Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Göteborgs universitet Upphandling och inköp 2010-09-29 - Introduktion till lagstiftningen - Upphandlingsprocessen - Ändringar i LOU - Ramavtal.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Göteborgs universitet Upphandling och inköp 2010-09-29 - Introduktion till lagstiftningen - Upphandlingsprocessen - Ändringar i LOU - Ramavtal."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Göteborgs universitet Upphandling och inköp 2010-09-29 - Introduktion till lagstiftningen - Upphandlingsprocessen - Ändringar i LOU - Ramavtal - Direktupphandlingar - Stöd till att göra bra inköp - Elias-projektet

2 www.gu.se Varför upphandling? Inte för att ställa till problem! •Lagen om offentlig upphandling (LOU) reglerar all offentlig upphandling i Sverige och gäller sedan den 1 januari 1994. En större förändring genomfördes emellertid i början av 2008. •Lagen bygger på EG-direktiv. •Gemenskapsrättsliga principer påverkar också. •GU:s skyldighet som statlig myndighet att följa LOU vad det gälller all anskaffning av produkter (varor, tjänster och entreprenader). •Få ut så mycket som möjligt för våra skattepengar och anslag. •Ta hänsyn till miljö- och sociala krav.

3 www.gu.se Introduktion till lagstiftningen •Redan på 1800-talet fanns det inom det militära bestämmelser för hur upphandling skulle gå till •Det "definitiva genombrottet" för offentlig upphandling kan dateras till 1920 års upphandlingsförordning. Svensk vara •1952 – affärsmässighet, sysselsättning •1973 – upphandlingskungörelsen, tjänster •1986 – upphandlingsförordning uppgradering •1994 – Lagen om offentlig upphandling •2008 – nya Lagen om offentlig upphandling

4 www.gu.se Regelverk offentlig upphandling •Lag (2007:1091) om offentlig upphandling - LOU •Lag (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster – LUF •Lag (2008:962) om valfrihetssystem - LOV -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •Förordning om offentlig upphandling och upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, SFS 2007:1099SFS 2007:1099 •Förordning om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt, SFS 2006:260SFS 2006:260 •Förordning om statlig inköpssamordning, SFS 1998:796SFS 1998:796 •Tillkännagivande (2008:32) av tröskelvärden vid offentlig upphandling, SFS 2008:32SFS 2008:32 •EG-direktivet för de klassiska sektorn, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EGEuropaparlamentets och Rådets direktiv 2004/18/EG •EG-direktivet för försörjningssektorerna, Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EGEuropaparlamentets och Rådets direktiv 2004/17/EG •EG-förordning om gemensam terminologi (CPV), Kommissionens förordning 2195/2002Kommissionens förordning 2195/2002 •EG-förordning om standardformulär vid annonsering, Kommissionens förordning 1564/2005Kommissionens förordning 1564/2005 •Direktiv om rättsmedel - överprövning och skadestånd, 89/665/EEG och 92/13/EEG -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- •Lag (1992:1528) om offentlig upphandling (ÄLOU)

5 www.gu.se Övrig relevant lagstiftning •Lag (1915:218) om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område (Avtalslagen) •Köplagen (1990:931) •Offentlighet- och sekretesslagen (2009:400) •Förvaltningslagen (1986:223) •Kommunallagen (1991:900)

6 www.gu.se Gemenskapsrättsliga principer •Icke-diskrimineringsprincipen •Likabehandlingsprincipen •Transparensprincipen •Proportionalitetsprincipen •Principen om ömsesidigt erkännande •LOU 1:9 Upphandlande myndigheter skall behandla leverantörer på ett likvärdigt och icke-diskriminerande sätt samt genomföra upphandlingar på ett öppet sätt. Vid upphandlingar skall vidare principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet iakttas.

7 www.gu.se GU:s Inköpspolicy, några utgångspunkter •Verksamhetens behov och mål är styrande –Anskaffning till rätt kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan –och till en kostnad som är långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktig för universitetet. –Alla inköp och alla upphandlingar skall ske i enlighet med riktlinjer och gällande lagstiftning.

