Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Chefsintro 15/3 JURIDIK Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Chefsintro 15/3 JURIDIK Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret."— Presentationens avskrift:

1 Chefsintro 15/3 JURIDIK Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret

2 Bestämmelser och styrdokument  Lagar  Förordningar  Föreskrifter  Allmänna råd --------------------------------------  Policys  Planer  Riktlinjer  Rutiner etc.

3 Några viktiga lagar  Kommunallagen  Förvaltningslagen  Offentlighets- och sekretesslagen  Lagen om offentlig upphandling  Centrala lagar för sakområdet (Skollagen, LSS, SoL, PBL)

4 Kommunallagen  Kommunfullmäktige  Nämnderna  Den kommunala förvaltningen  Befogenhetsregeln  Likabehandlingsprincipen  Jävsregler (jfr förvaltningslagen)

5 Förvaltningslagen  1 § - Gäller förvaltningsmyndigheternas handläggning av ärenden  3 § - Undantag i kommunallagen (tex jäv)  4 § - Serviceskyldighet  5 § - Tillgänglighet  6 § - Samverkan  7 § - Skyndsamhet (enkelt, snabbt och billigt)  8 – 16 §§ Tolk, ombud, jäv, handläggning mm  17 § Kommunikationsplikt  20 § Motivering av beslut  31 § Undantag för oreglerad kommunalförvaltning

6 Några viktiga begrepp  Myndighetsutövning  Kommunal nämnd  Delegationsbeslut  Överklaganden  Jäv  Offentlighet – allmänna handlingar mm  Sekretess  Skadestånd

7 Myndighetsutövning •Befogenhet att för enskild bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinär bestraffning eller annat jämförbart förhållande •Gynnande – betungande •Ej myndighetsutövning – tex när beslut fattas utan stöd i författning

8 Kommunal nämnd och delegation  Kommunala nämnden som myndighet  Delegation  Olika typer av beslut - Delegationsbeslut - Bemyndiganden - Särskild beslutanderätt - Verkställande beslut

9 Överklaganden •Laglighetsprövning - överklagande av ett kommunalt beslut med avseende på lagligheten. Domstolen kan bara upphäva beslutet, ej ändra. •Förvaltningsöverklagande - överklagande i sak av ett beslut som gått någon emot. Stöd för överklagandet måste finnas i författning. Överinstansen kan ändra beslutet.

10 Jäv och olika situationer 1.Sakägarjäv – angår honom/henne själv (part/besvärsrätt) 2.Intressejäv – innebära synnerlig nytta eller skada 3.Släktskapsjäv – 1 o 2 släkting eller annan närstående ---------------------------------------- 1.Ställföreträdarjäv – För AB, förening eller stiftelse 2.Tillsynsjäv – Ej tillsyn över verksamhet som själv bedriver. 3.Ombudsjäv (biträdesjäv) – ombud biträde för någon i saken 4.Delikatessjäv – Om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet

11 OFFENTLIGHET & SEKRETESS ”TVÅ SIDOR AV SAMMA MYNT”

12 Offentlighetsprincipen - tryckfrihetsförordningen (TF 2 kap 1§) • ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar” • Syftet är att via insyn och kontroll garantera: –rättssäkerheten –effektiviteten i förvaltningen –effektiviteten i folkstyret

13 Offentlighetsprincipen •§….. Allmänna handlingars offentlighet. •§….. Yttrandefrihet för tjänstemän m fl. •§….. Meddelarfrihet för tjänstemän m fl. •§….. Offentlighet vid domstolsförhandlingar. •§….. Offentlighet vid beslutande församlingars sammanträden.

14 Principer om sekretess (TF 2 kap 2 §) •1. rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation, •2. rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, •3. myndighets verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn, •4. intresset att förebygga eller beivra brott, •5. det allmännas ekonomiska intresse, •6. skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, •7. intresset att bevara djur- eller växtart.

15 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) •Förkortas ofta OSL •Gäller myndigheter •Kommuner och landsting och verksamheter under dessa är jämställda med myndigheter i vid tillämpning av bestämmelserna om offentlighet och sekretess (OSL 2 kap 2 §)

16 Hantering av allmänna handlingar •Hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar •Skyndsamhetskrav •Särskiljningskrav (diarium mm) •Krav på lättillgänglighet •Tydlighetskrav •Rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen ska säkerställas samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls

17 Registrering av allmänna handlingar Huvudregel Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet.. Undantag 1. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats. 2. Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad. Vad ska registreras? 1. datum då handlingen kom in eller upprättades, 2. diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen, 3. i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och 4. i korthet vad handlingen rör

18

19 Våra styrdokument  Lidingö stads vision  Policy  Riktlinje  Rutin  Plan  Program


Ladda ner ppt "Chefsintro 15/3 JURIDIK Johan Alfredsson Stadsjurist Stadsledningskontoret."

Liknande presentationer


Google-annonser