Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad Maja Ohlsson och Jörgen Larzon 19 september 2013.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad Maja Ohlsson och Jörgen Larzon 19 september 2013."— Presentationens avskrift:

1 Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad Maja Ohlsson och Jörgen Larzon 19 september 2013

2 Det prioriterade målet pekar på att vi ska ställa krav som underlättar för de göteborgare som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. Här blir upphandling med social hänsyn ett verktyg! Prioriterade målgrupper Ungdomar Personer med funktionsnedsättning Utrikes födda Arbetsmarknadsmålet

3 Upphandling av tjänster med social hänsyn ska öka. Uppdrag Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn. Åtgärd för ökad måluppfyllelse En stödfunktion inrättas på UHB som ska ge efterfrågat stöd, visa på arbetsmetoder samt följa upp arbetet. Den ska stödja: förvaltningar, bolag och näringsliv. Upphandlingsbolaget – processägare av upphandlingsmålet. Upphandlingsmålet

4 Stödfunktionen ska arbeta fram en modell för Göteborgs Stads arbete med sociala hänsyn i offentlig upphandling i samverkan med stadens organisationer, marknaden/branscher och samverkansparter. Ge stöd under hela upphandlingsprocessen hos upphandlande parter samt ansvariga för deltagare som tillhör de prioriterade målgrupperna. Pilotprojektet kommer specifikt att fokusera på: Anställning- och sysselsättningsmöjligheter Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Pilotprojektets syfte och mål

5 Stöd i upphandlingen till: upphandlande förvaltningar och bolag branscher och leverantörer de som är ansvariga för deltagare i de prioriterade målgrupperna. Samordning. Visa på metoder. Följa upp arbetet. Stödfunktionens roll Inför upphandlingen Under anbudstiden I samband med kontraktskrivande Under kontraktstiden

6 Alla verksamheter i staden ansvarar för att uppfylla det prioriterade målet i sina verksamheter. Upphandlingsbolaget är processägare för det prioriterade målet, vi samlar, sammanställer och sprider information vidare till övriga verksamheter samt för in Social hänsyn i de ramavtalsupphandlingar där det är möjligt. Upphandlingsbolaget har deltagit i projektet The Bridge där man har tittat på hur man arbetar med Social hänsyn i London. Erfarenheterna från The Bridge ligger till grund för pilotprojektet med en stödorganisation. Arbetet med upphandlingsmålet

7 Upphandlande myndighetLeverantör Stödorganisation Inför upphandling Under anbudstidenI samband med kontrakt Under kontraktstiden Arbetssätt i London

8 Upphandlingsbolaget, Higab, Älvstranden Utveckling, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen deltar. Samordningsförbunden, myndigheter och förvaltningar med ansvar för de prioriterade målgrupperna. Pilotprojektet

9 Stöd- funktion Stöd- funktion Samordnings- förbund SDF/Arbets marknads enhet VGR Higab Älvstranden UHB Park och natur Trafikkontoret Higab Älvstranden UHB Park och natur Trafikkontoret UHB Personal- och arbetsmarknads- politiska utskottet Stadsledningskontoret Upphandlingsbolaget Stadsdelsförvaltning Higab Älvstranden Park och natur Trafikkontoret Arbetsförmedlingen Arbets- /referens- grupp AF SDF FK Styrgrupp:

10 Ha en tidig beredskap avseende:  stadsbyggnad  upphandlingar  kompetensbehov. Beakta kommande stora satsningar som Västsvenska paketet och annan stadsutbyggnad. Stödfunktionen ska

11 LOU 1 kap. 9a § och LUF 1 kap. 24 § – Upphandlande myndigheten bör ta social hänsyn i upphandlingar Direktiv 2004/17/EG, artikel 38, och 2004/18/EG, artikel 26. – det går att ta social hänsyn EG rättsliga principerna; Likabehandling Ömsesidigt erkännande Proportionalitet Transparens Icke diskriminering Möjligheter enligt lagen?

12 EU-kommissionens tolkning Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter Anständigt arbete Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter Social integration Lika möjligheter Tillgänglighet för alla Beaktande av hållbarhetskriterier Frågor om etiskt handel och CSR Möjligheter enligt lagen?

13 Nulägesanalys SWOT-analys Kunskaps- och erfarenhetsinhämtning Kontakter - nätverk LFA-workshop Projektplan Kommunikationsplan Mobiliseringsfasen

14 Det hållbara resultatet från projektet sprids fortlöpande. SLK är mottagare av pilotprojektets resultat och bereder hur detta kan implementeras i staden. Analysera modellen ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, där flera dimensioner och payoff effekter studeras, mäts och följs upp. Resultat och analys

15 Göteborgs Stad får: samlad kompetens som ger stöd och specialisthjälp till våra upphandlande myndigheter kartläggning av lämpliga upphandlingar kvalitetssäkring att kraven är relevanta och genomförbara. Leverantörerna får: information och stöd inför upphandling aktiv samverkan under kontraktstiden för att kunna genomföra kravet i praktiken. Framgångsfaktorer

16 Projektets hemsida: www.socialhansyn.se Rapporter & erfarenheter Guider & toolkit Exempel från upphandlingar Informationsspridning

17 Göteborg satsar på social hänsyn i offentlig upphandling för att främja kompetensförsörjning och social hållbarhet i staden. Följ med på vår resa! www.socialhansyn.se Kommunikation & kunskapsspridning

18 Besök vår hemsida socialhansyn.se uhb.goteborg.se Kontakta oss på socialhansyn@uhb.goteborg.se Ring oss på 031-334 37 00 Frågor?


Ladda ner ppt "Social hänsyn i offentlig upphandling En modell för Göteborgs Stad Maja Ohlsson och Jörgen Larzon 19 september 2013."

Liknande presentationer


Google-annonser