Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till en presentation av det senaste arbetet med Social hänsyn i upphandlingar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till en presentation av det senaste arbetet med Social hänsyn i upphandlingar."— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till en presentation av det senaste arbetet med Social hänsyn i upphandlingar

2 Upphandlingsbolagets ägardirektiv ”Syftet med ägandet av bolaget är att genomföra upphandlingar så att stadens verksamheter erhåller varor och tjänster med rätt kvalitet till rätt pris samt att främja en god konkurrens.” UPPDRAGET • Upphandlingsbolaget är Göteborgs Stads inköpscentral. • Huvudansvar för samordnad upphandling. • Avtalsområden med gemensamma behov; beslutas av styrelsen eller KS.

3 Social hänsyn – vad menar vi med det? Helena Sagvall, Upphandlingsbolaget

4 Social hänsyn kom med som ett prioriterat mål i stadens budget för 2012. I budgeten för 2013 står följande: ” Under 2014 ska minst 50 procent av stadens tjänsteupphandlingar göras med sociala hänsyn.” Vidare står i 2013 års budget : ”Det handlar om att främja sysselsättningsmöjligheter för personer som står långt från arbetsmarknaden, stimulera social integration, främja anständiga arbetsvillkor, lika möjligheter, sociala rättigheter samt arbetstagares rättigheter. ” Social hänsyn nämns på fler andra ställen i budgeten och ett starkt fokus finns på insatser som skapar sysselsättning. Bakgrund

5 • Svensk lagstiftning, LOU och LUF, säger att vi bör ta social hänsyn i upphandlingar. Här saknas ännu en gemensam nationell definition och praxis. • EUs direktiv som vår lagar bygger på säger att det går att ta social hänsyn, om vi beaktar de EG rättsliga principerna; Likabehandling Ömsesidigt erkännande Proportionalitet Transparens Icke diskriminering Bakgrund Vilka möjligheter har vi enligt lagen? LOU, LUF och EUs direktiv

6 •A•Anställnings- och sysselsättningsmöjligheter •A•Anständigt arbete •A•Arbetsvillkor som uppfyller arbetstagarens rättigheter •S•Social integration •L•Lika möjligheter •T•Tillgänglighet för alla •B•Beaktande av hållbarhetskriterier •F•Frågor om etiskt handel och CSR Dessa punkter återkommer i Stadens budget för 2013, som vi såg tidigare. Bakgrund Vilka möjligheter har vi enligt lagen? EU-kommissionens tolkning

7 • I upphandlingar av tjänster och entreprenader. Krav på social hänsyn passar bäst vid objektsupphandlingar där det finns en tydlig affär för leverantören att räkna på. • Social hänsyn kan utformas som: - Kvalificeringskrav på leverantör - Särskilt kontraktsvillkor - Tilldelningskriterium vid förnyad konkurrensutsättning Bakgrund Krav på Social hänsyn Användningsområden

8 • Alla verksamheter i staden ansvarar för att uppfylla det prioriterade målet i sina verksamheter. • Upphandlingsbolaget är processägare för det prioriterade målet, vi samlar, sammanställer och sprider information vidare till övriga verksamheter samt för in Social hänsyn i de ramavtalsupphandlingar där det är möjligt. • Upphandlingsbolaget har deltagit i projektet The Bridge som har tittat på hur man arbetar med Social hänsyn i London. Erfarenheterna the bridge ligger till grund för det pilotprojektet med en stödorganisation. Bakgrund Arbetet med det prioriterade målet i staden

9 The Bridge Susanne Hedberg, Upphandlingsbolaget

10 Brödtext in här Finansierat av ESF Cirka 10 miljoner Tvåårigt projekt

11 LONDON •Mångkulturellt samhälle •Arbetsmetoder för ökad integration EU-projekt Storstadsintegration

12 •Hög arbetslöshet •Frånflyttning LONDON London

13 LONDON London

14 • Kultur • Samhällsstruktur • Lagstiftning LONDON Skillnader – Olika synsätt

15 • Mindre inköp – ”spend it locally” • Lokala underleverantörer • Möjligheter i den nationella lagstiftningen - Town and Planning Act, sektion 106 - Public Services (Social Value) Act 2012 • Generella krav att arbeta med de sociala aspekterna • Guider och handböcker • Möjligheter i EU-lagstiftningen, Artikel 19 LONDON Arbete med krav på social hänsyn

16 Upphandlande myndighetLeverantör Stödorganisation Inför upphandling Under anbudstidenI samband med kontrakt Under kontraktstiden LONDON Arbetssätt

