Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Så går det till att göra affärer med Umeå kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Så går det till att göra affärer med Umeå kommun."— Presentationens avskrift:

1 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Så går det till att göra affärer med Umeå kommun

2 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Upphandlare Göte Jacobsson gote.jacobsson@umea.se 16 15 61 070-514 67 66gote.jacobsson@umea.se Jan Lundberg jan.lundberg@umea.se 16 15 71 070-326 71 11jan.lundberg@umea.se Pia Wangbergh pia.wangberg@umea.se 16 15 65 070-695 01 81pia.wangberg@umea.se Anders Westman anders.westman@umea.se 16 15 75 070-550 53 21anders.westman@umea.se Sven Bohlin sven.bohlin@umea.se 16 11 30 070-534 86 69sven.bohlin@umea.se Pontus Lundströmpontus.lundstrom@umea.se 16 15 62 070-690 15 62pontus.lundstrom@umea.se Anders Hugossonanders.hugosson@umea.se 16 15 64 070-611 12 01 Sofia Jonssonsofia.jonsson@umea.se 16 15 63 070-646 15 63anders.hugosson@umea.sesofia.jonsson@umea.se Upphandlingsassistent Ann-Christine Oscarsson ann-christine.oscarsson@umea.se Tjänstledigann-christine.oscarsson@umea.se Upphandlingschef Egil Nylén egil.nylen@umea.se 16 15 70 070-316 15 70egil.nylen@umea.se Upphandlingsbyrån

3 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Upphandling allt viktigare…  Leverantörer  Uppdragsgivare  Beställare  Samverkanspartners  Massmedia  Politiker  Domstol  Allmänhet

4 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Umeå kommun •Köper varor, tjänster och entreprenader för ca 2 miljarder per år •Kommunens upphandlingsbyrå har 10 anställda •Köper från ca 5000 företag/år (ca 60 % i Umeå, ca 70% i Norrland) •Intresset från utländska företag är mycket litet •Samordnar upphandlingar med kommunala bolagen samt kranskommuner

5 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se

6 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Samverkan med andra myndigheter/enheter • Kommuner inom Umeregionen • Kommunala bolagen • Region Västerbotten • Andra kommuner inom Västerbotten

7 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se De gemenskapsrättsliga principerna • Likabehandlingsprincipen - Alla leverantörer ska behandlas lika, uppfylla samma krav, ej favorisera kända företag • Principen om ickediskriminering - Inte särbehandla företag/produkt beroende på nationalitet, geografisk läge m.m. • Transparensprincipen - Upphandlingen ska präglas av öppenhet och förutsägbarhet. Det ska klart framgå vilka krav som ställs och hur anbuden värderas • Proportionalitetsprincipen - Kraven måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas • Principen om ömsesidigt erkännande - Intyg mm som utfärdats av behörig myndighet i annat medlemsland godtas även här

8 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se • konkurrensen mellan företagen ska utnyttjas till nytta för skattebetalarna och samhällsekonomin. • företagen ska ha lika förutsättningar att konkurrera • ageranden som begränsar konkurrensen ska undanröjas • det företag som säljer de efterfrågade varorna och tjänsterna mest förmånligt ska vinna. Upphandlingsregler finns till för att:

9 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Styrande regler • EU-direktiv • EG-rättsliga principerna • LOU • LUFS • LOV • Förvaltningslagen • Kommunallagen • Avtalslagen • Köplagen • Sekretesslagen • Interna regler

10 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Lagen (2007:1091)om offentlig upphandling (LOU)  Klassisk sektor – försörjningssektorerna  Tröskelvärden  Upphandlingsformer  Utvärderingsformer lägst pris, ekonomiskt mest fördelaktiga  Regler om annonsering  Regler om anbudsöppning -för sent inkommet anbud får inte tas upp till prövning  Anbudsutvärdering/tilldelningsbeslut  Underrättelse + 10 dagar - skälen för valt anbud  Upphandlingskontrakt - avtal, beställning  Överprövning/skadestånd

11 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Utgå från de behov som finns! •Vad? •Hur? •När? •Varför? Behovsanalys

12 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Vad skiljer den offentlige köparen mot den private köparen Den offentlige köparen: • måste veta precis vad den vill ha INNAN denne går ut och köper • har oftast längre beslutsprocess • är i större utsträckning bunden vid överenskommelsen vid köpet • har oftast ”ögonen” på sig vid affärsöverenskommelser • måste ta hänsyn till LOU – (positivt/negativt??)

