Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Förslag till mall för skyddsföreskrifter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Förslag till mall för skyddsföreskrifter"— Presentationens avskrift:

1 Förslag till mall för skyddsföreskrifter
Sonja Jones Miljösamordnare, tekniska kontoret Hörby kommun

2 § 1 Särskilt om vattentäktszon
Inom vattentäktszonerna får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonerna ska vara inhägnade och hållas otillgängliga för obehöriga.

3 § 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Primär skyddszon Hantering av mer än sammanlagt 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor är förbjudet. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Hantering av upp till 50 liter petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas (sekundärt skydd). För användning av petroleumprodukter för att försörja bostads- och jordbruksfastigheter med olja för uppvärmning krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor.

4 § 2 Petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor
Sekundär skyddszon Hantering av mer än sammanlagt 250 liter petroleumprodukter och brandfarliga vätskor kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Med hantering avses här inte användning i maskiners och fordons egna tankar samt transporter genom skyddszonen. Hantering av petroleumprodukter och andra brandfarliga vätskor ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas (sekundärt skydd).

5 § 3 Fordon och arbetsmaskiner
Primär och sekundär skyddszon Arbetsfordon som inte är i bruk ska vara utrustade med skyddsanordning eller placerade så att läckage till mark förhindras. Vid yrkesmässig användning av arbetsmaskiner ska saneringsberedskap upprätthållas. Tvätt av motorfordon, maskiner och förbränningsmotorer med varmvatten, högtryck eller tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt eller indirekt kan infiltrera marken är förbjudet.

6 § 4 Bekämpningsmedel Primär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden. Från förbudet undantas hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa under förutsättning att kommunala nämnden för miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan åtgärd. All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjuden. Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning som tillhandahålles av kommunens nämnd för miljöfrågor.

7 § 4 Bekämpningsmedel Sekundär skyddszon
All yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Tillstånd krävs ej för bekämpning som har karaktär av punktbehandling under förutsättning att föregående samråd hålls med kommunala nämnden för miljöfrågor om varje sådan åtgärd. Tillstånd krävs ej heller för hastigt påkommen punktsanering mot ohyra och skadedjur som innebär olägenhet för människors hälsa under förutsättning att kommunala nämnden för miljöfrågor snarast underrättas om varje sådan åtgärd.

8 § 4 Bekämpningsmedel Sekundär skyddszon
All icke yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel utomhus är förbjudet. Från förbudet undantas bekämpningsmedel enligt särskild förteckning.

9 § 5 Växtnäringsämne Primär och sekundär skyddszon
All yrkesmässig hantering av växtnäringsämne kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor för växtföljden. Anmälan ska innehålla redovisning av växtodlingsplan för området samt vilka försiktighetsmått som vidtas för att minimera risken för läckage till grundvattnet.

10 § 5 Växtnäringsämne Primär och sekundär skyddszon
Lagring av gödsel direkt på mark är förbjudet med undantag för upplag, i form av stuka i fält, på upp till tre veckor. Nya samt ändring av befintliga gödselanläggningar kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida det inte krävs anmälan eller tillstånd enligt miljöbalkens regler för miljöfarlig verksamhet.

11 § 6 Upplag av timmer Primär skyddszon
Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 mån är förbjudet. Upplag som varar mindre än 6 månader kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Upplag som är mindre än 500 m3 fub (fast mått under bark) och lagras kortare tid än tre månader är undantaget från kravet på tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att skyddsavståndet till vattentäktszon är minst 30 meter Lagring av GROT (grenar och toppar) i upplag i avvaktan på borttransport omfattas inte av kravet på tillstånd.

12 § 6 Upplag av timmer Primär skyddszon
Bevattning av timmerupplag är förbjudet. Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbud respektive tillståndsplikt

13 § 6 Upplag av timmer Sekundär skyddszon
Upplag av bark, flis, spån och timmer som varar mer än 6 mån är förbjudet. Lagring av virke för uppvärmning för husbehov är undantaget förbudet.

14 § 7 Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten
Primär skyddszon Det är förbjudet att anordna nya enskilda avlopps-anläggningar för WC och/eller BDT-vatten med grundvattnet som recipient. Nya ledningar för avloppsvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Befintliga avloppsledningar med tillhörande brunnar ska vara täta och vid behov omedelbart läggas om eller renoveras. Bästa möjliga teknik ur täthetssynpunkt ska då användas.

15 § 7 Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten
Primär skyddszon Det är förbjudet att släppa ut/infiltrera dagvatten som kan förorena vattentäkten.

16 § 7 Avledning av hushållsspillvatten och dagvatten
Sekundär skyddszon Det är förbjudet att släppa ut/infiltrera dagvatten som kan förorena vattentäkten.