17 Beställningen av och tankarna kring pilotprojektet Lena Risfelt och Frank Lund Stadsledningskontoret

18 Resultat och slutsatser • Få upphandlingar med krav på social hänsyn genomförda. • Samordning, stöd och arbetsmetoder efterfrågas från förvaltningar, bolag och näringslivet. • För kunna klara uppdrag till 2014 behöver arbetet växlas upp. • Inspiration av metod finns i Londons arbeten med upphandling social hänsyn. Uppföljningsrapport 3 2012 Ekonomi -upphandling KF´s budget

19 Ekonomi -upphandling Åtgärder för ökad måluppfyllelse Upphandlingsbolaget: • En stödfunktion inrättas som ska ge efterfrågat stöd, visa på arbetsmetoder samt följa upp arbetet. Den ska stödja förvaltningar, bolag och näringsliv. Uppföljningsrapport 3 2012 KF´s budget

20 Beställning Pilotprojekt Inrätta en stödfunktion på UHB • Varför Ökad måluppfyllelse. • Syfte - att arbeta fram arbetsmetod och modell för social hänsyn i stadens upphandlingar. • Intressenter förvaltningar, bolag, leverantörer och ansvariga för de prioriterade målgrupperna. - ungdomar, utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning.

21 • Tvåårigt pilotprojekt. • Börjar mindre skala Upphandlingsbolaget, Higab, Älvstranden Utveckling, Trafikkontoret och Park- och naturförvaltningen deltar. Förvaltningar och samverkanspartners med ansvar för de prioriterade målgrupperna.

22 Stöd- funktion FKAF SDF Samordnings- förbund SDF/Arbets marknads enhet VGR Higab Älvstranden UHB Park och natur Trafikkontoret UHB Politisk refgrp Styrgrupp: Stadsledningskontoret Upphandlingsbolaget Stadsdelsförvaltning Higab Älvstranden Park och natur Trafikkontoret Arbetsförmedlingen Arbetsgrupp Modell:

23 • Hållbara resultatet från projektet sprids fortlöpande. • SLK är mottagare av pilotprojektets resultat Bereder hur detta kan implementeras i staden.

24 Pilotprojektet på Upphandlingsbolaget Carin Bergdahl, Upphandlingsbolaget

25 Avtal Upphandlingsbolagets organisation fr 1/4 2013 Avtal Kundservice Kommunikation & Kund VD Ekonomi Administration HR Ekonomi & administration Leverantörer Kunder Processledning Upphandling Bygg & Fastighet Vård, Omsorg & Personal Kontor, IT & Tele Livsmedel, Transport & Energi Specialist & Uppföljning Expertstöd E-tjänst Analys & Uppföljningsstöd Projekt Stödorganisation

26 Stödorganisation FKAF Samordningsförbund SDF Sociala ekonomier Utbildningsanordnare Övriga deltagare Uppgifter: • Rusta och utbilda • Matcha • Handleda och stötta Uppgifter: • Koordinering • Branschkunskap • Arbetsmarknadskunskap • Kunskap om stadens organisation • Kunskap om bidragssystemens utformning • Ingång för upphandlande myndighet och leverantörer • Uppföljning Arbetsplatser Facket SVERIGE Branschorganisationer Göteborgs pilotprojekt Upphandlande myndigheterLeverantörer Higab Älvstranden Park o Naturförvaltn. Trafikkontoret UHB

27 Göteborgs Stad får: • samlad kompetens som ger stöd och specialisthjälp till våra upphandlande myndigheter • kartläggning av lämpliga upphandlingar • kvalitetssäkring att kraven är relevanta och genomförbara Leverantörerna får: • information och stöd inför upphandling • aktiv samverkan under kontraktstiden för att kunna genomföra kravet i praktiken SVERIGE Framgångsfaktorer

28 www.socialhansyn.se SVERIGE Informationsspridning

29 Social hänsyn i upphandling av städtjänster Ing-Marie Trygg, Upphandlingsbolaget

30 • 5 st återkommande ramavtalsupphandlingar som omsätter cirka 150 miljoner kr/år och används i de flesta verksamheter i staden. • Antalet leverantörer på ramavtalen är 27 st, från små lokala till stora internationella företag. • Upphandlingen avser tjänster och faller inom ramen för det prioriterade målet att ta ökad Social hänsyn vid upphandlingar av tjänster i Göteborgs Stad. Upphandling av städtjänster 2012/2013 BAKGRUND

31 • Det prioriterade målet pekar på att vi ska ställa krav som underlättar för de göteborgare som står långt från arbetsmarknaden att få ett jobb. • Kraven i upphandlingen är uppdelade i två nivåer: -Grundläggande krav på leverantören och dess organisation gällande arbete med social hänsyn, följs upp av Upphandlingsbolaget. -Möjlighet för era verksamheter att ytterligare skärpa kravet på social hänsyn vid förnyad konkurrensutsättning, följs upp av era verksamheter. KRAVSTÄLLNING Vilka krav kan vi ställa?

