Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transportstyrelsens marknadsövervakning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transportstyrelsens marknadsövervakning"— Presentationens avskrift:

1 Transportstyrelsens marknadsövervakning
Heléne Jarefors, enhetschef Marknadstillsyn och marknadsövervakning

2 Bakgrund Myndigheten har i uppdrag att årligen sammanställa och avrapportera hur transportmarknaden utvecklas Föreslå åtgärder för att främja en effektiv konkurrens.

3 Varför marknadsövervakning?
Det framgår av TS instruktion Uppdrag i regleringsbrev för 2011 och 2012 Uttalade förväntningar från departement och styrelse Utgör ett underlag för TS interna resursplanering

4 Arbetsgrupp Teoridiskussioner Skrivmall Utkast Workshop
Genomförande Arbetsgrupp Teoridiskussioner Utkast Workshop Skrivmall Staffans synpunkter Vad är en relevant marknad!? Workshopen diskuterade teori och praktik, bla Staffans synpunkter på tidigare utkast Tid för avrapportering flyttades fram.

5 Rapportstruktur Varför begreppet liberalisering?
Teori marknadsanalys Marknadsmisslyckanden Regleringsmisslyckanden Etc Transportslag Godstransporter Kollektivtrafik Trafikslag Persontrafik på jvg Lokal flygtrafiktjänst Hamnar Fordonsbesiktning Taxi Varför begreppet liberalisering? Förklara mallen: förutsättningar, utveckling under året, intentionen med liberaliseringen. Indikatorer: pris och kvalitet, produktion och produktivitet, företagsutveckling, TPM och regelefterlevnad. Vi hade även med lönsamhet, men strök det i ett sent stadium. Spåren av detta syns i rapporten.

6 Trafikslagsövergripande marknader
Godstransporter på land, till sjöss och i luften Liten konkurrens mellan trafikslag på godssidan TS bör utreda hur vi i vår verksamhet kan garantera likartade förutsättningar för inte bara företag utan även trafikslag Kollektivtrafik Än så länge låg konkurrens på vad gäller lokal- och regional trafik. Interregional trafik betydligt bättre. TS ska särskilt följa tillgången till bytespunkter, förekomsten av ev. undanträngning av kommersiell trafik samt ev. utveckling av gemensamma boknings- och betalningssystem Berätta om syftet med liberaliseringen av kollektivtrafik. Nyligen gjord och reslutat är tidiga.

7 Järnvägsmarknaden Långväga persontransporter Fler aktörer
Ökning av utbud, kvalitet, service Produktivitetsökning (personkm, platskm) Godstransporter Ökad produktivitet (fler tonkm med färre anställda och färre vagnar) Ökad effektivitet (lägre priser trots höjda banavgifter) Slutsatser Konkurrensen förbättras men SJ och Green Cargo dominerar Kapacitetstilldelningsprocessen skapar konflikter Svårigheter i mätbarhet finns Mats och Heléne kommer att dra detta strax. Syftet med liberaliseringen. Konkurrenshinder: brist på rullande materiel, mer? Mätbarhet: statistik på pris och punktlighet

8 Luftfartsmarknaden Lokal flygtrafiktjänst
Konkurrens utvecklas men få leverantörer Liten marknad som gynnas av gemensam upphandling Ersättningsmodellen utgör etableringshinder Inrikesflyg Färre operatörer men utländska flygbolag träder in på marknaden Utvecklingen ställer krav på en anpassad marknadsövervakning Lokal flygtrafiktjänst. Liberaliserades 2010, flpl kan nu upphandla själva. Ny marknad. Få leverantörer: LFV och ACR. Tre är certifierade. Troligt intresse från utländska företag om det sker större upphandlingar. Ersättningsmodellen: leverantörer måste ha viss likviditet. Inrikesflyg: Tillgången till information om tillståndshavaren försvåras och finns hos annan utländsk myndighet. Inte kontroll över info, inte heller praktisk möjlighet att utöva samma tillsyn.

9 Sjöfart Utflaggningen fortsätter vilket ställer krav på TS vad gäller uppföljning och resursplanering Hamnar bör analyseras ur ett konkurrensperspektiv Monopolet på öppensjölotsning kan liberaliseras, vilket skapar en ny marknad En ny nationell strategi för svensk sjöfart Arbetet med marknadsövervakning på sjöfart är under uppbyggnad. Strukturen skiljer sig åt. Detta är mer av en inventering. Slutsatserna hamnar mer om vad TS bör lägga kraft på framöver. Hur påverkar utflaggningen den internationella konkurrenskraften? Hamnar. Utgör potentiellt en monopolsituation, kunskapen behöver förbättras. Hamnavgifterna behöver ses över. Lotsverksamhet. SOU föreslog öppning men än har inget hänt. En eventuell öppning ställer krav på TS Nationell strategi: ökad delegering av tillsyn, regelförenklingar, etc. Ställer krav på TS.

10 Vägtrafik Fordonsbesiktning Taxi Konkurrensen ökar, men långsamt
Tillgängligheten förbättras, främst i storstad Interna konkurrens-befrämjande åtgärder föreslås, bl.a. förbättrad webbrapporteringsverktyg. Taxi Tillgängligheten har ökat men priserna stigit Regelefterlevnaden tycks vara god, men mer och bättre data behövs Strategi för marknadsövervakning bör utvecklas i samverkan med andra myndigheter Besiktning. Liberaliserades 2010. Ny marknad och tidigt att dra slutsatser. AB Svensk Bilprovning har en dominerande ställning och redan genomförda investeringar. Prisnivån oförändrad, men korssubventionering kan misstänkas. Inga stationer har lagts ner. Nya har öppnats i tätorter. Taxi. Liberaliserades 1990. Relativt små inträdeskostnader. Konsolidering, fler bilar men färre företag. Fler taxibilar, men högre priser. Kvaliteten har troligen förbättrats (kortade väntetider). Data behöver kompletteras med info från andra myndigheter.

11 Tidplan och fortsatt arbete
Rapportutkast är föredraget för TS styrelse. Fastställelse i juni och därefter publicering. Årligt återkommande rapport.


Ladda ner ppt "Transportstyrelsens marknadsövervakning"

Liknande presentationer


Google-annonser