Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Om offentlighet och sekretess

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Om offentlighet och sekretess"— Presentationens avskrift:

1 Om offentlighet och sekretess
Utvärderingsringen 22 mars 2013

2 2 kap. regeringsformen Varje medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad Yttrandefrihet Informationsfrihet Tryckfrihet Rätt att ta del av allmänna handlingar

3 1 kap. 1 § Yttrandefrihetsgrundlagen
Varje svensk medborgare är gentemot det allmänna tillförsäkrad rätt att i ljudradio, television, och vissa liknande överföringar samt filmer, videogram, ljudupptagningar och andra tekniska upptagningar offentligen uttrycka tankar, åsikter och känslor och i övrigt lämna uppgifter i vilket ämne som helst.

4 2 kap. 1 § Tryckfrihetsförordningen
Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar.

5 Rikets finanser, penningpolitik eller valutapolitik
Rätten att ta del av allmänna handlingar får begränsas endast om det är påkallat med hänsyn till Rikets säkerhet Rikets finanser, penningpolitik eller valutapolitik Myndighets verksamhet för inspektion etc Intresset att förebygga eller beivra brott Det allmännas ekonomiska intresse Skyddet för enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden eller Intresset att bevara djur- eller växtart

6 Offentlighets- och sekretesslagens tillämpningsområde
Myndigheter Person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhet p.g.a. anställning, tjänsteplikt eller annan liknande grund Riksdagen Kommun- och landstingsfullmäktige Kommunägda företag Vissa enskilda organ

7 Vilka sekretessen gäller mot
Mot enskild Mot annan myndighet Mellan olika självständiga verksamhetsgrenar inom en myndighet

8 Vad är en handling (2:3 TF)
En framställning i skrift eller bild (vanlig handling) Upptagning som kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas endast med hjälp av tekniska hjälpmedel (upptagning)

9 Allmän handling (2:3 TF) En handling är allmän om den
FÖRVARAS hos en myndighet OCH är INKOMMEN till myndigheten ELLER UPPRÄTTAD hos myndigheten

10 Brev till befattningshavare (2:4 TF)
Brev eller annat meddelande som är ställt personligen till den som innehar befatt-ning vid myndighet anses som allmän handling, om handlingen gäller ärende eller annan fråga som ankommer på myndigheten och ej är avsedd för mottagaren endast som innehavare av annan ställning

11 Inkommen till myndighet
Vanlig handling När handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig befattningshavare tillhanda 2 kap 6 § 1 st 1 p Upptagning När annan har gjort den tillgänglig för myndigheten så att den kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas 2:6 kap 1 § st 2 p

12 Minnesanteckning 2 kap 9 § 1 st
Hos myndighet tillkommen minnesan-teckning som ej har expedierats skall ej heller efter den tidpunkt då den normalt är att anse som upprättad anses som allmän handling hos myndigheten om den icke tages om hand för arkivering

13 Handbrev 2 kap 11 § Brev, telegram eller annan sådan handling som har inlämnats eller upprättats hos myndighet endast för befordran av meddelande anses ej som allmän handling

14 Självständiga myndighetsorgan
Mellan nämnder Mellan nämnd – förvaltning Mellan nämnd - utskott

15 Upprättad hos myndighet
Expedierad Ärendet slutbehandlat Justerats/färdigställts

16 Icke allmänna handlingar
Kommunikation inom en myndighet, undantag självständig ställning Minnesanteckning, koncept ej expedierad undantag om den arkiveras Handling som kommer in eller förvaras endast som led i teknisk bearbetning Utgivning, bibliotek, allmänna databaser

17 Utlämnande av allmän handling (2:12 TF)
Allmän handling som får lämnas ut skall på begäran genast eller så snart det är möjligt på stället utan avgift tillhandahållas den, som önskar taga del därav så att handlingen kan läsas, avlyssnas eller på annat sätt uppfattas.

18 Taxa 2:13 TF Den som önskar ta del av en allmän handling har även rätt att mot fastställd avgift få avskrift eller kopia av handlingen till den del den får lämnas ut. Begäran skall behandlas skyndsamt.

19 Begäran om utlämnande (2:14 TF)
Görs hos myndighet (kommunalt företag) som förvarar handlingen Myndigheten prövar om handlingen kan lämnas ut, kan delegeras Myndigheten får inte fråga vem den sökande är eller varför den vill få ut handlingen

20 När handling inte lämnas ut
Skäl: handlingen är inte allmän eller handlingen är allmän men hemlig Grunden för att inte lämna ut en allmän handling måste återfinnas i OSL Beslutet att inte lämna ut en handling ska lämnas skriftligt åtföljt av en besvärshänvisning

21 Meddelarfrihet Regleras i 1:1 och 1:1 TF och 1:1 och 1:2 YGL samt 13 OSL Offentliga funktionärer kan lämna sekretesskyddade uppgifter för offentliggörande i tryckt skrift eller radio och TV program Sekretesskyddade handlingar med stark sekretess omfattas ej

