Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

VA-PLANERING I ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "VA-PLANERING I ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund."— Presentationens avskrift:

1 VA-PLANERING I ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund

2 Syfte med dagen •Ge ökad kunskap och inblick i VA- frågor för Härjedalen •Skapa dialog och samverkan •Få input för det fortsatta arbetet med ”Vatten och avloppsplanen”

3 Fiskeplanen LIS (Landsbygdutveckling i strandnära områden) Hög skyddsnivå (små avlopp) Vatten och avloppsplan Vattenskyddsområden Vattenprojektet Bakgrund

4 Dagordning • Inledning: Syfte med dagen. • VA-försörjningen i Härjedalen Befintliga förhållanden Gällande mål och styrande dokument • Den kommunala spelplanen: Lagar, myndighetskrav Roller inom och utom VO Kostnader, intäkter, taxa Organisationsformer (GA, enskild, VO) • VA-planarbetet • Grupparbete : Vilka ställningstagande ska styra VA-planeringen och hur ska prioriteringar göras? • Prioriteringsgrunder miljö- och hälsobehov, risker, översikts- och utvecklingsplaner, etc • Strategiska vägval organisationsformer, finansiering, taxefrågor, etc • Riktlinjer/ambitionsnivå för VA-verksamheten dag- och dränvattenhantering, enskilda avlopp, hantering av avloppsfraktioner, resurshushållning, information och förankring

5 Kommunala VA verk

6 Problemområden Messlingen Nysätern Skärsjövålen Kåvan Slagavallen Fjällnäs

7 VA-försörjning i Härjedalen Mål och styrande dokument i Härjedalens kommun Härjedalen 2020 Vision: - I Härliga Härjedalen finns livskraft, äkthet och närhet. Övergripande mål:- Kommunen och näringslivet skall samverka. Aktiva insatser skall göras för att stimulera till nyetableringar samt utveckling av befintliga företag. - Kommunen skall ständigt arbeta för bättre infrastruktur. - Kommunen skall växa - flera skall flytta in än ut. Övergripande miljömål  Allt vatten i Härjedalens kommun ska vara tjänligt och skyddas mot negativ påverkan.  Energianvändningen ska vara effektiv och förnyelsebara resurser ska användas i högre utsträckning.  Avfall ska hanteras så att återanvändning/återvinning optimeras. Miljöpolicy 2002-11-25  Sträva efter att hushålla med råvaror, energi, vatten och andra naturresurser.  Verka för att bevara våra värdefulla tillgångar i form av ren luft, mark och vatten samt den biologiska mångfalden och kulturlandskapet.  Arbeta med miljöfrågor och sträva mot ständiga förbättringar och förebygga föroreningar som en naturlig del i vår verksamhet Policy för enskilda avlopp  Endast i sista hand kan WC-avlopp i form av sluten tank komma i fråga

8 VA-försörjning i Härjedalen Mål och styrande dokument i Härjedalens kommun Översiktsplan för Härjedalens kommun antagen 2004-09-20.  God planberedskap och investera i VA-system för att underlätta fortsatt utveckling  Brist på kapacitet i de kommunala VA-anläggningarna får inte utgöra hinder för fortsatt tillväxt av turismen Fördjupade översiktsplaner Detaljplaner Vemdalen Björnrike 2008 Funäsdalen-Ljusnedal 2009 Tänndalen 2010 Lofsdalen-Glöte 2012? Ramundberget-Bruksvallarna 2013?

9 Den kommunala spelplanen Lagar och myndighetskrav •Miljöbalken •Plan- och bygglagen, PBL •Lagen om allmänna vattentjänster •Allmänna råd om små avloppsanläggningar för spillvatten •Allmänna bestämmelser för brukande av kommunens vatten- och avloppsanläggning (ABVA) •EU:s vattendirektiv •Allmänna råd om försiktighetsmått för dricksvatten •Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd •Avfallsförordningen •Anläggningslagen

10 Den kommunala spelplanen VA-försörjning är ett kommunalt ansvar Vattenförsörjning Avloppsförsörjning Dagvattenhantering ….men inte nödvändigtvis VA-huvudmannens ansvar

11 Den kommunala spelplanen § 6 i lagen om allmänna vattentjänster säger: Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver anordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall kommunen 1.bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas, och 2.se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i verksamhetsområdet genom en allmän va-anläggning. Kommunen kan inte förutsätta andra lösningar Kommunen får inte åberopa ekonomiska hinder

12 Den kommunala spelplanen Förhållanden inom verksamhetsområde •Vattentjänstlagen gäller •Kommunen skyldig att ordna med VA-försörjningen •Länsstyrelsen utövar tillsyn över att kommunerna fullgör utbyggnadskyldigheten •Avgiftsskyldighet finns, kommunfullmäktige beslutar taxa. •Organisationsformer: Allmän anläggning, Gemensamhetsanläggning Förhållanden utanför verksamhetsområde •Vattentjänstlagen gäller inte •Kommunen ej skyldig att ordna med VA-försörjning •Miljökontoret utövar tillsyn enskilda avlopp. •Organisationsformer (Enskild, Gemensamhetsanläggning) •Avgiftsskyldighet för slamtömning

13 Den kommunala spelplanen Organisationsformer för VA Enskild anläggning En va-anläggning eller en annan anordning för vattenförsörjning eller avlopp som inte är eller ingår i en allmän va-anläggning. Således en avloppsanläggning eller dricksvattenbrunn på fastighet som drivs av fastighetsägaren och där fastighetsägaren är juridiskt ansvarig. Gemensamhetsanläggning En gemensamhetsanläggning, GA, är en anläggning som har inrättats med stöd av anläggningslagen (1973:1149). För att få inrättas måste anläggningen vara av väsentlig betydelse för flera fastigheter. Allmän VA-anläggning En anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt ansvar och som har ordnats och används för att uppfylla kommuners skyldighet enligt vattentjänstlagen – Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412).

