Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Parkeringspolicy Helsingborgs Stad. Huvudpunkter Mål och vision Nulägesbeskrivning Åtgärdsförslag Fortsatt arbete Parkeringsnormen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Parkeringspolicy Helsingborgs Stad. Huvudpunkter Mål och vision Nulägesbeskrivning Åtgärdsförslag Fortsatt arbete Parkeringsnormen."— Presentationens avskrift:

1 Parkeringspolicy Helsingborgs Stad

2 Huvudpunkter Mål och vision Nulägesbeskrivning Åtgärdsförslag Fortsatt arbete Parkeringsnormen

3 Huvudmannaskapet kommunen – parkering på allmän platsmark t ex privata fastighetsägare – parkering på tomtmark

4 Policyn gäller hela staden men är särskilt viktig i centrum

5 Inriktningsmål 1.Uppmuntra till en hållbar bilanvändning – miljömässigt, ekonomiskt, socialt 2. Parkering för boende och besökare prioriteras framför verksamma 3. Taxan ska belöna miljöanpassade bilar 4. Taxor och tider ska signalera vilken målgrupp utbudet gäller 5.Samutnyttjande av p-anläggningar eftersträvas 6.I centrum används främst samlade p- anläggningar för att bevara kulturvärde och attraktivitet

6 Resultatmål MÅL: Prioritering av boende och besökare MÅTT: Antal p-platser i centrum för besökare Mål 2010: Ökning jämfört med 2006 Mål 2020: Ökning jämfört med 2010 1

7 Resultatmål 2 MÅL: Skapa sammanhängande reskedjor med olika transportslag MÅTT: Antal pendlarparkeringar och samåkningsplatser vid stationer och bytespunkter Mål 2010: Ökning Mål 2020: Ökning

8 Resultatmål 3 MÅL: Effektiv markanvändning MÅTT: Andelen p-platser på gatumark contra totalt p-utbud Mål 2010: Minskning jämfört med 2006 Mål 2020: Minskning jämfört med 2010

9 Resultatmål 4 MÅL: Flerbostadshus ska ha p-platser på tomtmark eller på rimligt avstånd MÅTT: Andel samlad parkering Mål 2010: Ökning Mål 2020: Ökning

10 Resultatmål 5 MÅL: Minskning av antalet p-plaster för verksamma i centrum MÅTT: Antal P-platser i centrum för verksamma Mål 2010: Minskning jämfört med 2006 m h t stadens utveckling Mål 2020: Minskning jämfört med 2010 m h t stadens utveckling

11 Resultatmålens förväntade effekter Stadens karaktär Ythushållning Trafikens omfattning Tillgänglighet Trygghet Trafiksäkerhet Miljöpåverkan

12 Resultatmålens effekter

13 Nulägesbeskrivning Cyklar Läget idag: Brist på cykelparkeringar på strategiska punkter Antalet cykelställ ökar Goda förutsättningar för fler cykelparkeringar Slutsatser För att lösa bristen krävs helhetsgrepp, där ev nya ytor och lösningar tas i anspråk Omvandling av bilparkering till cykelparkerin bör diskuteras Viktigare cykelparkeringar bör ha bevakning, låsmöjligheter m m.

14 Nulägesbeskrivning Bilar Läget idag: Parkeringen skiljer väsentligt mellan sommar och vinter Kopplingen till färjetrafiken är viktig Antalet p-platser i centrum är 5000, varav 3500 kommunala. Av de kommunala platserna är ca 600 gatuparkeringar (17%) 31% av centrums p-platser tillhör privata fastighetsägare. Det privata utbudet domineras av Knutpunkten (700 platser).

15 Nulägesbeskrivning Bilar Läget idag: Totalt 8 avgiftszoner, med avgifter 2-15 kr/tim och tider från 30 min till 72 timmar.

16 Nulägesbeskrivning Bilar Läget idag: Medelbeläggningen på parkeringarna i centrum (juli 05)

17 Nulägesbeskrivning Bilar Slutsatser Brist på boendeparkering i centrum Högre avgifter på privata parkeringar ger en överbelastning av stadens gatuparkeringar Högre beläggning på de mindre p-anläggningarna Parkeringarna i P-ledsystemet är ojämnt fördelade över centrum I flera områden (t ex Högaborg, Tågaborg) är det svårt att hitta parkering De verksammas andel av parkeringen i centrum är för hög och bör minskas och koncentreras till ett fåtal punkter i centrum Samverkan med privata aktörer kan utökas Belastningstoppar på vissa platser vissa tider Behov av fler uppställningsplatser för buss Knutpunkten ska användas som uppställningsplats för bussar

18 Nulägesbeskrivning Parkering vid bytespunkter Slutsatser En satsning på goda bytespunkter är aktuell Fler möjligheter att ställa cykeln vid busshållplatserna behövs Bytet mellan kollektivtrafik och bil bör underlättas

19 Åtgärdsförslag Parkeringen i planeringsskedet Kantstensparkering i centrum minskas till förmån för lastning, lossning, cykelparkering etc Lokalisering av verksamheter bör ske i dialog med kommunen (2 ställen!) I centrum bör främst större, sammanhållna parkeringar användas

20 Åtgärdsförslag Parkeringen i planeringsskedet I centrum bör cykelparkering prioriteras framför bilparkering Parkeringsnormen är en vägledning vid detaljplaneläggning och krav vid bygglov Där så är lämpligt bör kommun och fastighetsägare diskutera om gemensamma anläggningar

21 Åtgärdsförslag Parkeringen i planeringsskedet Cykelparkeringsnormen gör att cykeln kommer med tidigt i planeringen Parkering bör främst ordnas på tomten eller i gemensamma anläggningar Boende och besökare prioriteras. Färre p-platser för verksamma kan kompenseras med bättre kollektivtrafik och cykelmöjligheter

22 Åtgärdsförslag Parkeringen i planeringsskedet Kommunen bör samarbeta med privata aktörer för att öka samutnyttjande av parkeringar Alla bilägare som bor i centrum ska ha parkering, men får acceptera längre gångavstånd

23 Åtgärdsförslag Parkeringen i planeringsskedet Bättre balans av p-anläggningar i p-ledsystemet Kommunen utformar principer för hur p-platser och p-anläggningar ska utformas

24 Åtgärdsförslag Parkeringen i driftsskedet Förslag till zonindelning baserat på tider

25 Åtgärdsförslag Parkeringen i driftsskedet Maximal uppställningstid nu – sedan

26 Åtgärdsförslag Parkeringen i driftsskedet Förslag till zonindelning baserat på avgifter

27 Åtgärdsförslag Parkeringen i driftsskedet Gratis parkering för miljöbilar kan tillämpas under en kortare period Parkeringsutbudet bör anpassas för att bidra till hållbar bilanvändning

28 Styrmedlens effekter

29 Uppföljning Exempel på indikatorer: Andel nöjda boende och besökare Utbudet av service (handel, skolor m m) Persontäthet i tätorten Sysselsättning Omsättning i detaljhandel (sällanköpsvaror)

30 Parkeringsnormen Parkeringstalen för stadens centrala delar kan sänkas Ytterligare sänkningar av p-normen bör vara möjliga om kollektivtrafiken är mycket god i närområdet och om biltätheten ligger under stadens genomsnitt.


Ladda ner ppt "Parkeringspolicy Helsingborgs Stad. Huvudpunkter Mål och vision Nulägesbeskrivning Åtgärdsförslag Fortsatt arbete Parkeringsnormen."

Liknande presentationer


Google-annonser