Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

© VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA-planering för hela kommunen Föredrag på Kommunalteknik Örebro 11 September 2008.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "© VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA-planering för hela kommunen Föredrag på Kommunalteknik Örebro 11 September 2008."— Presentationens avskrift:

1 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA-planering för hela kommunen Föredrag på Kommunalteknik Örebro 11 September 2008

2 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Mats Johansson VERNA Ekologi AB mats@verna.se www.verna.se www.avloppsguiden.se

3 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson HÅLLBAR UTVECKLING - vad betyder det för VA- försörjningen i din kommun?

4 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Miljökvalitets- målen - vad krävs för att nå miljömålen i din kommun?

5 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson ”Ramdirektivet för vatten” 2000/60/EG (1) Vatten är ingen vara vilken som helst utan ett arv som måste skyddas, försvaras och behandlas som ett sådant.

6 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Varför planera för VA i hela kommunen? Små avlopp - stora problem! - ca 850 000 små avlopp, 1/3 direkt undermåliga - risk för grundvatten & ytvatten, övergödning Stora framtida investeringar - oavsett hur man löser va-frågan Obekväma beslut - kräver bra planeringsunderlag Möjliggöra bebyggelse – inga nya hus utan att lösa VA-frågan!

7 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA - Kommunen har många olika roller

8 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA utanf ö r kommunalt verksamhets- omr å de Vatten- tjänstlagen Miljöbalken PBL Flera lagstiftningar

9 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Kommunalt VA Vattentjänstlagen Gemensamhets- anläggningar Plan- och Bygglagen Anläggningslagen Enskilda anläggningar Miljöbalken, Allmänna råd Kommunens möjligheter att styra VA-försörjningen

10 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Kommunalt VA Gemensamhets- anläggningar Enskilda anläggningar Många olika aktörer och viljor

11 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson

12 Allmänna råd - små avloppsanordningar för hushållsspillvatten NFS 2006:7 Naturvårdsverkets tolkning av Miljöbalken Funktionskrav - Normal eller hög skyddsnivå Dimensionering för 5 pe och åretruntboende Högre reningskrav gör att traditionell teknik inte alltid kommer godkännas Nya krav på kommunens tjänstemän och nämnder

13 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Handbok – Små avloppsanläggningar Ger stöd i att tillämpa Miljöbalken och allmänna råd om små avlopp Avvägningar, kommenterade rättsfall och rekommendationer för ärendehantering Bilagor om teknik, provtagning, aktuella domar ”Ovanlig” handbok – kapitel om va- planering, angränsande lagstiftningar Regionala dialogseminarier – 400 deltagare

14 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Slutsatser från handboken om små avlopp Kommunen har rådighet! - Lagstiftningen ger kommunerna möjlighet att styra VA- och Bebyggelseplaneringen Många förvaltningar i kommunens organisation är berörda och bör medverka i planeringen Politisk förankring och resurser krävs även för att förebygga och lösa VA-problem i omvandlingsområden och utanför kommunalt verksamhetsområde

15 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Handbok om VA i omvandlingsområden - Svenskt Vatten Utveckling Lagstiftning, Planering Teknikval Målgrupp - Tekniska och VA-förvaltningar Utbildningar i höst / vår

16 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson SVUs Handbok - tre ”huvudteser” Fatta ett strategiskt beslut så tidigt som möjligt VA-planering behövs för hela kommunen – inte bara inom verksamhetsområdet Tekniken är inte problemet – det finns tekniska lösningar

17 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA-planering Förstudie - projektering - investering Bebyggelse-planering ÖP → DP → Bygglov VA-planering inom respektive linjeorganisation VA-planering baserad på helhetssyn och förvaltningsövergripande arbete Tillsynsplanering - utifrån Miljöbalken Tillsynsplanering Bebyggelse-planering VA-planering

18 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Strategiska områden för kommunens arbete – ur SVUs handbok 1. Information och kommunikation 2. Samverkan inom kommunen 3. Formulering av krav, policys och måldokument 4. Verktyg för svåra planeringssituationer

