Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljöinventering av byggnader

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljöinventering av byggnader"— Presentationens avskrift:

1 Miljöinventering av byggnader
En kortfattad presentation av metoden med ”miljörosorna” … Vi har en viktig uppgift att dels sälja in miljöinventeringar generellt och i synnerhet vår egen metod ….! Med ”Miljöstatus Lite” har vi en bra chans att starta upp arbetet för att förhoppningsvis kunna gå vidare med ytterligare delar i vår metod i ett senare skede. 1

2 Varför miljöinventering?
Lagstiftningen (miljöbalken, förordningar om bl a farligt avfall, asbest, PCB mm). Verksamhetsutövarens egenkontroll Köp och försäljning av fastigheter (miljöskulden) Underlag för ekonomisk värdering i samband med fastighetsöverlåtelser - ”Environmental Due Diligence” (EDD) Framtida miljöklassning av byggnader Framtida förmånligare försäkringsvillkor Krav för att erhålla bättre lånevillkor ..... 2

3 Varför ”Miljöstatus för Byggnader”?
Mest spridda metoden - Bred acceptans Certifieringskrav för inventerarna Krav på kompetens inom Bygg, VVS och El De största fastighetsägarna och konsultföretagen är medlemmar Utvecklingsarbete pågår ständigt – Idag finns såväl en Markmodul, MIBB-modul (bostäder) som en alldeles ny ”Lite”-version. En modul för Energideklaration planeras. Den skall anpassas till EU-direktivet ”Energiprestanda för byggnader” när de svenska kraven väl är fastlagda i slutet av 2004. En särskild utredningsman tittar just nu på lagstiftningen Har inte lagt in alla medlemsnamnen, då det förändras ständigt. Kan ju överlämnas via broschyrens lösblad, som dock inte är uppdaterad ännu. 3

4 Förväntningar och behov
Vad vill ni få ut av vårt möte? Vilka behov har ni explicit? Har ni tidigare erfarenheter av miljöin-venteringar? Har ni någon miljöpolicy eller annat strategidokument på miljöområdet? Vad skulle vi kunna biträda er med? Denna bild skulle kunna komma in efter de två bilderna om drivkrafter. Viktigt dock att vara lyhörd för vad vår tilltänkte kund själv önskar för information! 4

5 Drivkrafter – Några exempel [1]
Översikt av miljöstatus hos det egna fastighets-beståndet ”Benchmarking” genom jämförelser med andra Prioritering av åtgärder på kort och lång sikt Samordning med underhållsplanering Förestående ombyggnad, hyresgästanpassning Kontroll på inomhusmiljön Underlag för miljöutredning t ex enligt ISO 14001 Del i ett kvalitets- och miljöledningssystem 5

6 Drivkrafter – Några exempel [2]
Verktyg för ständiga förbättringar – sätta och följa upp mål Underlag för dialog med fastighetsvärderare Verktyg för värdeökning Kommunikation med hyresgäster (måldialog) EU-direktivet om byggnaders energiprestanda Klassning av fastigheter (Jfr ByggaBoDialogen) Marknadsföring 3:e partsinventering  en oberoende värdering 6

7 Lite historik [1] … I samklang med byggsektorns frivilliga miljöåtagande tog ett antal företag i april 1997 ett initiativ i syfte att uppnå ett gemensamt synsätt vid miljöinventering och bedömning av befintliga byggnader Koppling finns till ”Miljömanualen” En intresseförening bildades för att främja tillämp-ningen och utvecklingen av ”Miljöstatus för Bygg-nader” Sedan hösten 2001 är det en ekonomisk förening 7

8 Lite historik [2] Föreningen har idag ett 30-tal medlemmar:
Fastighetsföretag Kommuner Konsulter Entreprenörer Hyresgäster På väg mot svensk bransch-standard. Även intresse från England och Canada: ca 20 miljoner m2 i byggnader har inventerats Siffrorna är uppdaterade med Göran Tengå Med byggnader avses här inventeringar! 8

