Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen"— Presentationens avskrift:

1 Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Anna Karlsson, FO/avfallsutbildning, Eskilstuna

2 Kvarteret Översten, Västerås

3 Nyetablering av bostäder
Beläget vid E18 Försvarsmakten haft området (utbildning) Anmälan om efterbehandling Anmälan återvinning av avfall för anläggningsändamål,

4 Översiktlig markundersökning 2005/2008
Jordprover uttogs med borrbandvagn (skruvborr) PID fältanalys Labanalyser: Metaller (As, Cd, Cr, Ni, Cu, Hg, V, Pb, Zn) Kolväten (Alifater, aromater, PAHcanc, PAHövriga, m fl) 12+8 provpunkter Samlingsprov i djupled per jordlager ner till naturliga jordarter Fältanteckningar Resultat: > KM < MKM: PAHcanc, Pb, Cd, Co > MKM: Cu, Ni Information till VU att underrätta TM!

5 Kompletterande markundersökning 2009 samt anmälan om efterbehandling
Syftet med provtagningen: avgränsa föroreningen i djup- och sidled Provtagning i 10*10 rutor. Totalt 12 rutor 1-4 provgropar per ruta, samlingsprov per halvmeter Totalt 23 jordprover. 15 samlingsprov samt 8 enskilda prover Området framförallt förorenat av Cu, Zn, Cd, PAHMH Övergripande åtgärdsmål: Fastigheten utnyttjas utan risk för människors hälsa, bär och grönsaker ska kunna odlas Mätbart mål: < KM

6 Saneringen Rutor > MKM körs till deponi
Övriga rutor medelvärdet under KM, till bullervall Återfyllnad med rena massor Miljökontroll vid ebh: Provtagning schaktvägg/schaktbotten < KM

7 Återvinning av avfall för anläggningsändamål
Föreskrifter i Dp att en bullervall ska anläggas, behov finns, syftet uppfyllt? Ca 950 m3 förorenade massor ska användas, behov 4000 m3 Medelhalten i de förorenade massorna < KM (undantag Cu 169 mg/kg TS) Förenklad riskbedömning har utförts Ringa eller ej? Se kap 7 tabell 2 NV 2010:1 samt bilaga 2

8 Forts förenklad riskbedömning
Utgått från aktuella exponeringsvägar (ej intag av dricksvatten, ej intag växter, ej inandning av ånga) Styrande för riktvärdena ex. Cu ej hälsorisk utan skydd av markmiljö styrande m m Laktester har genomförts L/S 2 och L/S 10, höga Kd-värden > NV:s värden d v s lakar lite medför liten spridning Skyddsåtgärder bullervall: Rena massor ovanpå, textilduk, inga ätbara växter

9 Återfyllnad ska ske med rena massor.
Verksamheten ska bedrivas och slutrapporteras i huvudsaklig överensstämmelse med ingivna anmälningshandlingar samt tillhörande kompletteringar. Vid upptäckt av förorening i samband med miljöinventering eller rivning av byggnader och anläggningar ska miljö- och hälsoskyddsförvaltningen omgående underrättas. Vid kontroll av schaktbotten och schaktvägg ska analysen av kvicksilver möjliggöra att halten kan jämföras med det generella riktvärdet för känslig mark på 0,25 mg/kg TS. Återfyllnad ska ske med rena massor. Eventuell grävning, schaktning, ledningsdragning eller flytt av avfallsmassor från bullervallen får inte göras utan föregående skriftligt meddelande till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Jordhögen, PG26, får ej användas för återvinning i bullervallen. Massorna från jordhögen ska transporteras bort till godkänd mottagare. Miljö- och konsumentnämnden beslutar att sända ovanstående beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistret vad gäller punkt 5. Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9, 15, 19, 21, 22 § och 2 kap 3, 7 § samt 10 kap 1 § (i dess lydelse före den 1 augusti 2007) miljöbalken.

10 Skäl för beslut Enligt miljöbalkens mål (1 kap 1 §) ska en hållbar utveckling främjas genom bland annat att följa de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap miljöbalken. Den som vidtar en åtgärd skall vidta skäliga försiktighetsmått och begränsningar för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön. Samtliga bestämmelser i miljöbalken ska tillämpas så att miljöbalkens mål och syfte uppnås på bästa sätt. När det råder tveksamhet om vad som ska beslutas bör miljökvalitetsmålen vara vägledande och det som gynnar hållbar utveckling väljas.1 1Miljömålspropositionen 2000/01:130 och miljöbalkspropositionen 1997/98:45 Miljökvalitetsmålet en Giftfri miljö bör i ett generationsperspektiv enligt prop. 2004/05:150 innebära bland annat att halterna av ämnen som förekommer naturligt i miljön är nära bakgrundsnivåerna och att halterna av naturfrämmande ämnen i miljön är nära noll och deras påverkan på ekosystemen försumbar. Vidare anges att all fisk i Sveriges hav, sjöar och vattendrag ska vara tjänlig som människo­föda med avseende på innehållet av naturfrämmande ämnen samt att den sammanlagda exponeringen i arbetsmiljö, yttre miljö och inomhusmiljö för särskilt farliga ämnen är nära noll och för övriga kemiska ämnen inte skadliga för människor. Dessutom ska förorenade områden vara undersökta och vid behov åtgärdade.

11 Forts skäl för beslut Förorenade massor från jordhögen (PG26) innehåller bly (210[1]/81,7[2] mg/kg TS), kadmium (0,39/0,965 mg/kg TS), koppar (790/201 mg/kg TS) samt zink (310/346 mg/kg TS). Då både bly och kadmium är så kallade utfasningsämnen anser miljö- och konsumentnämnden att massorna från jordhögen ej är lämpliga att använda i bullervallen. Miljö- och konsumentnämnden anser generellt att det är tveksamt att använda massor från förorenade områden för utfyllnad. Vad gäller ovanstående massor i jordhögen så överskrids riktvärdet för känslig markanvändning och bakgrundshalten för bly och kadmium. Bakgrundshalten[3] för bly antas vara 25 mg/kg TS vilket motsvarar 90-percentilen av uppmätta bakgrundshalter i osorterade jordarter i tätorter. Med en samlad bedömning utifrån miljöbalkens regler, gällande miljökvalitetsmål och ett allmänt risktänkande bedömer miljö- och konsumentnämnden att användandet av massor från jordhögen (PG26) i bullervallen är olämpligt. [1] Värdet taget ur tabell 2 ur ”Översiktlig miljöteknisk markundersökning i anslutning till stolpladan” daterad den 27 oktober 2005 [2] Värde taget från tabell på sidan 9 i ”Kompletterande markundersökning och anmälan om sanering i Kv Översten, Västerås” daterad den 9 december 2009 [3] Naturvårdsverket, rapport 4640 – Bakgrundshalter i mark. Halter av vissa metaller och organiska ämnen i i jord i tätort och på landsbygd

12 Tips: Ledig tjänst på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås
Tips: Ledig tjänst på miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Västerås! Tyngdpunkt på förorenade områden, sök den! STADEN UTAN GRÄNSER Vision 2026 Anna Karlsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Tel:


Ladda ner ppt "Västerås stad, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen"

Liknande presentationer


Google-annonser