8 www.gu.se Ska du köpa varor eller tjänster? Sök i Avtalsdatabasen Köp från avtalsleverantör Köp från valfri leverantör Kontakta upphandling och inköp Finns avtal? Belopp under 287 000 kr Ja Nej Ja Nej

9 www.gu.se Upphandlingsprocessen enligt oss… Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering Anbuds- öppning Kvalificering Anbuds- utvärdering Tilldelnings- beslut Avtalsspärr Avtals- tecknande LeveransUppföljning

10 www.gu.se Beställning av upphandling

11 www.gu.se Upphandlare påbörjar processen •Kontaktar beställaren •Informerar om förutsättningarna med upphandling •Beställaren informerar om beställningens syfte •Enas om tillvägagångssätt och tidplan

12 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag

13 www.gu.se Vad ska ett förfrågningsunderlag innehålla? •Del 1 Inledning och bakgrund •Del 2 Administrativa bestämmelser •Del 3 Anbudshandläggning/Tilldelning av kontrakt •Del 4 Leverantörskvalificering (krav på leverantör) •Del 5 Kravspecifikation (krav på produkt) •Del 6 Kommersiella villkor •Del 7 Bilagor

14 www.gu.se Upphandlingsförfarande – värdet styr Tröskelvärden 2010-01-01 EURO SEK Byggentreprenader4 845 00048 193 215 Varor och tjänster: - Statliga myndigheter125 0001 243 375 - Övriga upphandlande myndigheter 193 0001 919 771

15 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering

16 www.gu.se Annonsering • Annonstid under tröskelvärdet: ca 3 veckor • Annonstid över tröskelvärdet: minst 40 dagar

17 www.gu.se Annonsering •LOU 7:1En upphandlande myndighet som avser att tilldela ett kontrakt eller ingå ett ramavtal skall annonsera upphandlingen, om inte något annat följer av 4 kap. 5-8 §§.4 kap. 58 §§

18 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering Anbuds- öppning

19 www.gu.se Anbudsöppning •Den upphandlande myndigheten får inte ta del av innehållet i anbuden förrän tidsfristen för att komma in med anbud har gått ut. •Vid anbudsöppningen skall minst två personer delta. •Anbuden skall föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar vid anbudsöppningen.

20 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering Anbuds- öppning Kvalificering

21 www.gu.se Kvalificering 1.Leverantörskvalificering: Först prövas att anbuden uppfyller administrativa krav och de krav som ställs på leverantören i form av: Ekonomisk ställning •Omsättning •Balansräkning •Intyg från banker eller försäkringsbolag •SKV4820 •Årsredovisning Teknisk och yrkesmässig kapacitet •Teknisk kapacitet •Underleverantörer •Yrkeskunnande/Referenser •Kvalitet •Miljö

22 www.gu.se Kvalificering forts… 2. Krav på produkt: Kvalificerad anbud genomgår därefter en prövning av att de obligatoriska kraven på produkten är uppfyllda

23 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering Anbuds- öppning Kvalificering Anbuds- utvärdering

24 www.gu.se Utvärdering av anbud •Lägsta pris •Ekonomisk mest fördelaktigt ( t.ex. pris, kvalitet, service och support)

25 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering Anbuds- öppning Kvalificering Anbuds- utvärdering Tilldelnings- beslut

26 www.gu.se Offentlighet och sekretess vid upphandling •Huvudregeln är att s.k. absolut sekretess gäller under hela upphandlingsförfarandet enligt 19 kap. 3§ 2 stycket i Offentlighets- och sekretesslag (2009:400). •Förfrågningsunderlaget eller Ansökningsinbjudan är undantagna när de blir publika. •Brott mot tystnadsplikt regleras i 20 kap. 3 § brottsbalken och kan ge böter eller fängelse i högst ett år. •När tilldelningsbeslutet har skickats ut eller om upphandlingen har avbrutits bryts också sekretessen. Två undantag: –Sekretess till skydd för det allmännas intresse, den upphandlande myndigheten, enligt 19 kap. 3§ i Offentlighets- och sekretesslag. –Sekretess till skydd för den enskildes affärs- eller driftförhållanden, enligt 31 kap. 16§ i Offentlighets- och sekretesslag. •I övrigt gäller reglerna i 2 kap. tryckfrihetsförordningen.