14 Den kommunala spelplanen VA-taxan Taxan består av  Anläggningsavgift  Brukningsavgift Kommunfullmäktige beslutar nivåer Avgifterna ska fördelas rättvist och skäligt Grund för avgiftsuttag är fastighetens nytta av vattentjänsten Varje område ska i princip bära sina egna kostnader Särtaxa kan (ska) tas ut

15 Planprocessen Varför en Vatten- och avloppsplan? • VA-försörjning – ett kommunalt ansvar • Normalt mycket översiktligt i den övergripande planeringen • Helhetssyn och samsyn på VA-försörjningen i hela kommunen

16 Planprocessen Kommunal Vatten- och avloppsplan ska återspeglas i: KOMMUNAL VA-PLANKOMMUNAL VA-PLAN • Översiktsplaner • Fördjupade översiktsplaner • Detaljplaner • Investerings- och reinvesteringsplaner • Exploateringsplaner • Grönplan • Verksamhetsplaner • Taxa

17 Planprocessen Vatten- och avloppsplanen som styrdokument Kommunens styrdokument för: • Planering • Resursutnyttjande • Samverkan • Långsiktighet Förvaltningsövergripande arbete! Plan – Miljö – VA-huvudman Politisk förankrat

18 Planprocessen Planbesked Antagande Upprätta planen Samråd Granskning Samrådsredogörelse Granskningsredogörelse Ansökan Förarbete Vatten och avloppsplan

19 Planprocessen Vatten- och avloppsplanen som verksamhetsstöd Prioritering områdesvis utifrån kända problem, omvandlings- och exploateringstryck, politisk vilja, miljömål, etc. Åtgärder och strategier för områden med bristfälliga enskilda avloppslösningar Budgetering av framtida utbyggnad för allmän VA-försörjning Hantering av VA-frågan i väntan på en utbyggnad Förnyelseplanering av befintliga VA-anläggningar Underlätta klimatanpassning Skapa samsyn i dagvattenhanteringen

20 Vatten- och avloppsplanen Arbetsmodell Steg 1: VA-översikt • Sammanställning av: • Omvärldsfaktorer och befintliga planer • Nuläge (VA-förhållande, Skydd vattenresurser, vattentillgångar, reservvattenförsörjning) • Förutsättningar • Framtida utveckling • Behov Steg 2: VA-policy Beslut om vilka ställningstagande som ska styra VA-planeringen och hur prioriteringar ska göras. • Strategiska vägval • Riktlinjer för VA-verksamheten • Prioriteringsgrunder

21 Vatten- och avloppsplanen Arbetsmodell Steg 3: VA-plan VA-planen utarbetas utifrån VA-översikten och VA-policyn Delas in geografiskt i fyra delplaner Tar hänsyn till: • Vattenförsörjning • Spillvattenhantering • Dag- och dränvattenhantering Steg 4: Implementering och uppföljning VA-planen implementeras i kommunens förvaltningar och åtgärderna införs i den löpande planerings- och budgetprocessen. • VA-planen ses över och revideras kontinuerligt • Projektuppföljning

22 Vatten- och avloppsplanen Pågående arbete Steg 2: VA-policy Beslut om vilka ställningstagande som ska styra VA-planeringen och hur prioriteringar ska göras. • Strategiska vägval • Riktlinjer för VA-verksamheten • Prioriteringsgrunder •Vilken förnyelsetakt för VA-ledningar behövs för en ekonomiskt hållbar utveckling? •Hur ska VA-utbyggnaden finansieras? •Vilka kriterier ska tillämpas vid utvidgning av VO för den allmänna anläggningen? •Vilka principer för en hållbar dagvattenhantering ska tillämpas i bebyggelseplaneringen? •Hur ska VA-frågan hanteras i väntan på en utbyggnad av allmän anläggning? •Hur ska tillsyn enligt miljöbalken bedrivas? •Vilka kriterier ska tillämpas vid valet mellan småskaliga och storskaliga VA-lösningar? •Ska utveckling av nya tekniska lösningar för enskild VA-försörjning stimuleras? •Hur ska fastighetsägare motiveras att ta ansvar för sin egen enskilda VA-anläggning? •Hur ska information till fastighetsägare och allmänhet planeras?

23 Fall 4 Vad ska vi prioritera att åtgärda först och varför (vilka kriterier styr oss)? Hede VänsjöFjällnäs Slagavallen Nytt område


Ladda ner ppt "VA-PLANERING I ETT KOMMUNALT PERSPEKTIV Pär Olofsson Cilla Gauffin Kjell Jonsson Jens Östlund."

Liknande presentationer


Google-annonser