Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Etablering av verksamhet på järnvägsmarknaden

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Etablering av verksamhet på järnvägsmarknaden"— Presentationens avskrift:

1 Etablering av verksamhet på järnvägsmarknaden
Nils Enberg, Transportstyrelsen

2 Hur kommer man upp på spåret?
Det är denna fråga vi vill besvara, Genom att översiktligt gå igenom vilka kostnader och tidsaspekter som förknippas med marknadstillträdet. Det innefattar en genomgång av förutsättningarna från idé till plats på spåret, syftet är för TS att identifiera problemområden som bör utredas vidare och externt för att beskriva översiktligt hur det ser ut idag. Givet sådana saker som järnvägens organisation, struktur, legala förutsättningar. Om aktuella lagar, vad styr, tillstånd. Gamla SJ uppdelat: infrastruktur, järnvägsföretag, kringtjänster, Transportstyrelsen. Ett naturligt monopol, reglerat tillträde (pris, tilldelning, information). Höga bundna kostnader (tillstånd, fordon, organisation, försäkringar, säkerhetsstyrningssystem). Vilket vi senare ska titta på. Avgränsat till nya person- och godstrafikföretag som bedriver kommersiell verksamhet (dvs ej upphandlad trafik) Vi tar eventuella frågor på slutet.

3 Disposition Bakgrund och syfte Hur ser det ut?
Vad vill vi gå vidare med? Det jag ska prata om här idag är lite om bakgrund och syfte, varför vi gör det här? Sedan lite resultat, vad vi funnit, hur ser det ut? Jag avslutar med det vi ser att vi måste titta djupare på.

4 Bakgrund och syfte Transportstyrelsen ska utveckla, synas och agera inom marknadsövervakningen Transportstyrelsen måste identifiera de delar av marknaden som inte fungerar och problem som hindrar utvecklingen Generellt: Transportstyrelsens marknadsövervakning på järnvägsområdet handlar om att genom observationer från register och statistik, indikatorer, observationer från branschens aktörer och från TS marknadstillsyn , följa marknaden och identifiera förbättringsområden för att konkurrensen ska fungera bättre, att marknadstillträdet underlättas och att villkoren för de som använder transportsystemet förbättras. Därutöver TS även roll som regelgivare, tillståndsgivare, säkerhetstillsynsmyndighet för marknaden. Specifikt för rapporten: Internt/externt tryck på frågorna En genomgång för att systematiskt ringa in problemområden, sedan kan det bli aktuellt att även fånga in aktörer på marknaden för att få underlag för marknadsövervakningen. Lite om hur vi gått tillväga: intervju tillstånds- och tillsyn och godkännandepersonal, TS, genomgång av regler, TS-register. Litteraturgenomgång. Lite historik kring avregleringen, hur den är beskaffad (marknadsbeskrivning), vad karaktäriserar denna marknad för att sedan redogöra för ett potentiellt scenario för ny aktör (person- eller godstrafikföretag på den kommersiella delen av marknaden)

5 Schematisk bild över marknadstillträdet i tid
Hur ser det ut? Schematisk bild över marknadstillträdet i tid Inledande fas (osäkert hur lång tid åtminstone ca 6 månader) Marknadsanalys Affärsplan Finansiering Personal Säkra tillgång fordon Tillståndsfas (ca 6-12 månader) Tillstånd Godkännande Tillträdesfas (ca 12 månader) Kapacitet och tjänster Information Avtal Biljetter Det kan variera lite i tid när dessa pågår och de kan gå in i varandra, dock totalt uppemot ca 2 år.

