Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Informationsmöte om den framtida Kapitaltäckningsrapporten och den stundande Parallellrapportering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Informationsmöte om den framtida Kapitaltäckningsrapporten och den stundande Parallellrapportering."— Presentationens avskrift:

1 Informationsmöte om den framtida Kapitaltäckningsrapporten och den stundande Parallellrapportering

2 Agenda  Den framtida kapitaltäckningsrapporten –EU processen –FI-processen –Förslag till IRK-tabeller  Rapporteringens omfattning för IRK-institut  Övriga frågor

3 Huvuddragen i EU-arbetet  COREP lämnade i början av september över ett förslag till EU-gemensam kapitaltäckningsrapportering till CEBS  CEBS beslutade den 25 oktober att anta ett EU-gemensamt förslag utan ytterligare remissrunda

4 Huvuddragen i EU arbetet  Informationen i den föreslagna rapporten omfattar endast Pelare I och kan kategoriseras som ”Core” och ”Detailed” –Core är obligatoriskt för medlemsländerna –Detailed är frivilligt för medlemsländerna  Tillsynsmyndigheten har dessutom möjlighet att begära in ytterligare information

5 Agenda  Den framtida kapitaltäckningsrapporten –EU processen –FI-processen –Förslag till IRK-tabeller  Rapporteringens omfattning för IRK-institut  Vad ska rapporteras?  Övriga frågor

6 FI-processen  FI tycker att CEBS rapportförslag är bra och kommer därför till stor del att följa det när vi utformar den svenska rapporten  FI kommer dessutom att utnyttja möjligheten att lägga till information i rapporten som vi anser är nödvändiga för vår tillsyn  Kan vara svårt att redan idag veta behovet inom vissa områden: –Dessa delar kan därför initialt bli mindre/mer omfattande än det behov som kan tänkas behövas på lång sikt

7 2005 Tidplan internt arbete Feb: Förslag på kapitaltäckningsrapport, remiss 2 mån, för- beredelse av IT-system 2006 Jan: Pelare II + Stora exponeringar Kapitalbas nov/dec Hösten: Test av kapitaltäcknings- rapport på ett antal institut Mitten av nov: Marknadsrisker + Instruktioner och hänvisningar för IRK- blanketterna

8 Agenda  Den framtida kapitaltäckningsrapporten –EU processen –FI-processen –Förslag till IRK-tabeller  Rapporteringens omfattning för IRK-institut  Vad ska rapporteras?  Övriga frågor

9 Förslag till IRK-tabeller  Remisstiden på FI:s förslag till IRK-tabeller löpte ut den 21 september.  Bankföreningen (BF) inkom med följande feedback: –Bra med en EU-gemensam kapitaltäckningsrapport –Rapportering som ligger utanför Pelare I bör tas in i ett annat sammanhang –Rapporteringsinstruktioner och hänvisningar till de föreslagna blanketterna måste göras utförligare och tydligare –Parallellrapporteringen bör inte omfatta mer detaljuppgifter än nödvändigt

10 Förslag till IRK-tabeller  FI kommer att begära in information som ligger utanför Pelare I i samma sammanhang vilket även är förenligt med COREP  FI beräknar att i mitten av november kunna lämna utförligare och tydligare rapporteringsinstruktioner och hänvisningar för IRK-blanketterna  Med anledning av de förändringar som skett inom COREP samt de åsikter som framkommit vid externremissen har FI arbetat fram ett nytt förslag

11 Förslag till IRK-tabeller  Ett antal kolumn- respektive radnamn har ändrats  Följande större förändringar har skett –FI kommer inte att begära att institutet bryter ner totalt alla exponeringar i åtaganden i och utanför balansräkningen, repor och derivat –Raden Exponeringar i form av avvecklingsrisk har tillkommit –Kolumnen EAD efter nettningsavtal har utgått  Följande större förändring diskuteras –Institutet ska uppge delen motpartsrisk av EAD

12 Förslag till IRK-tabeller Modell 1Modell 2Rapportering Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 Riskklass 5 Riskklass A Riskklass B Riskklass C Riskklass 1 Riskklass 2 Riskklass 3 Riskklass 4 Riskklass 5 Riskklass A Riskklass B Riskklass C Kriterier för rangordning (lägst först): 1.PD-estimat 2.Nedre gräns för klassen 3.Övre gräns för klassen  Exempel 1: Rapportering av PD-riskklasser i mallen ”Kreditrisk IRK

13 Förslag till IRK-tabeller  Exempel 2: Vad avses med kolumnerna utflöde respektive inflöde med anledning av kreditriskskydd med substitutionseffekt? Med nedanstående exempel vill FI förtydliga om vad som avses: Ett institut har en exponering om 100 kronor under exponeringsklassen Företagsexponeringar. Institutet erhåller ett kreditriskskydd med substitutionseffekt från ett företag med ett lägre PD-estimat om 50 kronor och ett kreditriskskydd med substitutionseffekt från annat institut om 50 kronor – I ovanstående exempel blir det Totala utflödet 100 kronor och det Totala inflödet 50 kronor under exponeringsklassen Företagsexponeringar. Under exponeringsklassen institutexponeringar blir det Totala inflödet 50 kronor.

14 Förslag till IRK-tabeller  Exempel 3: Vad är det som efterfrågas under Fördelning av EAD som täcks av kreditriskskydd som påverkar LGD-estimaten? Med nedanstående exempel vill FI förtydliga om vad som avses: Ett institut har en exponering om 100 kronor. Vidare finns ett kreditriskskydd om 50 kronor i form av en fastighet och ett kreditriskskydd om 20 kronor i form av en kundfordran. I detta fall ska institutet rapportera 50 kronor under kolumnen fastighet och 20 kronor under kolumnen kundfordran.

15 Agenda  Den framtida kapitaltäckningsrapporten –EU processen –FI-processen –Förslag till IRK-blanketter  Rapporteringens omfattning för IRK-institut  Hur rapportera?  Övriga frågor

16 Rapporteringens omfattning, IRK Mallar för kapitalberäknin g LGD-mall (1 mall per exponeringsklass) Parallellrapporter ing under 2006  Konsoliderad nivå  Alla IRK- institut  Konsoliderad nivå  Alla IRK-institut Reguljär rapportering fr.o.m. 2007  Konsoliderad nivå  Solonivå  Alla IRK- institut  Konsoliderad nivå  Alla IRK-institut

17 Agenda  Den framtida kapitaltäckningsrapporten –EU processen –FI-processen –Förslag till IRK-blanketter  Rapporteringens omfattning för IRK-institut  Hur rapportera?  Övriga frågor

18 Hur rapportera?  Parallellrapportering samt Kapitaltäcknings- rapportering kommer att göras genom Periodisk inrapportering via internet  Dessutom ska vi tillhandahålla XBRL om det finns ett intresse hos er –Ej aktuellt för parallellrapportering

19 Periodisk inrapportering till FI via internet  Används idag av nära 100% av bankerna och 100% av värdepappersbolagen  Säkerhet - Påloggning med kort + kod  Kvalitet – Inbyggda kontroller och beräkningar  Möjlighet att använda transaktionsfil som alternativ till manuell registrering i elektronisk blankett  Transaktionsfil kommer så småningom även att kunna skapas i XBRL-format

20 Agenda  Parallellrapportering för IRK-institut  Den framtida kapitaltäckningsrapporten –EU processen –FI-processen –Förslag till IRK-blanketter  Hur rapportera?  Övriga frågor


Ladda ner ppt "Informationsmöte om den framtida Kapitaltäckningsrapporten och den stundande Parallellrapportering."

Liknande presentationer


Google-annonser