17 § 8 Hantering av avfall mm
Primär skyddszon Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet. Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Trädgårdsavfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet. All nedgrävning är förbjudet. Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

18 § 8 Hantering av avfall mm
Sekundär skyddszon Deponering av snö från område utanför skyddszonen är förbjudet, med undantag för snö från vattenskydds-områdets primära skyddszon. Förvaring av avfall direkt på mark är förbjudet. Trädgårds-avfall, rena jordmassor och annat inert avfall som kan jämställas med detta är undantaget förbudet. All nedgrävning är förbjuden. Förvaring av farligt avfall utöver normala hushållsmängder kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor, såvida inte verksamheten kräver tillstånd eller anmälan enligt förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

19 § 9 Miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon Anläggning av ny miljöfarlig verksamhet som innebär risk för förorening av grundvatten får inte etableras. Övrig hantering av för grundvatten skadliga ämnen, såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet är förbjuden. Förbudet avser ej normalt hushållsbehov under förutsättning att hantering sker på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

20 § 9 Miljöfarlig verksamhet
Sekundär skyddszon För nyetablering av anmälningspliktig miljöfarlig verksam-het som innebär risk för förorening av grundvattnet, krävs tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Övrig hantering av för grundvatten skadliga ämnen, såsom impregneringsmedel, lösningsmedel eller andra hälsoskadliga eller miljöfarliga kemiska produkter, som på kort eller lång sikt kan motverka syftet med vattenskyddet kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Förbudet avser ej normalt hushållsbehov då hantering ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage kan insamlas och omhändertas.

21 § 10 Täktverksamhet, dikning, schakt- och anläggningsarbeten
Primär och sekundär skyddszon Nyetablering av täktverksamhet samt uttag av sand och grus för husbehov är förbjudet. Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning, borrningar eller liknande undersöknings-arbeten som kan påverka grundvattnet får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor.

22 § 11 Energianläggningar och enskilda vattentäkter
Primär skyddszon Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg och grundvatten är förbjudna. Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur mark kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Ändring av befintliga anläggningar kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor om ändringen kan påverka grundvattnet.

23 § 11 Energianläggningar och enskilda vattentäkter
Primär skyddszon Ny borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Borrade brunnar samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

24 § 11 Energianläggningar och enskilda vattentäkter
Sekundär skyddszon Nya anläggningar för lagring och utvinning av värmeenergi eller kyla ur berg, mark, och grundvatten kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Ny borrad brunn för vattenförsörjning kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Borrade brunnar samt energianläggningar som inte längre är i bruk ska avställas, tätas och anmälas till kommunens nämnd för miljöfrågor.

25 § 12 Transport av farligt gods
Primär skyddszon Väg och järnväg får användas för transport av farligt gods, om de är utformade så att grundvattenföroreningar undviks i samband med trafikolyckor. Vid omläggning eller anläggning av väg och järnväg som används för transport av farligt gods inom skyddszonen ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas i samma syfte. Genomfartstransport av farligt gods får endast förekomma på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar.

26 § 12 Transport av farligt gods
Sekundär skyddszon Vid omläggning eller anläggning av väg och järnväg som används för transport av farligt gods ska erforderliga skyddsåtgärder vidtas så att grundvattenföroreningar undviks i samband med trafikolyckor. Genomfartstransport av farligt gods får endast förekomma på av Länsstyrelsen rekommenderade vägar.

27 § 13 Väghållning Primär skyddszon
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Spridning av vägsalt kräver tillstånd av kommunens nämnd för miljöfrågor. Saltinblandad sand undantas från kravet på tillstånd.

28 § 13 Väghållning Sekundär skyddszon
Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet. Spridning av vägsalt kräver anmälan till kommunens nämnd för miljöfrågor. Anmälan ska innehålla uppgifter om vilken period anmälan avser samt en redovisning av var saltet avses spridas, i vilka mängder, samt vilka försiktighetsmått som vidtas för att minimera risken för läckage till grundvattnet. Saltinblandad sand undantas från kravet på anmälan.

29

30 Straffsanktioner Att starta en verksamhet utan tillstånd eller anmälan enligt bestämmelserna i 9 kap 6 § MB – otillåten miljöfarlig verksamhet enligt 29 kap 4 § MB. Att starta en verksamhet utan tillstånd eller anmälan enligt skyddsföreskrifter – förseelse mot områdesskydd enligt 29 kap 2 a § MB. Att bryta mot villkor eller en bestämmelse i det tillstånd eller i det beslut om godkännande som gäller för verksamheten och som har meddelats med stöd av MB eller skyddsföreskrifter – otillåten miljöfarlig verksamhet enligt 29 kap 4 § MB. Att sprida bekämpningsmedel utan tillstånd enligt 14 § SNFS 1997:2 - ingen sanktionsavgift (ej heller påföljd enligt 29 kap MB). Att sprida bekämpningsmedel utan tillstånd enligt skyddsföreskrifter - förseelse mot områdesskydd.


Ladda ner ppt "Förslag till mall för skyddsföreskrifter"

Liknande presentationer


Google-annonser