Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hygienrutiner i förskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hygienrutiner i förskolan"— Presentationens avskrift:

1 Hygienrutiner i förskolan
Hygienrutiner och egenkontroll enligt miljöbalken i förskolan Fredrik Haux utredare hälsoskydd och smittskydd Socialstyrelsen. Vem jag är Jag ska prata om projektet hygien i förskolan men även om egenkontroll i förskolan 1

2 Miljöbalken Miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter Olägenhet för människors hälsa är en störning som medicinsk eller hygienisk kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig Miljöbalken 1 kap 1 § och 9 kap 3 § Människors hälsa ska Skyddas mot skador och olägenheter Olägenhet är en störning som kan påverka hälsan negativt Miljöbalken är barnens arbetsskyddslagstiftning Miljöbalken gäller på förskolorna för barnen, den är till för att skydda barnen. Personalen har motsvarande skydd genom arbetsmiljölagstiftningen. Det som är bra för barnen är också nästan alltid bra för personalen. Det är viktigt att komma ihåg att barn är mycket känsligare än vuxna. Deras immunförsvar är inte lika utvecklat som hos en frisk vuxen person, de växer och utvecklas, vilket gör att de har en snabbare/oftare celldelning vilket innebär att en störning är större risk för att den sker just när cellerna delas, vilket kan leda till cancer längre fram i livet. Ej smittskyddslagstiftningen! Portalparagrafen, 1 kap 1§ - miljöbalken ska tillämpas så att människors hälsa skyddas mot olägenheter. Olägenhet: En störning som ur medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig. Ingår att inom tillsynen se till att en god hygienisk standard upprätthålls. Några specifika smittskyddsparagrafer fördes över från smittskyddslagen 2004 eftersom vissa objektsburna smittor har stark koppling till olägenhetsbegreppet i miljöbalken. Objektsburen smitta = alla smittor som kan spridas mellan objekt och människa, tex livsmedel, alla typer av djur, kyltorn, vattenanläggningar etc. Miljöbalken – enbart sällskapsdjur. Övriga djur tas om hand i andra lagstiftningar, livsmedel – livsmedelslagstiftningen etc. Kändaste objektburen smitta – legionella.

3 Miljöbalken gäller i förskolan
Vem gör vad enligt miljöbalken Förskolan är skyldig att känna till miljöbalken och följa lagen, bl.a. genom att ha dokumenterad egenkontroll Kommunens miljönämnd är tillsynsmyndighet över förskolorna vad gäller miljöbalken, ex inomhusmiljö, hygienrutiner m.m. (och livsmedelslagen för förskolans kök) Socialstyrelsen är tillsynsvägledande för kommunernas miljönämnder enligt miljöbalken Socialstyrelsen är tillsynsvägledande, dvs Socialstyrelsen stödjer kommunernas miljönämnder som bedriver tillsynen. Förskolorna ska känna till lagen och följa den genom bl.a. ha egenkontroll enligt miljöbalken.

4 Miljöbalken forts Kunskapskravet DVS.
”Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.” Miljöbalken 2 kap. 2 § DVS. Alla som driver en förskola är skyldig att ha tillräcklig kunskap för att skydda barnens hälsa. De som driver en förskola är skyldig att ha tillräcklig kunskap för att skydda barnens hälsa. Det går inte att säga att ”det hade jag ingen aning om”

5 Miljöbalken forts Försiktighetsprincipen DVS.
” Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska utföra de skyddsåtgärder, utföra de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människor hälsa eller miljön” Miljöbalken 2 kap. 3§ DVS. Man måste tänka efter innan man gör något, och vidta förebyggande försiktighetsåtgärder. Den som driver en förskola måste förebygga så att barnens hälsa inte skadas eller utsätts för olägenhet. Förebyggandet bör ske både genom att lokalen är bra och framför allt att rutinerna på förskolan är bra. Förskolebarnen får inte bli utsatta för exprimentverksamhet, man måste tänka efter före innan man gör något.