9 Vilka miljöaspekter behandlas?
Ett 90-tal miljörelaterade frågor (miljö-aspekter) ingår i den fullständiga versionen indelade i 4 st huvudgrupper: Inomhusmiljö 46 st Utemiljö st Energi st Naturresurser 29 st 9

10 Struktur för miljöstatus …
Inomhusmiljö Elektriska fält Legionella Ljus Ljud Luft Fukt Radon Städbarhet Termiskt klimat TVOC, VOC Formaldehyd Energi & Energianvändn el, värme … Naturresurser Vattenanvändning DU-instruktioner Miljöstörande ämnen Restprodukthantering Restproduktminimering Avlopp Utemiljö Trafikbuller Högspänningsledningar Markföroreningar Skick på fasader och fönster Vindmiljö Yttertakets skick Uteluftsintag Återluft Rensbarhet OVK Filter (byte, klass etc.) Fibrer Asbest PVC Freon Kadmium Kvicksilver Bly Övrigt … 10

11 Varje miljöaspekt klassas …
5  Genomgående bra miljöval 4  Bra miljöval delvis 3  ”Normkrav” - normal standard 2  Delvis dåligt/ej klarlagt 1  Dåligt Varje klassning motiveras i en kommentarsruta! Kopplingar finns här till ”Miljömanualen”. 11

12 Genomförande av inventeringen
Utgångspunkten kan vara någon form av enkät vad avser behovet av inventering. Detta kan påverka inventeringens uppläggning Inläsning av fastigheten, kontroll av ritningar, eventuellt utförda mätningar etc. Miljöinventering och intervju av driftpersonal och andra personer som vistas i lokalerna. Databearbetning av besiktningsobserva-tioner och bestämning av miljöstatus Utvärdering och resultatsammanställning i en rapport Vid behov kompletterande mätningar (radon, formaldehyd, VOC, PCB, vattenkvalitet) Handledning och instruktioner säkerställer enhetliga bedömningar 12

13 Exempel på miljöros - Inomhusmiljö
1 2 3 4 5 VOC (1) Elektriska och magnetiska fält (2 parametrar) Formaldehyd (1) Fukt (4) Legionella (3) Ljud (5) Ljus (2) Luft (15) Radon (2) Städbarhet (3) Termiskt klimat (5) Vattenkvalitet (1) Siffrorna inom parantes avser antal underliggande frågor (miljöaspekter) för varje kategori. Viktigt att förstå när man skall förklara miljörosens känslighet för olika delsvar! Grön ros ~ Status Gulröd ros ~ Mål 13

14 Miljöskadliga ämnen i byggnader Exempel på material/ämnen som inventeras
Farligt avfall Asbest CFC (R12) Kadmium (batterier) Kvicksilver PCB (olja, fogar, elektronik etc.) Bly (batterier) Oljor Övriga ämnen Bly (ej batterier) Flamskyddsmedel HCFC (R22) Kadmium i plast PVC (mattor, rör etc.) Krom Radon 14

15 Asbest … 15 Tidsperiod Introducerades: Tidigare än 1930- talet.
Introducerades: Tidigare än talet. Vanligt förekommande i: Bygg: Beklädnad av tak, väggar, bjälklag, golvmattor & lim etc (Eternit, Malmex …) VVS: i ventilationskanaler, aggregat, värmeisolering och brandskydd etc Aktuell lagstiftning: Förbud sedan 1976 att använda i byggvaror. Klassas som farligt avfall. Omhändertagande: Arbetarskyddsstyrelsen har gett ut föreskrifter om hur asbest och asbesthaltigt material skall hanteras. För asbestsanering krävs tillstånd från Yrkesinspektionen. Denna bild är lämplig om man träffar på någon kund med begränsad miljökunskap. Annars kan den naturligtvis hoppas över! 15