32 EXEMPEL Text ur ramavtalsvillkor §41 41.Sociala hänsyn Att öka upphandlingar av tjänster där krav på social hänsyn ställs är ett prioriterat mål i Göteborgs Stad. Syftet med målet är att främja; sysselsättningsmöjligheterna för personer som står långt från arbetsmarknaden, ökad social integration och säkerställandet av att arbetsmarknadens regler efterlevs. Som ett led i Göteborgs Stads arbete med det prioriterade målet skall leverantörer av tjänster till Göteborgs Stad redogöra för hur de arbetar med social hänsyn inom sin verksamhet. Upphandlingsbolaget kommer under den kommande avtalsperioden vid avtalsuppföljning att kontinuerligt följa utvecklingen av leverantörens arbete med social hänsyn i sin verksamhet. Vid förnyad konkurrensutsättning: Vid en förnyad konkurrensutsättning utifrån detta ramavtal kan social hänsyn komma att användas som ett tilldelningskriterium. Detta innebär att krav på social hänsyn kan komma att ställas. Krav på social hänsyn i en förnyad konkurrensutsättning kan exempelvis vara att leverantören skall erbjuda praktik eller projektanställning till personer som står långt från arbetsmarknaden. Riktade arbetsmarknadsåtgärder inom det sociala området förekommer parallellt vilka kan beröra ramavtalsområdet.

33 EXEMPEL 42. Antidiskriminering Leverantören och dennes eventuella underleverantörer ska i sin verksamhet följa vid varje tillfälle gällande antidiskrimineringslagstiftning. Bestämmelser om förbud mot diskriminering finns i diskrimineringslagen (2008:567). Brott mot antidiskrimineringslagstiftningen är att betrakta som ett väsentligt kontraktsbrott, vilket kan utgöra grund för att häva ramavtalet samt avsluta pågående uppdrag som beställts genom ramavtalet. Leverantören är skyldig att på anmodan från Upphandlingsbolaget skriftligen redogöra för de åtgärder som i verksamheten vidtagits i anledning av bestämmelserna om förbud mot diskriminering. Text ur ramavtalsvillkor §42

34 • Upphandlingsbolaget valde att arbeta med en metod där krav på beskrivning av anbudsgivarens arbetsätt med social hänsyn ställdes. • Svaret skulle bifogas som en bilaga till anbudet. Svaren blir också en nulägesanalys av marknaden. • Det arbete som anbudsgivaren beskriver och hur det kan utvecklas kommer sedan att vara en del av uppföljningen med leverantören. • Med denna typ av metod utvecklas alla leverantörers arbete med social hänsyn under avtalsperioden. EXEMPEL Krav ställdes och svar begärdes in

35 • I Winst finns beställarinstruktioner som visar hur en verksamhet kan göra en förnyad konkurrensutsättning (FKU). INSTRUKTIONER I WINST Beställarinstruktioner i Winst • Vid en FKU kan en verksamhet skärpa kraven och välja att ta med Social hänsyn som ett kontraktsvillkor. Kontraktsvillkor måste vara proportionerligt med uppdraget som ska genomföras. • Genom att ta med Social hänsyn i FKU:n bidrar verksamheten till att uppfylla det prioriterade målet för egen del.

36 Samtliga texter som använts i denna upphandling finns allmänt tillgängliga i Winst, som bilagor under avtalsområdet Städtjänster. Detta bildspel med exempel kommer även att läggas ut på: www.socialhansyn.se Har du frågor? Ing-marie.trygg@uhb.goteborg.se KONTAKTINFORMATION Vill du veta mer?

37 UHB´s arbete som processägare inom ”Social hänsyn” • Ramavtal; o antidiskrimineringsklausuler i alla tjänsteupphandlingar o kontrollpunkt social hänsyn innan all upphandling o beställarmöjlighet i samband med förnyad konkurrensutsättning ex städtjänster, hantverkstjänster • Informationsspridning och goda exempel • Pilotprojekt ”Stödorganisation social hänsyn” • Konsultuppdrag SOCIAL HÄNSYN 2013

38 Kommunikation & kunskapsspridning BUDSKAP Göteborg satsar på Social hänsyn i offentlig upphandling. Med en stödorganisation för social hänsyn främjar vi möjligheten till sysselsättning och en ökad integration i staden. Följ med på vår resa! www.socialhansyn.se

39 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Välkomna till en presentation av det senaste arbetet med Social hänsyn i upphandlingar."

Liknande presentationer


Google-annonser