Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Informationsmöte om LOU, Lagen om offentlig upphandling och Förfrågningsunderlag. Katarina Gip inköpare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Informationsmöte om LOU, Lagen om offentlig upphandling och Förfrågningsunderlag. Katarina Gip inköpare."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Informationsmöte om LOU, Lagen om offentlig upphandling och Förfrågningsunderlag. Katarina Gip inköpare

2 Lagen om offentlig upphandling •1992 kom Lagen om offentlig upphandling (LOU) •Lagen om offentlig upphandling inom områdena vatten, energi, transport och posttjänster 2007 (LUF) •Lag om valfrihet 2008 •Ny uppdatering, LOU, 15 juli 2010

3 Lagen om offentlig upphandling Vad är offentlig upphandling? •Reglerar all offentlig upphandling inom kommuner, landsting, statliga myndigheter och vissa av deras bolag •De ska följa lagen vid i stort sett all anskaffning, köp, hyra, leasing •Undantag från LOU: hyra av lokaler i befintlig byggnad

4 Lagen om offentlig upphandling De gemskapsrättsliga principerna •Likabehandlingsprincipen •Principen om ickediskriminering •Transparensprincipen •Proportionalitetsprincipen •Principen om ömsesidigt erkännande

5 Lagen om offentlig upphandling Kringlagstiftning •Avtalslagen •Köplagen •Sekretesslagen •Förvaltningslagen

6 Lagen om offentlig upphandling Några upphandlingsformer •Över tröskelvärdet: öppet förfarande, selektivt förfarande, förhandlat förfarande •Under tröskelvärdet: förenklat förfarande, urvalsförfarande •Direktupphandling (SEK 287 966 kr)

7 Lagen om offentlig upphandling För närvarande gäller följande tröskelvärden Klassiska sektorn (myndigheter) EuroSEK Varor och tjänster193 0001 919 771 Byggentreprenader4 845 00048 193 215 Försörjningssektorn (vatten, energi, transport och posttjänster ) EuroSEK Varor och tjänster387 0003 849 489 Byggentreprenader 4 845 00048 193 215

8 Lagen om offentlig upphandling Direktupphandling SEK 267 966 •Förr – handel över disk •Synnerliga skäl – brådska orsakad av omständigheter som inte kunnat förutses och inte heller beror på enheten

9 Lagen om offentlig upphandling Vad innehåller ett förfrågningsunderlag? •Anbudsinbjudan / Administrativa bestämmelser •Krav på leverantör •Kravspecifikation – krav på vara / tjänst / entreprenad •Kommersiella villkor / avtalsvillkor •Utvärderingskriterier

10 Lagen om offentlig upphandling Utvärdering Det finns två principer för prövning av anbud: 1.Lägsta pris – utvärdering sker enbart av kriteriet pris. 2.Ekonomiskt mest fördelaktiga – utvärderingen sker utifrån fler kriterier (kvalitativa kriterier) än pris som tillför beställaren ett mervärde utöver ställda krav.

11 Lagen om offentlig upphandling Exempel på utvärderingskriterier •Kvalitet •Pris •Tekniska fördelar •Leveransdag / leveranstid •Driftskostnader •Eftermarknadsservice / tekniskt stöd •Estetiska och funktionella egenskaper •Miljöegenskaper

12 Lagen om offentlig upphandling Viktning av utvärderingskriterier •Skall framgå av förfrågningsunderlaget hur de olika kriterierna ska viktas inbördes för bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga Ex. Pris 40% Kvalité 40% Leveranstid 20%

13 Lagen om offentlig upphandling Nya regler om upphandling 15 juli 2010 •Avtalsspärr •Domstolsavgörandet i mål om överprövning •Marknadsskadeavgift •Skadestånd •Inköpscentraler

14 Lagen om offentlig upphandling Var hittar ni leverantörer aktuella upphandlingar? •På kommunernas hemsidor under aktuella upphandlingar •Ni kan aktivt gå in och söka på någon av annonssidorna; www.opic.se www.allego.se www.eniroupphandling.se www.mercell.se www.e-avrop.sewww.opic.sewww.allego.se www.eniroupphandling.sewww.mercell.se www.e-avrop.se •Ni kan på ovanstående sidor prenumerera på att få uppgifter om när upphandling inom ert område är ute. På www.e-avrop.se är det gratis.www.e-avrop.se

15 Lagen om offentlig upphandling Uppföljning av avtal •Är avtalet känt inom organisationen? •Ar avroparna nöjda med avtalet? •Fullgör leverantören sina åtagande? •Fullgör köparen sina åtaganden? •Sker leverans i rätt tid? •Har uppställda mål uppnåtts? •Har förväntningarna infriats?

16 Förfrågningsunderlag Gången i en upphandling •Upphandlingen annonseras ut •Svaret på upphandlingen lämnas in •Anbudsöppning •Utvärdering av anbud •Tilldelningsbeslut •Avtalsskrivning

17 Förfrågningsunderlag Prövning av anbud sker i flera steg Kvalificeringsfasen 1.Formella krav på anbud 2.Krav på anbudsgivare 3.Krav på varan / tjänsten Utvärderingsfasen 1.Lägsta pris 2.Det ekonomiskt mest fördelaktiga

18 Förfrågningsunderlag Viktigt att tänka på vid anbudsinlämning •Lämna in i rätt tid •Att alla skall-krav uppfylls •Bifoga alla de bilagor som upphandlingen kräver •Att anbudet är undertecknat av behörig

19 Tack för mig! Katarina Gip Katarina.gip@dalsland.se 0530-189 82


Ladda ner ppt "Välkommen till Informationsmöte om LOU, Lagen om offentlig upphandling och Förfrågningsunderlag. Katarina Gip inköpare."

Liknande presentationer


Google-annonser