27 www.gu.se Tilldelningsbeslut En upphandlande myndighet skall snarast möjligt skriftligen underrätta anbudsgivarna om de beslut som fattats om att sluta ett ramavtal eller att tilldela ett kontrakt och om skälen för besluten.

28 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering Anbuds- öppning Kvalificering Anbuds- utvärdering Tilldelnings- beslut Avtalsspärr

29 www.gu.se Avtalsspärr Möjlighet för leverantörer att ansöka om överprövning. Rätten kan besluta att upphandlingen ska rättas eller göras om. Förbud för den upphandlande myndigheten att ingå avtal. •10 dagar från det att tilldelningsbeslut skickats elektroniskt •15 dagar om beslutet skickats på annat sätt.

30 www.gu.se I praktiken Behovs- analys Marknads- analys Förfrågnings underlag Annonsering Anbuds- öppning Kvalificering Anbuds- utvärdering Tilldelnings- beslut Avtalsspärr Avtals- tecknande

31 www.gu.se Case •Avtalstecknande

32 www.gu.se Syftet med förändringarna i LOU Förhindra otillåtna direktupphandlingar! •Med direktupphandling menas ”upphandling utan krav på anbud i viss form”. Målet uppnås via nedanstående tre vägar: 1.Genom ett effektivare förfarande för prövning av offentlig upphandling. 2.Införa en sanktionsavgift (upphandlingsskadeavgift). 3.Förenkla upphandlingsförfarandet.

33 www.gu.se Nya regler i upphandlingslagstiftningen •Avtalsspärr •Möjlighet begära ogiltighet av ingångna avtal •Olika slags överprövningar - olika tidsfrister för ansökan •Upphandlingsskadeavgift på talan av Konkurrensverket •Nya upphandlingsförfaranden: konkurrenspräglad dialog och elektronisk auktion •Fasta beloppsgränser för direktupphandling •Otillåtna direktupphandlingar •Miljöhänsyn och sociala hänsyn •Åberopa annans kapacitet •Förenklad bevishantering •Köp från egna bolag •Ovanstående gäller från 2010-07-15

34 www.gu.se Ogiltighet av avtal •Ett avtal har tidigare setts som civilrättsligt bindande oavsett hur det har uppkommit mellan parterna. •Nu kan en förvaltningsdomstol ogiltigförklara en avtal om det inte har gjorts någon annonsering innan eller gjorts fel vid en förnyad konkurrensutsättning av ramavtal. •Prestationer ska återgå och om möjligt ska även förmögenhetsvärdet återställas. En leverantör som varit i god tro kan i sin tur begära skadestånd mot myndigheten. •Undantag finns från ogiltighet om det finns särskilda allmänintressen att ta hänsyn till.

35 www.gu.se Upphandlingsskadeavgift •Påförs myndigheter vid överträdelser mot LOU. •Avgiften är lägst 10.000 kronor och högst 10.000.000 kronor, dock högst 10 % av kontraktets värde. •Konkurrensverket för talan vid förvaltningsdomstol och avgiften tillfaller staten. •Obligatoriskt vid domslut, men frivilligt vid otillåtna direktupphandlingar där informationen framkommit via ”tips” eller motsvarande. •Observera! Inga centrala medel finns enligt Lars Nilsson, ek.direktör.

36 www.gu.se Konkurrenspräglad dialog •Avsikten är att skapa en flexibel procedur för särskilt komplicerade kontrakt när de normala upphandlingsformerna (öppen eller selektiv) inte räcker till. •Den upphandlande myndigheten känner ofta till vilket slutresultat som önskas, men inte hur det ska uppnås på bästa sätt i form av exempelvis finansiering, rättsfrågor eller tekniska lösningar. •Problem? Hur hålls sekretessen och vill leverantörer verkligen dela med sig utan att vara säker på att få ett avtal?

