Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöstatus – Marknad 2004 1 1 Miljöinventering av byggnader En kortfattad presentation av metoden med ”miljörosorna” …

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöstatus – Marknad 2004 1 1 Miljöinventering av byggnader En kortfattad presentation av metoden med ”miljörosorna” …"— Presentationens avskrift:

1 Miljöstatus – Marknad 2004 1 1 Miljöinventering av byggnader En kortfattad presentation av metoden med ”miljörosorna” …

2 Miljöstatus – Marknad 2004 2 2 Varför miljöinventering? Lagstiftningen (miljöbalken, förordningar om bl a farligt avfall, asbest, PCB mm). Verksamhetsutövarens egenkontroll Köp och försäljning av fastigheter (miljöskulden) Underlag för ekonomisk värdering i samband med fastighetsöverlåtelser - ”Environmental Due Diligence” (EDD) Framtida miljöklassning av byggnader Framtida förmånligare försäkringsvillkor Krav för att erhålla bättre lånevillkor.....

3 Miljöstatus – Marknad 2004 3 3 Varför ”Miljöstatus för Byggnader”? Mest spridda metoden - Bred acceptans Certifieringskrav för inventerarna Krav på kompetens inom Bygg, VVS och El De största fastighetsägarna och konsultföretagen är medlemmar Utvecklingsarbete pågår ständigt – Idag finns såväl en Markmodul, MIBB-modul (bostäder) som en alldeles ny ”Lite”- version. En modul för Energideklaration planeras. Den skall anpassas till EU-direktivet ”Energiprestanda för byggnader” när de svenska kraven väl är fastlagda i slutet av 2004. En särskild utredningsman tittar just nu på lagstiftningen

4 Miljöstatus – Marknad 2004 4 4 Förväntningar och behov Vad vill ni få ut av vårt möte? Vilka behov har ni explicit? Har ni tidigare erfarenheter av miljöin- venteringar? Har ni någon miljöpolicy eller annat strategidokument på miljöområdet? Vad skulle vi kunna biträda er med?

5 Miljöstatus – Marknad 2004 5 5 Drivkrafter – Några exempel [1] Översikt av miljöstatus hos det egna fastighets- beståndet ”Benchmarking” genom jämförelser med andra Prioritering av åtgärder på kort och lång sikt Samordning med underhållsplanering Förestående ombyggnad, hyresgästanpassning Kontroll på inomhusmiljön Underlag för miljöutredning t ex enligt ISO 14001 Del i ett kvalitets- och miljöledningssystem

6 Miljöstatus – Marknad 2004 6 6 Drivkrafter – Några exempel [2] Verktyg för ständiga förbättringar – sätta och följa upp mål Underlag för dialog med fastighetsvärderare Verktyg för värdeökning Kommunikation med hyresgäster (måldialog) EU-direktivet om byggnaders energiprestanda Klassning av fastigheter (Jfr ByggaBoDialogen) Marknadsföring 3:e partsinventering  en oberoende värdering

7 Miljöstatus – Marknad 2004 7 7 Lite historik [1] … I samklang med byggsektorns frivilliga miljöåtagande tog ett antal företag i april 1997 ett initiativ i syfte att uppnå ett gemensamt synsätt vid miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader Koppling finns till ”Miljömanualen” En intresseförening bildades för att främja tillämp- ningen och utvecklingen av ”Miljöstatus för Bygg- nader” Sedan hösten 2001 är det en ekonomisk förening

8 Miljöstatus – Marknad 2004 8 8 Lite historik [2]  Föreningen har idag ett 30-tal medlemmar:  Fastighetsföretag  Kommuner  Konsulter  Entreprenörer  Hyresgäster  På väg mot svensk bransch- standard. Även intresse från England och Canada:  ca 20 miljoner m 2 i 2.400 byggnader har inventerats www.miljostatus.se

9 Miljöstatus – Marknad 2004 9 9 Vilka miljöaspekter behandlas? Ett 90-tal miljörelaterade frågor (miljö- aspekter) ingår i den fullständiga versionen indelade i 4 st huvudgrupper: Inomhusmiljö46 st Utemiljö 8 st Energi 6 st Naturresurser29 st

10 Miljöstatus – Marknad 2004 10 10 Struktur för miljöstatus … Inomhusmiljö Elektriska fält Legionella Ljus Ljud Luft Fukt Radon Städbarhet Termiskt klimat TVOC, VOC Formaldehyd Energi & Energianvändn el, värme … Naturresurser Vattenanvändning DU-instruktioner Miljöstörande ämnen Restprodukthantering Restproduktminimering Avlopp Utemiljö Trafikbuller Högspänningsledningar Markföroreningar Skick på fasader och fönster Vindmiljö Yttertakets skick Uteluftsintag Återluft Rensbarhet OVK Filter (byte, klass etc.) Fibrer … … Asbest PVC Freon Kadmium Kvicksilver Bly Övrigt …

11 Miljöstatus – Marknad 2004 11 11 Varje miljöaspekt klassas … 5  Genomgående bra miljöval 4  Bra miljöval delvis 3  ”Normkrav” - normal standard 2  Delvis dåligt/ej klarlagt 1  Dåligt Varje klassning motiveras i en kommentarsruta! Kopplingar finns här till ”Miljömanualen”.

