Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tillsynsplaner Länsstyrelsens tillsyns- och stödverksamhet 2014-2019 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tillsynsplaner Länsstyrelsens tillsyns- och stödverksamhet 2014-2019 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor."— Presentationens avskrift:

1 Tillsynsplaner Länsstyrelsens tillsyns- och stödverksamhet 2014-2019 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

2 Innehåll Uppsatta mål för tillsynsverksamheten Exempel ” Målet med tillsynen ska vara att klarlägga om faktiska prestationer strävar mot de nationella målen och överensstämmer med verksamhetsmål, författningar och andra styrande dokument för verksamheten” 12

3 Innehåll En redogörelse för de underlag som används för att skapa en bild av kommunernas efterlevnad av lagen. Handlingsprogram Inträffade händelser Årsuppföljning Erfarenheter från besök Information via media eller annan part Egenkontroll Exempel ” Uppgifterna i den årliga LSO-enkäten till kommunerna, som MSB administrerar, utgör ett underlag både vid tillsynsbesök och för att uppmärksamma brister som kan kräva riktade tillsynsinsatser.” ”Annan tillsyn som kan bli aktuell är fördjupad tillsyn eller insatstillsyn om det via årsrapportering eller via annan information kommer länsstyrelsen tillkänna att det förekommer brister ute i organisationerna. ” 5

4 Innehåll Vilka faktorer som varit styrande för prioriteringen Behov pga uppmärksammade brister Rullande tidschema Tillgängliga resurser Exempel ”Enligt MSB bör varje länsstyrelse genomföra minst två tillsynsbesök per mandatperiod och kommun.” 4

5 Innehåll En redogörelse för det identifierade tillsynsbehovet Vad behöver tillsynas? Vilka kommunen behöver tillsynas och varför? 4

6 Innehåll Vilka resurser som behövs för att utföra tillsynsuppgiften Länsstyrelsen bedömer resursbehovet till 1,5 tjänst, fördelat på två till tre individer, för tillsyns- och stödverksamheten enligt LSO. Denna resurs krävs för att bedriva önskad tillsyns- och stödverksamhet enligt denna tillsynsplanering. 4

7 Innehåll Vilken kompetens som behövs för att utföra tillsynsuppgiften Exempel ”Tillsyn inom ramen för Lagen om skydd mot olyckor omfattar ungefär en halvtidstjänst.” ”… kompetensen och förmågan är god vad gller att förstå hur plitiska organisationer fungerar och att läsa av den politiska ledningens intentionen och målsättningar Länsstyrelsen behöver fortsätta viderutveckla kompetens som anknyter till specifika verksamhetsområdet LSO. 2

8 Innehåll Vilka tillsynsmetoder som kommer att användas Exempel: ”Tillsynen kan genomföras både genom platsbesök eller skriftligen.” Använda metodstöd 13

9 Innehåll Vilka kommuner som ska tillsynas När kommunerna ska tillsynas 1415 2015 2016 2017 2018

10 Innehåll Vilken inriktning tillsynen ska ha Exempel ”…huvudsaklig inriktning att följa upp de noteringar som gjordes vid förra tillsynsbesöket och kommunens bedömning av uppnådda resultat utifrån uppsatta mål i nuvarande handlingsprogram. Även frågor kring handlingsprogram inför nästa mandatperiod och övriga frågor kan diskuteras 15

11 Innehåll Behov av samordning med andra tillsynsområden Exempel Länsstyrelsens tillsyn enligt LSO ska inriktas så att den samordnas med den uppföljning som sker av kommunernas krishanteringsarbete enligt lagen (2006:554) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Andra angränsande aktiviteter är handläggning av överklaganden av kommunala nämnders beslut enligt LSO samt handläggning av inkomna remisser avseende LSO. 6

12 Innehåll Hur uppföljning och utvärdering ska genomföras Exempel Uppföljningen av genomförda tillsyns- och stödaktiviteter görs under innevarande år samt vid årsredovisningen. Utvärderingen av tillsyns- och stödaktiviteternas nytta, alltså har kommunernas förmåga inom området skydd mot olyckor förbättrats, sker normalt året efter i samband med LSO-årsuppföljningen, men kan även ske tidigare eller senare beroende på aktivitet. Utvärdering av tematillsynen, alltså har kommunernas förmåga inom aktuellt område förbättrats – Årsredovisningen alternativt Tertial 1 året efter i samband med LSO-årsuppföljningen. Utvärdering av den riktade stödinsatsen - Tertial 3 genom återkoppling från berörda kommuner, exempelvis genom frågeenkät. Uppföljningen av att tillsyn sker görs via produktionsplans- och tillsynsplansuppföljning på funktionsmöten och i tertialuppföljningen. 6

13 Innehåll Sätt att hantera avvikelser som t. ex bortfall av personal Omprioritering Låna in kompetens 0

14 Övrigt Allmänt om tillsyn Bakgrund 5 kap. 1§ Länsstyrelsens ansvar Kvalitet på tillsynverksamheten


Ladda ner ppt "Tillsynsplaner Länsstyrelsens tillsyns- och stödverksamhet 2014-2019 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor."

Liknande presentationer


Google-annonser