16 Kvicksilver … 16 Tidsperiod Introducerades: Tidigare än seklets början
Introducerades: Tidigare än seklets början Vanligt förekommande i: Bygg: Värmecentraler, pannrum, pumpgropar, tankar VVS: Termostater, tryckgivare, nivåvippor, avlopp El: Kretskort, reläer, brytare Aktuell lagstiftning: Från och med den 1 januari 1993 är försäljning av elektriska komponenter och mätutrustning som innehåller kvicksilver förbjuden. Det är förbjudet att återinstallera en komponent som tagits ur drift. Klassas som farligt avfall. Omhändertagande: Alla delar av produkten som har varit eller är i kontakt med produkten är farligt avfall. Denna bild är lämplig om man träffar på någon kund med begränsad miljökunskap. Annars kan den naturligtvis hoppas över! 16

17 Kvicksilver – Några exempel …
Avlopp Denna bild är lämplig om man träffar på någon kund med begränsad miljökunskap. Annars kan den naturligtvis hoppas över! 17

18 Bly … 18 Tidsperiod Introducerades: Tidigare än seklets början
Introducerades: Tidigare än seklets början Vanligt förekommande i Bygg: Taktäckning, i väggar VVS: Rörskarvar El: I kabelmantel, batterier Aktuell lagstiftning: Klassas som farligt avfall i batterier. Omhändertagande Naturvårdsverket förespråkar återvinning av blyskrot. Blyhaltigt avfall som deponeras bryts ner långsamt. Denna bild är lämplig om man träffar på någon kund med begränsad miljökunskap. Annars kan den naturligtvis hoppas över! 18

19 PCB … 19 Tidsperiod Introducerades: På 1920- talet
Introducerades: På talet Vanligt förekommande i: Bygg: Fogmassor, mjukgörare i plaster, ”Akrydurgolv” El: Transformatorer, kondensatorer Aktuell lagstiftning: Förbud att använda PCB sedan Klassas som farligt avfall. Omhändertagande: PCB är miljöfarligt och skall separeras och sändas till godkänd behandlingsanläggning (SAKAB) Denna bild är lämplig om man träffar på någon kund med begränsad miljökunskap. Annars kan den naturligtvis hoppas över! 19

20 Rapport med åtgärdsförslag [1]
Omedelbara åtgärder ”Du kanske riskerar att bryta mot lagen eller att snabbt förlora pengar” Kortsiktiga åtgärder ”Du riskerar att ha missnöjda hyresgäster” Långsiktiga åtgärder ”Bra för Din långsiktiga ekonomi” 20

21 Rapport med åtgärdsförslag [2]
Fortlöpande revidering och uppdatering Kostnadssatta åtgärder kan vara en option hos vissa konsulter (ingår ej i normalåtagandet) Åtgärd [Fråga nr] Kostnad [kr] Miljöros Klart Byte av belysningsarmaturer … [ ] 2  4 1/6 2002 Utvändig solavskärmning sydfasad … [3370] 50.000 4  5 15/4 2002 ….. 21

22 Rapportens uppbyggnad …
Här läggs eget exempel in! För de som ännu inte genomfört någon miljöstatusinventering kan högra delen användas ensam alternativt bilden hoppas över helt. 22

23 ”Miljöstatus Lite” – Ny modul
En förenklad metod som kan byggas på Snabbare och lägre inventeringskostnad Utgår från den fullständiga versionen Får utföras av certifierad inventerare med ”generalistkompetens” Redovisning av resultatet i form av 2 st sammanfattande miljörosor Tanken är att klippa in de gula miljörosorna i ”Miljöstatus Lite” på en ytterligare efterföljande bild! Kommer i vår slutversionen av bildspelet. 23

24 ”Miljöstatus Lite” – Gula rosor …
Tanken är att klippa in de gula miljörosorna i ”Miljöstatus Lite” på en ytterligare efterföljande bild! Kommer i vår slutversionen av bildspelet. 24

25 ”Miljörosorna” var det visst …!
Det gäller att avsluta på något sätt och koppla tillbaka till ”miljörosorna” som varit ett centralt tema hos PMP Marknadskonsult AB i deras marknadsundersökning! 25


Ladda ner ppt "Miljöinventering av byggnader"

Liknande presentationer


Google-annonser