6 Hur ser det ut? Det tar uppemot 2 år för en ny aktör, utan fordon, tillstånd, personal eller kapacitet och tjänster att komma upp på spåret. Kapital- och teknikintensiv bransch med stora krav på specifik kunskap och kontakter (tjänster, personal, kapacitetstilldelning, fordon)= få aktörer Mycket stora osäkerheter i förväntade intäkter, risktagande Nya är hänvisade till att leasa begagnade fordon, vilket det (för persontrafikupplägg) är brist på. Det går att komma in snabbare, med s.k. ad-hoc. När det gäller fordon: tex kort om hur det ser ut mer fordon, vilka som har/hyr ut m.m. Framförallt etablerade aktörer, dock godsvagnsbolag/industri. Avställda fordon finns i registret. Osäkert om intäkter även på ett års sikt, låg investeringsvilja på de nya, ofta begagnade tåg. Personal: de flesta utbildade lokförarna tillhör ett specifikt bolag, få oberoende. Innebär att nya aktörer måste utbilda nya eller ta över från annan. När det gäller tjänster måste infrastrukturförvaltaren kontrakteras (spårinnehavaren) samt den som tillhandahåller tjänsten på dessa spår (underhåll, rangering, växling exv) = Flera aktörer: trafikverket, kringtjänster (kapacitet och själva tjänsten) =flera kontrakt. Det finns en mix av privata, statliga och kommunala aktörer som tillhandahåller kringtjänster, om utbudet fullt ut matchar efterfrågan vet vi inte idag, det vi vet är att vissa anläggningar inte är elektrifierade och mindre/nya aktörer måste köpa växlingstjänster från de etablerade för tillträde, eftersom de inte har exv diesellok avsedda för detta. Generellt finns skillnader mellan gods- och persontrafikföretag: gods i någon mån lättare att förutspå intäkter (om det handlar om vunna trafikupphandlingar) än nya persontrafikföretag.

7 Hur ser det ut? Tillstånd 6-12 300 000+ Godkännande Ca 2-mer än 12
Aktivitet Tid, månader Kostnad, SEK nya motorvagnar Kostnad, SEK begagnade, hyrda fordon Tillstånd 6-12 300 000+ Godkännande Ca 2-mer än 12 100   000+ 20 000+ Ev. konsulthjälp med tillståndsansökan, godkännande - 100 000+ Tillsynsavgift Banavgifter 4 000 000 Kommentera tabell: första delen kring myndighetsavgifter (både engångs- och årliga kostnader för ett potentiellt upplägg enligt nedan) Tabell 3: Sammanställning av tid och exempelkostnader förknippade med ett exemplifierat marknadstillträde järnvägsmarknaden (trafik med 4 lok alternativt 4 motorvagnssätt, sträcka 900 km två gånger per dygn, tre lokförare och tre ombordpersonal) Transportstyrelsens avgiftsföreskrift för järnvägsområdet, Transportstyrelsens register, Trafikverkets järnvägsnätsbeskrivning, intervju med sektion järnvägsföretag och sektion teknik järnväg, Transportstyrelsen. *I tabellen redovisas totalsummor för fordonskostnader, när det gäller hur företagen finansierar dessa kostnader finns olika lösningar med lån, kapitaltillskott m.m. Lånekostnaderna kan vara ett annat sätt att redovisa kostnaderna på, men det görs inte här.+ indikerar engångskostnad/investering, övriga poster är årliga kostnader. ** Beräknat utifrån ett upplägg enligt ovan och gällande dagens banavgifter.

8 Hur ser det ut? Fordon leasing/anskaffning - 320 000 000-400 000 000
Aktivitet Tid, månader Kostnad, SEK nya motorvagnar Kostnad, SEK begagnade, hyrda fordon Fordon leasing/anskaffning - 320 000   000 000 Försäkring Personal Kapacitetstilldelning 11 Personalkostnad/tid Kommentera tabell: andra delen kring övriga kostnader

9 Vad vill vi gå vidare med?
Fordonsförsörjningen pågår Kommersiella aktörer pågår Stockholm-Göteborg – strategier för etablering Utbud och efterfrågan på kringtjänster Arbeta för minskad osäkerhet pågår (t ex ramavtalsformer) Effektivisera Transportstyrelsens pågår tillståndsgivning Vad vill vi gå vidare? Vad gör vi redan nu? Fordonsförsörjning pågår Kommersiella aktörer Stockholm-Göteborg – strategier för etablering Utbud och efterfrågan på kringtjänster 2014 Arbeta för minskad osäkerhet (t ex ramavtalsformer) Effektivisera Transportstyrelsens tillståndsgivning

10 Slut – frågor? Rapporten finns att läsa: Nils Enberg


Ladda ner ppt "Etablering av verksamhet på järnvägsmarknaden"

Liknande presentationer


Google-annonser