kommer att inträffa 2.

3 Huvudsyfte Utveckla en metodik för att uppskatta vattenföroreningsrisker till följd av olyckor 3.

4 Metod Steg 1: kvantifiering av vattentransporttider Steg 2: kvantifiering av föroreningstransport och vattenföroreningsrisk utifrån uppskattade vattentransporttider 4. Grundvattenyta Föroreningskälla Kontrollplan Recipient

5 Steg 1 – kvantifiering av vattentransporttider Grundvattenyta Föroreningskälla Kontrollplan Recipient 5.

6 Skiktad markprofil Omblandad markprofil 6. Grundvattenyta Föroreningskälla Kontrollplan Recipient Steg 1 – kvantifiering av vattentransporttider Medeltransporttid

7 Kvantifiering av vattentransporttider i Forsmark 7. Utifrån en höjddatakarta med 10 m upplösning uppskattar vi flödesvägar genom området

8 Kvantifiering av vattentransporttider i Forsmark 8. Två transportscenarier: 1: Samma medelvärde av den hydrauliska konduktiviteten i hela området Representerar transport i gränszonen mellan jord och berg 2: Medelvärdet av den hydrauliska konduktiviteten varierar i området Representerar transport i jord

9 Kvantifiering av vattentransporttider i Forsmark Medelkonduktiviteten konstantMedelkonduktiviteten varierar 9. Medeltransporttiden till recipienten är olika från olika platser på grund av variabilitet i transportlängd och hydraulisk gradient Medeltransporttiden till recipienten är olika från olika platser på grund av variabilitet i transportlängd, hydraulisk gradient och hydraulisk konduktivitet

10 Kvantifiering av vattentransporttider i Forsmark Medelkonduktiviteten konstant 10. Medeltransporttiden till recipienten är olika från olika platser på grund av variabilitet i transportlängd och hydraulisk gradient 1.Konstant K 2.K varierar slumpmässigt, omblandad markprofil 3.K varierar slumpmässigt, skiktad markprofil Tre scenarier för slumpmässig variabilitet i hydraulisk konduktivitet: Två olika statistiska fördelningar av vattentransporttider från varje modellpixel:

11 Kvantifiering av föroreningstransport 11. utifrån uppskattade vattentransporttider och en modell- representation av nedbrytning och retention Grundvattenyta Föroreningskälla Kontrollplan Recipient

12 Känslighetsanalys av föroreningsriskberäkningar 12. Grundvattenyta Föroreningskälla Kontrollplan Recipient

13 Känslighetsanalys av föroreningsriskberäkningar Metoden kan användas för att räkna ut sannolikheten att överskrida en given föroreningskoncentration 13. Snabb nedbrytning Långsam nedbrytning Relativt avstånd nedströms källan Sannolikhet att överskrida riktvärdet Sannolikhet att överskrida riktvärdet Relativt avstånd nedströms källan

14 Metoden kan användas för att uppskatta föroreningsrisker i hela avrinningsområden 14. Oacceptabel risk Troligen oacceptabel risk Troligen acceptabel risk Acceptabel risk Långsam nedbrytningSnabb nedbrytning Medelsnabb nedbrytning

15 Uppskattning av massandelen föroreningar som når recipienten Förhållandet mellan nedbrytning och medeltransporttid ligger inom ett kritiskt intervall där antaganden om markheterogenitet har stor betydelse för resultaten: Medel-K varierar Konstant K K varierar kring konstant medel, skiktad markprofil K varierar kring konstant medel, omblandad markprofil 15. :

16 Genomsnittlig massandel som når recipienten från hela området Långsam nedbrytning, Ganska långsam nedbrytning, Ganska snabb nedbrytning, Snabb nedbrytning, Mycket snabb nedbrytning, Genomsnittlig massandel som når recipienten 16.

17 : Alla scenarier 17. Mycket snabb nedbrytning, Uppskattning av massandelen föroreningar som når recipienten Alla scenarier Långsam nedbrytning, :

18 Massandel som når kusten: Jämförelse mellan Norrström and Forsmark 18.

19 Slutsatser Metoden kan användas för att uppskatta de massandelar som når en recipient från olika källor i ett avrinningsområde. Metoden kan också användas för att uppskatta sannolikheten att överskrida riktvärden för föroreningar vid recipienten. Osäkerhet om hur föroreningskällan och markens heterogenitet bör karakteriseras har i många fall liten praktisk betydelse för föroreningsriskbedömning. Metoden kan användas för att användas för att identifiera de fall där sådana osäkerheter har stor respektive liten praktisk betydelse. 19.

20 Ämnen för framtida studier Inkludera den omättade zonen i modeller över föroreningstransport i avrinningsområden Jämföra modellerade vattentransporttider med spårämnesdata Undersöka effekter av: olika modellrepresentationer av ytvattensystemen olika modellrepresentationer av nedbrytning och retention 20.

21 Tack!


Ladda ner ppt "Riskkvantifiering vid olyckor med föroreningsspridning i mark och grundvatten Georgia Destouni, Klas Persson, Jerker Jarsjö 1."

Liknande presentationer


Google-annonser