Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikation."— Presentationens avskrift:

1 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikation

2 Landstingsstyrelsens förvaltning Varför kriskommunikation? Allmänheten, landstingets politiska ledning, medarbetare och samverkande ska få en korrekt bild av landstingets arbete, planer och andra aktiviteter. Informationstrycket från allmänhet och anhöriga kan minskas när de får korrekt information genom tillgängliga kanaler.

3 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikation Kriskommunikationen är en förlängning av vårt vanliga kommunikationsarbete. Den ska så långt som möjligt följa vanliga rutiner och använda inarbetade kanaler.

4 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikation Kriskommunikationen är även, både vad gäller organisation och budskap, en integrerad del av krishanteringen. Den ska därför kopplas till, och koordineras med, övrig krishantering.

5 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen En del krishanteringsplanen. Beskriver bland annat ansvarsfördelning, prioriterade målgrupper, prioriterade kanaler, samt kommunikationens roll i krishanteringsarbetet.

6 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen SLL har alltid ett ansvar att informera externt (allmänheten, andra samhällsfunktioner m fl) och internt (politiker, medarbetare) om landstingets sjukvårdsinsatser och organisation, kollektivtrafiken, samt landstingets övriga verksamhet och ansvarsområden.

7 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Denna informationsskyldighet gäller även under kriser. Kommunikationen måste fungera oavsett om krisen påverkar landstingets verksamheter (till exempel vård eller kollektivtrafik), eller om det t ex rör sig om en förtroendekris då möjligheterna att fungera normalt sätts på prov.

8 Landstingsstyrelsens förvaltning Ansvar och samverkan Ansvaret för kommunikationen, liksom krishanteringen, är direkt kopplat till det ansvar som en organisation (nämnd, styrelse, förvaltning, bolag) har under normala omständligheter.

9 Landstingsstyrelsens förvaltning Ansvar och samverkan Alla delar av SLL har därmed ett eget ansvar att hantera krisen, inklusive kriskommunikationen, i enlighet med de centrala och lokala planer som gäller för var och en av dem. I det ansvaret ingår att budskap och kommunikation ska samordnas.

10 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Liksom under normala omständigheter kommunicerar SLL:s centrala funktioner (LS/LSF och HSN/HSF) utifrån sina egna perspektiv (t ex som sjukvårds- eller trafikhuvudmann, smittskyddsansvarig, ägare o dyl).

11 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Både externa entreprenörer och SLL:s verksamheter i egen regi kommunicerar sina egna aktiviteter och perspektiv inom respektive ansvarsområde.

12 Landstingsstyrelsens förvaltning Ansvar och samverkan Den kriskommunikationen ska ske i samverkan med landstingets centrala kriskommunikation, samt andra berörda bolag, förvaltningar och staber.

13 Landstingsstyrelsens förvaltning Ansvar och samverkan Det centrala kommunikationsansvaret är alltså att kommunicera utifrån ett övergripande SLL-perspektiv, samtidigt som vi ska stötta och samordna övrig kommunikation inom SLL.

14 Landstingsstyrelsens förvaltning Ansvar och samverkan I uppdraget ligger också att vi ska samverka externt, t ex genom att utbyta information och beskriva gemensamma lägesbilder, med polis, räddningstjänst, länsstyrelsen, andra landsting, MSB m fl

15 Landstingsstyrelsens förvaltning Ansvar och samverkan Det finns därför redan i normalläget olika typer av nätverk och kontakter som underlättar denna samverkan. Dessutom träffas informationsnsvariga på de olika myndigheterna och stämmer av beredskapen inför kända händelser som kan orsaka problem.

16 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen  Öppet  Korrekt  Balanserat  Tydligt

17 Landstingsstyrelsens förvaltning Kanaler Externt:  Vårdguiden  SLL.se  Medierna (i första hand TT och Radio Stockholm)

18 Landstingsstyrelsens förvaltning Kanaler Internt:  Intranäten  Chefsinfo  Samverkan och löpande kontakter med informatörer inom verksamheterna  Uppdragsguiden  Samma som de externa inklusive medier

19 Landstingsstyrelsens förvaltning Kanaler Politikerna:  Krisledningen  De politiska partiernas kanslier  Övriga interna kanaler  Övriga externa kanaler

20 Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i RKML Enligt planen kan RKML bemannas med en speciell stabsfunktion som stöttar ledningen för RKML i frågor som gäller kommunikation. Denna informationsfunktion har i uppdrag att kommunicera RKML:s beslut, samverka internt och externt.

21 Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i RKML Bemanningen avgörs i ett skarp läge av vad som behövs i det enskilda fallet (beroende på om frågan gäller t ex sjukvård, trafik, förtroendekriser o dyl), och vilka kanaler/kommunikationsvägar som är aktuella.

22 Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i RKML Rätt person och kompetens knyts altså till RKML rätt sammanhang. Denna centrala funktion kan behövas både i berget och i andra staber. Flera personer både inom HSF och LSF bör därför vara utbildade och insatta i hur RKML:s stabsarbete fungerar. Vi planerar en ny sådan utbildning.

23 Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i RKML Produktionsmöjligheterna i RKML är mycket begränsade. Vid sidan om denna centrala stabsfunktion måste det därför finnas en bemanning vid de vanliga kanalerna SLL.se, Vårdguiden, Uppdragsguiden, de olika intranäten, pressfunktionerna o dyl

24 Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikationsplanen Planen ska ses över och uppdateras. Den är inte helt tydlig vad gäller ansvarsfördelningen i den nuvarande organisationen. Det gäller t ex rollfördelningen mellan LSF och HSF.

25 Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i beredskap  Dygnet runt, året runt  Idag enbart personer knutna till LSF, men HSF bör engageras i uppdraget  Larmas av Tjänsteman i beredskap, TIB  Knyts till RKML  Men behöver därefter inte vara RKML:s kommunikationsfunktion

26 Landstingsstyrelsens förvaltning Kommunikatör i beredskap Inleder kommunikationsarbetet Ringer in hjälp om det behövs en förstärkning i t ex RKML Kan, om det är praktiskt möjligt och lämpligt, stötta kommunikationen på skadeplats eller i verksamhet som behöver hjälp

27 Landstingsstyrelsens förvaltning

28 Sammanfattning Det finns en grundplan som dock måste uppdateras. Den nuvarande organisationen är inte helt anpassad till rollfördelningen mellan LSF och HSF. HSF:s ansvar och roll bör tydliggöras och förstärkas. Det gäller även formerna för samarbetet med SL.

29 Landstingsstyrelsens förvaltning Sammanfattning RKML, i eller utanför berget, bör vara bemannat med en kommunikatörsfunktion som arbetar på RKML:s uppdrag och samordnar av kriskommunikationen Praktiskt kommunikationsarbete sker som nu i huvudsak genom ordinarie kanaler


Ladda ner ppt "Landstingsstyrelsens förvaltning Kriskommunikation."

Liknande presentationer


Google-annonser