13 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Nytt behov/ Återanskaffningsbehov Anbudsinbjudan Anbudstid Anbud inkommer Förfrågningsunderlag Anskaffningsbeslut Investeringskalkyl Marknadsanalys Anbudsprövning Anbudsutvärdering Tilldelningsbeslut Fakturering/ utbetalning Leveransgodkännande Leverans Leverantörsprövning Upphandlingen offentliggörs (annons) Avtal sluts Användning/ Förbrukning Behovsanalys/Tidplan Nulägesanalys MBL Anskaffningsprocessen Tilldelningsmeddelande

14 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se LOU:s regler om förfrågningsunderlag Definition i 2 kap. 8 § ”Med förfrågningsunderlag avses sådant underlag för anbud som upphandlande myndighet tillhandahåller leverantör” Detta innebär att underlaget ska vara • Klart och tydligt • Förutsebart och öppet • Öppet för konkurrens • Lika förutsättningar för alla • Samtliga krav skall finnas med

15 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Nej Prövning av att kraven på leverantören uppfylls. Nej Prövning av att kraven på varan/tjänsten uppfylls. Utvärderings- Metod?  Lägsta pris  Ekonomiskt fördelaktigaste anbud 2. Anbud Prövning och utvärdering av anbud 1. Anbudsgivare3. Anbuds- utvärdering Anbud/ Ansökan KONTROLLKONTROLL

16 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Upphandlingsbyråns roll • Upphandlingsprocessen • Upphandlingsjuridiken • Dokumenthanteringen • Sekretesshantering • Affärsrelation • Rådgivare • Efterlevnad av policy och regler • Samordning • Utbilda/informera om upphandlingsregler • Domstolsprocesser

17 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Upphandlingsorganisation • Ser till att de som berörs av upphandlingen är representerade • Tillför erforderlig kompetens • Olika typer av upphandlingar kräver olika gruppsammansättningar • Utser lämplig projektledare • Kunskap om regelverket (LOU) ska finnas • Sekretessfrågor gås igenom • Ser till att ansvarsfördelningen är tydlig

18 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Att tänka på vid anbudsgivning • Läs igenom förfrågningsunderlaget noggrant - Läs gärna fler gånger. Om möjligt att fler på företaget läser förfrågan, gärna med olika kompetenser. • Jämför om efterfrågad vara/tjänst stämmer med eget produktsortiment - Svara på vad som efterfrågas och inget annat • Gå igenom kvalificeringskraven • Gå igenom skall-kraven - Uppfylls kraven? Är kraven relevanta, om inte, påtala detta för köparen! • Varje skall krav måste vara uppfyllt • Kontrollera tidigare avtal/beställningar - Försök att ta reda på så mycket som möjligt om tidigare leveranser/avtal

19 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Att tänka på vid anbudsgivning • Läs igenom utvärderingskriterierna - Är det rangordnat eller viktat. Vad värdesätter köparen mest? • Begär förtydligande - Om något är oklart begär förtydligande, fråga hellre en gång för mycket än för lite • Ta upp felaktigheter och missar i förfrågningsunderlaget så fort som möjligt - Genom att informera om ev. felaktigheter i förfrågningsunderlaget i ett tidigt skede finns möjlighet att rättelse kan genomföras. • Ha förståelse för att köparen har mindre kunskap än säljaren om varan/tjänsten som skall upphandlas.

20 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Att tänka på vid anbudsgivning • Följ anvisningarna för anbudets utformning - T ex: vilket media som anbud skall lämnas, antal exemplar, sätt att lämna anbud • Kontrollera att inget skallkrav är missat - Om ett enda skallkrav är missat skall anbudet förkastas • Glöm inte underteckna anbudet • Lämna anbud i god tid • Tänk på att alla handlingar blir offentliga • Låt någon kontrolläsa anbudet innan inlämning

21 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Vanliga missar i anbud • SKV 4820 inte med eller korrekt ifylld • Anbudet inte undertecknat • Anbudet inte undertecknat av behörig person • Ej efterfrågad information med i anbudet • Pris lämnas inte enligt anvisningar • Reg.bevis och/eller årsredovisning saknas • Referenser anges på ett felaktigt sätt • Standardtexter från företagets mallar, vilket gör att uppgifter saknas eller är felaktiga • Reservationer mot bl a skallkrav • För sent inkomna anbud

22 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Bra länkar… www.e-avrop.com/umea www.allego.se www.opic.se www.kkv.se www.upphandlingsstod.se

23 SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Utbildning - seminarier • Halvdags alt. heldagsutbildning för leverantörer • Seminarium • Branschinriktade workshops Inbjudan under Q1 2011 Återkommande • Informationsträffar 3-4 ggr/år Alltid • Välkommen att besöka oss i Stadshuset/Grindstugorna


Ladda ner ppt "SLK - Upphandlingsbyrån www.umea.se Så går det till att göra affärer med Umeå kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser