Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Transportstyrelsens marknadsövervakning Heléne Jarefors, enhetschef Marknadstillsyn och marknadsövervakning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Transportstyrelsens marknadsövervakning Heléne Jarefors, enhetschef Marknadstillsyn och marknadsövervakning."— Presentationens avskrift:

1 Transportstyrelsens marknadsövervakning Heléne Jarefors, enhetschef Marknadstillsyn och marknadsövervakning

2 Bakgrund Myndigheten har i uppdrag att årligen sammanställa och avrapportera hur transportmarknaden utvecklas Föreslå åtgärder för att främja en effektiv konkurrens.

3 Varför marknadsövervakning? Det framgår av TS instruktion Uppdrag i regleringsbrev för 2011 och 2012 Uttalade förväntningar från departement och styrelse Utgör ett underlag för TS interna resursplanering

4 Genomförande Arbetsgrupp Teoridiskussioner UtkastWorkshop Skrivmall Staffans synpunkter

5 Rapportstruktur Teori marknadsanalys Marknadsmisslyckanden Regleringsmisslyckanden Etc Transportslag Godstransporter Kollektivtrafik Trafikslag Persontrafik på jvg Lokal flygtrafiktjänst Hamnar Fordonsbesiktning Taxi Etc

6 Godstransporter på land, till sjöss och i luften Liten konkurrens mellan trafikslag på godssidan TS bör utreda hur vi i vår verksamhet kan garantera likartade förutsättningar för inte bara företag utan även trafikslag Kollektivtrafik Än så länge låg konkurrens på vad gäller lokal- och regional trafik. Interregional trafik betydligt bättre. TS ska särskilt följa tillgången till bytespunkter, förekomsten av ev. undanträngning av kommersiell trafik samt ev. utveckling av gemensamma boknings- och betalningssystem Trafikslagsövergripande marknader

7 Järnvägsmarknaden Långväga persontransporter Fler aktörer Ökning av utbud, kvalitet, service Produktivitetsökning (personkm, platskm) Godstransporter Ökad produktivitet (fler tonkm med färre anställda och färre vagnar) Ökad effektivitet (lägre priser trots höjda banavgifter) Slutsatser Konkurrensen förbättras men SJ och Green Cargo dominerar Kapacitetstilldelningsprocessen skapar konflikter Svårigheter i mätbarhet finns

8 Lokal flygtrafiktjänst Konkurrens utvecklas men få leverantörer Liten marknad som gynnas av gemensam upphandling Ersättningsmodellen utgör etableringshinder Inrikesflyg Färre operatörer men utländska flygbolag träder in på marknaden Utvecklingen ställer krav på en anpassad marknadsövervakning Luftfartsmarknaden

9 Sjöfart Utflaggningen fortsätter vilket ställer krav på TS vad gäller uppföljning och resursplanering Hamnar bör analyseras ur ett konkurrensperspektiv Monopolet på öppensjölotsning kan liberaliseras, vilket skapar en ny marknad En ny nationell strategi för svensk sjöfart

10 Fordonsbesiktning Konkurrensen ökar, men långsamt Tillgängligheten förbättras, främst i storstad Interna konkurrens- befrämjande åtgärder föreslås, bl.a. förbättrad webbrapporteringsverktyg. Taxi Tillgängligheten har ökat men priserna stigit Regelefterlevnaden tycks vara god, men mer och bättre data behövs Strategi för marknadsövervakning bör utvecklas i samverkan med andra myndigheter Vägtrafik

11 Tidplan och fortsatt arbete Rapportutkast är föredraget för TS styrelse. Fastställelse i juni och därefter publicering. Årligt återkommande rapport.


Ladda ner ppt "Transportstyrelsens marknadsövervakning Heléne Jarefors, enhetschef Marknadstillsyn och marknadsövervakning."

Liknande presentationer


Google-annonser