6 Egenkontroll enligt miljöbalken
Den som driver en förskola ska fortlöpande planera, vidta undersökningar och kontrollera verksamheten för att motverka olägenhet för människors hälsa Miljöbalken 26 kap. 19 § Förordning (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll, Gäller för bl.a. förskolor Förskolan ska regelbundet kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljö och hälsa. Det ska vara ett förebyggande arbete. Det ska vara dokumenterat. Egenkontrollen innebär att man ska FÖREBYGGA genom att fortlöpande ska planera och kontrollera

7 Hygienrutiner Goda hygienrutiner kan leda till mindre smitta
...men egenkontroll är mer än bara hygienrutiner. Det är en pågående process som ska identifiera, förebygga och åtgärda risker Förra hösten såg vi färre infektioner i samhället. nästan alla förbättrade sin handtvätt och nös och hostade i armvecket. Några exempel på vad som kan vara goda hygienregler kommer ni att få höra i eftermiddag

8 Egenkontroll en fortlöpande process för förbättring
identifiera risker vidta fördela åtgärder ansvar kontrollera jobba utifrån undersök rutinerna Tänk efter före Upprätta rutiner Genomför Följ upp Förbättra Tänk efter före, planera. Identifiera Risk analys Vilka risker finns det, hur kan vi arbeta eller förändra vårt beteende för att undvika eller minska riskerna. Här behövs det mycket kunskap Exemplifiera Städrutiner. Vad behöver städas? Hur ofta? På vilket sätt? När? Storstädning? Varför?? Dokumentera, bra att ha i uppförljningen Upprätta rutiner Fördela ansvar Hygien rutiner Andra rutiner för att uppfylla miljöbalken Städrutiner Upphandla städning och upprätta vem som ska städa var och när och hur. Vad ska förskolepersona göra, vad ska städpersonal göra och vad ska göras vid storstädning. Handla Jobba utifrån rutinerna, genomför. Följ upp Utvärdera, på rutinbasis men även efter händelse, ex ett magsjuke utbrott Även kolla om det som är utlagt på andra ex fastighetsägare, städbolag är utfört. Fungerar vår städning bra, har något blivit sämre, kan något bli bättre. Åsikter från barn och föräldrar. Förbättra Vidta åtgärder Ändra rutiner för det som inte funkar

9 Inläsnings och vägledningsmaterial
Hygien, smittskydd och miljöbalken - objektburen smitta Smitta i förskolan, bok och utbildningsmaterial Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet MRSA i förskolan God handhygien affisch Egenkontroll – meddelandeblad Smitta i förskola – skriven i första hand för verksamhetsutövaren, bra att känna till som inspektör. Bra information från Socialstyrelsen finns i de två böckerna Smitta i förskolan och Hygien, smittskydd och miljöbalken. Meddelandebladet (på 12 sidor) om Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet Information om Legionella på Socialstyrelsens hemsida. Sådant vi tagit fram just för detta projektet. Städning och hygien – stöd till miljöförvaltningarna om hur egenkontrollen kan bedömas. Städning – tanken var att vi skulle komma med ett nytt allmänt råd kring detta. Socialstyrelsen jobbar övergripande med att se över formerna för de råd och rekommendationer vi ger. Tills vidare publicerar vi inte nya allmänna råd kring miljöbalken. Vi tog inte fram några mer smittskyddsbetonade infoblad som – När ska ens barn stanna hemma från förskolan etc eftersom vi ansåg att detta ligger utanför miljöbalken och miljöinspektörens roll att svara på den typen av smittskyddsfrågor. Vill man ta fram sådant material – ta fram tillsammans med smittskyddsenheterna inom landstingen.

10 Mycket information finns på webbplatsen
Adress direkt in på projektet på webben


Ladda ner ppt "Hygienrutiner i förskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser