Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Samhällsbyggaren med helhetssyn. Materialinventering En materialinventering innebär en undersökning avseende miljöfarligt eller miljöskadligt byggnadsmaterial.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Samhällsbyggaren med helhetssyn. Materialinventering En materialinventering innebär en undersökning avseende miljöfarligt eller miljöskadligt byggnadsmaterial."— Presentationens avskrift:

1 Samhällsbyggaren med helhetssyn

2 Materialinventering En materialinventering innebär en undersökning avseende miljöfarligt eller miljöskadligt byggnadsmaterial. Inventeringen följer Kretsloppsrådets riktlinjer för avfallshantering vid rivning. Inventeringen omfattar en okulär besiktning av alla synliga ytor som var tillgängliga genom öppningar, dörrar eller inspektionsluckor eller liknande och var minst krypbara.

3 Materialinventering Förutsättningar: -Enligt fastighetsägarens önskemål har ej förstörande provtagning utförts i lokaler där verksamhet bedrivs idag. -Ingen miljöteknisk undersökning avseende material förorenat av tidigare verksamhet har utförts. -Inventeringen omfattar endast fast egendom. -Inga stora fysiska ingrepp gjordes i byggnaderna. -Inventeringen omfattar endast stickprover uttagna på misstänkta material.

4 Materialinventering ÅTGÄRDSUTREDNING

5 Materialinventering •Analys utfördes på: –Kakel och klinkersfix och fog –Golvplattor –Golvlim –Tätningsmassa –Mjukfogar –Plastlister och mattor –Golvmassa/slitlager –Isolering •Analys utfördes med hjälp av: –Ackrediterat laboratorium –Röntgenfluorescensdetektor (XRF) –Indikationsmätning av radon •Analys av: –Asbest –Polyklorerade bifenyler (PCB) –Polycykliska aromatiska kolväten (PAH) –Metaller –Ftalater Fix och fog innehåller ej asbest Golvplattor innehåller ej asbest

6 Materialinventering Asbest är konstaterat i: –Golvplattor i äldre kontorsdel samt i herrarnas omklädningsrum. –Golvlim under plattor i herrarnas omklädningsrum –Kakelfix och fog i herrarnas duschutrymme –Tätningsmassa på ventilationskanaler –Asbestinnehåll kan ej uteslutas på andra ställen Golvplattor innehåller asbest Fix och fog innehåller asbest Tätningsmassa innehåller asbest Golvplattor och lim innehåller asbest

7 Materialinventering Metaller och övrigt farligt avfall: –Bly och ftalater över farligt avfall i golvlist i skyddsrum –Kadmium förekommer i golvmassa/slitlager på golvet i Hall 1B –Blydiktade rör, både invändiga stuprör samt avloppsrör över hela byggnaden –År 2009 har WSP utfört en PCB-inventering för Ekängengruppen av byggnaderna på Fibern 1 –PCB konstaterat i låga halter i flera fogar samt över farligt avfall i en. –Misstänkt PCB innehåll i isolerglasfönster och kondensatorer Svart golvlist innehållande bly och ftalater Golvmassa/slitlager innehållande kadmium Blydiktat avloppsrör

8 Materialinventering

9 Vy över kulvert. Många installationer kvar. Del av källare under Hall 1A Ventilationsanläggning kvarlämnad Kaklade väggar i ventilationsanläggningen på Bild ovan och till höger

10 Materialinventering Större vattenbassänger för kylning ska enligt uppgift även finnas under Hall 2 Vy över källare under omklädningsrum i Hall 1B Vattenbassäng för kylning, Tömd på vatten

11 Materialinventering Taket på Hall 3 och eventuellt Hall 4 utgörs enligt tillhandahållna ritningar av korrugerad plåt där plåten är täckt med singel. Till bindemedel användes asfaltslösning vilket kan betyda att även fyllningen under takpappen innehåller PAH-16. Detaljbeskrivning av taktäckning från ritningsarkiv Vy över tak till Hall 3 och 4

12 Materialinventering Slutsats –Fint ”dammlager” av glasfiber från den tidigare industriverksamheten återfinns takinstallationer m.m. över hela byggnaden –PCB med halter över 50 mg/kg är farligt avfall –Golvmassan/slitlagret (Hall 1B) innehållande kadmium kan behöva separeras annars allt hanteras som förorenat alternativt farligt avfall. Möjlighet påvisa att slitlager och betong är inert –I taket på hela fabrikskomplexet går ett stort antal ledningar för el, larm, gas, vatten, olja, ånga och släckvatten. Isoleringen på rörböjar och rörslut misstänks innehålla asbest. –Allt byggnadsmaterial innehållande asbest hanteras som farligt avfall även om det endast är ett tunt skikt, kan behöva separeras från underlaget –Det kan behövas utföras kompletterande provtagning när verksamheten upphört och när byggnadsdelar friläggs i samband med rivning


Ladda ner ppt "Samhällsbyggaren med helhetssyn. Materialinventering En materialinventering innebär en undersökning avseende miljöfarligt eller miljöskadligt byggnadsmaterial."

Liknande presentationer


Google-annonser