12 Miljöstatus – Marknad 2004 12 12 Genomförande av inventeringen Utgångspunkten kan vara någon form av enkät vad avser behovet av inventering. Detta kan påverka inventeringens uppläggning Inläsning av fastigheten, kontroll av ritningar, eventuellt utförda mätningar etc. Miljöinventering och intervju av driftpersonal och andra personer som vistas i lokalerna. Databearbetning av besiktningsobserva- tioner och bestämning av miljöstatus Utvärdering och resultatsammanställning i en rapport Vid behov kompletterande mätningar (radon, formaldehyd, VOC, PCB, vattenkvalitet Vid behov kompletterande mätningar (radon, formaldehyd, VOC, PCB, vattenkvalitet ) Handledning och instruktioner säkerställer enhetliga bedömningar

13 Miljöstatus – Marknad 2004 13 13 Exempel på miljöros - Inomhusmiljö 1 0 2 3 4 5 VOC (1) Elektriska och magnetiska fält (2 parametrar) Formaldehyd (1) Fukt (4) Legionella (3) Ljud (5) Ljus (2) Luft (15) Radon (2) Städbarhet (3) Termiskt klimat (5) Vattenkvalitet (1) Grön ros ~ Status Gulröd ros ~ Mål

14 Miljöstatus – Marknad 2004 14 14 Miljöskadliga ämnen i byggnader Exempel på material/ämnen som inventeras Farligt avfall Asbest CFC (R12) Kadmium (batterier) Kvicksilver PCB (olja, fogar, elektronik etc.) Bly (batterier) Oljor… Övriga ämnen Bly (ej batterier) Flamskyddsmedel HCFC (R22) Kadmium i plast PVC (mattor, rör etc.) KromRadon…

15 Miljöstatus – Marknad 2004 15 15 Asbest … Tidsperiod 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000  Introducerades: Tidigare än 1930- talet.  Vanligt förekommande i: Bygg:Beklädnad av tak, väggar, bjälklag, golvmattor & lim etc (Eternit, Malmex …) VVS:1930-1965 i ventilationskanaler, aggregat, värmeisolering och brandskydd etc  Aktuell lagstiftning: Förbud sedan 1976 att använda i byggvaror. Klassas som farligt avfall.  Omhändertagande: Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut föreskrifter om hur asbest och asbesthaltigt material skall hanteras. För asbestsanering krävs tillstånd från Yrkesinspektionen.

16 Miljöstatus – Marknad 2004 16 16 Kvicksilver … Tidsperiod 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 • Introducerades: Tidigare än seklets början • Vanligt förekommande i: Bygg:Värmecentraler, pannrum, pumpgropar, tankar VVS:Termostater, tryckgivare, nivåvippor, avlopp El:Kretskort, reläer, brytare • Aktuell lagstiftning: Från och med den 1 januari 1993 är försäljning av elektriska komponenter och mätutrustning som innehåller kvicksilver förbjuden. Det är förbjudet att återinstallera en komponent som tagits ur drift. Klassas som farligt avfall. • Omhändertagande: Alla delar av produkten som har varit eller är i kontakt med produkten är farligt avfall.

17 Miljöstatus – Marknad 2004 17 17 Kvicksilver – Några exempel … Avlopp

18 Miljöstatus – Marknad 2004 18 18 Bly … Tidsperiod 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000  Introducerades: Tidigare än seklets början  Vanligt förekommande i Bygg:Taktäckning, i väggar VVS:Rörskarvar El:I kabelmantel, batterier  Aktuell lagstiftning: Klassas som farligt avfall i batterier.  Omhändertagande Naturvårdsverket förespråkar återvinning av blyskrot. Blyhaltigt avfall som deponeras bryts ner långsamt.

19 Miljöstatus – Marknad 2004 19 19 PCB … Tidsperiod 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000  Introducerades: På 1920- talet  Vanligt förekommande i: Bygg:Fogmassor, mjukgörare i plaster, ”Akrydurgolv” El:Transformatorer, kondensatorer  Aktuell lagstiftning: Förbud att använda PCB sedan 1972. Klassas som farligt avfall.  Omhändertagande: PCB är miljöfarligt och skall separeras och sändas till godkänd behandlingsanläggning (SAKAB)

20 Miljöstatus – Marknad 2004 20 20 Rapport med åtgärdsförslag [1] Omedelbara åtgärder ”Du kanske riskerar att bryta mot lagen eller att snabbt förlora pengar” Kortsiktiga åtgärder ”Du riskerar att ha missnöjda hyresgäster” Långsiktiga åtgärder ”Bra för Din långsiktiga ekonomi”

21 Miljöstatus – Marknad 2004 21 21 Rapport med åtgärdsförslag [2] Fortlöpande revidering och uppdatering Kostnadssatta åtgärder kan vara en option hos vissa konsulter (ingår ej i normalåtagandet) Åtgärd [Fråga nr]Kostnad [kr] MiljörosKlart Byte av belysningsarmaturer … [3030-3032] 250.000 2  4 1/6 2002 Utvändig solavskärmning sydfasad … [3370] 50.000 4  5 15/4 2002 …..…..…..…..

22 Miljöstatus – Marknad 2004 22 22 Rapportens uppbyggnad …

23 Miljöstatus – Marknad 2004 23 23 ”Miljöstatus Lite” – Ny modul En förenklad metod som kan byggas på Snabbare och lägre inventeringskostnad Utgår från den fullständiga versionen Får utföras av certifierad inventerare med ”generalistkompetens” Redovisning av resultatet i form av 2 st sammanfattande miljörosor

24 Miljöstatus – Marknad 2004 24 24 ”Miljöstatus Lite” – Gula rosor …

25 Miljöstatus – Marknad 2004 25 25 ”Miljörosorna” var det visst …! www.miljostatus.se


Ladda ner ppt "Miljöstatus – Marknad 2004 1 1 Miljöinventering av byggnader En kortfattad presentation av metoden med ”miljörosorna” …"

Liknande presentationer


Google-annonser