37 www.gu.se Elektroniska auktioner •Elektronisk auktion är inte ett fullständigt upphandlingsförfarande. En elektronisk auktion kan föregå tilldelningen av kontrakt där man efter bedömningen av anbuden inleder en auktion med hjälp av särskilda datasystem. •Auktionen är omvänd och syftet med auktionen är att med hjälp av nya priser eller andra matematiskt mätbara värden sålla ut det fördelaktigaste slutresultatet för den upphandlande myndigheten. •Elektronisk auktion är inte lämplig för byggentreprenader eller upphandling som förutsätter intellektuella prestationer. •Upphandlingsbolaget i Göteborgs stad har redan prövat detta på bland annat telefoni och bussdäck.

38 www.gu.se Fasta beloppsgränser för direktupphandling •Tidigare ägde varje myndighet att fritt sätta sina egna gränser. Vid GU gällde då 4 prisbasbelopp för varor och tjänster samt 10 prisbasbelopp för byggentreprenader. (Prisbasbeloppen är just nu 42.400 kronor.) •Den fasta beloppsgränsen är nu satt till 15 % av det så kallade tröskelvärdet för varor, tjänster och byggentreprenader. •Tröskelvärdet justeras vartannat år och 15 % av detta skulle just nu ligga på 287.000 kronor. •Man ska se till det totala beloppet för hela kontraktstiden. Vet man inte tiden ska man räkna med 4 år.

39 www.gu.se Otillåtna direktupphandlingar •Exempel –Ett renodlat direktköp (trots att borde ha annonserats) –Uppdelning av avtal i mindre delar –Förlängning av upphandlat avtal utan option –Avrop av varor och tjänster som inte ingår i ramavtal –Avrop från ramavtal trots att inte ursprungligen part –Anser sig inte lyda under LOU, LUF

40 www.gu.se Avbrytande av upphandling •Rättspraxis har ändrats. Ett avbrytande kan prövas i domstol enligt reglerna om överprövning och skadestånd. •Sakliga skäl för att avbryta en upphandling: –En felaktig utvärderingsmodell har använts. –Bristande konkurrens eller för få anbud. –Ändrade förutsättningar hos den upphandlande myndigheten. –Anbudens giltighetstid har löpt ut.

41 www.gu.se Miljöhänsyn och sociala hänsyn •Det införs en målsättningsbestämmelse i LOU om att miljöhänsyn och sociala hänsyn bör beaktas där upphandlingens art motiverar detta. Bestämmelsen syftar till att uppmuntra upphandlande myndigheter att utnyttja de möjligheter att ta sådana hänsyn som finns i LOU.

42 www.gu.se Uppförandekod för leverantörer – VGR, SLL, Region Skåne •Våra leverantörer (avtalspartners) ska respektera grundläggande sociala krav i sin verksamhet. Produkter som levereras till landstinget/regionen skall vara framställda under förhållanden som är förenliga med: –ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182 –FN:s barnkonvention artikel 32 –Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i tillverkningslandet –Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet Mänskliga rättigheter Leverantören ska respektera de mänskliga rättigheterna enligt FN:s definition.

43 www.gu.se Köp från egna bolag •Upphandlande myndigheter behöver inte tillämpa LOU vid köp av varor eller tjänster från bolag som de helt eller delvis äger. •Två kriterier behöver dock vara uppfyllda (Teckal-kriterierna). •1. Kontrollkriteriet: Myndigheten måste utöva samma kontroll över bolaget som utövas över den egna förvaltningen. •2. Verksamhetskriteriet: Bolaget måste bedriva huvuddelen av sin verksamhet tillsammans med den eller de myndigheter som är ägare. •En analys måste göras i varje enskilt fall om kriterierna är uppfyllda eller inte. Bestämmelserna tolkas strikt och den som åberopar dem har bevisbördan.

