Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Jag kommer i kväll att kort och översiktligt diskutera kring: Anläggningens miljökonsekvenser.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Jag kommer i kväll att kort och översiktligt diskutera kring: Anläggningens miljökonsekvenser."— Presentationens avskrift:

1 Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Jag kommer i kväll att kort och översiktligt diskutera kring: Anläggningens miljökonsekvenser och upprättad miljökonsekvensbeskrivning. Sociala konsekvenser. Behövs sådan beskrivning i detta fall? Stundande exploateringsavtal mellan kommunen och exploatören. Möte i LKF 2011-03-15 / Bo Carlsson1

2 Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) av (endast) etapp 1 MKB:n ska möjliggöra en samlad bedömning av verksamhetens inverkan på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser (5 kap. 18 § i PBL). Möjliggör MKB:n för etapp 1 denna bedömning? Redovisningen i detaljplanen ska uppfylla kraven i 6 kap. 12 § (även 7 §) Miljöbalken, vilket även omfattar åtgärder för hur skadliga verkningar ska undvikas, minskas eller avhjälpas eller för att uppfylla miljökvalitetsnorm. I MKB:n anges att åtgärder behöver utföras, men inte vilka åtgärder som kan vara lämpliga. Möte i LKF 2011-03-15 / Bo Carlsson2

3 Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Några uppenbara negativa miljöeffekter vatten och avlopp (dricksvatten och avloppsrening) trafik (framkomlighet, buller och trafikolycksrisker) Några uppenbara positiva miljöeffekter rekreation, fritid och sport Möte i LKF 2011-03-15 / Bo Carlsson3

4 Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Miljökvalitetsnormen för kustvattnet (kemisk och ekologisk status) ej uppfylld i Misterhults skärgård. Ur Naturvårdsverkets tillsynsvägledning (2010): ”Det är myndigheter och kommuner som ansvarar för att miljökvalitetsnormer följs.” ”Vid diffus miljöpåverkan kan det ibland även vara effektivt med generella krav i föreskrifter i stället för individuell tillsyn eller prövning. Det kan även vara lämpligt att använda sig av planeringsinstrumenten i plan- och bygglagen.” Kan vara en fråga som kommunen måste hantera (dagvatten och avlopp). Möte i LKF 2011-03-15 / Bo Carlsson4

5 Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Skapar anläggningen uppenbara (positiva och negativa) sociala konsekvenser (människors livsföring, kultur, ekonomi, psykosociala faktorer etc) i Figeholm och vilka är de i så fall? Alltmer vanligt att s.k. sociala konsekvensbeskrivningar (förkortat SKB) tas fram. Inget krav i lagstiftningen kring SKB men ”portal- paragraferna” i Plan o bygglagen samt Miljöbalken kan anses motivera SKB. PBL 1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer. Lag (1993:419). MB 1 § Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. Möte i LKF 2011-03-15 / Bo Carlsson5

6 Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatör av stor betydelse, bl.a. rörande: Vilka åtaganden från kommunen, exploatören och de framtida boende bör regleras i exploateringsavtalet? Vad bör kommunen finansiera och ansvara för framledes? Vad bör exploatören finansiera och ansvara för? Vad bör framtida boende ansvara för? Hur är tillgängligheten till områdets anläggningar för allmänheten (t.ex. kommande småbåtshamn) Många konflikter upptagna i domstol, främst rörande driftfrågorna. Möte i LKF 2011-03-15 / Bo Carlsson6


Ladda ner ppt "Fritidsanläggning i Figeholm Några tankar kring The Circle Resort Jag kommer i kväll att kort och översiktligt diskutera kring: Anläggningens miljökonsekvenser."

Liknande presentationer


Google-annonser