19 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Planera VA! – Rättsregler och verktyg för kommunal planering Rapport sprids i höst - www.m.lst.se Juridisk vägledning - riktad till tjänstemän och förtroendevalda Kommentarer till rättsfall etc. Exempel och verktyg

20 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Kapacitet för att åtgärda VA? Handlingsutrymme – juridiskt och politiskt Resurstillgång- pengar och kunskap Värdegemenskap mellan centrala aktörer Kommunikationsstrategier Arena för konflikthantering och deltagande Ansvarsfördelning mellan inblandade aktörer Drivande och ansvarstagande aktörer genom hela processen Storbjörk, S. & Söderberg, H. (2003) Plötsligt händer det – institutionella förutsättningar för uthålliga va-system Urban Water rapport 2003:1, www.urbanwater.org

21 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Exempel - Alingsås Aktivt arbete i Anten/Mjörn-kommittén - 18 år med samverkan kring åtgärder för att förbättra vattenkvalitén Kommunal VA-strategi - antagen av KF 2006, tydliggör nämnders och förvaltningars roller och ansvar - pekar ut prioriterade områden Strategin ska vara underlag vid revidering av ÖP Nya riktlinjer för enskilda avlopp hög/normal nivå – antagna av MHN dec 2006

22 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Norrköpings arbete – små avlopp VA-utbyggnad Förvaltningsövergripande arbete - VA-rådgivningsprojekt Kretsloppskrav för enskilda avlopp - antagna i MHN Riktlinjer för urinsortering i tätort – KF uppdrag till Bygg- och miljöskyddsnämnden Kommunal organisation för återföring av humanurin – Avfallsplan/renhållningstaxa Entreprenörsutbildning - ihop med branschorganisationen ME

23 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA-rådgivning Lägesrapport 1976 Lägesrapport 1988 Lägesrapport 1995 Lägesrapport 2001 Läget 2007 ? Utredning olösta VA-frågor Prioriteringar VA-gruppens bildande Ledningsgruppen för vattenfrågor VA-gruppenÖvergödnings- gruppen Dagvatten- gruppen ”All samlad bebyggelse skall ha….. ……löst VA-frågan till år 2000”

24 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Råd till VA-planerare Först: Arbeta förvaltningsövergripande! Fokus på planeringsprocessen! Bestäm vad ni vill med planeringen! Lär av egna och andras erfarenheter Politisk förankring! Därefter: Välj lämpliga planeringsverktyg! Besluta om teknisk lösning först när strategiska vägval gjorts

25 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Översiktsplan / Vattenplan Fördjupad Översiktsplan för ett område Kustplan Detaljplan för ”VA-problemområde” Riktlinjer / policys för små avlopp utifrån nya Allmänna råd Avfallsplan Föreläggande från LSt utifrån §6 VTL Osv. Var ska man börja…?

26 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Visioner & mål Planer Strategier Policys Åtgärdsplaner Vägledning & information Osv… Det finns många olika typer av styrdokument… VAD BEHÖVS I DIN KOMMUN?

27 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Använd hela verktygslådan! Arbeta proaktivt! Förankring!

28 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Vägen från VA-problem till fungerande VA-lösningar Tekniken är inte hindret … … utan vägen fram till ett väl förankrat beslut!

29 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson

30 Frågor & Synpunkter? Kontakta gärna mig mats@verna.se

31 © VERNA Ekologi AB – Mats Johansson Svår fråga = innebär obekväma beslut Kommunen har rådighet Helhetssyn - VA- & Bebyggelseplanering Förvaltnings- och nämndövergripande arbete Återföring av växtnäring = reduktion! Goda exempel och bra information behövs Mina käpphästar


Ladda ner ppt "© VERNA Ekologi AB – Mats Johansson VA-planering för hela kommunen Föredrag på Kommunalteknik Örebro 11 September 2008."

Liknande presentationer


Google-annonser