44 www.gu.se LOU 5 kap. – ramavtal I LOU stadgas tre olika typer av ramavtal: 1.Ramavtal med en leverantör (5.4) 2.Ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor för senare tilldelning av kontrakt är fastställda (5.6) = rangordning 3.Ramavtal med flera leverantörer där samtliga villkor för senare tilldelning av kontrakt inte är fastställda (5.7) = förnyad konkurrensutsättning

45 www.gu.se Exempel rangordning och förnyad konkurrensutsättning

46 www.gu.se Direktupphandling – att tänka på  Upphandling av lågt värde – under 287 000 kr  Där ramavtal inte finns  Både varor och tjänster •Offerter •Leveransvillkor •Betalningsvillkor •Pris •Garanti

47 www.gu.se Stöd till att göra bra inköp…

48 www.gu.se Hemsida www.ea.adm.gu.se/ upphandling eller A-Ö, sök t.ex. ”Avtalsdatabas” ”Inköp” ”Upphandling” A-Ö

49 www.gu.se Avtalsdatabas A-Ö, sök ”Avtalsdatabas”

50 www.gu.se

51 GU:s kontaktperson Vägledning till beställning Lämna kommentarer!

52 www.gu.se Miljötips vid inköp

53 www.gu.se Inköpshandboken www.ea.adm.gu.se/upphandling Tips! Sök i pdf-filen!

54 www.gu.se Inköpsnytt Prenumerera via hemsidan eller GU:s brevlistor

55 www.gu.se ELIAS – Elektroniskt Inköps och Avrops System •Bakgrund •Mål •Projektorganisation •Tidplan

56 www.gu.se Inköpsroller, exempel från en institution                      Anställd som har behov  Inköpsansvarig  Beställare  Inköpssamordnare (fakultet)

57 www.gu.se Regeringsbeslut •Regeringen har beslutat att alla statliga myndigheter (med fler än 50 anställda) ska ha infört e-handel senast 2013 •Ekonomistyrningsverket (ESV) har fått i uppdrag att leda och samordna införandet samt att göra en gemensam upphandling

58 www.gu.se Projektidé Projektet bidrar till att frigöra tid och resurser för utbildning och forskning genom att införa ett e-handelssystem samt en ny inköpsprocess.

59 www.gu.se Effektmål - Att frigöra tid och resurser för utbildning och forskning - Att kvalitetssäkra inköpsprocessen •Förenklad hantering •Bättre utnyttjande av tid •Tydlighet •Ordning och reda •Komplett arbetsflöde •Bättre uppföljning •Affärsmässighet

60 www.gu.se Tidplan •2009 –Projektstart •2010 –Kartläggning av nuvarande inköpsprocess –Reviderad inköpspolicy –Förslag till kommande inköpsprocess –Förfrågningsunderlag med GU specifika anpassningar –Avrop från avtal (tecknade av ESV) •2011 –Installation påbörjas •2012 –Införande på hela GU •2013 –Avslut och överlämning till förvaltningsorganisation

61 www.gu.se Frågor?

62 www.gu.se Hör av dig till oss! •E-post (allmänna frågor): upphandling@gu.se •www.ea.adm.gu.se/upphandling Upphandling och inköp Johan Pettersson Sussanne Hulthén Elin Alm (vikariat) Ulf Lamberg Gustav Bertilsson Uleberg (tjänstledig) Staffan Sjöholm Ulrica Carlsson Ebba Melchior Linnéa Almqvist (vikariat) Maria Hedlund (föräldraledig)

63 www.gu.se Tänkvärt ”Det är ingen rättighet att handla, däremot en skyldighet att handla på rätt sätt”


Ladda ner ppt "Www.gu.se Göteborgs universitet Upphandling och inköp 2010-09-29 - Introduktion till lagstiftningen - Upphandlingsprocessen - Ändringar i LOU - Ramavtal."

Liknande presentationer


Google-annonser