22 Meddelarfrihetens innebörd
Förbud för myndigheten/företaget att ingripa mot missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant missbruk Myndighet får inte efterforska upphovsman eller meddelare

23 Hantering av allmänna handlingar
Myndigheten ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar Skyndsamhet vid utlämnande Allmänna handlingar ska kunna skiljas från andra handlingar Upprätthålla sekretesskydd Automatiserad behandling av uppgifter

24 En myndighet ska särskilt beakta
att enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar, att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samt att allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt TF

25 Varje myndighet ska upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar
Myndighetens organisation och verksamhet Register, förteckningar och andra sökmedel Tekniska hjälpmedel som enskilda kan använda Vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar Sekretessbestämmelser som myndigheten vanligen tillämpar Uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar/lämnar samt hur detta sker Myndighetens försäljning av personuppgifter

26 Registrering av allmänna handlingar
Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in eller upprättats Ej obligatoriskt för handlingar som inte omfattas av sekretess om de hålls ordnade Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse behöver den inte registreras eller hållas ordnad

27 Av registret ska framgå
Datum då handlingen kom in eller upprättades Diarienummer eller annan beteckning Uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare I korthet vad handlingen rör

28 Sekretessmarkering Sekretessmarkeringen ska ange tillämplig sekretessbestämmelse Datum då sekretessmarkeringen gjordes Den myndighet som har gjort sekretessmarkeringen

29 Sekretessbrytande regler 10 kap OSL
Samtycke 1 § Nödvändigt utlämnande 2 § Partsinsyn 3 § Miljöinformation 4 § Regeringens allmänna dispensmöjligheter Riksdagens allmänna dispensmöjligheter Tillvaratagande av sin rätt vid brottsmisstanke Fackliga företrädare Generalklausul 27 §

30 Överföring av sekretess (11 kap OSL)
Tillsyn och revision Disciplinansvar Forskning Direktåtkomst Fackliga förhandlingar Arkivmyndighet

31 Myndighets affärsverksamhet (19:1 OSL)
Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- och driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Exempel: förvärv, överlåterlse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänster, annan nyttighet, marknadsundersökningar, kalkyler för prissättning, planerade reklamkampanjer, förhandlingar och andra affärshändelser. Sekretesstid: högst 20 år

32 Upphandlingssekretess (19:3 OSL)
Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud offentliggörs eller beslut om leverantör eller anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts

33 Upphandlingssekretess forts
Sekretesstid: högst 20 år Beträffande handling som anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess två år samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts

34 Affärsförbindelse med myndighet (31:16 § OSL)
Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne trätt i affärsförbindelse med en myndighet om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Exempel: anbudshandlingar Sekretesstid: högst 20 år

35 Rättsliga tvister (20:9 OSL)
Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts Sekretesstid: högst 20 år

36 Fackliga förhandlingar (19:6 OSL)
Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras om uppgiften röjs. Sekretesstid: högst 20 år

37 Socialtjänstsekretess (26:1 OSL)
Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om enskilds personliga förhållanden om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Sekretesstid: högst 70 år

38 Sekretess vid kommunal bostadsuthyrning (26:11 OSL)
I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretesstid: högst 70 år

39 Sekretess i personalsocial verksamhet (39:1 OSL)
Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning elller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Sekretesstid: 50 år

40 Sekretess i personaladministrativ verksamhet i övrigt (39:2 OSL)
Sekretess gäller i övrig personal-administrativ verksamhet än som anges i 1 § för dels uppgift om enskilds hälsotillstånd dels sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende och omplacering eller pensionering av anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretesstid: 50 år

41 Personligt ansvar Tjänstefel Brott mot tystnadsplikt
Skadeståndsskyldighet

42 Tjänstefel 20:1 Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet vid myndighetsutövning genom handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år Exempel: dröjsmål med att lämna ut allmän handling

43 Brott mot tystnadsplikt 20:3 BrB
Röjer någon uppgift, som han är pliktig att hemlighålla enligt lag eller annan författning eller förordnande eller förbehåll som har meddelats med stöd av lag eller annan författning, eller utnyttjar han olovligen sådan hemlighet, dömes, om ej gärningen eljest är särskilt belagd med straff, för brott mot tystnadsplikt till böter eller fängelse i högst ett år Exempel: Röjande av sekretesskyddad uppgift

44 Skadeståndsskyldighet
Arbetstagare: För skada som arbetstagare vållar genom fel eller försummelse i tjänsten, till exempel felaktigt utlämnande av sekretesskyddad uppgift eller handling, är han ansvarig endast i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet, arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter (4:1 SKL) Styrelseledamot: I vårdplikten enligt 18:1 handelsbalken ligger krav på tystnadsplikt. Felaktigt utlämnande av sekretesskyddad uppgift eller handling kan utlösa personligt ansvar enligt 18:3 handelsbalken


Ladda ner ppt "Om offentlighet och sekretess"

Liknande presentationer


Google-annonser